Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 934 din 19.09.2012


DREPT CIVIL

DOSAR NR. 579/310/2012

Contestaţie la executare

 

 

 

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr contestatoarea CR a chemat în judecată pe pârâtul L D L şi Biroul Executorului Judecătoresc Pavel Bebi - Sinaia pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictoriu cu aceştia să se constate nulitatea absolută a actului de adjudecare nr. 110/22 septembrie 2003 încheiat în favoarea adjudecatarului LDL cu privire la imobilul din oraşul Azuga, str. V Ai nr.3, Bloc 17 et.3 ap. 13.

în motivarea cererii contestatoarea a arătat că ea şi soţul acesteia prin contractul de garanţie imobiliară nr.2464/27 august 2002, au garantat domnului LDL cu bunul imobil situat în Azuga, str. V Ai nr.3, bl. 17, et.3, ap. 13, judeţul Prahova pentru suma de 315.666.000 lei vechi. A criticat actul de adjudecare arătând că actul de garanţie imobiliară nu putea produce efecte în lipsa unei hotărâri judecătoreşti şi se impunea să fie promovată o acţiune în pretenţii prealabil.

În susţinerea cererii s-au depus la dosarul cauzei următoarele acte: proces-verbal încheiat la 22 septembrie 2003 în dosarul nr. 110/2003 al BEJ Pavel Bebi Sinaia şi act de adjudecarenr.il 0/2003 (f.7-8).

La cererea părţilor au fost încuviinţate probe cu înscrisuri

În cadrul probei cu înscrisuri, la cererea pârâtului s-a încuviinţat depunerea actelor dosarului nr.l401/310/2007al Judecătoriei Sinaia

În drept, cererea a fost întemeiată pe disp.art.948 alin 2 şi următoarele Cod civil.

Legal citat, pârâtul intimat L.DL a fost reprezentat în instanţă şi a formulat întâmpinare.

Prin întâmpinare a arătat că motivele invocate de contestatoare apărătorul pârâtului a arătat că între părţi a mai existat un litigiu similar având ca obiect anulare act de adjudecare în care s-a pronunţat Sentinţa civilă nr. 293 din 7 martie 2008 astfel că invocă excepţia autorităţii de lucru judecat.

La data de 27.06.2012 reclamanta C R depus o precizare la acţiune intitulată "notă de şedinţă" prin care arată că nu este îndeplinită condiţia excepţiei autorităţii de lucru judecat, modificându-si temeiul de drept al acestei acţiunii, care promovată în baza art. 948 alin. 2 , art. 953, 954, 955, 960, 961 Cod procedură civilă.

Instanţa după ce a pus în discuţia părţilor această excepţie, prin încheierea de şedinţă din 12.09.2012 a respins excepţia autorităţii de lucru judecat ca neîntemeiată deoarece sunt temeiuri juridice de drept diferite şi părţi diferite figurând în această cauză introdus în calitate de intimat pârât BEJ PAVEL BEBI.

 Din actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele: între intimatul LDL pe de o parte şi pe de cealaltă parte C I şi contestatoarea C R s-a încheiat contractul de garanţie imobiliară nr.2464/27.08.2002 la BNP Ioniţă Dorina - Bogasiu Gheorghe. Prin acest contract debitorii Constantin au adus în garanţie pentru un împrumut de 9500 dolari apartamentul proprietatea acestora situat în oraşul Azuga str. V A nr.3, bloc 17, ap. 13, et.3. Pentru neplata la termen a sumei împrumutate creditorul a învestit cu formulă executorie contractul de împrumut garantat cu ipotecă şi a procedat la executarea silită fiind constituit dosarul execuţional nr. 110/2003 al BEJ Pavel Bebi. în procedura de executare a fost adjudecat imobilul de creditorul urmăritor prin actul de adjudecare nr. 110/22 septembrie 2003. Imobilul astfel dobândit a fost înscris în Cartea Funciară nr.73 N Azuga ca proprietate exclusivă a creditorului urmăritor intimatul L D L.

A invocat contestatoarea nulitatea actului de adjudecare şi respectiv disp .art. 948 alin. 2 , art. 953, 954, 955, 960, 961 Cod procedură civilă dar în actualul Cod de Procedura Civilă nu se regăsesc articolele în baza cărora a fost promovată si întemeiată în drept acţiunea contestatoarei, nulitatea fiind inadmisibilă în această situaţie, arătând că s-a fraudat legea prin aceea că s-a procedat la urmărire prin învestirea cu formulă executorie a actului de împrumut şi nu s-a declanşat o judecată care să constituie în final modalitatea de valorificare a creanţei.

Potrivit dispoziţiilor art.376 C.pr.civ. în forma pe care textul o avea atât în anul 2003 cât şi anterior se stabilea că se învestesc cu formulă executorie atât hotărârile care au rămas definitive ori au devenit irevocabile precum şi înscrisurile autentificate pentru ca acestea să devină executorii.

Cu alte cuvinte învestirea cu formulă executorie a actului autentic pe care îl reprezenta contractul de garanţie imobiliară autentificat sub nr.2464/2002 de BNP Ioniţă Dorina Bogasiu Gheorghe Sinaia s-a făcut în condiţiile reglementării în vigoare respectiv în acord cu disp.art.376 C.pr.civ. fară a fi fraudate dispoziţiile legale.

Actul de adjudecare este un act emis in procedura executării silite imobiliare, conform art. 516 - 517 C. proc. civ., procedura ce parcurge mai multe etape, prevăzute in Cap. IV din Secţiunea a VI - a din C. proc. civ.

Până la acel moment, în cursul executării silite, se întocmesc o serie de acte de procedura ce pot fi atacate conf. art. 399 C. proc. civ., în care se pot invoca orice motive de nulitate relativa sau absoluta a actelor întocmite in cursul executării.

Chiar daca art. 17 din Declaraţia Universala a Drepturilor Omului la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului si Protocolul Adiţional, precum si art. 44 din Constituţia României, apară dreptul de proprietate, acestea nu pot îngrădi dreptul statelor de a reglementa căile si condiţiile specifice in care sa se asigure protecţia acestor drepturi sau sa aducă atingere stabilităţii circuitului civil, tocmai din acest motiv legiuitorul prevăzând o procedura speciala de atacare a actelor emise in cursul executării silite, acestea neputând a fi anulate oricând.

Totodată temeiului de drept art. 105 C. proc. civ. -poate apărea ca un artificiu juridic al contestatoarei argumentaţia acesteia privind regimul nulităţilor prevăzute de art. 105 C. proc. civ., neavând relevanţă fată de implicabilitatea în speţa a prevederilor acestui text de lege deoarece actul de adjudecare nu este act de procedură si a fost emis cu respectarea dispoziţiilor legale in materie .

încuviinţarea executării silite a fost pronunţata de Judecătoria Sinaia in dos. nr. 123/IE/2003.

Imobilul situat în Azuga, str. Valea Azugii nr.3, bl. 17, et.3, ap. 13, judeţul Prahova a fost adjudecat la preţul de începere a licitaţiei, conf. art. 510(1) C. proc. civ., de la data adjudecării, si nu era necesar un alt termen de licitaţie. Diferenţa d e preţ, a fost achitată, cu excepţia cheltuielilor de executare, ce se cuveneau creditorului.

Conform procesului verbal din 22.09.2003 diferenţa de preţ a fost de 199,6811 lei RON, dovada fiind la dosar, situaţie cunoscuta de către părţi.

Actul de adjudecare a fost emis după plata diferenţei de preţ, diferenţa care a fost achitata tot la data de 22.09.2003, conform dovezilor existente la dosarul de executare silită.

Procesul verbal de licitaţie nu a fost semnat de către debitori deoarece nu au fost prezenţi la termenul de licitaţie si le-a fost comunicat iar consimţământul contestatoarei în cadrul executării silite nu este necesar.

Cu privire la preţul de începere a licitaţiei acesta a fost menţionat i n procesul verbal, stabilit la data deplasării la imobil si pentru ca redactarea procesului verbal de situaţie s-a făcut la sediul B.E.J. Pavel Bebi", debitorii fiind lipsa, le-a fost comunicat, şi nu a fost contestat.

Referitor la data actului de adjudecare, rezultă că acesta a fost întocmit la 22.09.2003, legea aplicabilă fiind cea în vigoare la momentul întocmirii sale, unde la art. 516 din C. proc. civ nu era prevăzut vre-un termen, acesta fiind introdus (termen de 15 zile de la plata) prin art. I, pct. 74 din Legea nr. 219/2005.

Instanţa va respinge ca neîntemeiată aceasta contestaţie, deoarece orice hotărâre judecătorească definitivă trebuie respectată conform jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi va respinge această contestaţie şi din acest motiv.

În cauza ŞANDOR împotriva României, Hotărârea din data de 24.03.2005, Curtea a reamintit că executarea unei sentinţe sau a unei decizii, indiferent de instanţa care o pronunţă, trebuie considerată ca făcând parte integrantă din "proces".

În sensul art. 6 & 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, dreptul de acces la justiţie ar fi iluzoriu dacă ordinea juridică internă a unui stat contractant ar permite ca o hotărâre definitivă şi obligatorie să rămână fară efect în detrimentul unei părţi.

Aceeaşi opinie este reflectată de Curte şi în Cauza Abăluţă împotriva României, astfel odată ce o hotărâre internă definitivă este pronunţată de instanţele naţionale, ea trebuie să fie pusă în practică cu o claritate şi coerenţă rezonabilă de autorităţile (naţionale) publice pentru a se evita pe cât posibil nesiguranţa juridică şi incertitudinea pentru subiectele de drept private de aplicarea sa.

Instanţa va dispune obligarea contestatoarei, în baza art. 274 Cod procedura civilă, la plata cheltuielilor de judecata pe seama intimatului LDL în valoare de 1000 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE:

Respinge contestaţia la executare astfel cum a fost formulată de contestatoarea C R, domiciliată în Azuga, str. V Ai r. 3, bl. 17, et. 3, ap. 13, jud. împotriva pârâţilor intimaţi LDL, domiciliat în Azuga, str. R nr. 3, bl. C3, et. 1, ap. 7, jud. Prahova şi BEJ PA VEL BEBL - ca neîntemeiată.

În baza art. 274 Cod procedură civilă obligă pe contestatoarea C R, să achite intimatului LDL cheltuieli de judecată în sumă de 1000 lei. Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 19.09.2012.