Ordonanţă de plată. Noţiunea de „profesionist” conform Noului Cod Civil

Hotărâre 2132 din 09.08.2012


Pentru a califica o persoană ca având calitatea de profesionist, nu este absolut necesar ca aceasta să fie calificată în acest sens de către Oficiul Registrul Comerţului sau de către o altă autoritate a statului. Din contră, calitatea de profesionist se apreciază în concret, în fapt, în funcţie de circumstanţele fiecărei cauze.

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de … sub nr. …, reclamanta SC E SRL a chemat în judecată pe pârâta AMC, solicitând obligarea pârâtei la plata sumei de 42.090,14 lei, reprezentând contravaloare factură scadentă neachitată, cu cheltuieli de judecată.

În motivare, reclamanta a arătat că între reclamantă, în calitate de furnizor, şi pârâtă, în calitate de client, a fost încheiat un contract de prestare servicii cu nr. … din …, având ca obiect întocmirea cererii de finanţare şi a memoriului justificativ pentru proiectul de investiţii ce prevede achiziţii simple cu titlul „…”, pentru obţinerea finanţării nerambursabile de la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) prin programul PNDR, finanţat prin FEADR, şi servicii de consultanţă privind managementul investiţiei.

În baza acestui contract, în perioada … s-au prestat servicii de consultanţă şi s-a întocmit documentaţia specifică pentru proiectul ce face obiectul contractului … din …, ca urmare a comenzii de servicii nr. … din aceeaşi dată şi a comenzii de servicii nr. … din data de …. La data de …, s-a semnat procesul-verbal de predare-primire şi recepţie servicii.

În data de …, s-a emis factura …, reprezentând Tranşa I din obligaţia de plată, factură care a fost achitată integral în data de …. În data de …, s-a emis factura …, reprezentând Tranşa II, în valoare de 71.156,61 lei, fiind comunicată pârâtei prin poştă. Factura a fost achitată parţial printr-o tranşă de 29.066,67 lei în data de …. Conform soldului contabil de la data formulării prezentei acţiuni, rezultă că pârâta datorează reclamantei suma de 42.090,14 lei cu titlu de debit restant neachitat.

Reclamanta a apreciat că sumele pretinse întrunesc prevederile exprese ale art. 2 alin.(1) din OUG nr. 119/2007, reprezentând sume de bani datorate în temeiul unui contract comercial, având în vedere comenzile ferme, procesul-verbal de predare-primire semnat, iar factura emisă de reclamantă este, fără îndoială, acceptată de către pârâtă, fiind achitată parţial. În concluzie, creanţa reclamantei este certă, lichidă şi exigibilă.

În drept, reclamanta s-a întemeiat pe prevederile OUG nr. 119/2007.

În dovedire, reclamanta a depus la dosar, în fotocopii, următoarele înscrisuri: factura proforma nr. … emisă de reclamantă, factura nr. … emisă de reclamantă, extrase de cont, factura fiscală nr. … emisă de reclamantă, contract de prestări servicii de proiectare, inginerie şi consultanţă nr. …, comenzi de servicii, procese-verbale de predare-primire şi recepţie servicii, notificare emisă de reclamantă, memoriu justificativ realizat de reclamantă, contract de împrumut de folosinţă autentificat sub nr. …

Cererea reclamantei a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 40 lei şi timbre judiciare de 5 lei.

Pârâta AMC a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

În motivare, pârâta a arătat că în perioada derulării contractului, din cauze obiective, a notificat APDRP, comunicând faptul că nu mai îndeplineşte condiţiile de eligibilitate, astfel încât renunţă la proiect, şi a notificat societatea de consultanţă că nu mai îndeplineşte condiţiile de eligibilitate cu adresa nr. ….

Potrivit art. … din contractul …, în cazul în care, din orice motive, pe parcursul derulării contractului clientul nu mai întruneşte oricare din condiţiile de eligibilitate, temporar sau permanent, prestatorul are obligaţia realizării obiectului contractului şi dreptul la 50% din serviciile de consultanţă prevăzute la punctul ….

În temeiul contractului, pârâta a plătit prestatorului următoarele sume: cu OP nr. …, suma de 6062,71 lei reprezentând avansul, respectiv 1200 euro plus TVA, astfel că din suma totală de 14.400 euro se scade suma de 1200 euro, rămânând suma de 13.200 euro; cu OP nr. …, plătiţi de SC W SRL către reclamantă, suma de 2400 euro, adică 12.709,01 lei, astfel că din suma rămasă de 13.200 euro se scade suma de 2400 euro, rămânând suma de 10.800 euro; cu OP nr. …, pârâta a achitat suma de 29.066,67 lei, reprezentând 5400 euro.

Din documentele mai sus indicate rezultă că pârâta a efectuat plăţi în cuantum total de 9000 euro fără TVA, plăţi efectuate cu bună-credinţă şi în conformitate cu prevederile contractuale, plătind practic circa 50.000 lei fără a beneficia de proiect, prestatorul nedând dovadă de înţelegere. De asemenea, OP nr. …, în sumă de 29.066,67 lei a fost plătit la contractul nr. … şi nu la factura nr. …, cum invocă reclamanta. De fapt, factura nr. …, fiind emisă în contradicţie cu clauzele contractuale şi cu rea-credinţă, a fost restituită reclamantei prin scrisoare recomandată, fiind primită de aceasta în data de ….

În concluzie, factura despre care face vorbire reclamanta în acţiune nu este acceptată de pârâtă la plată, astfel că nu sunt îndeplinite condiţiile de exerciţiu ale ordonanţei de plată, respectiv existenţa unei creanţe certe, lichide şi exigibile.

În dovedire, pârâta a depus la dosar, în fotocopii, următoarele înscrisuri: ordin de plată în valoare de 12.709,01 lei, emis de SC W SRL în data de …, factura nr. … emisă de reclamantă, factura proforma nr. … emisă de reclamantă, factura proforma nr. … emisă de reclamantă, factura nr. … emisă de reclamantă, factura nr. … emisă de reclamantă, ordin de plată nr. … emis de pârâtă, ordin de plată nr. … emis de pârâtă, dovadă transmitere scrisoare recomandată de către pârâtă reclamantei, notificări emise de pârâtă către Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit … şi către reclamantă, ghidul solicitantului de subvenţii pentru modernizarea exploataţiilor agricole.

Analizând probele administrate în cauză, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Prin contractul de prestări servicii de proiectare, inginerie şi consultanţă nr. …, încheiat între reclamanta SC E SRL, în calitate de prestator, şi pârâta AMC, în calitate de client, reclamanta s-a obligat să asigure pârâtei următoarele servicii necesare realizării proiectului cu titlul „…”:

a) servicii de consultanţă pentru întocmirea Memoriului justificativ şi pentru întocmirea Cererii de finanţare;

b) servicii de consultanţă privind managementul investiţiei.

Părţile au convenit ca prestarea fiecăruia dintre aceste servicii să se facă pe baza unei comenzi ferme date de pârâtă, iar contractul s-a încheiat pe durata întocmirii proiectului, a implementării şi realizării acestuia, până la depunerea şi acceptarea ultimului dosar de cerere de plată.

Preţul convenit de părţi a fost de 14.400 euro pentru serviciile de consultanţă pentru întocmirea Memoriului justificativ şi pentru întocmirea Cererii de finanţare, şi de 3600 euro pentru serviciile de consultanţă pentru întocmirea managementului investiţiei şi/sau administrării contractului de execuţie, în total 18.000 euro, fără TVA, în lei la cursul BNR din ziua emiterii facturilor. Plata se va face, conform contractului, în maniera următoare:

- Tranşa I reprezentând avans de plată aferentă serviciilor de la lit. a), în valoare de 1200 euro plus TVA, în termen de 5 zile după depunerea dosarului cererii de plată la OJPDRP …;

- Tranşa II reprezentând diferenţă de plată aferentă serviciilor descrise la lit. a), în valoare de 13.200 euro plus TVA, în termen de 5 zile după declararea selectării proiectului spre finanţare de către APDRP;

- Tranşa III, reprezentând plată aferentă serviciilor descrise la lit. b) din contract, în valoare de 3600 euro plus TVA, cu 5 zile înainte de depunerea ultimului dosar de plată la OJPDRP ….

Conform art. 6.1 din convenţia părţilor, în cazul în care din orice motiv, pe parcursul derulării contractului, clientul nu mai întruneşte oricare din condiţiile de eligibilitate, temporar sau permanent, prestatorul are obligaţia realizării obiectului contractului şi dreptul la 50% din serviciile de consultanţă, plătibili la livrare.

În baza contractului, pârâta a emis la data de … comandă fermă pentru execuţia serviciilor de consultanţă pentru întocmirea memoriului justificativ conform procedurilor APDRP pentru Măsura 121 pentru proiectul de investiţii cu titlul „…”. Reclamanta a întocmit memoriul justificativ, acesta fiind predat pârâtei la data de …, conform procesului-verbal de predare-primire de la fila ….

La data de …, pârâta a emis comandă fermă pentru execuţia serviciilor de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare conform procedurilor APDRP pentru Măsura 121 pentru proiectul de investiţii cu titlul „…”. Reclamanta a întocmit cererea de finanţare şi dosarul aferent acesteia, acestea fiind predate pârâtei la data de …, conform procesului-verbal de predare-primire de la fila ….

La data de …, reclamanta a emis în sarcina pârâtei factura nr. …, în valoare de 6062,71 lei, reprezentând tranşa I din suma de bani la care s-a obligat pârâta prin contract (1200 euro). Suma a fost achitată de pârâtă la data de …, conform extrasului de cont de la fila ….

La data de …, reclamanta a emis în sarcina pârâtei factura nr. …, în valoare de 71.156,61 lei, reprezentând tranşa II din suma de bani la care s-a obligat pârâta prin contract (13.200 euro). Din această sumă, pârâta a achitat doar 29.066,67 lei, conform extrasului de cont de la fila …, mai având de achitat suma de 42.089,94 lei.

Conform Ghidului Solicitantului pentru accesarea Măsurii 121 – „Modernizarea exploataţiilor agricole”, disponibil publicului larg prin postarea acestuia pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (www.madr.ro) la secţiunea „Dezvoltare Rurală”, accesarea fondurilor nerambursabile acordate pentru modernizarea exploataţiilor agricole parcurge mai multe etape:

1. Completarea şi depunerea dosarului de finanţare;

2. Verificarea din punct de vedere al îndeplinirii condiţiilor de formă a cererii de finanţare;

3. Verificarea eligibilităţii cererii de finanţare;

4. Verificarea pe teren a cererii de finanţare;

5. Selecţia proiectului;

6. Contractarea fondurilor (semnarea contractului de finanţare).

Instanţa constată că dosarul de finanţare poate proveni de la o persoană fizică, în etapa depunerii cererii de finanţare nefiind necesar ca persoana fizică să fie autorizată ca persoană fizică autorizată. Autorizarea persoanei fizice este o condiţie fără de care nu se poate încheia contractul de finanţare, iar încheierea contractului de finanţare este ultima etapă a procesului de obţinere a fondurilor pentru modernizarea exploataţiilor agricole, situată din punct de vedere temporal după selecţia proiectului. În concret, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, după ce declară că o anumită persoană sau un anumit proiect îndeplineşte toate condiţiile de eligibilitate, persoana fizică eligibilă este obligată să se autorizeze pentru obţinerea efectivă a finanţării.

Realitatea acestor afirmaţii ale instanţei de judecată este confirmată de notificarea nr. …, emisă de Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit …, depusă de către pârâtă la dosar, din care reiese că proiectul pârâtei, realizat de reclamantă, a fost selectat pentru acordarea de fonduri europene. Prin acea notificare i s-a pus în vedere pârâtei că trebuie ca în termen de 30 de zile de la primirea notificării să se autorizeze ca persoană fizică autorizată, calitate în care urma să încheie contractul de finanţare. Prin urmare, se constatase că proiectul pârâtei îndeplineşte toate condiţiile de eligibilitate pentru obţinerea fondurilor nerambursabile, autorizarea ca persoană fizică autorizată fiind o etapă ulterioară declarării eligibilităţii, necesar a fi parcursă pentru încheierea contractului de finanţare.

În speţă, însă, pârâta, deşi proiectul său fusese selectat şi deşi pârâta fusese declarată eligibilă pentru plata fondurilor nerambursabile, aceasta nu a obţinut autorizaţia pentru persoană fizică autorizată şi a renunţat la încheierea contractului de finanţare.

Prin urmare, clauza de la art. … din contract, invocată de către pârâtă în apărarea sa, nu este aplicabilă în prezenta speţă, deoarece Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit a constatat că pârâta îndeplineşte condiţiile de eligibilitate pentru contractarea fondurilor nerambursabile. Acest lucru înseamnă că pârâta trebuia să achite în integralitatea sa tranşa II din preţul convenit de părţi, din care mai are de achitat, la acest moment, suma de 42.089,94 lei, iar nu de 42.090,14 lei, aşa cum a solicitat reclamanta prin cererea de chemare în judecată.

În ceea ce priveşte suma de 12.709,01 lei, achitată de SC W SRL la data de … în contul reclamantei, aceasta nu poate fi luată în considerare de către instanţa de judecată, deoarece nu provine de la pârâtă, iar în ordinul de plată de la fila … este menţionat că suma de 12.709,01 lei se plăteşte pentru un contract care are alt număr decât contractul în discuţie în prezenta cauză. În plus, chiar dacă, printr-o interpunere de persoane, suma respectivă ar proveni de la pârâtă şi chiar dacă ar fi vorba despre o eroare materială intervenită la completarea ordinului de plată la rubrica aferentă numărului de contract, ar fi ilogic să fie considerată ca fiind o plată efectuată pentru contractul în discuţie în prezenta cauză, deoarece tranşa I din contract trebuia achitată de pârâtă după depunerea cererii de finanţare, adică oricum după întocmirea memoriului justificativ şi a cererii de finanţare, pe care reclamanta le-a realizat efectiv în …, deci ulterior ordinului de plată invocat de pârâtă.

În ceea ce priveşte calitatea de profesionist a pârâtei, instanţa reţine că pârâta a încheiat contractul cu reclamanta, contract în discuţie în prezenta cauză, în calitatea sa de exploatator al unei suprafeţe agricole de 99,09 ha (990.900 mp) teren arabil, pârâta urmărind, prin contractarea serviciilor de consultanţă, să obţină într-un final fonduri pentru cultivarea întregii sale exploataţii, pentru mărirea capacităţii de producţie, aşadar pentru realizarea unei ample investiţii, a unei activităţi organizate de producere de bunuri. Prin urmare, faţă de prevederile art. 3 din Codul civil, pârâta are calitatea de profesionist, aceasta fiind o persoană care exploatează o întreprindere, astfel cum exploatarea întreprinderii este definită în acelaşi articol.

Instanţa subliniază că pentru a califica o persoană ca având calitatea de profesionist, nu este absolut necesar ca aceasta să fie calificată în acest sens de către Oficiul Registrul Comerţului sau de către o altă autoritate a statului. Din contră, calitatea de profesionist se apreciază în concret, în fapt, în funcţie de circumstanţele fiecărei cauze. În caz contrar, persoanele care desfăşoară activitate de profesionist s-ar putea apăra de rigorile legii aplicabile profesioniştilor prin neînregistrarea lor oficială ca profesionişti deşi, în fapt, desfăşoară activităţi specifice profesionistului.

Instanţa mai constată că art. 8 din Legea nr. 71/2011 realizează o enumerare a profesioniştilor, aceştia fiind:

-comercianţii;

-întreprinzătorii;

-operatorii economici;

-alte persoane, deci care nu sunt comercianţi, întreprinzători sau operatori economici, dar care sunt autorizate să desfăşoare activităţi economice sau profesionale.

Prin urmare, legea nu impune autorizarea ca o condiţie pentru calificarea unei persoane ca fiind profesionist, persoanele autorizate ca profesionişti fiind doar o parte din sfera largă a profesioniştilor, care include şi profesioniştii de facto. Pentru a le califica drept profesionişti, legea a impus autorizarea pentru persoanele care nu sunt comercianţi, întreprinzători ori operatori economici, deoarece numai comercianţii, întreprinzătorii şi operatorii economici pot fi calificaţi profesionişti chiar şi în lipsa unei autorizări, prin prisma activităţilor specifice pe care aceste categorii de persoane le desfăşoară, spre deosebire de alte persoane, care nu desfăşoară activităţi calificabile de facto ca fiind activităţi specifice profesioniştilor şi prin urmare acele persoane trebuie autorizate pentru ca activităţile lor să fie considerate ca fiind activităţi ale unui profesionist.

Faţă de specificul activităţilor pârâtei din prezenta speţă, aşa cum s-a arătat mai sus, este indubitabil că aceasta a acţionat în calitate de întreprinzător, iar în niciun caz în calitate de persoană fizică străină de activitatea economică. Pentru aceste motive, pârâta are realmente în acest caz concret calitatea de profesionist.

Astfel, analizând cererea formulată de creditoare în raport cu dispoziţiile O.U.G. nr. 119/2007, instanţa reţine că sunt îndeplinite în mod cumulativ condiţiile de admisibilitate a procedurii ordonanţei de plată, prevăzute de art. 2, respectiv existenţa unei creanţe certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă din contracte încheiate între profesionişti.

Astfel, se pretinde executarea de către debitoare a unei creanţe constând din plata unei sume de bani, creanţă care îşi are izvorul în contractul însuşit de pârâtă prin semnătură şi în facturile emise în baza contractului.

Totodată, creanţa este certă şi lichidă, în sensul că existenţa şi întinderea sa rezultă din cuprinsul contractului şi facturilor emise de creditoare, şi exigibilă, deoarece în contract este prevăzută o dată a scadenţei, dată care în speţă a fost depăşită.

În consecinţă, instanţa va admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta SC E SRL în contradictoriu cu pârâta AMC şi va soma pârâta să achite reclamantei suma de 42.089,94 lei, reprezentând contravaloare servicii prestate şi neachitate, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei ordonanţe.

De asemenea, în baza art. 274 alin. (1) C. proc. civ., instanţa o va obliga pe pârâtă la plata sumei de 439,3 lei către reclamantă, cu titlu de cheltuieli de judecată, din care 400 lei onorariu avocat, 39 lei taxă judiciară de timbru şi 0,3 lei timbre judiciare.

Domenii speta