Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 608 din 03.03.2009


R O M Â N I ACod operator 3924

JUDECATORIA TÂRGU-CARBUNESTI

Dosar nr. …

Sentinta civila nr. 608

Sedinta publica din 03 martie 2009

Instanta constituita din:

PRESEDINTE: …

Grefier: …

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe petent … cu domiciliul în comuna … si pe intimat I.P.J. GORJ, având ca obiect plângere contraventionala.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care învedereaza ca intimata a înaintat prin serviciul registratura materialul probator ce a stat la baza emiterii procesului-verbal contraventional (filele 20-24), ca partile lipsesc, dar petentul a solicitat judecarea cauzei în lipsa (fila 6).

Nemaifiind alte probe de administrat sau cereri de analizat, instanta constata cauza în stare de judecata si o retine spre solutionare.

INSTANTA

Asupra cauzei de fata:

Prin plângerea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Carbunesti, la data de 09.12.2008 sub nr. … , petentul … a contestat procesul-verbal de contraventie seria CC nr. 1128837/24.11.2008, emis de I.P.J. Gorj - S.P.R., solicitând anularea acestuia, precum si exonerarea de plata amenzii aplicate.

În motivarea plângerii, petentul a aratat ca în timp ce conducea autoturismul marca Citroen cu numar de înmatriculare … , în localitatea Scoarta, a fost oprit pentru control de catre un echipaj de politie care i-a comunicat ca a depasit viteza legala în acea localitate, având 69 km/h.

În probatoriu, a solicitat ca intimata sa înainteze certificatul de omologare al aparatului radar, buletinul de verificare metrologica a aparatului radar, autorizatia agentului constatator.

Petentul a atasat plângerii copia procesului-verbal (fila 3).

La data de 12.01.2009 acesta a depus la dosarul cauzei o precizare a actiunii (filele 5-6) prin care a dezvoltat motivele reiterate anterior, aratând ca procesul-verbal a fost încheiat cu încalcarea prevederilor art. 181 alin. 1 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

Totodata a învederat ca nu i s-a adus la cunostinta dreptul de a formula obiectiuni, conform art. 16 alin. 7 din O.G. nr. 2/2001, si nu i s-au prezentat fotografiile video-radar efectuate.

În acelasi timp, a mai aratat ca nu i s-a înmânat înstiintarea de plata potrivit art. 26 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001.

Cererea este scutita de taxa de timbru potrivit art. 15 lit. i din Legea nr. 146/1997, precum si art. 36 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Prin adresa din data de 3.02.2009 intimata a atasat la dosarul cauzei 5 fotografii video-radar, buletin de verificare metrologica, atestatul agentului constatator (filele 20-24).

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta constata urmatoarele:

Prin procesul-verbal de contraventie seria CC nr. 1128837/24.11.2008, emis de I.P.J. Gorj - S.P.R., petentul … a fost sanctionat cu amenda în cuantum de 108 lei, în temeiul art. 108 lit. a pct. 4 din O.U.G. nr. 195/2002, retinându-se ca la data de 24.11.2008 a circulat cu autoturismul marca Citroen cu numar de înmatriculare … , pe raza localitatii Scoarta - DN 67, cu viteza de 69 km/h, fiind înregistrat cu aparatul radar Phython 2 montat pe auto MAI 19967.

În ceea ce priveste faptul ca nu s-a adus la cunostinta petentului dreptul de a formula obiectiuni, instanta retine ca Î.C.C.J. a statuat cu efect obligatoriu conform art. 329 alin. 3 C. proc. civ. asupra interpretarii dispozitiilor art. 16 alin. 7 din O.G. nr. 2/2001, prin decizia nr. XXII/19 martie 2007 – recurs în interesul legii.

Astfel, instanta suprema a apreciat ca nerespectarea de catre agentul constatator a cerintelor de a aduce la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare si de a consemna distinct acele obiectiuni, astfel cum acestea sunt înscrise în art. 16 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, atrage doar nulitatea relativa a procesului-verbal de constatare a contraventiei.

Prin urmare, nu se constata nici o vatamare produsa de lipsa acestei omisiuni, întrucât toate motivele de contestare a procesului-verbal au fost învederate în plângere si în precizare, considerent pentru care se va înlatura ca neîntemeiata aceasta aparare.

Totodata, acelasi regim se aplica si în cazul încalcarii dispozitiilor art. 26 alin. 1 privind înmânarea înstiintarii de plata, deoarece petentul a luat cunostinta de cuantumul amenzii din cuprinsul actului sanctionator ce i-a fost comunicat pe loc, din acesta rezultând semnatura de primire a contravenientului (fila 3).

Pe fondul cauzei, din probele înaintate de catre intimata la dosar reiese ca autoturismul marca Citroen cu numar de înmatriculare … a circulat cu viteza de 69 km/h în localitatea Scoarta, la data de 24.11.2008, fiind înregistrat de aparatul radar montat pe MAI 19967, verificat metrologic (fila 23) la momentul efectuarii fotografiilor (filele 21-22) realizate de agentul autorizat … (fila 24).

Asadar, fapta retinuta în sarcina petentului corespunde realitatii si întruneste elementele constitutive ale contraventiei prevazute de art. 108 lit. a pct. 4 din O.U.G. nr. 195/2002, respectiv depasirea cu 10-20 km/h a vitezei admise pe sectorul de drum indicat.

Cu toate acestea, instanta apreciaza ca nu se justifica aplicarea de catre organul constatator a sanctiunii amenzii contraventionale pentru fapta savârsita de petent raportat la pericolul social concret al acesteia, în conditiile în care limita superioara de viteza permisa în localitate a fost depasita în proportie rezonabila si nu a fost de natura a cauza urmari negative în traficul rutier.

În acelasi timp, petentul este la prima abatere si nu se impune sanctionarea sa patrimoniala, având în vedere scopul principal al incriminarii contraventiilor, acela educativ.

Astfel, dispozitiile art. 21 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001 prevad ca sanctiunea trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savârsite, tinându-se seama de împrejurarile în care a fost comisa fapta, de modul si mijloacele de savârsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date înscrise în procesul-verbal.

De asemenea, art. 5 din O.G. nr. 2/2001 stabileste ca  sanctiunile care se pot aplica pentru savârsirea unei fapte ce constituie contraventie sunt avertismentul, amenda contraventionala si obligarea contravenientului la prestarea unei activitati în folosul comunitatii, iar în conformitate cu dispozitiile alin. 5 ale aceluiasi articol „sanctiunea stabilita  trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savârsite”.

Totodata, potrivit art. 7 alin. 3 din ordonanta, „avertismentul se poate aplica si în cazul în care actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiei respective nu prevede  aceasta sanctiune”.

Fata de argumentele prezentate mai-sus si de dispozitiile de drept invocate, instanta apreciaza ca fapta petentului prezinta un grad scazut de pericol social, urmând sa admita în parte plângerea sa si sa dispuna modificarea procesului-verbal de contraventie seria CC nr. 1128837/24.11.2008, în sensul ca va înlocui sanctiunea amenzii contraventionale în cuantum de 108 lei cu sanctiunea morala a avertismentului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite în parte plângerea formulata de petentul … cu domiciliul în comuna …, în contradictoriu cu intimat I.P.J. GORJ.

Modifica procesul-verbal seria CC nr. 1128837/24.11.2008 în sensul ca înlocuieste sanctiunea amenzii cu avertisment.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 03.03.2009.

Presedinte,

Grefier,

 

Red./tehnored. 4x.

A.N. 16 martie 2009