Contestatie la executare ce priveste executarea silita a unui proces- verbal de contraventie impotriva caruia s-a format plangerea contraventionala care nu a fost solutionata irevocabil

Hotărâre 545 din 09.05.2008


R O M A N I A

JUDECATORIA ZARNESTI

JUDETUL BRASOV

DOSAR NR. 190/338/2008

SENTINTA CIVILA NR. 545

Sedinta publica din data de  09.05.2008

PRESEDINTE – ANA GARLONTA – JUDECATOR

GREFIER – MARCELA RAPEA

Pentru astazi fiind amanata pronuntarea in cauza civila de fata, care s-a dezbatut in fond in sedinta publica din data de 02.05.2008, cand partile prezente au pus concluzii conform celor consemnate in incheierea de sedinta din acea zi, care face parte integranta din prezenta sentinta, iar instanta din lipsa de timp pentru deliberare a amanat pronuntarea la data de 09.05.2008.

La apelul nominal facut la pronuntare se constata lipsa partilor.

Procedura  legal indeplinita.

Instanta in urma deliberarii a pronuntat sentinta de mai jos.

J U D E C A T O R I A

Prin  contestatia la executare inregistrata sub nr 190/388/2008  la Judecatoria Zarnesti, contestatoarea F.L a solicitat in contradictoriu cu intimata  ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE R. , ca instanta , prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna anularea  somatiei  si a tuturor formelor de executare efectuate in dosarul fiscal nr. 17754/28.12.2007, iar in subsidiar, sa dispuna  suspendarea executarii silite pana la solutionarea  definitiva si irevocabila a contestatiei , cu cheltuieli de judecata.

In  motivare, contestatoarea a aratat ca prin somatia sus mentionata , s-a inceput  executarea silita impotriva sa pentru recuperarea sumei de  8000 lei , reprezentand amenda contraventionala aplicata prin procesul verbal de contraventie  nr. 0072558/2007 emis de ANDF-D G F P B. iar impotriva acestuia a formulat plangere contraventionala  .Desi  procesul nu s-a finalizat, intimata a emis somatia  impotriva sa pentru achitarea amenzii contraventionale, cu toate ca procesul verbal nu a devenit irevocabil, incalcandu-se astfel dispozitiile legale privitoare la executarea creantelor bugetare.

Totodata contestatoarea  a aratat ca  au fost incalcate si disp.art. 145 CPfiscala , intrucat somatia nu a fost insotita de titlul executoriu.

La contestatia a anexat -copia  plangerii contraventionale, copia  somatiei emisa in dosarul de executare  nr.17754/ 28.12.2007, copia procesului verbal de contraventie .

Intimata, legal citata, a formulat intampinare ,  prin care a aratat ca analizarea  actelor de executare nu poate forma obiectul prezentei judecati , decat ulterior solutionarii plangerii contraventionbale , ce formeaza obiectul dosarului civil nr . 11/338/2008 al Judecatoriei Zarnesti .

Mentionand ca somatia a indeplinit toate conditiile  de fond  si forma prev. de OG 92/2003 si totodata ca  executarea este suspendata de drept  pana la solutionarea plangerii contraventionale  ce face obiectul dosarului civil nr. 2914/338/2007 al acestei instante.

La termenul de judecata din data de 7.03.2008  contestatoarea si-a precizat cererea in sensul ca a solicitat anularea somatiei emise de intimata , si pe cale de consecinta , anularea executarii silite pornite in baza  acestei somatii  , date cu incalcarea disp.art. 32,37,39din OG 2/2001  precum si sa se constate suspendata de drept  executarea , fata de disp.art 32 alin.3 din OG 2/2001, pana la ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii pronuntate in dos. Civ.2914/338/2007 al acestei instante .

In motivare s-a aratat ca in speta s-au incalcat disp.art. 39 alin 1 din OG 2/2001 intrucat s-a pornit executarea silita impotriva sa  desi s-a cunoscut ca a formulat plangere contraventionala si , mai mult, nu exista inca o hotarare definitiva si irevocabila , astfel ca  se impune anularea somatiei.

Referitor la petitul 2 al contestatiei s-a aratat ca sunt incidente disp.art. 32 alin.3 din OG 2/2001 intrucat plangerea suspenda de drept executarea silita .

La dosar s-a depus – Og 2/2001, actualizata , jurisprudenta in materie contraventionala.

Examinand actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele-

Intimata a inceput executarea silita impotriva contestatoarei prin comunicarea somatiei ,emisa in dosarul executional nr.17757/28.12.2007 –fila 9 dosar- .

In termenul legal de 15 zile, prev. de art.169 , alin 1din  codul de procedura fiscala, contestatoarea a formulat prezenta contestatie impotriva acestui act de executare , criticandu-l pentru nelegalitate.

Intr-adevar,  titlul executoriu care a stat la baza  emiterii somatiei a fost procesul verbal de contraventie, seria A/200- nr. 0072565/2007 emis de ANDF-D G F P BRASOV , prin care contestatoarea a fost amendata cu amenda contraventionala in cuantum de 10000  lei, desi  impotriva acestuia contestatoarea a formulat plangere contraventionala , in termenul legal, plangere  ce formeaza obiectul dosarului civil nr 2914/338/2007 al Judecatoriei Zarnesti .

Potrivit art 37 coroborat cu art 39 alin 1 si 2  din OG2/2001  modificata, executarea sanctiunii contraventionale se face in baza titlului executoriu constand,  in  speta de fata ,in  hotararea judecatoreasca irevocabila , intrucat procesul verbal de contraventie a fost atacat in termenul legal  prev. de art. 31 (formand obiectul dosarului civil  nr  2914/338/2007 aflat pe rolul Judecatoriei Zarnesti), titlu executoriu ce urmeaza a fi comunicat  din oficiu de catre instanta de judecata .

Asadar, atata timp cat hotararea judecatoreasca nu este irevocabila , nu putea demara executarea  silita  a creantei fiscale.

Aceasta stare de fapt a fost  confirmata  chiar de catre intimata prin intampinare , care insa a procedat contrar dispozitiilor legale sus mentionate.

Avand in vedere ca  plangerea contraventionala suspenda de drept executarea sanctiunii aplicate, conform art 32 alin 3 din OG 2/2001 modificata si fata si de dis part 403 alin 1 CPCIV, raportat la care suspendarea dainuie pana la solutionarea prezentei contestatii ,contestatoarea a inteles sa renunte la judecata acestui petit .

Fata de aceste considerente, instanta apreciaza contestatia intemeiata, urmeaza a o admite,  si-n consecinta va dispune anularea actului de executare contestat si a actelor subsecvente acestuia .

Fara cheltuieli de judecata, nefiind cerute.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite contestatia formulata de contestatoarea F.L.C  cu domiciliul in sat X, impotriva intimatei ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE R. , si-n consecinta:

Anuleaza actul de executare constand in somatia nr.8/40/6/2007/2805 emisa de intimata.

Obliga intimata la plata cheltuielilor de judecata in cuantum de 694,3 lei.

 Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica, azi, 09.05.2008.

PRESEDINTE GREFIER

ANA GARLONTA MARCELA RAPEA

 Red.AG/ 04.08.2008

4 ex.

Se com.2 exempl.