Granituire

Hotărâre 2432 din 03.11.2011


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Zărneşti sub nr. !  la data de 14.05.2004 şi precizată ulterior, reclamanţii S.D şi S.O, în contradictoriu cu pârâţii S.A şi T.P, T.P.M şi T.A.M au solicitat instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa să se constate că suprafaţa reală a imobilului proprietatea reclamanţilor înscris în CF !!! Tohanul Nou, nr. top. 844 este de 1.750,84 mp faţă de cea înscrisă în cartea funciară de 1.018,80 mp şi rectificarea cărţii funciare nr. !!! Tohanul Nou, nr. top. 844, în sensul înscrierii suprafeţei reale.

În fapt, reclamanţii arată că sunt proprietarii imobilului înscris în CF !!! Tohanul Nou, nr. top. 844, acesta fiind dobândit în anul 2001 prin contract autentic de vânzare cumpărare de la tatăl reclamantului, numitul S.R, terenul fiind împrejmuit iar între reclamanţi şi vecinii – pârâţi nu au existat litigii privind limitele de hotar dintre proprietăţile acestora.

În evidenţele din Registrul agricol terenul este înscris cu suprafaţa de 0,18 ha pe numele tatălui reclamantului S.R, fapt ce rezultă din adeverinţa 14242/2003.

Reclamanţii mai arată că au promovat pe rolul Judecătoriei Zărneşti o acţiune în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune şi rectificarea suprafeţei de carte funciară, acţiune care a fost respinsă de către instanţa de judecată.

În drept, se invocă dispoziţiile art. 34 din Decretul lege 115/XXX şi art. 111 C.pr.civ.

La termenul de judecată din 24.06.2004, numita R.R, în calitate de moştenitoare a defunctului proprietar tabular L.T.G înscris în CF !!! Tohanul Nou, nr. top. 845 fânaţ de 1.081,80 mp, a formulat cerere de intervenţie solicitând grăniţuirea imobilului înscris în CF !!! Tohanul Nou, nr. top. 845 şi imobilul proprietatea reclamanţilor S.D şi S.O înscris în CF !!! Tohanul Nou, nr. top. 844.

Se mai arată faptul că suprafaţa de teren cu privire la care reclamanţii susţin că ar fi în plus aparţine nr. top. 845.

R.M mai arată că proprietarul tabular L.T.G este bunicul acesteia, iar terenul înscris în CF !!! Tohanul Nou, nr. top. 845, a aparţinut părinţilor acesteia, numiţii L.G şi L.E. Terenul a fost cooperativizat iar mama intervenientei a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate fiind emisă o adeverinţă de proprietate în acest sens.

Zona în care se află acest teren este împărţită în fâşii în formă dreptunghiulară, fiecare în suprafaţă de aproximativ 1.000 mp.

Cererea de intervenţie a fost admisă în principiu la termenul de judecată din data de 13.01.2005.

Prin cererea depusă la data de 27.04.2009 (fl. 296-vol. I) reclamanţii au solicitat introducerea în cauză a pârâţilor L.D şi L.C întrucât aceştia au dobândit dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului înscris în CF !!! Tohanul Nou, nr. top. 845. Reclamanţii au mai invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a intervenientei R.M.

Pârâţii L.D şi L.C au formulat întâmpinare (fl. 25-vol II) prin care au arătat că nu se opun rectificării de carte funciară în măsura în care nu li se încalcă dreptul de proprietate.

La termenul de judecată din data de 05.02.2010, la cererea reclamanţilor, a fost introdus în cauză pârâtul B.N care a cumpărat de la pârâţii S.A şi T.P imobilul teren înscris în CF !!! Tohanul Nou, top. 843.

La termenul din data de 05.02.2010 s-a dispus conexarea dosarelor cu nr. XXX  şi ZZZZ.

În dosarul cu nr. XXXX, reclamanţii L.D şi L.C, au solicitat în contradictoriu cu pârâţii C.D, A.C, N.B, T.I, S.D şi S.O stabilirea liniei de hotar între proprietatea reclamanţilor înscrisă în CF !!!!!!!! Zărneşti (provenită de pe conversia pe hârtie a CF !!! Tohanul Nou) nr. top. 845 şi imobilul proprietatea pârâţilor C.D, A.C, N.B, T.I înscris în CF 130 Tohanul Nou, top. 846, respectiv imobilul proprietatea pârâţilor S.D şi S.O înscris în CF !!! Tohanul Nou, nr. top. 844.

În motivare reclamanţii L.D şi L.C arată că sunt proprietarii terenului înscris în CF !!!!!!!! Zărneşti (provenită de pe conversia pe hârtie a CF !!! Tohanul Nou) top.845 în urma promovării unei acţiuni în uzucapiune. Terenul este folosit de reclamanţi de 40 de ani, este îngrădit şi clar delimitat. Pârâţii C.D, A.C, N.B, T.I sunt cei care au încercat să ocupe abuziv o suprafaţă de teren din imobilul aparţinând reclamanţilor L.D şi L.C susţinând că le-ar aparţine acestora şi ar face parte din nr. top. 846. Tohanul Nou, nr. top. 844. Reclamanţii L.D şi L.C mai arată că terenul folosit de aceştia nu a făcut obiectul legilor fondului funciar fiind folosit de reclamanţi în ultimii 40 de ani.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 584 C.civ.

În dosarul cu nr. XXXX reclamanţii C.D, A.C, N.B, şi T.I au solicitat în contradictoriu cu pârâţii L.D şi L.C stabilirea liniei de graniţă între proprietatea reclamanţilor C.D, A.C, N.B, şi T.I teren imobil înscris în CF 130 Tohanul Nou, top. 846 şi imobilul pârâţilor înscris în CF !!! Tohanu Nou, top. 845 pe de altă parte.

În motivare se arată că sunt proprietarii imobilului înscris în CF 130 Tohanul Nou, top. 846, deţinând şi alte imobile în imediata vecinătate. Au constatat că pârâţii L.D şi L.C deţin faptic acest teren, dar terenul înscris în CF !!! nr. top. 845 nu se poate suprapune cu terenul proprietatea reclamanţilor C.D, A.C, N.B şi T.I.

La termenul de judecată din data de 07.05.2010 instanţa de judecată a luat act de renunţarea la judecată a moştenitorilor interveniente, numiţii R.H.E şi N.R, astfel încât excepţia lipsei calităţii procesuale active, invocată de către reclamanţii S.D şi S.O a rămas fără obiect.

Sub aspect probator, s-a încuviinţat în temeiul art.167 C.pr.civilă, proba cu înscrisurile depuse, expertiză tehnică topografică, interogatoriul părţilor şi proba testiomonială.

 Analizând actele şi lucrările dosarului , instanţa reţine în fapt următoarele:

Din extrasele de carte funciară depuse la dosar rezultă că:

Reclamanţii S.D şi S.O sunt proprietarii imobilului identificat în CF nr. !!! Tohanul Nou nr.top 844 în suprafaţă tabulară de 1.018,80 mp. (f.9), fiind dobândit prin vânzare cumpărare în anul 2001.

Pârâţii S.A şi T.P în calitate de moştenitori ai defuncţilor proprietari tabulari P.I şi T.E, au înstrăinat în cursul procesului dreptul de proprietate asupra imobilului identificat în CF nr.!!! Tohanul Nou nr.top 843 în suprafaţă tabulară de 1.018,80 mp, către pârâtul B.N. Acest pârât este şi proprietarul imobilului înscris în CF !!!! Tohanul Nou, nr. top. 842.

Pârâţii T.P.M şi T.A.M sunt coproprietarii imobilului identificat în CF nr. !!!! Sohodol nr.top 1647/47/1/1, 1648/1/1 şi 1650/1/1 în suprafaţă tabulară de 4.317,50 mp. (f.15).

Pârâţii L.D şi L.C sunt coproprietarii imobilului identificat în CF !!!!!!!! Zărneşti (provenită de pe conversia pe hârtie a CF !!! Tohanul Nou) nr. top.845 în suprafaţă tabulară de 1.018,80 mp. Dreptul de proprietate al acestor pârâţi a fost constatat prin hotărâre judecatărească. Anterior, proprietar tabular al terenului a fost L.T.G (fl. 28).

Anterior, proprietar al imobilului identificat în CF !!!!!!!! Zărneşti (provenită de pe conversia pe hârtie a CF !!! Tohanul Nou) nr. top.845, a fost numitul L.T.G, bunicul intervenientei.

Acest imobil a fost dobândit de către pârâţii L.D şi L.C prin uzucapiune conform sentinţei civile 1233/2008 pronunţată de Judecătoria Zărneşti în dosarul XXX.

Pârâţii T.P.M şi S.A, prin răspunsurile la interogatoriu, au recunoscut că terenurile sunt delimitate, semnele de hotar între proprietatea acestora şi imobilul reclamanţilor S. fiind dintotdeauna aceleaşi.

Instanţa reţine că autorul reclamanţilor S.D şi S.O cât şi autorul intervenientei au fost înscrişi în evidenţele Primăriei Zărneşti cu suprafeţe de teren de 1.800 mp deşi suprafeţele înscrise în cartea funciară sunt de 1.018,80 mp.

Instanţa mai reţine că în dosarul  a fost efectuată o expertiză specialitatea topografie de către expertul Mutu Elena (fl. 143-152, 216-222, 251), anterior conexării dosarelor cu nr. XXX/338/2009  şi XXXX.

Potrivit concluziilor acestei expertize terenul aflat în folosinţa reclamanţilor S.D şi S.O nu încalcă terenul nr. top. 845 din CF !!! Tohanul Nou, limitele terenului fiind materializate prin garduri din sârmă şi lemn parţial pe stâlpi din beton şi lemn, iar suprafaţa reală a acestui teren este de 1.701 mp.

Terenul aflat în folosinţa lui Lagusis Nisa are o suprafaţă de 1.564,30 mp iar cel aflat în folosinţa pârâţilor S.A şi T.P are o suprafaţă de 2.086,70 mp.

În baza dispoziţiilor art. 212 C.pr.civ., instanţa a încuviinţat efectuarea unei contraexpertize de către expertul Perlik Romeo Alexandru.

Acesta a efectuat un prim raport de expertiză cu nr. 198079/2009 anterior conexării dosarelor cu nr. XXX/338/2009  şi XXXX şi un al doilea raport de expertiză cu nr. 198079/2010 ulterior conexării dosarelor menţionate anterior.

Referitor la fondul cererii principale şi a celor conexate, mai întâi se impun a se face unele precizări, raportat la concluziile prezentate de expertul Perlik Romeo în raportul cu nr. 198079/2010.

Instanţa apreciază că expertiza efectuată de către d-ul expert ulterior conexării dosarelor este relevantă în cauză întrucât raportul de expertiză şi completările ulterioare redau cu argumente atât tehnice cât şi teoretice deopotrivă de clare modalitatea de identificare a fiecăruia dintre imobile şi variantele de stabilire a liniei de hotar.

Astfel, se poate constata că pârâţii L.D şi L.C sunt coproprietarii imobilului identificat în CF !!!!!!!! Zărneşti (provenită de pe conversia pe hârtie a CF !!! Tohanul Nou) nr. top. 845 în suprafaţă tabulară de 1.018,80 mp, imobilul teren fiind dobândit prin uzucapiune conform sentinţei civile 1233/2008 pronunţată de Judecătoria Zărneşti în dosarul 427/338/2008.

În cadrul acestui dosar a fost realizată o expertiză tehnică extrajudiciară specialitatea topografie de către expertul tehnic Leberciuc Mihai care a identificat imobilul folosit de către pârâţi ca fiind identic cu cel înscris în CF !!! nr. top. 845. Acest teren a aparţinut anterior defunctului proprietar tabular L.T.G.

Aşa cum a concluzionat expertul Perlik Romeo (f. 38 – vol III), identificarea topografică a terenului înscris în CF !!!!!!!! Zărneşti (provenită de pe conversia pe hârtie a CF !!! Tohanul Nou) nr. top. 845 s-a efectuat parţial eronat în ceea ce priveşte reperele de delimitare de terenurile vecine.

Instanţa reţine că pârâţii L.D şi L.C au uzucapat imobilul astfel cum este identificat în evidenţele de carte funciară şi  nu suprafaţa de 1564 mp identificată de expertul Leberciuc Mihai în raportul de expertiză întocmit de acesta.

În ceea ce priveşte imobilul înscris în CF 105507 provenită din conversia pe hârtie a CF 130 Tohanul Nou nr. top. 846, proprietar tabular a fost S.Gh.G prin moştenire act 603/1959, acesta fiind înscris ulterior sub număr cadastral 100562 în CF 100562 Zărneşti pe numele proprietarei Marcu Maria.

Instanţa mai reţine că prin sentinţa civilă cu nr. 1472/21.12.2007 pronunţată de Judecătoria Zărneşti în dosarul 2309/338/2007, irevocabilă prin decizia Tribunalului Braşov cu nr. 430/R/10.04.2008, s-a admis acţiunea formulată de Marcu Maria, în calitate de moştenitoare a defunctului proprietar tabular S.Gh.G, şi în consecinţă a fost obligată pârâta Comisia Locală de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Zărneşti să întocmească documentaţia necesară şi să o înainteze pârâtei Comisia Judeţeană de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Braşov în vederea emiterii titlului de proprietate pentru suprafaţa de 1.018,80 mp înscrisă în CF 130 Tohanul Nou, nr. top. 846.

Titlul de proprietate a fost emis pe numele autorului S.Gh.G cu nr. 45587/08.01.2009.

Imobilul a fost identificat în baza unei documentaţii cadastrale întocmite de C. G. şi dezmembrat prin actul de dezmembrare şi contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 335/23.04.2009 de către BNP H.A.D.

Astfel, imobilul a fost dezmembrat în nr. cadastral 101718 – lot 1 în suprafaţă de 556 mp şi nr. cadastral 101719 – lot 2 în suprafaţă de 462 mp, acesta din urmă fiind înstrăinat către pârâtul T.I-Mircea.

Imobilul identificat cu nr. cadastral 101718 – lot 1 în suprafaţă de 556 m a fost înstrăinat către pârâţii C.D, A.C, N.B.

În ceea ce priveşte imobilele aflate în parte de nord a terenului înscris în CF !!!!!!!! Zărneşti (provenită de pe conversia pe hârtie a CF !!! Tohanul Nou) nr. top. 845, acestea sunt înscrise în CF !!! nr. top. 847 în suprafaţă tabulară de 1018,80 mp, CF !!!! nr. top. 848 în suprafaţă tabulară de 1238,40 şi în CF 1391 nr. top. 1391 în suprafaţă tabulară de 1018,80, proprietatea pârâtului T.I.M. Acestea au fost contopite în CF !!!! nr. top. 848 în suprafaţă de 3276 mp şi dezmembrate ulterior în nr. top. 848/1 în suprafaţă tabulară de 1516 mp, nr. top. 848/2 în suprafaţă tabulară de 1516 mp şi nr. top. 848/3 în suprafaţă tabulară de 244 mp, conform documentaţiei cadastrale întocmită în anul 2004 de I. Vorovencii Iosif.

Expertul Perlik Romeo a concluzionat că suprafaţa nr. top. 848/1, 848/2 şi 848/3 este de 3436 mp şi aceasta nu se suprapune nici măcar parţial cu nr. topografic 846 identic cu nr. cadastral 101718 şi 101719.

În soluţionarea petitului de grăniţuire instanţa va avea în vedere faptul că grăniţuirea reprezintă o operaţiune de determinare prin semne exterioare a limitelor dintre două proprietăţi vecine, acţiune exercitată cu scopul stabilirii traseului real pe care trebuie să-l urmeze hotarul, fiind întemeiată pe dispoziţiile art.584 C.civ.

Rezultă că grăniţuirea, menită să apere dreptul de proprietate, se poate dispune atât în cazul inexistenţei unei delimitări între proprietăţi, cât şi în situaţia în care astfel de semne exterioare există, dar sunt contestate de părţi.

Totodată este necesar ca o grăniţuire, dispusă prin hotărâre judecătorească, să rezolve contestaţiile şi pretenţiile părţilor cu caracter revendicativ, dar şi să ţină seama de transformările produse în configuraţia terenurilor din cauze care nu le sunt imputabile, pentru a se asigura o folosinţă utilă a proprietăţilor.

 Însă în speţă, aşa cum rezultă din raportul de expertiză nr. 198079/2010  întocmit de expertul Perlik Romeo, reclamanţii sunt în posesia unei suprafeţe de teren de 1,750,80 mp, aceştia având doar un drept de proprietate asupra unei suprafeţe de 1.018 mp, iar pârâţii L.D şi L.C sunt în posesia unei suprafeţe de teren de 1.583 mp., aceştia având doar un drept de proprietate asupra unei suprafeţe de 1.018 mp. O parte din imobilul folosit de reclamanţii se suprapune cu nr. top. 845 iar o parte din acest nr. topografic se suprapune cu fostul nr. topografic 846.

Nu are relevanţă, în soluţionarea prezentei cereri, împrejurarea relatată de reclamatul S.D că imobilul, potrivit configuraţiei actuale a fost folosit de tatăl reclamantului S.D şi acum de acesta.

 Faţă de cele arătate, în temeiul dispoziţiilor art. 33 alin. 2, 4 şi 5, art. 34 din Legea nr. 7/1996, în vederea stabilirii concordanţei între situaţia tabulară şi situaţia reală a imobilului, instanţa va admite în parte cererea formulată şi precizată de reclamanţii S.D şi S.O în contradictoriu cu pârâţii T.P.M, T.A.M, B.N L.D şi L.C şi va constata că imobilul înscris în CF nr. !!! Tohanul Nou, nr. top 844, teren – categorie de folosinţă fâneaţă are în realitate o suprafaţă totală de 1.157,90 mp.

Instanţa va dispune rectificarea suprafeţei imobilului mai sus identificat de la suprafaţa de 1018,80 mp la suprafaţa reală de 1.157,90 mp, astfel cum rezultă din varianta 2 – Anexa 11 a raportului de expertiză judiciară specialitatea topografie nr. 198079/2010 întocmit de expert Perlik Romeo Alexandru.

În ceea ce priveşte cererile conexe, faţă de concluziile raportului de expertiză 198079/2010, instanţa apreciază că linia reală de hotar dintre imobilele în litigiu trebuie fixată potrivit  variantei 2-Anexa 11 din acelaşi raport care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Sub aspectul cheltuielilor de judecată, având în vedere şi dispoziţiile art.584 teza a II-a C.civ. cheltuielile grăniţuirii se vor face pe jumătate, instanţa va da aplicare dispoziţiilor art.276 C.pr.civilă, urmând a le compensa.

Instanţa urmează a obliga părţile la plata către expert a diferenţei de onorariu în cuantum de 1.620 lei pentru completarea la raportul de expertiză, respectiv 540 lei reclamanţii-pârâţi S.D şi S.O, 540 lei, reclamanţii-pârâţi L.D, L.C şi 540 lei reclamanţii-pârâţii C.D, A.C, N.B şi T.I.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Respinge ca rămasă fără obiect excepţia lipsei calităţii procesuale active a intervenientei R.R, prin moştenitorii R.H.E şi N.R.

Admite în parte cererea formulată şi precizată de reclamanţii S.D şi S.O în contradictoriu cu pârâţii T.P.M şi T.A.M, B.

Constată că imobilul înscris în CF nr. !!! Tohanul Nou, nr. top 844, teren – categorie de folosinţă fâneaţă are în realitate o suprafaţă totala de 1.157,90 mp.

Dispune rectificarea suprafeţei imobilului mai sus identificat de la suprafaţa de 1018,80 mp la suprafaţa reală de 1.157,90 mp, astfel cum rezultă din varianta 2 – Anexa 11 a raportului de expertiză judiciară specialitatea topografie nr. 198079/2010 întocmit de expert Perlik Romeo Alexandru

Admite în parte cererea din dosarul conexat cu nr. XXX/338/2009 formulată de reclamanţii L.D şi L.C, în contradictoriu cu pârâţii C.D, A.C, N.B, T.I, S.D şi S.O.

Admite cererea din dosarul conexat cu nr. XXXX formulată de reclamanţii C.D, A.C, N.B, T.I în contradictoriu cu pârâţii L.D şi L.C, şi-n consecinţă:

Stabileşte linia de hotar dintre proprietatea reclamanţilor L.D şi L.C identificată în CF nr. !!!!!!!! Zărneşti, provenită din conversia pe hârtie a CF !!! Tohanul Nou, nr.top 845 şi imobilul proprietatea pârâţilor S.D şi S.O identificat în CF nr. !!! Tohanul Nou, nr. top 844, potrivit variantei 2 - Anexa 11 a raportului de expertiză judiciară specialitatea topografie nr. 198079/2010 întocmit de expert Perlik Romeo Alexandru.

Stabileşte linia de hotar dintre proprietatea reclamanţilor L.D şi L.C identificată în CF nr. !!!!!!!! Zărneşti, provenită din conversia pe hârtie a CF !!! Tohanul Nou, nr. top 845 şi imobilul proprietatea pârâţilor C.D, A.C, N.B şi T.I identificat cu nr. cadastral 101718 şi 101719, identic cu nr. top 846 din  CF 105507 Zărneşti provenită din conversia pe hârtie a CF 130 Tohanul Nou, potrivit variantei 2 - Anexa 11 a raportului de expertiză judiciară specialitatea topografie nr. 198079/2010 întocmit de expert Perlik Romeo Alexandru.

Stabileşte linia de hotar dintre proprietatea reclamanţilor C.D, A.C, N.B şi T.I identificat cu nr. cadastral 101718 şi 101719, identic cu nr. top 846 din  CF 105507 Zărneşti provenită din conversia pe hârtie a CF 130 Tohanul Nou, şi imobilul proprietatea pârâţilor L.D, L.C identificată în CF nr. !!!!!!!! Zărneşti, provenită din conversia pe hârtie a CF !!! Tohanul Nou, nr. top 845, potrivit variantei 2 - Anexa 11 a raportului de expertiză judiciară specialitatea topografie nr. 198079/2010 întocmit de expert Perlik Romeo Alexandru.

Compensează cheltuielile de judecată.

Obligă părţile la plata către expert a diferenţei de onorariu în cuantum de 1.620 lei pentru completarea la raportul de expertiză, respectiv 540 lei reclamanţii-pârâţi S.D şi S.O, 540 lei, reclamanţii-pârâţi L.D, L.C şi 540 lei reclamanţii-pârâţii C.D, A.C, N.B şi T.I.

Executorie în ceea ce priveşte plata diferenţei onorariu expert.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi,  03.11.2011.

5