Rectificare carte funciară

Sentinţă civilă 118 din 10.02.2009


Constată faptul că, sub nr. XXX din data de 08.04.2008 s-a înregistrat la J.A. acţiunea civilă formulată şi precizată de reclamanta S.C. D. T. S.R.L., în contradictoriu cu pârâţii: O.A., prin primar şi F.A., , solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa:

- să se constate faptul că, reclamanta a dobândit dreptul de proprietate asupra construcţiei tip parter, compusă din: magazin, bufet, trei magazii şi pivniţă, în baza contractului de vânzare-cumpărare încheiat între aceasta şi C.A. la data de 29.07.2004;

- să se anuleze încheierea de întabulare nr. 1776/2007 în baza căreia imobilul s-a întabulat în favoarea O.A.;

- să se radieze înscrierea din CF 2054;

- să se întabuleze în CF 2241 imobilul ce face obiectul contractului de vânzare-cumpărare.

- fără cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii se arată că a cumpărat imobilul construcţiei tip parter, compusă din: magazin, bufet, trei magazii şi pivniţă prin licitaţie şi astfel s-a întabulat în cartea funciară, astfel că în anul 2005 a avut interesul mansardării acestuia, dar proiectul a fost respins de primăria A. ca urmare a constatării unei erori în cartea funciară, nr. topografic înscris în CF 2054 nu corespundea cu  nr. topografic 526 din extrasul de CF 424 al aceleiaşi construcţii şi astfel nu se poate face nici o consolidare a imobilului.

În drept se invocă dispoziţiile art. 33, 34 din legea nr. 7/1996. Legea nr. 554/2004.

În probaţiune au anexat copiile CF-lor invocate procesul-verbal de licitaţie şi contractul aferent.

Pârâtul O.A. a depus întâmpinare (f.10), solicitând respingerea acţiunii ca inadmisibilă, precum şi că a fost promovată de către o persoană fără a avea calitatea de reprezentant, excepţie ce a fost respinsă de către instanţă la termenul din data de 17.06.2008 (f.47).

Acţiunea a fost legal timbrată.

Din întreg materialul probator administrat în cauză, instanţa a reţinut în fapt următoarele :

Reclamanta figurează ca fiind proprietara asupra construcţiilor tip magazin sătesc compus din: la subsol –pivniţă şi la parter – spaţii comerciale,  fiind astfel înscrisă în CF 2054, nr. top. 213/1/2, cu titlu de cumpărare la licitaţie publică conform încheierii nr. 917/2004 iar asupra terenului este proprietar Statul Român (f.9).

La această situaţie s-a ajuns ca urmare a vinderii, în baza contractului de vânzare-cumpărare încheiat între reclamantă şi C.A. la data de 29.07.2004, activului situat în localitatea B şi identificat atunci ca fiind înscris în CF 2054, nr. top. 213/1/2, vindere ce a avut la bază procesul-verbal de licitaţie încheiat la data de 15.04.2004 şi în care se menţionează că acesta constă din magazin, bufet, trei magazii şi pivniţă.

În cauză s-a dispus efectuarea unei expertize topografice întocmită de expert M.V. (f.78), ale cărei concluzii identifică imobilul construcţie ca fiind situat în intravilanul localităţii B.

Din verificările efectuate în teren a rezultat faptul că reclamanta a cumpărat  în realitate construcţiile ce se află amplasate pe nr. top. 526/2 în suprafaţă de 1010 mp., înscrise în CF 2241 şi că au fost identificate eronat în documentaţia din anul 1998 ca fiind cel cu nr. top. 213/1/2 în suprafaţă de 1010 mp., suprafaţă rezultată în urma dezmembrării propuse şi notate în CF 1020 prin încheierea nr. 1358/1998 (B 260) iar apoi transcris în CF 2054.

În aceste condiţii instanţa urmează a constata faptul că, reclamanta a dobândit dreptul de proprietate asupra construcţiei tip parter, compusă din: magazin, bufet, trei magazii şi pivniţă, situat în intravilanul localităţii B, în baza contractului de vânzare-cumpărare încheiat între aceasta şi C.A. la data de 29.07.2004, conform procesului verbal de licitaţie.

Având în vedere constatările expertului tehnic topograf se impune astfel a se constata nulitatea absolută parţială a încheierii de întabulare nr. 13.583/1998 în ce priveşte notarea şi respectiv întabularea construcţiei magazin sătesc compus din: la subsol – spaţiu pivniţă şi la parter – spaţii comerciale, cu titlu de construire în favoarea C.A. în CF 2054, nr. top. 213/1/2 deoarece această construcţie este în realitate cea care se află pe C.F. 2241, nr. top. 526/2, adică magazin, bufet, trei magazii şi pivniţă, operând astfel pe cale judiciară modificarea parţială a contractului în ce priveşte nr. top. şi CF-ul corect al construcţiei edificate de către F.A. şi astfel temei al întabulării corecte.

În realitate este vorba despre aceeaşi construcţie dar care a fost identificată topografic greşit şi astfel întabulată în altă carte funciară decât cea pe care a fost construită.

Pe cale de consecinţă şi ca o aplicare a principiului anulării actului subsecvent urmare a anulării actului iniţial (resoluto jure dantis), valabilitatea celorlalte înscrieri ţinând implicit de valabilitatea actului principal şi anterior, în speţă situaţia specifică fiind tradusă în adagiul de drept accesorium sequitur principale, cât şi prin raportare la principiul de drept „quod nullum est nullum producit effectum”, ceea a ce implică în mod evident revenirea la situaţia anterioară de CF, cu toate că nu s-a solicitat instanţei acest lucru, motiv pentru care nu s-a dispus în acest sens.

Astfel că, se va constata şi nulitatea absolută a încheierii de întabulare nr. 917/2004, în ce priveşte întabularea dreptului de proprietate cu titlu de cumpărare asupra construcţiei magazin sătesc, compus din: la subsol – spaţiu pivniţă şi la parter – spaţii comerciale în favoarea S.C. D.T. S.R.L. şi respectiv se va dispune radierea acestei înscrieri din CF 2054, ca fiind necorespunzătoare situaţiei reale.

În consecinţă, urmează a se dispune notarea şi respectiv întabularea dreptului de proprietate în favoarea C.A. asupra construcţiei tip parter, compusă din: magazin, bufet, trei magazii şi pivniţă în C.F. 2241, nr. top. 526/2, iniţial cu drept de construire şi respectiv ulterior transmiterea acestui drept cu titlu de cumpărare în favoarea S.C. D.T. S.R.L.

De asemenea, urmează a se menţine interdicţiile ce grevează aceste construcţii având în vedere faptul că sarcinile şi interdicţiile ce privesc imobilul în cauză urmează soarta acestuia, acestea încadrându-se la tipul obligaţiilor in rem.

În ce priveşte capătul de cerere privind anularea încheierii de întabulare nr. 1776/2007 în baza căreia imobilul s-a întabulat în favoarea O.A. acesta urmează a fi respinsă deoarece aceasta se referă la o altă construcţie (înscrisă în CF 2241, nr. top. 526/1) întabulată pe numele O.A. şi care nu a făcut obiectul contractului de vânzare-cumpărare şi nici al licitaţiei publice ce a avut ca efect final adjudecarea construcţiei de către reclamantă.

De asemenea, dreptul de folosinţă dobândit de către F.A. nu a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare şi nici nu putea face având în vedere că acest drept s-a dobândit de către cooperativă în baza unei dispoziţii speciale şi de strictă interpretare prev. de art. 162, 187 din Legea nr. 109/1996 şi în ce priveşte acest teren reclamanta nu poate uza decât de drepturile şi căile prevăzute de dreptul comun (superficie, servitute etc.).

În speţă, anulându-se menţiunile necorespunzătoare realităţii are loc o rectificare de carte funciară, având în vedere faptul că acţiunea în rectificare este întotdeauna accesorie uneia în anulare, înţelegând prin rectificare operaţiunile de radiere, îndreptare sau menţionare a înscrierii oricărei operaţiuni, susceptibilă a face obiectul unei înscrieri în cartea funciară.

În aceste condiţii, instanţa în temeiul art. art. 34 şi următoarele din DL nr. 115/1938, (corespondentul art. 33-36 din Legea nr. 7/1996 republicată) coroborat cu art. 46 din D.L. nr. 115/1938 ( corespondentul art. 20 alin. 3 din Legea nr. 7/1996 republicată) urmează a admite, în parte, acţiunea reclamantei şi respinge celelalte cereri.

Deoarece nu s-au solicitat cheltuieli de judecată acestea nu se vor acorda.

Pentru aceste motive,

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E:

Admite, în parte, acţiunea civilă formulată de reclamanta S.C. D.T. S.R.L., în contradictoriu cu pârâţii: O.A., prin primar şi F.A., în consecinţă:

Constată faptul că, reclamanta a dobândit dreptul de proprietate asupra construcţiei tip parter, compusă din: magazin, bufet, trei magazii şi pivniţă, situat în intravilanul localităţii B. în baza contractului de vânzare-cumpărare încheiat între aceasta şi C.A. la data de 29.07.2004.

Constată nulitatea absolută parţială a încheierii de întabulare nr. 13.583/1998 în ce priveşte notarea şi respectiv întabularea construcţiei magazin sătesc compus din: la subsol – spaţiu pivniţă şi la parter – spaţii comerciale, cu titlu de construire în favoarea C.A.

Constată nulitatea absolută a încheierii de întabulare nr. 917/2004, în ce priveşte întabularea dreptului de proprietate cu titlu de cumpărare asupra construcţiei magazin sătesc, compus din: la subsol – spaţiu pivniţă şi la parter – spaţii comerciale în favoarea S.C. D.T. S.R.L. şi dispune radierea acestei înscrieri din CF 2054.

Dispune notarea şi respectiv întabularea dreptului de proprietate în favoarea C.A. asupra construcţiei tip parter, compusă din: magazin, bufet, trei magazii şi pivniţă în C.F. 2241, nr. top. 526/2, cu drept de construire şi respectiv transmiterea acestui drept cu titlu de cumpărare în favoarea S.C. D.T. S.R.L., cu menţinerea interdicţiile ce grevează aceste construcţii.

Respinge celelalte cereri.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică, azi din 10.02.2009.