Plangere contraventionala

Sentinţă civilă 648/2011 din 13.09.2011


Dosar nr. 924/828/2011

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TOPOLOVENI

SENTINŢA CIVILĂ NR.648

Şedinţa publică de la 13 Septembrie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE: O. R.F. – judecător,

 GREFIER: M. F.

Pe rol soluţionarea cauzei civile privind pe petentul E. I.  C. şi pe

intimatul I. G.  P.  R.- S.  P.  A., având ca obiect plângere contravenţionala

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Dezbaterile în fond asupra cauzei au avut loc în şedinţa publică din data

de 06.09.2011, când susţinerile părţilor au fost consemnate în încheierea de

şedinţă din acea dată, care face parte integrantă din sentinţă.

INSTANŢA

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul Judecătoriei

Topoloveni sub nr.924/828/2011, petentul E. I. C. a solicitat în contradictoriu

cu intimatul I. G.  P.  R.- S.  P.  A. să se dispună anularea procesului-verbal de

contravenţie seria CC nr.8705220/24.04.2011 şi exonerarea de sancţiunile

contravenţionale aplicate prin procesul-verbal.

În motivarea plângerii, petentul susţine că la data de 24.04.2011, în timp

ce se deplasa pe autostrada B-P cu autoturismul nr.B-02-SIG, în zona km.91 a

fost oprit de un agent de poliţie, care i-a comunicat că a fost înregistrat de

aparatul radar circulând cu viteza de 181 km/h. Viteza de deplasare este

nereală, având în vedere eroarea maximă tolerată pentru măsurarea vitezei, în

condiţiile normale de trafic pentru cinemometre, care funcţionează atât în regim

staţionar cât şi în regim de deplasare, de +/- 3% din valoarea convenţional

adevărată pentru viteze egale sau mai mari decât 100 km/h, potrivit Normei de

metrologie legală NML 021-05/23.11.2005. Referitor la acest din urmă aspect,

petentul solicită emiterea unei adrese către Institutul Naţional de Metrologie

Legală pentru a comunica dacă la momentul efectuării verificării periodice a

cinemometrului utilizat la măsurarea vitezei, au fost aplicate prevederile

pct.3.1.1 lit.b) din Norma de Metrologie Legală NML 021-05/23.11.2005, în

ceea ce priveşte eroarea maximă tolerată şi în caz afirmativ să înainteze

documentaţia (fişa tehnică) întocmită în acest sens, în baza căreia a eliberat

buletinul de verificare metrologică. Potrivit art.121 alin.2 din Regulamentul de

aplicare a O.U.G.nr.195/2002, nerespectarea regimului de viteză stabilit

conform legii, se constată de către poliţiştii rutieri cu mijloace tehnice

omologate şi verificate metrologic. Potrivit dispoziţiilor pct.1.2 din N.M.L 021-

05/23.11.2005, pentru a putea fi introduse pe piaţă, puse în funcţiune sau

utilizate în măsurările de interes public, cinemometrele trebuie să îndeplinească

cerinţele metrologice prevăzute prin normă. Petentul susţine că valorile

măsurate ale vitezelor trebuie să se încadreze în erorile maxime tolerate

prevăzute de NML 021-05/23.11.2005, respectând şi cerinţele specificate în

cadrul fiecărui paragraf în parte, la funcţionarea cinemometrelor sub acţiunea

factorilor de influenţă şi anume: erori de măsurare la limitele domeniului de

temperaturi, în condiţii de umiditate, la limitele domeniului tensiunilor de

alimentare, în prezenţa radiaţiei electromagnetice, în prezenţa impulsurilor de

interferenţă, după descărcări electrostatice şi în prezenţa vibraţiilor mecanice.

Solicită să se ţină seama de faptul că măsurarea vitezei autoturismului condus

face dovada absolută până la limita de la care începe eroarea de măsurare,

respectiv de 175,57 km/h (181 km/h * 3% - 5,43 km/h = 175,57 km/h).

Astfel, în cauză nu sunt întrunite elementele constitutive ale contravenţiei

constând în depăşirea vitezei legale admisă de 130 km/h pe autostradă, cu mai

mult de 50 km/h, pentru care se prevede sancţiunea amenzii clasa a IV-a (de la

9 la 20 de puncte amendă) şi suspendarea exercitării dreptului de conducere.

Petentul invocă totodată jurisprudenţa C.E.D.O, în prezenta cauză aducându-i-

se o acuzaţie în materie penală şi pe cale de consecinţă toate drepturile

garantate de art.6 din C.E.D.O, inclusiv dreptul de a se aplica prezumţia de

nevinovăţie, sarcina probei revenind agentului constatator. Potrivit C.E.D.O,

autoritatea din care face parte agentul constatator are obligaţia să indice

mijloacele de probă în sprijinul situaţiei de fapt reţinute, orice dubiu profitând

celui acuzat în acord cu principiul de drept in dubio pro reo.

În drept, plângerea a fost întemeiată pe art.31-36 din O.G.nr.2/2001.

Prin întâmpinarea de la fila 26, intimatul a solicitat respingerea plângerii

şi menţinerea efectelor procesului-verbal de contravenţie prin care petentul a

fost sancţionat pentru săvârşirea faptei prevăzută de art.121 alin.1 din

H.G.nr.1391 /2006, întrucât a fost înregistrat de aparatul radar Autovision seria

ROM 334 aflat în staţionare, conducând autoturismul marca BMW nr. B-02-

SIG cu viteza de 181 km/h pe autostrada B-P. Intimatul susţine că aparatul

radar era verificat metrologic la momentul înregistrării vitezei, iar verificarea

cerinţelor cuprinse în NML 021-05, printre care se numără şi erorile tolerate

conform paragrafului 3.1.1. din NML 021-05, se realizează numai cu ocazia

evaluărilor în vederea aprobărilor de model şi cu ocazia verificărilor metrologice

la care sunt supuse periodic cinemometrele. În cadrul acestor evaluări, se

determină erorile de măsurare ale cinemometrelor şi se verifică încadrarea lor în

limitele erorilor tolerate impuse. Aceste cerinţe nu se aplică în funcţionarea

propriu-zisă a cinemometrelor, în sensul că nu se fac ajustări ale valorii afişată

de cinemometru.

În probaţiune, în condiţiile art.167 C.pr.civilă instanţa a administrat

proba cu înscrisuri, din analiza căreia instanţa reţine următoarele aspecte:

Prin procesul-verbal de contravenţie seria CC nr. 8705220/24.04.2011,

petentul a fost sancţionat pentru săvârşirea contravenţiei prev.de art.121 al.1

din H.G.nr.1391/2006, fiind surprins pe autostrada Bucureşti-Piteşti în timp ce

conducea autoturismul marca BMW nr. B-02-SIG cu viteza de 181 km/h,

viteză înregistrată de aparatul radar Autovision Rom 334 montat pe

autoturismul poliţiei rutiere Dacia Logan cu numărul de înmatriculare B-19-

HRN, aflat în staţionare, depăşind viteza legală de deplasare pe autostradă cu 51

km/h (fila 32).

De principiu, procesul-verbal de contravenţie constituie un înscris

autentic care face dovada deplină până la proba contrară, cu privire la

menţiunile agentului constatator, existând posibilitatea de a înlătura prezumţia

de adevăr şi legalitate prin administrarea unor probe pertinente şi concludente

soluţionării cauzei.

Verificând din oficiu conţinutul procesului-verbal de contravenţie din

punct de vedere al legalităţii, instanţa constată existenţa tuturor menţiunilor

prevăzute de  art.17 din OG nr.2/2001 R sub sancţiunea nulităţii absolute

privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi

prenumele contravenientului, împrejurările săvârşirii contravenţiei, data

comiterii faptei şi semnătura agentului constatator.

Petentul invocă împrejurarea că la momentul înregistrării vitezei

autoturismului condus nu circula cu 181 Km/h.

Însă, cele patru planşe fotografice executate după înregistrarea aparatului

radar (fila 33), coroborate cu buletinul de verificare metrologică a aparatului

radar, atestatul operatorului radar şi raportul agentului constatator (filele 34-36),

sunt probe care evidenţiază în mod indubitabil săvârşirea faptei

contravenţionale.

Aparatul radar marca  Autovision  seria ROM 334 montat pe

autoturismul poliţiei rutiere nr.  B-19-HRN, care a înregistrat viteza de

deplasare a autoturismului condus de petent, era la acel moment verificat şi

omologat metrologic conform buletinului de verificare metrologică

nr.0100887/28.02.2011 emis de Biroul Român de Metrologie Legală.

În ceea ce priveşte temeiul juridic al contravenţiei, dispoziţia legală

prevăzută de art.121 alin.1 din HG 1391/2006, impune conducătorilor de

vehicule obligaţia de a respecta viteza maximă admisă pe sectorul de drum pe

care circulă şi pentru categoria din care face parte vehiculul condus,

nerespectarea acestei obligaţii atrăgând răspunderea contravenţională conform

dispoziţiilor legale ce reglementează circulaţia pe drumurile publice.

Aspectele invocate în apărare de petent privind rularea cu o viteză

inferioară celei pentru care se aplică sancţiunea, urmare a aplicării marjei de

eroare, potrivit NML nr. 021-05 sunt infirmate de materialul probator existent

la dosar.

Potrivit adresei nr.11865/2009 emisă de Biroul Român de Metrologie

Legală (fila 30), verificarea cerinţelor cuprinse în NML 021 - 05 printre care se

numără şi erorile tolerate, conform paragrafului 3.1.1. din norma invocată de

petent, se realizează numai cu ocazia evaluărilor în vederea acordării aprobărilor

de model şi cu ocazia verificărilor metrologice la care sunt supuse periodic

cinemometrele, fără ca aceste cerinţe să se aplice în funcţionarea propriu-zisă a

cinemometrelor.

Aceste norme sunt de strictă interpretare şi aplicare şi nu înseamnă că la

momentul înregistrării unei viteze de circulaţie cu aparatul radar, agentul

constatator trebuie să încheie procesul-vebal luând în calcul erorile maxime

tolerate, întrucât acestea au un alt scop, cel prevăzut de lege în mod expres.

De aici şi concluzia vizând exactitatea valorii afişată de cinemometru

constată ca atare de operatorul radar, acesta neavând dreptul de a face ajustări

sau modificări asupra vitezei înregistrate de aparatul radar.

Concluzionând, instanţa constată caracterul legal şi temeinic al

procesului-verbal de contravenţie seria CC nr. 8705220/24.04.2011 emis pe

numele petentului, astfel încât în temeiul disp.art.31 al.1 din O.G nr.2/2001

privind regimul juridic al contravenţiilor, va respinge plângerea

contravenţională.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Respinge plângerea contravenţională formulată de petentul E. I.  C.,

domiciliat în mun.Bucureşti, str.Dorneasca, nr.8, bl.P62, sc.2, et.1, ap.40, sector

5 în contradictoriu cu intimatul I. G.  P.  R.- S.  P.  A., cu sediul în

mun.Bucureşti, str.George Coşbuc, nr.83-85, sector 5.

Definitivă şi irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13.09.2011.

Preşedinte,

O.R.F.

Grefier,

M.F.

Red.O.R.F.

Dact.E.D.

Ex.2/22.10.2011

Domenii speta