Divort

Sentinţă civilă 36 din 28.01.2009


Dosar nr.929/829/2008

R O M A N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI, JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR. 36/2009

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE: 28.01.2009

COMPLET FORMAT DIN:

PREŞEDINTE : X

Cu participare:

GREFIER : Y

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect ”divorţ” formulată de reclamanta F. C. M., în contradictoriu cu pârâtul F.N..

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă reclamanta F.C.M, asistată de avocat A. E. în substituire pentru avocat U. C., lipsă fiind autoritatea tutelară Consiliul Local al comunei R. şi pârâtul F.N..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de şedinţă, învederând instanţei că procedura de citare este legal îndeplinită după care: Avocat A.E., având cuvântul, arată că o substituie pe avocat U. C., reprezentantul reclamantei F.C. M. şi depune în acest sens delegaţia de substituire. Totodată face dovada îndeplinirii procedurii de citare prin publicitate lărgită cu pârâtul F. N., prin ziarul Adevărul din data de 12.01.2009, pe care-l depune la dosar împreună cu Certificatul Fiscal nr. 390/27.01.2009 emis de Primăria R. pe numele pârâtului F.N..

S-a procedat la audierea minorilor L. I. şi  A. P. în camera de consiliu.

S-a procedat la audierea martorilor H.V. şi S.N., sub prestare de jurământ, a căror depoziţie a fost consemnată în scris şi ataşată la dosarul cauzei.

Avocat A.E., în substituire pentru avocat U.C., reprezentantul reclamantei, arată că nu mai are alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Reclamanta F. C. M. prin apărător, solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, desfacerea căsătoriei din vina exclusivă a pârâtului, încredinţarea minorilor spre creştere şi educare în favoarea reclamantei, obligarea pârâtului la plata pensiei de întreţinere în favoarea minorilor şi revenirea reclamantei la numele avut anterior căsătoriei acela de „H”. Totodată solicită cheltuieli de judecată şi depune în acest sens chitanţa seria BC WLJ nr.  7108141 01.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

I N S T A N Ţ A,

- deliberând –

Deliberând  asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr.929 /20.11.2008 reclamanta F. C. M. a chemat în judecată pe pârâtul  F. N. solicitând instanţei  in contradictoriu cu Autoritatea Tutelara R. desfacerea căsătoriei părţilor din culpa exclusiva a paratului, revenirea la numele avut inainte de casatorie acela de „H” si incredintarea catre reclamanta a  minorilor  F. L.I. si F. A.P.  rezultati din casatoria cu paratul.

În motivarea cererii reclamanta a arătat că  a parasit domiciliul comun  din luna martie  a anului trecut.

A mai arătat reclamanta că paratul a manifestat in timpul casatoriei un comportament agresiv fata de persoana sa .

În susţinerea cererii reclamanta a depus la dosar copie a certificatului de casatorie si certificatele de nastere ale minorilor.

S-a administrat de către instanţă la cererea reclamantei proba cu martori, în cauză fiind audiaţi martorii :H. V. si S.. N..

Legal citat pârâtul nu s-a prezentat în instanţă.

Din ansamblul probelor administrate in cauză instanţa reţine următoarele:

Părţile s-au căsătorit la data de 10.11.1990 (certificat casatorie aflat la fila 7 din dosar) iar din căsătoria acestora au rezultat minorii  F. L. I. nascut la data de -  in mun B.  si F. A. P. - nascuta la data de - in com P. T.

Din mijloacele de probă administrate în cauză, respectiv din declaraţia martorilor  audiati aflata la filele 26,27 din dosar, instanţa reţine că de mai multe luni relatia dintre soţi nu mai este una normală, de familie, soţii despărţindu-se in fapt prin parasirea de catre  reclamanta a domiciliului comun si plecarea paratului in Italia.

Acest fapt a determinat ruptura dintre soti si destramarea definitiva a relatiilor de familie cei doi ducand  vieti separate.

Lipsa unui domiciliu comun si lipsa unor preocupări şi a traiului in comun a facut ca relatia de căsătorie să nu mai poată continua.

Din depozitia celor doi martori rezulta ca paratul a manifestat dezinteres fata de familie de la plecarea sa  in Italia  unde are o alta relatie.

Prin urmare instanţa apreciază ca find dovedite de către reclamanta a împrejurărilor prevăzute de art. 38 alin 1 din Codul Familiei pentru desfacerea căsătoriei astfel că va admite cererea şi va dispune desfacerea căsătoriei reţinând culpa exclusiva a paratului.

Cu privire la cererile accesorii divorţului, instanţa urmează să dispună în conformitate cu dispoziţiile art  42 Codul Familiei incredintarea minorilor F.L.I.-  nascut la data de -  in mun B. si F. A. P. nascuta la data de -  in com P.T. catre reclamanta.

In luarea acestei masuri instanta a avut in vedere ca in  urma audierii  minorilor  , declaratii consemnate la filele 24-25 din dosar rezulta ca acestia  doresc sa ramana la mama lor si a apreciat ca este mai potrivit cu dezvoltarea si varsta minoriilor ca acestia sa fie incredintati catre reclamanta.

Instanta urmeaza sa dispuna obligarea paratului la plata pensiei de intretinere in favoarea  celor doi minori de la data promovarii actiunii si pana la data majoratului acestora la nivelul salariului minim net pe economie actual in cuantum de 200 lei lunar motivat de faptul ca paratul nu realizeaza venituri.

 In baza art  40 alin 3 Codul Familiei instanta va dispune revenirea reclamantei la numele avut anterior casatoriei acela de „H.”.

In baza art 274 Cod Procedura Civila  instanta va obliga  paratul la plata catre reclamanta a cheltuielilor de judecata in cuantum de  742 lei constand in taxa de timbru si timbru judiciar precum si onorariu avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea formulată de reclamanta F. C. M., domiciliată în com. R., judeţul B., în contradictoriu cu pârâtul F. N., la fam. F. S. din com. R., jud. B.

Declară desfăcută căsătoria încheiată între F. C. şi F.N., căsătorie încheiată la data de - şi înregistrată sub nr. 32 la Starea Civilă a comunei R., judeţul -, din culpa exclusivă a pârâtului.

Încredinţează spre creştere şi educare minorul F. L. I. născut la data de - şi minora F. A. P., născută la data de -, către reclamantă.

În baza art. 42 Codul Familiei obligă pârâtul la plata către reclamantă în favoarea minorilor a pensiei alimentare în cuantum de 200 lei lunar la nivelul de 1/3 din venitul minim net pe economie de la data promovării acţiunii şi până la majoratul acestora.

În baza art. 40 Codul Familiei  dispune ca reclamanta  să revină la numele avut anterior căsătoriei acela de " - ".

În baza art. 274 Cod Procedură civilă obligă pârâtul la plata către reclamanta a cheltuielilor de judecată în cuantum de 742 lei.

 Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi 28.01.2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

x/y

11.02./12.02.2009

Ex. 5