Uzucapiune

Sentinţă civilă 629 din 09.12.2009


Dosar nr. 246/829/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR.629

Şedinţa publică de la 09.12.2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE : PANFIL CARMEN SIMONA

Cu participare :

GREFIER : BUŢUCAN DANIELA

Pe rol judecarea cauzei civile având ca obiect – „Uzucapiune” formulată de  reclamanta P.O. NR. 1 comuna P.T. în contradictoriu cu pârâta UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ, comuna -.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reclamanta P. O. nr. 1 P.T., prin preot C.V., fiul lui- şi M., posesor al C.I seria XC nr.-, P-, domiciliat în comuna P. T., judeţul Bacău U. A. T. comuna P.T., prin avocat Aur Elena.

Procedura completă.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, învederând instanţei că procedura de citare cu părţile este legal îndeplinită, după care:

Reprezentantul reclamantei depune la dosar chitanţa nr.10851 din 08.12.2009, în cuantum de 1000 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru şi 5 lei timbru judiciar.

La întrebarea instanţei părţile, având cuvântul, pe rând arată că nu mai au cereri de formulat în cauză.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză, instanţa constată cauza în stare de judecată, şi acordă cuvântul pe fond.

Reclamanta, prin reprezentant, având cuvântul pe fond  solicită admiterea acţiunii aşa cum  a fost formulată, fără cheltuieli de judecată

Pârâta, prin reprezentant, este de acord cu admiterea cererii reclamantei.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

I N S T A N Ţ A

-deliberând-

Asupra cauzei civile de faţă constată următoarele:

Prin cererea adresată Judecătoriei Podu Turcului şi înregistrată sub nr. 246/829/2009, reclamanta P.O. NR. 1 comuna P.T. a chemat in judecată ca pârâtă U.A.T., comuna P.T., reprezentată prin Primar, pentru ca prin hotărâre judecătorească să se constate dreptul de proprietate asupra bisericii, anexei, clopotniţei şi wc,  ca efect al uzucapiunii, prescripţiei achizitive.

 Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru de 1019 lei, aşa cum a fost redusă de la 2974 lei, prin încheierea din 02.12.2009, si 5 lei timbru judiciar.

In motivarea cererii, reclamanţii arată că Biserica este aşezată în partea de răsărit a satului şi este construită de enoriaşii din parohie încă din 1834, împreună cu anexele, în suprafaţă de 342,22 mp, fiind renovată de-a lungul timpului prin grija preoţilor parohi.

In dovedirea acţiunii au propus si  instanţa a încuviinţat proba cu martori, înscrisuri şi expertiză tehnică construcţii

Legal citată, comuna P.T., judeţul B.reprezentată prin Primar nu a formulat întâmpinare, insă s-a prezentat în instanţă şi a fost de acord cu acţiunea, recunoscând situaţia de fapt expusă de reclamantă

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Reclamanta stăpâneşte construcţiile ce fac obiectul acţiunii, amplasate pe suprafaţa de teren ce face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate prin TP 61546/2005, fila 4 dosar. Construcţiile reprezintă o biserică, numită Biserica „Sf. Ilie”, o clopotniţă , o anexă şi un wc. Construcţiile sunt folosite de reclamantă şi au această destinaţie de peste 30 ani. Pe toată perioada posesia exercitată de reclamantă a fost una publică, netulburată şi sub nume de proprietar.

Situaţia de fapt expusă mai sus rezultă şi din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, precum şi din recunoaşterea pârâtei.

În cauză a fost efectuată şi o expertiză specialitatea construcţii, efectuată de expert Chitroceanu Nelu şi ataşată la dosar la filele 60 -65, care a stabilit că biserica a fost construită în anul 1834, având o suprafaţă de 242,85 mp, anexa în anul 1995, cu o suprafaţă de 50,49 mp şi o clopotniţa în anul 1970, în suprafaţă de 43,88 mp. Prin expertiză s-au evaluat construcţiile la suma de 62538 lei, din care 30 936 lei biserica, 7912 lei  clopotniţa şi 23691 lei anexa.

In sistemul codului nostru civil uzucapiunea este un mod de dobândire a proprietăţii unui bun imobil ca efect al exercitării unei posesiuni utile asupra acelui bun într-un interval de timp determinat de lege.

Pentru dobândirea dreptului de proprietate imobiliara prin uzucapiunea de 30 de ani aşa cum este reglementat în art.1890 Cod civil este necesar să fie îndeplinite cumulativ două condiţii: posesia propriu-zisă să fie utilă, adică neviciată si să fie exercitată neîntrerupt timp de 30 de ani indiferent dacă posesorul este de bună credinţa sau de rea credinţă.

In acest sens, art.1846 alin.1 Cod civil prevede că orice prescripţie este fondata pe faptul posesiunii iar conform art.1847 Cod civil ca să se poată prescrie se cere o posesiune continuă, neîntreruptă, netulburată, publică si sub nume de proprietar.

Din probele administrate in cauză instanţa reţine că reclamanta ocupă şi foloseşte de peste 30 ani în mod continuu,  public, neechivoc şi fără să fie tulburată de către o altă persoană, construcţiile reprezentate de o biserică, numită Biserica „Sf. Ilie”, o clopotniţă , o anexă şi un wc situat in com P.T., judeţul Bacău, aşa cum acesta a  fost identificat prin raportul de expertiză Chitroceanu Nelu.

 In consecinţă, faţă de situaţia de fapt astfel reţinută instanţa apreciază că reclamantul a făcut dovada actelor materiale de stăpânire efectivă pe tot termenul prevăzut de lege ce reflectă intenţia acestuia de a se comporta ca adevărat titular al dreptului de proprietate.

Aşadar, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 1846 si următoarele  Cod civil, instanţa va admite acţiunea aşa cum a fost formulată si va constata că reclamanta a dobândit prin uzucapiunea de 30 de ani dreptul de proprietate asupra construcţiilor descrise Anterior, biserică şi anexe.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea formulată de reclamanta P.O. nr. 1 P.T., prin preot C.V., în contradictoriu cu  pârâta U. A.T. comuna P.T., judeţul B..

Constată că reclamanta a dobândit prin efectul prescripţiei achizitive  de 30 de ani dreptul de proprietate asupra imobilului biserică şi anexe, numită Biserica Sf. Ilie, situată în comuna P., judeţul B..

Ia act că nu se solicită cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi,  09.12.2009.

 PREŞEDINTE, GREFIER,

Judecător Panfil Simona Carmen  Buţucan Daniela

Red.P.S.C

tehnoredact.B.D

Ex.5;

16.12.2009

Sentinţa civilă a rămas definitivă prin neapelare

La data de 05.01.2010.

2