Suspendare executare silită

Sentinţă civilă 259 din 22.04.2010


Dosar nr. 138/829/2010

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA CIVILĂ NR. 259

Şedinţa publică de la 22.04.2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE – CRĂCIUN ANCA

Cu participare :

GREFIER – POPA ADRIANA

Pe rol judecarea cauzei Civile privind pe reclamantul C.L.G. şi pe pârâta S.C._ SRL, având ca obiect „suspendare executare silită”.

Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică din data de 21.04.2009, dezbateri consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra prezentei contestaţii la executare constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 138/22.02.2010 contestatoarea C.L.G. a chemat în judecată intimata SC - SRL Bacău, solicitând instanţei să dispună anularea tuturor actelor de executare, inclusiv a titlului executoriu, efectuate în dosarul de executare nr. - 2009 al BEJ Aldea Diana Elena.

În cadrul contestaţiei contestatoarea a solicitat şi suspendarea executării silite până la soluţionarea irevocabilă a contestaţiei, cerere soluţionată de instanţă la data de 14.04.2010 (fila 171-173 ds).

La termenul din data de 7.04.2010 contestatoarea a renunţat la capătul de cerere privind contestaţia la titlu, având în vedere faptul că a formulat o asemenea cerere care este pe rolul Tribunalului Bacău, insistând în cererile privind contestaţia la executare şi suspendarea executării silite până la soluţionarea cauzei.

În motivarea contestaţiei contestatoarea arată în fapt că între părţi a fost încheiat un contract de execuţie lucrări pe care intimata l-a executat în parte, contestatoarea a plătit suma de 100.000 de lei, intimata a introdus acţiune pentru emiterea unei ordonanţe de plată, admisă de Tribunalul Bacău, şi, în baza acestui titlu executoriu, a fost declanşată de către intimată procedura executării silite.

Cererea a fost depusă însoţită de înscrisuri în fotocopie.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru de 194 de lei şi timbru judiciar de 0,3 lei.

Intimata a formulat întâmpinare (filele 21-26) prin care a invocat excepţia lipsei de mandat a reprezentantului contestatoarei, excepţia tardivităţii contestaţiei, excepţia inadmisibilităţii, iar pe fondul cauzei, respingerea contestaţiei.

Părţile au solicitat şi instanţa a încuviinţat administrarea probei cu înscrisuri, fiind depus în fotocopie şi dosarul de executare silită nr. - /2009 întocmit de BEJ Aldea Diana Elena (filele 37-92).

Contestatoarea a formulat precizări la acţiune (fila 101) prin care a menţionat că este o contestaţie la executarea propriu zisă, solicitând anularea formelor de executare, refacerea acestora pentru a se respecta termenul de 6 luni prevăzut de Legea 110/2007 care modifică OG 22/2002 şi înlăturarea onorariului de executor care nu a fost achitat sau reducerea acestuia proporţional cu munca prestată.

La termenul din data de 21.04.2010 instanţa a dat cuvântul reprezentanţilor părţilor pe excepţiile invocate, şi anume excepţia tardivităţii introducerii cererii şi excepţia inadmisibilităţii.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 1140/15.12.2008 (fila 41) a Tribunalului Bacău a fost admisă acţiunea intimatei din cauza pendinte şi obligată contestatoarea să plătească, în temeiul OG 119/2007, intimatei suma de 674.000,38 lei reprezentând contravaloare factură şi suma de 19.754,51 lei cu titlu de dobândă.

Intimata s-a adresat BEJ Aldea Diana Elena pentru declanşarea procedurii de executare silită împotriva contestatoarei, prin cererea nr. 1364/13.07.2009 (fila 39).

În baza acestei cereri BEJ a format dosarul de executare nr. 151/2009 şi a emis o somaţie în condiţiile codului de procedură civilă către contestatoare pentru achitarea debitului, somaţie care a fost comunicată contestatoarei la data de 05.08.2009, dovada de primire în acest sens fiind la fila 66.

Având în vedere faptul că debitoarea contestatoare nu a achitat debitul în valoare totală de 706.069 lei, BEJ a emis adrese de înfiinţare a popririi la data de 5.02.2010.

Debitoarea a achitat din debitul total suma de 100.000 de lei prin OP 822/10.12.2008 (fila 58), astfel că BEJ a revenit asupra adreselor de poprire la data de 18.03.2010 (filele 71-89) solicitând  indisponibilizarea conturilor debitoarei până la concurenţa sumei restante de achitat de 606.069 lei.

În ceea ce priveşte excepţia tardivităţii introducerii contestaţiei invocate de intimată, instanţa o va respinge pentru următoarele considerente: intimata invocă în susţinerea acestei excepţii dispoziţiile art. 401 alin. 1 lit. c din Codul de procedură civilă care prevăd că termenul de 15 zile în care se poate face contestaţia curge de la data când debitorul a primit somaţia ori de la data când a luat cunoştinţă de primul act de executare în cazurile în care nu a primit somaţia sau executarea se face fără somaţie, iar în speţă debitoarea a primit somaţia la data de 5.08.2009 conform dovezii de comunicare, şi a introdus prezenta contestaţie la data de 22.02.2010, depăşind cu mult termenul de 15 zile. Instanţa, prin prisma motivelor invocate de către contestatoare în contestaţie astfel cum a fost precizată, susţinute de către apărătorul acesteia oral în şedinţă, reţine că debitoarea contestă de fapt actul de executare al popririi, fiind astfel incidente dispoziţiile art. 401 alin. 1 lit. a Cpc care prevăd că termenul de 15 zile se socoteşte de la data când contestatorul a luat cunoştinţă de actul de executare pe care-l contestă. În speţă primele adrese de înfiinţare a popririi au fost emise de BEJ la data de 5.02.2010, dar nu rezultă când au fost comunicate debitoarei. Însă instanţa reţine că termenul limită minimă de la care pot fi calculate cele 15 zile ar fi, teoretic, 5 februarie, iar contestaţia este introdusă la data de 22 februarie, aceasta fiind ultima zi în care cererea putea fi introdusă, având în vedere că data de 20 februarie este sâmbătă, o zi nelucrătoare, făcând incidente prevederile art. 101 alin. 5 Cpc.

Privitor la excepţia inadmisibilităţii contestaţiei la executare, instanţa reţine că intimata a invocat această excepţie motivat de considerentele de fapt expuse de către contestatoare în susţinerea cererii sale. Astfel, chiar dacă contestatoarea a renunţat la capătul de cerere privind contestaţia la titlu şi a  formulat doar contestaţie la executare, considerentele de fapt invocate sunt de fapt tot critici ce privesc titlul executoriu, susţinând că s-a achitat 100.000 de lei din debitul total. Instanţa va respinge această excepţie motivat de faptul că nu poate fi considerată inadmisibilă o cerere adresată instanţei chiar dacă una dintre părţi înţelege să invoce în fapt anumite motive care ar considera că se încadrează în temeiul de drept invocat, cu atât mai mult cu cât contestatoarea a renunţat la contestaţia la titlu.

Pe fondul cauzei, instanţa va respinge prezenta contestaţie la executare, având în vedere faptul că toate actele de executare au fost întocmite cu respectarea procedurii impuse de normele codului de procedură civilă.

Instanţa nu poate reţine nici susţinerea contestatoarei în sensul că ar trebui  admisă în parte contestaţia şi restrânsă executarea silită la suma rămasă de achitat după plata sumei de 100.000 de lei, deoarece, aşa cum am arătat anterior, BEJ a revenit cu alte adrese de înfiinţare a popririi către terţii popriţi, comunicate acestora la data de 18.03.2010, prin care menţionează suma restantă debit, neimpunându-se aşadar obligarea executorului să scadă din debitul total suma achitată. Acestea sunt demersuri date de lege în competenţa unui executor judecătoresc, nefiind necesar ca de fiecare dată când un debitor face câte o plată parţială să introducă contestaţie la executare.

Nici apărarea contestatoarei în sensul că nu a fost respectat termenul de 6 luni impus de art. 2 din Legea 110/2007, nu poate fi reţinută de către instanţă, deoarece acest termen a fost respectat de către executorul judecătoresc. Astfel somaţia a fost comunicată contestatoarei la data de 5.08.2009, iar adresele de înfiinţare a popririi, chiar dacă au fost emise de executor pe data de 5.02.2010, au fost comunicate către terţii popriţi în data de 8.02.2010, aceasta fiind data în raport de care se socoteşte termenul de 6 luni, ştiut fiind faptul că actele îşi produc efectele de la data comunicării lor, iar potrivit art. 454 alin. 1 Cpc poprirea se înfiinţează prin adresă însoţită de o copie certificată de pe titlul executoriu comunicată celei de-a treia persoane. Astfel, termenul de 6 luni este respectat în speţă.

În ceea ce priveşte cererea contestatoarei de înlăturare a onorariului executorului judecătoresc deoarece acesta nu a fost achitat, instanţa o va respinge având în vedere prevederile art. 37 alin. 3 din Legea nr. 188/2000: ”Executorii judecătoreşti nu pot condiţiona punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti de plata anticipată a onorariului.”

Contestatoarea a solicitat, în subsidiar, reducerea onorariului executorului, cerere pe care instanţa o va respinge deoarece onorariul stabilit în procesul verbal de stabilire a cheltuielilor de executare (fila 40), de 12.300 de lei, se încadrează în limita onorariului stabilit de dispoziţiile art. 37 alin. 1 lit. d din Legea nr. 188/2000.

Referitor la cererea contestatoarei de restituire a taxei de timbru achitate, instanţa va respinge această cerere în temeiul dispoziţiilor art. 23 alin. 1 lit. e) din Legea 146/1997 care prevăd că sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie la cererea petiţionarului când contestaţia la executare a fost admisă, iar hotărârea a rămas irevocabilă.

Instanţa va respinge cererea contestatoarei de restituire a cauţiunii achitate în cuantum de 5.000 de lei având în vedere dispoziţiile clare ale art. 723' alin. 3 Cpc care reglementează condiţiile şi termenul în care se poate elibera cauţiunea celui care a depus-o, aceste condiţii nefiind îndeplinite în speţă.

Instanţa va lua act că părţile nu solicită cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Respinge excepţia tardivităţii.

Respinge excepţia inadmisibilităţii.

Respinge cererea contestatoarei C.L.G., judeţul Bacău de restituire a cauţiunii şi a taxei de timbru.

Respinge contestaţia la executare formulată de contestatoarea C.L.C. G., judeţul B. în contradictoriu cu intimata SC - SRL cu sediul în Bacău, B-dul Unirii, nr. 77, judeţul Bacău.

Ia act că părţile nu solicită cheltuieli de judecată.

Definitivă.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică azi, 22.04.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER ,

Judecător CRĂCIUN ANCA POPA ADRIANA

Red/tehnored. 4 ex.

C.A/P.A

21/26.05.2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă prin nerecurare la data de 16.06.2010.

1