Somaţie de plată

Sentinţă civilă 1028 din 28.10.2010


Dosar nr. 1268/829/2010

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1028

Şedinţa publică de la 28.10.2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE : Judecător PANFIL SIMONA CARMEN

Cu participare:

GREFIER : OPRIŞAN DANIELA

Pe rol judecarea cauzei civile având ca obiect „somaţie de plată” formulată de  creditoarea S.C.””S.R.L PARAVA în contradictoriu cu debitorul  CONSILIUL LOCAL  al comunei Stănişeşti.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns avocat Enăchescu Alexandru pentru creditoarea S.C. S.R.L PARAVA(împuternicire avocaţială nr. 37836/23.09.2010) lipsă fiind creditoarea S.C.  S.R.L PARAVA şi debitorul  CONSILIUL LOCAL  com. .?

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul  de şedinţă care învederează că pricina se află la primul termen de judecată, părţile au fost legal citate, după care:

Instanţa constată că societatea creditoare a achitat taxa de timbru în cuantum de 39 lei prin chitanţa nr. 17676/07.10.2010.

Avocat Enăchescu Alexandru pentru creditoare, depune la dosar adresa privind concilierea directă şi dovada comunicării către debitor, din care rezultă că termenul este trecut, factura a fost acceptată, precum şi factura şi dovada achitării onorariului în cuantum de 1000 de lei. Arată că nu mai are alte cereri de formulat

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Avocat Enăchescu Alexandru, apărătorul creditoarei S.C.  PARAVA, având cuvântul pe fond solicită admiterea acţiunii  aşa cum a fost formulată, emiterea unei somaţii de plată prin care debitorul să fie obligat la plata sumei de 35.253,75 ron reprezentând contravaloarea facturii şi a dobânzii legale de la data exigibilităţii facturii şi până la achitarea integrală a debitului. S-au depus la dosar acte: contract de prestări servicii (fila 8 ds) factura seria PTF nr. 264/06.10.2009 (fila 4 ds), proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor(fila 5 ds) aprobat de debitor, bonuri de lucru recepţie utilaje aprobate de Primărie şi oferta iniţială înaintată debitorului privind lucrarea (fila 9ds). Toate acestea au fost acceptate de debitor iar factura este scadentă. Creanţa este certă, lichidă şi exigibilă iar factura a fost acceptată. Solicită cheltuieli de judecată.

S-au declarat dezbaterile închise trecându-se la deliberare. 

INSTANŢA

Asupra cauzei comerciale deduse judecăţii, constată următoarele:

 Prin cererea înregistrată pe rolul judecătoriei Podu Turcului sub nr. 1268/829/2010 din 29.09.2010, creditoarea S.C.” PARAVA a solicitat instanţei emiterea unei ordonanţe prin care debitorul CONSILIUL LOCAL  com.  să fie obligat la plata sumei de 35 253,75 lei, reprezentând debit neachitat şi dobânda aferentă acestei sume de la data de 10.10.2010 şi până la achitarea integrală a sumei.

Cererea a fost legal timbrată cu suma de 39 lei taxă de timbru şi 0,3 lei timbru judiciar.

În motivarea cererii creditoarea arată că a încheiat cu debitorul raporturi contractuale pentru lucrări de reprofilare drumuri comunale şi săteşti pentru care a emis factura fiscală pe care debitorul nu a achitat-o.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine:

Creditoarea şi debitorul au încheiat raporturi contractuale pentru lucrări de reprofilare drumuri comunale şi săteşti, prin care prima se obliga să efectueze lucrări de reprofilare drumuri comunale şi săteşti pentru un nr. de 237 ore funcţionare autogreder, pentru cel de-al doilea, la un preţ stabilit.

În acest sens, părţile au încheiat contractul 592/25.06.2009, ataşat la dosar la fila 8

În derularea contractului creditoarea a emis factura seria PTF nr. 264/06.10.2009 în cuantum  de 35253,75 lei(fila 4 ds.), pe care debitorul Consiliul Local al com. …… nu a achitat-o.

Factura este acceptată de debitoare, care a semnat-o de primire. Mai mult, creditoarea a depus dovada îndeplinirii obligaţiilor contractuale, bonul de recepţie al utilajului, fila 6, precum şi procesul verbal încheiat la terminarea lucrărilor, fila 5.

Potrivit art. 1 din O.G. 5/2001, procedura somaţiei de plată se desfăşoară la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris, însuşit de părţi prin semnătură şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau alte prestaţii.

Creanţa pretinsă de creditoare debitorului întruneşte condiţiile prevăzute de art. 1 din O.G. 5/2001, şi anume este certă, existenţa ei rezultând din acte recunoscute de debitoare, este lichidă, câtimea ei fiind determinată, fiind expres recunoscută de debitoare, prin înscrisul ataşat la dosar.

Pentru considerentele expuse, instanţa urmează a admite cererea şi a emite o ordonanţă care să conţină somaţia de plată, precum şi termenul de plată.

Potrivit art. 43 din Codul comercial, datoriile comerciale produc dobândă de la data când ele devin scadente. În speţă, potrivit art. 11 din contract, debitoarea trebuia să efectueze plata în termen de trei zile de la emiterea facturii. Întrucât factura a fost emisă la data de 06.10.2009, suma a devenit scadentă la data de 10.10.2009. de la această dată, instanţa va dispune obligarea debitoarei la plata dobânzii legale, ce va fi calculată potrivit OG 9/2000, privind nivelul dobânzii legale

Potrivit 274 C.pr.civ, instanţa urmează a dispune obligarea debitorului la plata cheltuielilor de judecată, ocazionate de desfăşurarea procesului, constând în taxă de timbru şi timbru judiciar şi onorariu avocat, achitat cu factura 01320755/23.09.2010, în cuantum de 1 042 lei.

Faţă de cele ce preced, instanţa urmează a dispune conform dispozitivului ce urmează.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea de emitere a somaţiei de plată formulată de creditoarea S.C.” „S.R.L PARAVA, cu sediul ales în mun. ___ str. Mihai Viteazu nr. 8, et.2, ap. BIROU nr.1, jud. Bacău, în contradictoriu cu debitorul CONSILUL LOCAL com.___, jud. Bacău.

Somează debitorul CONSILUL LOCAL com. ____ ca în termen de 15 zile de la primirea prezentei ordonanţe să plătească creditoarei S.C. ___S.R.L PARAVA suma de 35 253,75 lei, debit şi dobânda legală aferentă acestei sume de la data de 10.10.2010, până la achitarea integrală a sumei, precum şi 1 042 lei cheltuieli de judecată.

Cu drept la acţiune în anulare pentru debitoare,  în termen de 10 zile de la comunicare .

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 28.10.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Judecător Panfil Simona Carmen Oprişan Daniela

Red./Tehnored. 4 ex.

P.S/O.D

08.11.2010 Sentinţa civilă a rămas definitivă la data de 23.11.2010 prin neintroducerea acţiunii în anulare.

2