Fond funciar. Respingerea cererii petentului. Nu poate fi modificat un titlu de proprietate, pe baza unui certificat eliberat de Arhivele Statului, pe numele autorului, şi nu al petentului

Sentinţă civilă 421 din 28.05.2008


Fond funciar. Respingerea cererii petentului. Nu poate fi modificat un titlu de

proprietate, pe baza unui certificat eliberat de Arhivele Statului, pe numele autorului, şi nu

al petentului. 

Prin cererea înregistrată la pe rolul Judecătoriei Lieşti, petentul T.G. T., domiciliat în

comuna Umbrăreşti, judeţul Galaţi, în contradictoriu cu intimatele Comisia Locală pentru

aplicarea Lg.18/1991– Primăria Umbrăreşti, judeţul Galaţi şi Comisia Judeţeană pentru

aplicarea Lg. 18/1991 – Prefectura Galaţi, a solicitat modificarea titlului de proprietate

nr.47896-25, în sensul completării acestuia şi cu suprafaţa de 2,5 ha pădure în extravilanul

comunei Umbrăreşti.

 În fapt, în motivarea cererii petentul a arătat ca de pe urma autorului sau T. G., i s-a

reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de l ha şi 4900 m.p. teren arabil, însă titlul

este incomplet deoarece autorul său a avut în proprietate si suprafaţa de 2,5 ha pădure conf.

certificatului emis de Arhivele Satului cu nr. 84653/20.02.1992.

Prin sentinţa civilă nr. 421/28.05.2008, Judecătoria Lieşti a respins ca nefondată

plângerea formulată de petent.

Instanţa de fond a reţinut că suprafaţa de pădure solicitată de petent nu i se cuvine

deoarece petentului i-a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 0,20 ha.

teren cu vegetaţie forestieră, astfel cum rezultă adresa din nr.2425/23.05.2008 şi din tabelul

nominal cu foştii proprietari şi moştenitori, cărora li s-a atribuit la cerere teren cu vegetaţie

forestieră, conform prevederilor Lg.18/1991.

Împotriva acestei sentinţe, a formulat recurs petentul.

S-a criticat soluţia primei instanţe pe motiv că este greşită şi în contradicţie cu probele

dosarului.

Prin decizia civilă nr. 528/10.09.2008, Tribunalul analizând legalitatea sentinţei

recurate prin prisma motivelor invocate constată că recursul este nefondat şi îl respinge.

S-a reţinut că deşi petentul se prevalează de un certificat eliberat de Arhivele Statului,

pe baza acestuia nu poate fi modificat un titlu de proprietate emis pe numele autorului şi nu pe

numele petentului.

La data când s-a eliberat titlul de proprietate, s-a avut în vedere cererea autorului

făcută în nume propriu, precum şi înscrisurile din registrul agricol referitoare la terenurile

arabile şi la terenurile cu vegetaţie forestieră, titlul de proprietate fiind eliberat cu respectarea

prevederilor Legii nr. 18/1991, la data întocmirii lui.