Înlocuirea administratorului/lichidatorului judiciar poate fi cerută numai de comitetul creditorilor, ori în lipsa constituirii acestuia de creditorii societăţii debitoare, măsura putând fi dispusă şi din oficiu de judecătorul sindic, potrivit dispoz...

Decizie 1298R din 20.11.2008


Înlocuirea administratorului/lichidatorului judiciar poate fi cerută numai de comitetul creditorilor, ori în lipsa constituirii acestuia de creditorii societăţii debitoare, măsura putând fi dispusă şi din oficiu de judecătorul sindic, potrivit dispoziţiilor art.22 alin.2 din Legea nr.85/2006.

O atare solicitare nu poate fi formulată de administratorul debitoarei, nefiind aplicabile prevederile art.11 alin.1 lit.i din Legea nr.85/2006, care reglementează exclusiv soluţionarea contestaţiilor promovate împotriva măsurilor luate de  practicianul în insolvenţă.

Art.22 alin.2 din Legea nr.85/2006

(Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a Comercială; Decizia Comercială Nr.1298R din 20 noiembrie 2008)

 Prin încheierea pronunţată în şedinţa din Camera de Consiliu din data de 30.06.2008 în dosarul nr.2705/3/2007, Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII a Comercială a respins cererea promovată de petiţionarul B.R.F.D. prin care s-a solicitat înlocuirea lichidatorului judiciar S. SPRL desemnat în cadrul procedurii insolvenţei societăţii debitoare SC A.S.P. S.R.L, ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă, urmare admiterii excepţiei lipsei calităţii procesuale active invocată din oficiu de către instanţă.

 Pentru a pronunţa această hotărâre judecătorul sindic a reţinut în esenţă că, singurele persoane care pot solicita înlocuirea administratorului/lichidatorului judiciar conform prev. art.22 alin.2 din Legea nr.85/2006 sunt creditorii sau comitetul creditorilor, măsura putând fi dispusă din oficiu şi de către instanţă, o atare solicitare neputând fi formulată de către administratorul societăţii debitoare.

 Împotriva hotărârii fondului a declarat recurs reclamantul B.R.F.D., criticile formulate vizând nelegalitatea şi netemeinicia acesteia, fiind motivate în drept pe dispoziţiile art.304 pct.9 C.pr.civ.

 Recurentul a susţinut în esenţă că, încheierea atacată a fost dată cu aplicarea şi interpretarea greşită a legii, în cauză impunându-se admiterea cererii formulate în condiţiile în care, lichidatorul judiciar al societăţii debitoare a dispus efectuarea unor expertize care nu au justificare şi care au antrenat costuri exorbitante, care au condus la obligarea debitoarei la plăţi excesive; prin măsurile dispuse de lichidator a fost diminuat intenţionat patrimoniul societăţii debitoare având drept consecinţă prejudicierea intereselor creditorilor; lichidatorul nu a îndeplinit obligaţia depunerii rapoartelor, iar în relaţiile cu terţii s-a antepronunţat în sensul atragerii răspunderii patrimoniale a foştilor administratori, printre care şi a recurentului, în sensul incidenţei dispoziţiilor art.138 din Legea nr.85/2006.

 Recurentul a mai învederat că cererea privind înlocuirea lichidatorului judiciar este întemeiată, în considerarea prevederilor art.11 literele e şi i din Legea nr.85/2006, care stabilesc că judecătorul sindic, comitetul creditorilor sau orice altă persoană interesată poate să solicite pentru motive temeinice înlocuirea lichidatorului, petiţionarul în calitate de fost administrator al debitoarei  putând fi încadrat în categoria persoanelor interesate.

 Recurentul a solicitat urmare admiterii căii de atac, modificarea  încheierii instanţei fondului în sensul admiterii cererii dedusă judecăţii.

 În calea de atac părţile nu au solicitat administrarea  de probe.

 Examinând încheierea pronunţată de prima instanţă prin prisma criticilor evocate prin calea de atac, Curtea urmează a respinge recursul pentru considerentele care vor fi expuse în continuare.

 Curtea reţine că potrivit dispoziţiilor art.11 alin.1 lit.e din Legea nr.85/2006, una din principalele atribuţii ale judecătorului sindic o constituie, înlocuirea pentru motive temeinice, prin încheiere, a administratorului judiciar sau a lichidatorului.

 Prevederile indicate trebuie coroborate cu dispoziţiile art.22 alin.2 ale legii privind procedura insolvenţei, conform cărora, formularea cererii de înlocuire a administratorului/lichidatorului judiciar, revine exclusiv comitetului creditorilor, măsura putând fi dispusă şi din oficiu de către instanţă.

 Curtea constată deci, în considerarea cerinţelor instituite prin art.11 alin.1 lit.e şi art.22 alin.2 din Legea nr.85/2006, că titular al cererii privind înlocuirea, pentru motive temeinice a practicianului în insolvenţă desemnat în calitate de administrator/lichidator judiciar, nu poate fi decât comitetul creditorilor, ori în lipsa constituirii acestuia, creditorii societăţii debitoare, astfel cum în mod corect a reţinut şi  prima instanţă.

 Prevederile art.11 alin.1 lit.i din Legea nr.85/2006 invocate în susţinerea recursului, nu sunt aplicabile în prezenta speţă, norma legală evocată reglementând exclusiv soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva măsurilor luate de administrator/lichidator judiciar, neputând fi extinse şi pentru solicitările având drept obiect înlocuirea practicianului în insolvenţă desemnat în cadrul procedurii.

 Pentru considerentele expuse, constatând că instanţa fondului a făcut o corectă interpretare a prevederilor art.22 alin.2 coroborate cu art.11 alin.1 lit.e din Legea nr.85/2006, în mod justificat reţinând prin încheierea atacată că fostul administrator al societăţii debitoare nu are calitatea procesuală activă de a solicita înlocuirea lichidatorului judiciar, Curtea în temeiul dispoziţiilor art.312 alin.1 C.pr.civ. a respins recursul ca nefondat.(E.M.)

 

2