Ecalcularea drepturilor de pensie în conditiile prevazute de oug nr. 4/2005 si hgr nr. 1550/2004. Prioritatea aplicarii dispozitiilor art. 78 alineatul 1 din Legea nr. 19/2000 si art. 4 alineatul 2 si 3 din oug nr. 4/2005. Neincidenta prevederilor ar...

Decizie 17R din 06.01.2010


. Recalcularea drepturilor de pensie în conditiile prevazute de OUG nr. 4/2005 si HGR nr. 1550/2004. Prioritatea aplicarii dispozitiilor art. 78 alineatul 1 din Legea nr. 19/2000 si art. 4 alineatul 2 si 3 din OUG nr. 4/2005. Neincidenta prevederilor art. 87 din Legea nr. 19/2000 în ce priveste actiunile având ca obiect revizuirea drepturilor de pensie stabilite în baza OUG nr. 4/2005.

Potrivit art. 78 alin.1 din Legea nr. 19/2000 punctajul anual al asiguratului se determina prin împartirea la 12 a punctajului rezultat în anul respectiv din însumarea numarului de puncte realizat în fiecare luna. Numarul de puncte realizat în fiecare luna se calculeaza prin raportarea salariului brut lunar individual, inclusiv sporurile si adaosurile, sau, dupa caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale, la salariul mediu brut lunar din luna respectiva, comunicat de Institutul National de Statistica si Studii Economice.

Prin art. 4 al. 2 si 3 din OUG nr. 4/2005 se precizeaza ca sporurile, indemnizatiile si majorarile de retributii tarifare care, potrivit legislatiei anterioarei datei de 1.04.2001, au facut parte din baza de calcul a pensiilor si care se utilizeaza la determinarea punctajelor sunt enumerate în anexele ordonantei si ca acestea pot fi  dovedite prin înscrisurile din carnetele de munca sau prin adeverinte întocmite conform legii de catre fostii  angajatori.

Dreptul de a solicita revizuirea drepturilor de pensie nu este supus vreunui termen de prescriptie, ci instanta este datoare sa verifice, cu titlu prealabil, daca reclamantul a înregistrat la casa de pensii o cerere de revizuire având ca obiect calcularea pensiei in raport de aceste venituri suplimentare, daca a fost depasit termenul prevazut de lege pentru solutionarea acesteia sau daca cererea a fost solutionata nefavorabil, dupa care, daca sunt îndeplinite conditiile pentru a aprecia ca parata a refuzat in mod nejustificat sa solutioneze cererea reclamantului, sa faca aprecieri asupra fondului cauzei.

Decizia civila nr. 17/R din 06.01.2010

Prin cererea înregistrata la data de 12.06.2009 pe rolul Tribunalului Ialomita - Sectia Civila reclamantul S.I., a chemat în judecata pe pârâta C.J.P.I. solicitând instantei sa oblige pârâta la recalcularea pensiei acestuia prin utilizarea veniturilor reprezentând remuneratia pentru orele efectuate pe timpul noptii, indice parcurs locomotiva, ore festive si conducere simplificata locomotiva mentionate în adeverinta nr.249/13.03.2008 emisa de SUCURSALA DE MARFA CONSTANTA - DEPOUL EXPLOATARE MARFA FETESTI, considerate sporuri ce fac parte din categoria sporurilor cu caracter permanent.

Prin sentinta civila nr.1061F/6.10.2009, Tribunalul Ialomita - Sectia Civila a respins ca neîntemeiata exceptia tardivitatii cererii de chemare în judecata formulata de pârâta; a admis ca fiind întemeiata cererea formulata de reclamant; a obligat pârâta sa procedeze la recalcularea drepturilor de pensie ale reclamantei prin utilizarea veniturilor reprezentând remuneratia pentru orele efectuate pe timpul noptii, indice parcurs locomotiva, ore festive si conducere simplificata locomotiva mentionate în adeverinta nr. 249/13.03.2008 emisa de SUCURSALA DE MARFA CONSTANTA - DEPOUL EXPLOATARE MARFA FETESTI.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut ca exceptia tardivitatii cererii de chemare în judecata este nefondata, întrucât potrivit actiunii reclamantului rezulta ca acesta nu întelege sa conteste decizia de pensionare emisa de pârâta, ci a formulat o actiune având ca obiect obligatia de a face, întemeiata pe dispozitiile art. 89 din Legea nr. 19/2000 în baza carora, atât beneficiarii drepturilor de pensie cât si C.J.P.I., pot sa solicite, respectiv sa revizuiasca, recalcularea drepturilor de pensie, când se constata erori în modul de calcul.

Pe fondul cauzei tribunalul a retinut ca, potrivit deciziei de pensionare nr. 87559/29.12.1999, fila 7 la dosar, reclamantul este beneficiarul unei pensii calculata în baza Legii 19/2000.

Prin decizia nr. 87559 din 05.11.2008 emisa de pârâta drepturile de pensie ale reclamantului au fost recalculate.

Potrivit art. Anexei 1 cap V din O.U.G. nr. 4/2005 :,, Sporuri cu caracter permanent, în conformitate cu prevederile Legii nr. 49/1992 pentru modificarea si completarea unor reglementari din legislatia de asigurari sociale: sporul de vechime în munca (a se vedea pct. I); sporul pentru lucru în subteran, precum si pentru lucru pe platformele marine de foraj si extractie; indemnizatia de zbor; sporul pentru conditii grele de munca; sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal; sporul pentru exercitarea unei functii suplimentare; alte sporuri cu caracter permanent prevazute de legislatia specifica fiecarui domeniu de activitate sa-prevazute în contractele colective si individuale de munca.

 Mentiune: Aceste sporuri se utilizeaza la determinarea punctajului mediu anual atât pentru perioadele anterioare, cât si pentru cele ulterioare datei de 1 aprilie 1992, data intrarii în vigoare a prevederilor Legii nr. 49/1992."

Pârâta C.J.P.I. la recalcularea pensiei reclamantului nu a avut în vedere sumele reprezentând remuneratia pentru orele efectuate pe timpul noptii, indice parcurs locomotiva, ore festive s conducere simplificata locomotiva mentionate în adeverinta nr. 249/13.03.2008 emisa de SUCURSALA DE MARFA CONSTANTA - DEPOUL EXPLOATARE MARFA FETESTI.

Contestatia formulata de reclamant fata de modul de recalculare a drepturilor sale de pensionare, se întemeiaza pe urmatoarele considerente:

Potrivit cap V al Anexei nr. 1 din O.U.G. nr. 4/2005 rezulta ca au caracter permanent si alte sporuri prevazute ca de legislatia specifica fiecarui domeniu de activitate sau prevazute în contractele colective si individuale de munca.

Or, potrivit adeverintei nr.249/13.03.2008 emisa de SUCURSALA DE MARFA CONSTANTA - DEPOUL EXPLOATARE MARFA FETESTI,aflata la dosarul cauzei, fila 10, rezulta ca temeiul legal pentru care s-au acordat aceste sporuri reclamantului este cel prevazut de art. 72 din Legea nr. 57/1974 , Legea nr. 49/1992, Codul Muncii si Contractul Colectiv de Munca .

Mai mult, în aceeasi adeverinta, unitatea precizeaza ca a virat contributia la fondurile de asigurari sociale pentru sporurile mentionate.

In atare situatie, pentru o corecta si justa aplicare a dispozitiilor art.2 lit. e, art. 23 alin 1 lit. a, art. 160 alin 5 si art. 162 alin 2 din Legea nr. 19/2000, la recalcularea pensiei reclamantului pârâta trebuia sa ia în calcul si veniturile cuprinse în adeverintele reclamantei.

Mai mult decât atât, raportat la dispozitiile art. 164 alin 3 si 4 din Legea nr. 19/2000 chiar daca nu au fost înscrise distinct în carnetul de munca aceste mentiuni în conditiile în care pentru acestea s-a achitat contributia pentru asigurari sociale, ele trebuiau luate în considerare pentru ca, în caz contrar ,se ajunge la situatia încalcarii dispozitiilor art. 2 alin e din Legea nr. 19/2000 principiul contributivitatii.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs pârâta, pe care a criticat-o ca fiind netemeinica si nelegala pentru urmatoarele considerente:

Prin sentinta civila nr. 1061/F/2009, instanta de fond solutionând cauza a admis contestatia formulata de reclamant, dispunând anularea deciziei nr. 87559/05.11.2008, cu obligarea pârâtei la recalcularea drepturilor de pensie pentru limita de vârsta, prin utilizarea veniturilor reprezentând remuneratia, pentru orele de munca prestate peste durata normala a timpului de munca, în zilele de sarbatori legale.

1.Recurenta invoca exceptia tardivitatii cererii de chemare în judecata, întrucât reclamantul prin motivele invocate contesta decizia nr. 87559/05.11.2008, iar în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 19/2000 "decizia emisa poate fi contestata la instanta judecatoreasca competenta în  termen de 45 zile de la comunicare.

Prin cererea de chemare în judecata reclamantul contesta decizia nr. 87559/05.11.2008, privind recalcularea pensiei pentru limita de vârsta, pe baza datelor din adeverinta nr. 249/13.03.2008 eliberata de Sucursala de Marfa Constanta - Depoul Exploatare Marfa Fetesti, prin care se adevereste ca a realizat anumite sume acordate pentru orele de munca prestate peste durata normala a timpului de lucru.

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 4/2005 în Anexa nr. 1 cap V specifica clar sporurile cu caracter permanent, care se utilizeaza la determinarea punctajului mediu anual atât pentru perioadele anterioare, cât si pentru cele ulterioare datei de 01.aprilie 1992.

Sumele corespunzatoare orelor si sau timpului de munca suplimentar, peste durata normala a timpului normal de lucru, nu au avut un caracter permanent în acceptiunea O.U.G. nr. 4/2005, nu au fost cuprinse în continutul acestui act normativ si în consecinta, nu pot fi luate în considerare în procesul de recalculare a pensiei, în acest sens pronuntându-se si Curtea Constitutionala prin Decizia nr.867/16.06.2009.

In drept, recursul a fost întemeiat pe prevederile Legii nr. 19/2000, H.G. nr. 1550/2004, O.U.G. nr.4/2005, art. 166 Cod proc. Civ si Decizia nr. 867/16.06.2009 a Curtii Constitutionale a României.

Analizând sentinta atacata prin prisma criticilor formulate, Curtea constata ca recursul este nefondat, pentru urmatoarele considerente.

La stabilirea drepturilor de pensie cuvenite intimatului reclamant, recurenta parata nu a valorificat sumele încasate pentru orele suplimentare, mentionate în adeverinta nr.249/13.03.2008 emisa de SUCURSALA DE MARFA CONSTANTA - DEPOUL EXPLOATARE MARFA FETESTI.

Ordonanta de Urgenta nr. 4/2005 stabileste prin art.1 si 2 ca recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, stabilite în baza  legislatiei  în vigoare anterior datei de 1.04.2001 se face cu respectarea prevederilor Legii nr.19/ 2000.

Potrivit art. 78 alin.1 din Legea nr. 19/2000 punctajul anual al asiguratului se determina prin împartirea la 12 a punctajului rezultat în anul respectiv din însumarea numarului de puncte realizat în fiecare luna. Numarul de puncte realizat în fiecare luna se calculeaza prin raportarea salariului brut lunar individual, inclusiv sporurile si adaosurile, sau, dupa caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale, la salariul mediu brut lunar din luna respectiva, comunicat de Institutul National de Statistica si Studii Economice.

Prin art. 4 al. 2 si 3 din OUG nr. 4/2005 se precizeaza ca sporurile, indemnizatiile si majorarile de retributii tarifare care, potrivit legislatiei anterioarei datei de 1.04.2001, au facut parte din baza de calcul a pensiilor si care se utilizeaza la determinarea punctajelor sunt enumerate în anexele ordonantei si ca acestea pot fi  dovedite prin înscrisurile din carnetele de munca sau prin adeverinte întocmite conform legii de catre fostii  angajatori.

În privinta sumelor obtinute cu titlu de spor pentru lucrul sistematic peste programul normal, se mentioneaza în anexa 1 a Ordonantei, pct. V, ca trebuie luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual.

În speta de fata, veniturile atestate de adeverinta au fost obtinute tocmai cu titlu de spor pentru lucrul sistematic peste programul normal, astfel ca recurenta trebuia sa procedeze la valorificarea acestora. Omiterea din calcul a acestor venituri constituie o încalcare a dispozitiilor legale mai sus mentionate, motiv pentru care Curtea constata ca prima instanta a facut o corecta aplicare a legii.

Nu va fi retinuta critica de tardivitate a cererii de chemare in judecata, întrucât obiectul actiunii îl constituie obligarea paratei la revizuirea drepturilor de pensie stabilite in baza OUG nr. 4/2005. Decizia nr. 87559/30.11.2005 a ramas definitiva si îsi produce toate efectele, dar acest aspect nu exclude posibilitatea emiterii unor noi decizii de recalculare, in temeiul aceluiasi act normativ, prin care sa se stabileasca drepturi începând cu aceeasi data. Temeiul legal al unei astfel de cereri este art. 7 alin. 5 din OUG nr. 4/2005, si nu art. 87 din Legea nr. 19/2000, astfel cum in mod eronat apreciaza recurenta.

Astfel, recurenta considera in mod gresit ca instanta este investita cu solutionarea unei contestatii împotriva deciziei de recalculare a pensiei nr. 87559/30.11.2005 si apreciaza, in raport de data comunicarii deciziei, ca o astfel de contestatie este tardiva. In fapt, obiectul cererii de chemare in judecata îl reprezinta refuzul nejustificat de solutionare a unei  cereri privind drepturi de asigurari sociale, prevazut de art. 155 lit. e) din Legea nr. 19/2000.

Dreptul de a solicita revizuirea drepturilor de pensie nu este supus vreunui termen de prescriptie, ci instanta este datoare sa verifice, cu titlu prealabil, daca reclamantul a înregistrat la casa de pensii o cerere de revizuire având ca obiect calcularea pensiei in raport de aceste venituri suplimentare, daca a fost depasit termenul prevazut de lege pentru solutionarea acesteia sau daca cererea a fost solutionata nefavorabil, dupa care, daca sunt îndeplinite conditiile pentru a aprecia ca parata a refuzat in mod nejustificat sa solutioneze cererea reclamantului, sa faca aprecieri asupra fondului cauzei.

Fata de aceste considerente, recursul va fi respins ca nefondat, cu consecinta mentinerii hotarârii instantei de fond, ca fiind legala si temeinica.