Înţelesul noţiunii de despăgubire oug. 88/1997

Sentinţă comercială 342/C din 14.05.2008


Dosar 733/1259/2007

Înţelesul noţiunii de despăgubire OUG. 88/1997

Valoarea despăgubirilor cuvenite reclamantei –

cumpărător implicat în programul de privatizare în

masă, al cărui activ (imobil) a ieşit din patrimoniul

său urmare a unei hotărâri judecătoreşti irevocabile

la care pârâta AVAS ca instituţie publică implicată

în procesul de privatizare urmează a fi obligată - 

include valoarea de circulaţie a leului şi c/val. lipsei

de folosinţă.

Sentinţa comercială nr. 342/C/14.05.2008

Reclamanta Prodivers SA Piteşti a chemat în judecată AVAS Bucureşti pentru a fi

obligată la plata c/val. activului Moară din com. Albota, activ ieşit din patrimoniul

reclamantei în baza unei hotărâri judecătoreşti irevocabile.

Reclamanta a arătat că a fost privatizată în anul 2000 în condiţiile OUG nr. 88/1997,

Legii 99/1999 şi Legii 137/2002. Prin hotărâri judecătoreşti irevocabile s-a dispus restituirea

în natură a activului deţinut de reclamantă către foştii proprietari. În baza acestor sentinţe,

foştii proprietari au intrat în posesia activului prin proc. verbal întocmit de executorul

judecătoresc.

S-a admis cererea reclamantei cu următoarea motivare:

„cadrul legal incident speţei este dat de dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă nr.88/1997 privind

privatizarea societăţilor comerciale, în varianta sa aflată în vigoare urmare modificărilor aduse

prin Legea 99/1999.

Potrivit dispoziţiilor art.324 din OUG 88/1997, modificată şi completată,

„(1) Instituţiile publice implicate asigură repararea prejudiciilor cauzate societăţilor

comerciale privatizate sau în curs de privatizare prin restituirea către foştii proprietari a

bunurilor imobile preluate de stat.

(2) Instituţiile publice implicate vor plăti societăţilor comerciale prevăzute la alin.(1) o

despăgubire care să reprezinte echivalentul bănesc al prejudiciului cauzat prin restituirea în

natură a imobilelor deţinute de societatea comercială către foştii proprietari prin efectul unei

hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.

(3) Despăgubirea prevăzută la alin.(2) se stabileşte de comun acord cu societăţile

comerciale, iar în caz de divergenţă, prin justiţie.

(6) Statul garantează îndeplinirea de către instituţiile publice implicate a obligaţiilor

prevăzute în prezentul articol.”

Cât priveşte valoarea despăgubirilor cuvenite reclamantei la care pârâta, ca instituţie

publică implicată în procesul de privatizare (succesoare legală a Fondului Proprietăţii de Stat)

urmează să fie obligată, instanţa urmează să reţină că acordul privind despăgubirile nu a fost

realizat în condiţiile art.32 4 din Legea 99/1999, iar reclamanta a fost nevoită să apeleze la

justiţie, unde prin expertiza întocmită de expert s-a stabilit că despăgubirile cuvenite calculate

la valoarea de circulaţie de la data retrocedării sunt în valoare de 353.851,11 lei (f.175).

Aceasta este valoarea pe care instanţa şi-o însuşeşte din toate variantele de calcul

întocmite, cu motivarea că este cea mai cuprinzătoare, fiind calculată de expert prin însumarea

valorii de circulaţie atât a suprafeţei de teren de 4039 mp restituită fostului proprietar, cât şi

prin calcularea lipsei de folosinţă a terenului, precum şi contravaloarea clădirilor demolate şi a

costurilor de demolare.