Contract de credit

Sentinţă comercială 146 din 23.02.2007


Pe rol fiind judecarea

actiunii formulate de reclamantul S C,  în contradictoriu cu pârâtii  S C RB SA Tg.Mures si S C SE  Botosani , având ca obiect actiune în constatare, precum si a cererilor de interventie formulate de intervenientii D M si D R.

Procedura

de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei dupa care

Mersul dezbaterilor si sustinerile partilor sunt consemnate în încheierea pronuntata în sedinta publica din 02.02.2007, încheiere ce face parte integranta din prezenta , când instanta a amânat pronuntarea în cauza la data de 09.02.2007, la 16.02.2007 si apoi  la data de azi, 23.02.2007.

Tribunalul deliberind constata

Prin cererea de chemare în judecata înregistrata la data de 23.05.2005 la Judecatoria sectorului 2 Bucuresti si completata la data de 20.01. 2006, reclamantul S Ca chermat în judecata pe pârâta S C R B  S.A. Târgu Mures si S.C. S ES.R.L. Botosani- , reprezentata prin lichidator judiciar S.C." S 2000 " S.R.L. Galati, solicitând instantei ca prin hotarârea ce va pronunta :

- sa  constate nulitatea absoluta a contractelor de credit înregistrate sub nr. 744/2003 si nr. 76/2004 intervenite între S.C.  R B S.A.- Sucursala Iasi si S.C. "S E" S.R.L.  ;

- sa constate tardivitatea întroducerii la plata de catre S.C.  R B  S.A. Sucursala  Iasi a 3 bilete la ordin în suma de 7.380.000.000 lei,  9.000.000.000 lei si respectiv 650.000.000 lei ca fiind depuse la plata dupa expirarea termenului legal prevazut în contractele de credit nr. 744/2003 si respectiv nr. 76/2004;

- sa constate nulitatea absoluta a biletelor la ordin în suma de 7.380.000.000 lei si respectiv 9.000.000.000 lei ca nefiind prevazute în contractul de credit nr. 744/2003 ;

- sa dispuna radierea înscrierilor din Fisierul National de Bilete la Ordin a refuzurilor bancare efectuate cu cererile nr. 63/01.07.2003, nr. 64/01.07.2003 si nr. 46/17.05.2004 de catre " RB " S.A. Sucursala Iasi;

- obligarea pârâtei " RB " S.A. la cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii de chemare în judecata, în esenta, a aratat  ca în luna septembrie 2003 S.C. " S E" S.R.L.  s-a adresat cu cerere la S.C. " RB" S.A.- Sucursala Iasi pentru obtinerea unui credit  pentru productie în suma de 18.000.000.000 lei.

Arata ca societatea bancara a întocmit initial un contract de credit pentru o linie de credit în suma de 18.000.000.000 lei pe o perioada de 3 luni pentru finantarea activitatii de productie.

Mai arata ca pâna în acel moment o linie de credit de 13.000.000.000 lei a fost acordata de banca pentru S.C.  " S E"  Botosani  S.C. "S E " S.R.L. fiind filiala a S.C. "S E" S.R.L.Botosani.

 Sustine ca întelegerea dintre banca si S.C." S E" S.R.L.  rezida în acordarea unei linii de credit de 13.000.000.000 lei si o suplimentare de 5.000.000.000 lei, în întocmirea unui contract de delegatie prin care S.C. " S E" S.R.L. -  sa preia soldul liniei de  credit al S.C." S E " S.R.L. Botosani.

 Cu toate acestea banca a întocmit doar contractul de credit pentru suma de  13.000.000.000 lei cu destinatie preluarea soldului liniei de credit al S.C. " S E"  S.R.L. Botosani fara a-si respecta promisiunea de a-i suplimenta creditul  cu suma solicitata, aceea de 5.000.000.000 lei.

 Mai arata ca pentru garantarea creditului  solicitat au fost acceptate aceleasi garantii care fusesera puse si de S.C. " S E " S.R.L. Botosani în valoare totala de  35.964.408.675 lei iar pentru acordarea suplimentarii de credit de 5.000.000.000 lei banca a solicitat si garantii personale.

 În aceste împrejurari, la data de  25.09.2003 a fost  semnat  contractul de credit nr.744 pentru un credit de 18.000.000.000 lei  iar la data de 26.09.2003 s-au întocmit contractele de ipoteca accesorii acestui contract de credit, creditul urmând a fi acordat la data de 29.09.2003.

 Arata ca la data de 29.09.2003 conform extrasului de cont nr. 28/ 30.09.2004, banca a retras din contul  S.C."S E"  S.R.L. Botosani, suma de 13.000.000.000 lei, aceasta nemaiavând nici o datorie.

 Sustine ca la data de 29.12.2003 a încheiat cu banca, actul aditional nr. 963 prin care termenul de rambursare a creditului contractat prin contractul nr. 744/ 25.09.2003 a fost prelungit cu înca 6 luni, respectiv pâna la data de 30.06.2004.

 Sustine ca atât în septembrie 2003 cât si în decembrie 2003 a solicitat bancii suplimentarea creditului cu înca 5.000.000.000 lei, însa desi SC." RB " S.A.- Sucursala Iasi i-a promis aceasta suplimentare de credit, nu si-a respectat promisiunea.

 Arata ca plecând de la premisa ca banca a promis suplimentarea de credit, a întocmit contractul de credit nr. 744/25.09.2003 la nivelul sumei de 18.000.000.000 lei, a solicitat si acceptat inscriptionarea ipotecilor pe trei imobile  si pentru garantarea creditului de 18.000.000.000 lei i s-a creat convingerea ca va obtine creditul solicitat.

Pe baza acestei convingeri create de banca prin comportamentul anterior relevat, la data de 29.12.2003 a decis sa achite anticipat reesalonarea sumei de 4,5 milioane lei fata de Ministerul Finantelor cu toate ca ultima rata fata de acest creditor avea termen de scadenta luna august 2004.

Ulterior efectuarii acestei plati, sustine ca a aflat ca banca nu i-a acordat  suplimentarea de credit promisa.

Mai arata ca  neaprobarea suplimentarii de credit si efectuarea anticipata a platii catre Ministerul Finanatelor a condus la blocajul financiar al S.C. "S E " S.R.L.- , împrejurare care a atras la scurt timp dec lansarea de catre Ministerrul Finan ataelor a procedurii insolventei fata de S.C." S E" S.R.L.- .

În aceste împrejurari arata ca a continuat sa plateasca dobânzile datorate bancii însa situatia financiara a Filialei nu a mai putut fi redresata iar la data de 15.04.2004 banca le-a adus la cunostinta c a întregul credit acordat prin contractul nr.744/25.09.2003 a fost trecut la scadenta.

 Mai arata ca la data acordarii creditului de 13.000.000.000 lei, Filiala a completat si predat bancii un bilet la ordin în suma de 16.380.000.000 lei emis la data de 29.09.2003 scopul predarii acestui bilet la ordin fiind acela de plata al creditului acordat.

Sustine ca potrivit clauzelor contractuale înserate la pct. 9 lit.a si k din contractul de credit nr. 744 /25.09.2003, banca avea dreptul sa foloseasca acest bilet la ordin  doar pe perioada creditarii, respectiv  pâna la data de 30.06.2004.

 Cu toate acestea, la data de 01.07.2004 banca investeste cu formula executorie alte doua bilete la ordin emise la data de 25.09.2003, bilete la ordin în suma de 9.000.000.000 lei si respectiv 7.380.000.000 lei si care au la rubrica avalizat pe persoana fizica  Sighi Costel.

Sustine ca banca a manifestat aceeasi conduita si fata de biletul la ordin în suma de 650.000.000 lei  emis ca instrument de plata pentru creditul acordat prin Contractul nr. 76/ 2004.

Reclamantul apreciaza ca cele 3 bilete la ordin au fost întroduse  la plata contrar prevederilor contractuale  ceea ce atrage tardivitatea lor.

Cu privire la biletele la ordin emise la data de 25.09.2003 si având ca sume 9.000.000.000 lei si respectiv  7.380.000.000 lei sustine ca acestea nu sunt prevazute în contractul de credit nr. 744/25.09.2003 iat potrivit art. 12 din Legea nr. 58/ 1934 sunt nule de drept.

Arata ca banca a depus cele 3 bilete la ordin spre decontare însa acestea au fost refuzate la plata pentru lipsa de disponibil si ca urmare prin  cererile nr. 63,64/01.07.2003 si respectiv  46/17.05.2004 a solicitat înscrierea în FNOB a refuzurilor bancare ori în conditiile în care aceste bilete la ordin au fost depuse la plata în mod tardiv, înscrierea refuzurilor bancare în FNOB este neîntemeiata.

Cu privire la nulitatea  biletelor la ordin mai arata ca S.C."R B" S.A. Tg. Mures nu avea capacitate de folosinta  de a primi biletele la ordin cu titlul de garantie a creditului.

Sub acest aspect învedereaza instantei ca potrivit art. 6 din Contractul si Statutul bancii rezulta ca acesta nu are în obiectul de activitate si activitatea de primire de garantii reale si personale si ca urmare desfasurarea unei activitati ce excede obiectului de activitate nesocoteste pe de o parte dispozitiile art. 34 din Decretul nr. 31/1954 iar pe de alta parte conduce la nulitatea absoluta a biletelor la ordin emise în baza contractelor de credit nr. 744/2003 si nr. 76/2004.

Reclamantul a invocat exceptiile privind lipsa capacitatii de folosinta si de exercitiu a S.C. " RB" S.A.- Sucursala Iasi  plecând de la premisa ca aceasta sucursala, potrivit Legii bancare, nu are personalitate juridica si ca urmare nu este titulara de drepturi si obligatii în nume propriu si deci nu poate încheia si semna în nume propriu contracte de credit.

Pe de alta parte, sustine ca S.C." RB " S.A. Sucursala  Iasi  nu avea  mandat  legal sau conventional din partea Centralei Bancii  pentru a putea efectua în nume propriu operatiuni de credit si ca  urmare toate actele efectuate sunt nule de drept.

Învedereaza instantei ca S.C." R B" S.A. Sucursala Iasi , fiind o unitate fara personalitate juridica, conform dispozitiilor cuprinse în Decretul nr. 31/ 1954 nu poate avea capacitate juridica si nu poate participa în nume propriu la circuitul civil.

Pe de alta parte  învedereaza instantei ca potrivit art. 948 Cod civil, conditiile esentiale ale unei conventii rezida în :

- capacitatea de a contracta ;

- consimtamântul valabil al partii ce se  obliga ;

- un obiect determinat ;

- o cauza licita.

Sustine ca toate aceste conditii de validitate au fost încalcate de banca la încheierea contractelor de credit nr. 744/2003 si 76/ 2004 si doar primele doua conditii de validitate la primirea biletelor la ordin.

Cu privire la conditia de fond privind lipsa consimtamântului valabil al partii ce se  obliga, reclamantul sustine  alterarea consimtamântului Sucursalei bancii prin eroare.

Sub acest aspect arata ca manifestarile de vointa ale partilor nu s-au întâlnit în  privinta  titularului dreptului de a fi beneficiarul biletelor la ordin.

Astfel,  arata ca în timp ce vointa S.C. "S E" S.R.L.  a fost emiterea  biletelor la ordin pentru a garanta creditul primit considerând în mod eronat ca beneficiara biletelor la ordin ar fi Sucursala bancii, manifestarea de vointa a Sucursalei nu poate fi luata în considerare deoarece nu apartine titularului dreptului pretins.

 Arata ca banii din credit apartineau Centralei bancii si ca urmare aceasta trebuia sa aiba calitatea de titulara a contractelor de credit si a garantiilor, inclusiv a biletelor la ordin.

 În drept, si-a bazat cererea de chemare în judecata pe dispozitiile art. 948, 953,966, 1532 Cod civil, art.34,35 din Decontul nr. 31/ 1054, art. 7, 8 din Legea nr. 31/1990 (R), pe Legea nr. 58/ 1998, pe art.12 din Legea nr. 58/1934.

 Prin cererea de interventie în interes propriu ( fila 319 dosar 679/2005 ) intervenientii Dobrincu  Romica si D M au solicitat în contradictoriu cu intimatii S.C." RB " S.A. Târgu Mures si S.C. " S E " S.R.L.  prin lichidator judiciar  S.C. " S 2000 " SRL Galati, admiterea cererii de chemare în judecata formulata de reclamantul Sirghi Costel.

În fapt au aratat ca prin contractele de ipoteca autentificate sub nr. 744/26.09.2003 si respectiv 944/26.09.2003 au acceptat sa garanteze împrumutul în suma de 18 miliarde lei contractat de S.C. " S E " S.R.L. .

Sustine ca au înteles ca s-au efectuat nereguli importante cu privire la întocmirea contractului de credit nr. 744/15.09.2003 inclusiv cu privire la valoarea creditului garantat si ca au interesul de a avea cunostinta despre actele dosarului, de a-si formula aparari pentru ca în final, hotarârea ce se va pronunta  sa le fie opozabila.

În drept si-au bazat cererea de interventie pe dispozitiile art. 49 Cod proc.civ.

Pârâta S.C. " RB" S.A. Tg. Mures prin precizari si note de sedinta depuse ( filele 89- 92,  186 - 190 ) a solicitat respingerea tuturor exceptiilor invocate de reclamant.

Sub acest aspect a învederat , în primul rând, ca  reclamantul nu a  sintetizat exceptiile invocate de fondul cauzei în sensul ca referindu-se la o exceptie a concluzionat fondul cauzei, solicitând nulitatea biletelor la ordin si a contractelor de credit.

 În ce priveste  statutul S.C. " RB " S.A. Sucursala Iasi a aratat ca potrivit art. 3 alin. 1 pct. 4 din Legea nr. 58/1998 aceasta este o unitate operationala teritoriala fara personalitate juridica si care efectueaza în mod direct  toate operatiunile  bancii si sub stricta supraveghere a BNR unde au fost efectuate notificarile si s-a aprobat functionarea acesteia, prin mandatul dat de organele statutare ale " RB ".

Prin urmare,  sustine ca S.C. " RB " S.A. Sucursala Iasi nu este lipsita de  exercitiul drepturilor si obligatiilor mandatate în nume propriu si ca urmare poate primi si  analiza cereri cu întreaga documentatie pentru atragere de depozite si deschideri de depozite, contractare de credite conform normelor proprii de creditare, servicii de transfer monetar, emitere si  administrare de mijloace de plata, carduri, activitate valutara, emitere de garantii si asumare de angajamente, instrumente ale pietei monetare, CEC- uri, cambii, biletele la ordin, certificate de depozit.

Mai arata ca biletele la ordin a caror nulitate absoluta o solicita reclamantul, nu sunt lovite de nulitate absoluta întrucât " RB " S.A. - Sucursala Iasi avea competenta de a acorda credite si implicit asigurarea creditelor cu garantii  deci si emiterea de bilete la ordin de catre împrumutati.

 Sustine ca afirmatia reclamantului, potrivit  careia primirea de catre banca a biletelor la ordin este exclusa de clauzele contractului nr. 744/25.09.2003 nu poate fi primita de instanta deoarece reclamantul în mod deliberat nu a facut trimitere la dispozitiile art. 9 alin.2 lit.j din contract si potrivit carora, " debitorul are obligatia sa emita în favoarea bancii, bilete la ordin la vedere pentru o suma egala cu valoarea totala a creantei" .

 Mai arata ca biletele la ordin contestate  de reclamant au fost emise în temei legal si prezentate la plata în termen legal, adica în termen de 1 an de la data emiterii loor, ceea ce corespunde dispozitiilor Legii nr. 58/1934 si Normelor BNR nr. 6/ 1994.

 Pârâta s.C. " S E " S.R.L.  prin lichidator judiciar S.C. " S 2000 " S.R.L. Galati nu a depus întâmpinare.

 2.Prin cererea de chemare în judecata înregistrata la data de 23.03.2005 la Judecatoria Sector 2 Bucuresti si precizata la data de 21.12.2005 la Judecatoria Târgu Mures, reclamantul D M a chemat în judecata pe pârâta S.C." RB"  S.A. Sucursala Târgu Mures solicitând instantei ca prin hotarârea ce va pronunta sa constate nulitatea absoluta si nulitatea relativa a contractului de ipoteca nr. 744/ 26.09. 2003 autentificat prin Încheierea de autentificare nr. 3749 / 26.09.2003 de BNP Elena Marosan, sa dispuna anularea acestui contract de ipoteca, radierea ipotecii din Cartea Funciara si obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea cererii de chemare în judecata a aratat ca în fapt a fost de acord sa garanteze împrumutul în suma de 18 miliarde lei solicitat de S.C. "  S E " S.R.L.  de la banca creditoare "RB  " S.A. Sucursala Iasi, prin ipotecarea apartamentului sau situat în Botosani, str. Col.V. Tomoroveanu Nr. 6, Sc.D, parter, Ap.4.

Sustine ca banca creditoare nu si-a  respectat promisiunea de a acorda un credit în valoare de 18 miliarde lei ci  doar de 13 miliarde lei si ca urmare se impune anularea ipotecii instituite asupra  apartamentului sau întrucât în situatia în care ar fi cunoscut ca valoarea creditului nu este de 18 miliarde lei nu ar fi consimtit la  ipotecarea apartamentului sau în favoarea bancii.

În aceste împrejurari a invocat exceptiile privind lipsa consimtamântului sau valabil la încheierea contractului de ipoteca precum si lipsa cauzei licite a contractului de ipoteca.

În  drept si-a motivat aceste doua exceptii pe dispozitiile art. 948 pct. 2, 953, 960, 948 pct.4, 966, 977 Cod civil.

A invocat si exceptia privind nulitatea relativa a contractului de ipoteca motivata în fapt pe nerespectarea de catre banca a obligatiei de a acorda creditul garantat în suma de  18 miliarde lei.

În drept si-a bazat  aceasta  exceptie pe dispozitiile art.969 Cod civil, conform carora " conventiile legal încheiate au putere de lege între partile contractante ".

Prin întregirea si modificarea cererii de chemare în judecata a solicitat instantei sa constate nulitatea absoluta a contractului de ipoteca pentru viciul mandatului, al reprezentarii si al capacitatii partii.

 Sub aceste aspecte a învederat instantei ca a încheiat contractul de ipoteca cu S.C. " RB " S.A. Sucursala Iasi în nume propriu în conditiile în care aceasta din urma nu are capacitate de exercitiu si de folosinta si nici nu a fost mandatata de Centrala bancii sa încheie astfel de contracte.

Cu privire la lipsa capacitatii de folosinta a Sucursalei bancii  sustine  ca din obiectul de activitate al acesteia rezulta fara echivoc ca aceasta banca nu are ca obiect de  activitate " primirea de garantii reale si personale " iar în atare situatie banca a desfasurat o activitate ce contravine principiului specialitatii persoanei juridice.

Sustine ca prin primirea de garantii," RB" S.A. Sucursala Iasi a încalcat dispozitiile art. 34 din Decretul nr. 31/1954 si ca urmare contractul de ipoteca în discutie este  nul de drept.

Cu privire la lipsa  capacitatii de exercitiu a Sucursalei Iasi a S.C. " RB "  S.A.Tg.Mures arata în primul rând ca  aceasta sucursala nu are personalitate juridica si ca doar Centrala Bancii are capacitatea de a exercita drepturi si de a-si asuma obligatii în nume propriu, savârsind acte juridice.

 Ca urmare apreciaza ca în contractul de ipoteca a carui anulare o solicita , se impunea ca în calitate de împrumutator  sa figureze S.C. " R B " S.A. Târgu Mures ,  aceasta fiind unitatea cu personalitate juridica.

Mai arata ca la încheierea contractului de ipoteca  nr. 744/26.09.2003 nu au fost respectate conditiile de fond prevazute de art. 948 si de art. 1776 Cod civil.

Cu privire la consimtamânt sustine ca S.C. " RB " S.A. Sucursala Iasi nu putea exprima  un consimtamânt  valabil la încheierea contractului de ipoteca nefiind titulara de  drepturi si obligatii si ca acest consimtamânt îl putea exprima eventual prin reprezentanti.

În ce-l priveste , reclamantul sustine ca si-a exprimat consimtamântul pentru garantarea unui credit în suma de  18 miliarde lei si cum acest credit în valoarea aratata nu a fost acordat, consimtamântul sau este smuls prin  dol.

 Mai arata ca potrivit art. 1776 Cod civil, în contractul de ipoteca se arata ca valoarea creantei garantate este de 18 miliarde lei iar în contractul de credeit nr. 744/25.09.2003 valoarea creditului acordat este doar de 13 miliarde lei.

În aceste împrejurari sustine ca, contractul de ipoteca nr. 744/26.09.2003 este lovit de nulitate absoluta fiind încheiat si cu încalcarea disp.art. 1776 Cod civil.

Reclamantul a invocat si motive de nulitate relativa a contractului de ipoteca bazate pe vicierea consimtamântului prin eroare, pe invocarea conditiei rezolutorii, pe inaplicabilitatea  pct.7 si 10 din contractul de ipoteca nr. 744/2003, pe abuzul de drept,, pe exceptia de neexecutare  a contractului.

În drept si-a bazat cererea de chemare în judecata pe dispozitiile art. 948, 953, 960, 1532, 969, 977, 1776 Cod civil, pe art. 34,35,36 din decretul nr. 31/1954, pe art. 7-8 din Legea nr. 31/1990 (R)  pe Constitutia României  art. 136 alin.5, art. 124, pe art. 17 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, pe art. 1 din Primul Procol la CEDO.

Analizând actele si lucrarile dosareloor nr.679/2005 si nr. 38/1371/2006 ale Tribunalului Comercial Mures precum si ansamblul materialul probator administrat în cauza, în concret, cele trei contracte de credit înregistrate sub nr. 744/25.09.2003, contractul de credeit nr. 76/2004, biletele la ordin în suma de 16.380.000.000 lei, de 9.000.000.000 lei, de  7.380.000.000 lei emise de S.C. S E S.R.L. Botosani si respectiv de S.C. "SELELA EXIM " S.R.L.  ,BO în suma de 650.000.000 lei  emis de S.C." SELMA EXIM " S.R.L., cererea de acordare a creditului în suma de  18 miliarde lei, documentatia anexata cererii, contractele de ipoteca nr. 744/26.09.2003 si nr. 944/26.09.2003, actul aditional nr.963/29.12.2003 la Contractul de credit nr. 744/25.09.2003, actele constitutive ale pârâtei  S.C. " RB " S.A. Târgu Mures si ale Sucursalei Iasi, raspunsurile date la interogatorii de poartile impricinate,  declaratiile martorilor S Csi M V, instanta retine urmatoarele :

1).- Initial cererea de chemare în judecata înaintata de reclamantul S Cîn contradictoriu cu s.c.  R B  S.A. Tg. Mures si S.C." S E" S.R.L.-

, reprezentata prin lichidatpor judiciar S.C. " S 2000" S.R.L. Galati a fost înregistrata la Judecatoria Sector 2 Bucuresti, formând obiectul dosarului nr. 3940/ 2005.

Prin Sentinta civila nr. 5174/ 15.06.2005 ( fila 114 - 115  dosar nr. 3940/2005) Judecatoria Sector 2 Bucuresti a admis exceptia privind lipsa competentei sale materiale si a declinat competenta materiala în favoarea Tribunalului Iasi.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs recurentul reclamant Sîrghi Costel, recursul formând obiectul dosarului nr. 4278/ 2005 al Tribunalului Bucuresti, Sectia a VI-a Comerciala.

Prin Decizia Comerciala nr. 926 / 21.09.2006 ( filele 20-21)  dosar 4278/2005) Tribunalul Bucuresti a admis recursul, stabilind competenta materiala de solutionare  a cauzei în favoarea Tribunalului Mures.

La Tribunalul Comercial Mures cauza a fost repartizata aleatoriu spre solutionare doamnei judecator Buliga Ionela.

Întrucât aceasta a solutionat si cauza ce a format obiectul dosarului nr. 678/2005 al tribunalului comercial Mures, cauza având ca obiect constatarea nulitatii absolute a conhtractului de delegatie intervenit între S.C. " S E " S.R.L.  Botosani, S.C. " S E " S.R.L. si S.C. " RB " S.A. Sucursala Iasi si în care a solutionar si exceptiile privind lipsa capacitatii de folosinta si de exercitiu a S.C.  R B  S.,A. Sucursala Iasi prin declaratia de abtinere din 19.10.2006 ( fila 335 dosar nr. 679/2005 ), s-a abtinut de la solutionarea prezentei cauze :

Declaratia de abtinere  i-a fost încuviintata prin Încheierea din 19.10.2006 si ca urmare cauza ce formeaza obiectul dosarului nr. 679/2005 a revenit spre solutionare completului de judecata nr. 24 ( art. 98 alin.3 din Hotarârea c.s.m. NR. 387/2005).

2.- Cauza ce formeaza obiectul dosarului nr. 38/1371/2006 al Tribunalului Comercial Mures a fost înregistrata initial la Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti sub  nr. 3935/2005 si are ca obiect solutionarea cererii de chemare în judecata înaintata de reclamantul D M în contradictoriu cu pârâta S.C." RB " S.A.Târgu Mures si privind constatarewa nulitatii absolute a contractului de ipoteca nr. 744/ 26.09.2003.

 Prin Sentinta civila nr. 4445/25.05.2005 ( filele 74 - 75 dosar nr. 3935/2005 ), Judecatoria sectorului 2 Bucuresti a admis exceptia privind lipsa competentei sale teritoriale de a  judeca cererea de chemare în judecata si a dispus declinarea competentei în favoarea Judecatoriei Iasi.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamantul D M, recursul formând obiectul dosarului nr. 2665/2005 al Tribunalului Bucuresti.

 Prin Decizia nr. 1263/R/25.08.2005 ( filele 37,38 dosar nr.2665/2005) Tribunalul Bucuresti a admis recursul, a casat partial hotarârea recurata stabilind competenta teritoriala  de solutionare  a cauzei în favoarea Judecatoriei Târgu Mures.

 La Judecatoria Târgu Mures, cauza a form at obiectul dosarului nr. 9929 /2005.

 Prin Sentinta nr. 2343/ 17.05.2006 ( fila 438, 439 dosar nr. 9929 / 2005 ) Judecatorian  Tg. Mures a admis exceptia privind lipsa competentei  sale materiale si a dispus declinarea  competentei materiale în favoarea Tribunalului Comercial Mures.

 Întrucât pe parcursul  cercetarii probatorii desfasurate în dosarele nr. 679/2005 si respectiv 38/1371/2006 , reclamantii  din cele doua cauaaze au formulat cerere de înscriere în fals cu privire la contractul de credit nr.744/25.09.2003 varianta investita cu formula executorie de S.C. " RB " S.A. Sucursala Iasi, instanta prin Încheierea de sedinta ( fila 426 dosar 679/2005) a dispus conexarea  celor doua dosare.

Procedând la solutionarea celor doua cereri de chemare în judecata , instanta retine urmatoarele :

În fapt, la data de 12.09.2003 , S.C. "S E " S.R.L. Botosani -  a solicitat societatii bancare " RB " S.A. Sucursala Iasi, acordarea unui credit  în suma de 18 miliarde lei ( fila 286 dosar 679/2005 ) pentru productie.

Ca urmare, între împrumutat si împrumutator s-a întocmit contractul de credit nr. 744/25.09.2003 ( filele 322 - 325 dosar 679/ 2005 ).

 Având în vedere ca acordarea creditului în suma de 18 miliarde lei depasea  competenta valorica de creditare a Sucursalei Iasi, competenta stabilita prin Normele interne de creditare, potrivit declaratiei martorului M V (fila 421- 424 dosar 679/ 2005 ) cererea S.C. "S E " S.R.L.-  cu întreaga documentatie ( filele 287 - 291  dosar nr. 679/2005) a fost înaintata pârâtei de rând 1 spre aprobare.

 Prin adresa nr. 10932 / 29.09.2003 ( fila 292 dosar nr. 679 / 2005 ) pârâta a transmis Sucursalei Iasi conditiile în care poate acorda credit de S.C. "S E " S.R.L. Botosani - .

 Fata de aceasta stare de fapt, instanta retine ca Sucursala Iasi a S.C. " RB " S.A. Târgu Mures a încheiat contractul nr. 744/25.09.2003 pentru suma de 18 miliarde lei înainte de a avea avizul Centraleui bîncii, aviz necesar data fiind competenta valorica a creditului solicitat, cu precizarea ca acest credit se va acorda integral la data de 29.09.2003.

Instanta mai retine ca pentru garantarea creditrului în suma de 18.000.000.000 lei- Sucursala Iasi a bancii pârâte a  încheiat cu reclamantul D M ( dosar nr. 38/1371/ 2006 ) contractul de ipoteca nr. 744/2003 autentificat prin Încheierea nr. 3749/26.09.2003 data de BNP Morosan Elena din Tecuci ( filele  322 - 325 dosar nr. 679 / 2005 ).

Cu privire la contractul de credit nr. 744/25.09.2003 având ca obiect creditarea S.C."S E " S.R.L. - , cu suma de 18 miliarde lei cu destinatia productie, instanta retine din raspunsul dat de  banca pârâta la întrebarea 9 din interogatoriu ( fila 248 dosar 679/2005 ) ca îl apreciaza ca fiind  nul de drept.

Instanta retine ca, ulterior solicitarii creditului de 18 miliarde lei si încheierii contractului pentru aceasta suma,  între împrumutat si împrumutator s-au mai încheiat alte doua contracte de credit ( fila 235 - 237, 239- 241 dosar nr. 679/2005 ) având acelasi numar adica 744/25.09.2003 si prin care s-a convenit acordarea unui credit de 13 miliarde lei.

 Ceea ce este diferit în clauzele acestor doua contracte sub aspectul solutionarii cauzei comerciale este faptul ca printr-un contract banca acorda o linie de  credit de 13 miliarde lei pentru desfasurarea activitatii de productie iar prin celalalt contract acorda o linie de credit de 13 miliarde lei pentru prelurarea soldului liniei de credit de aceeasi suma acordata S.C."S E" S.R.L. Botosani,în urma contractului de  delegatie între cele doua societati.

 Instanta mai retine ca potrivit pct.6 alin.1  liniuta 6 din contractul de credit nr.744/25.09.2003 ( fila 235 verso dosar nr. 679/ 2005) întreg creditul lichid si exigibil trebuia sa se recupereze conform contractului si a biletului la ordin emis la data de 29.09.2003 pentru suma de 16.380.000.000 lei.

 Creditul de 13 miliarde lei a fost acordat la data de 29.09.2003 pentru o perioada de 3 luni.

Se mai retine ca la data de 29.12.2003 între partile contractante a intervenit actul aditional nr. 963  fila 238 dosar 679/ 2005 ) la contractul de credit nr. 744/25.09.2003 prin care partile contractante  au prelungit linia de credit an suma de 13 miliarde lei pe o durata de înca 6 luni, respectiv pâna la data de 30.06.2004.

Instanta mai retine ca la data de 16.07.2004 contractul de credit  nr. 744/25.09.2003 având ca  obiect acordarea une4i linii de credit de 13 miliarde lei pentru preluarea soldului linioei de credit a S.C. "S E " S.R.L. Botosani, a fost investit cu formula executorie în vederea executarii silite  întrucât la data de 14.04.2004 fata de societatea împrumutata  s-a deschis procedura insolventei.

Tot pentru recuperarea creditului, Sucursala Iasi a bancii pârâte a investit cu formula executori8e si biletele la ordin în suma de 7.380.000.000 lei si 9.000.000.000 lei ambele emise la data de 25.09.2003 de catre S.C."S E " S.R.L. Botosani-  ( fila 242 dosar nr. 679 / 2005 ) si biletele la ordin din 24.09.2003 si respectiv din 29.09.2005 emise de S.C."S E" S.R.L.Botosani pentru sumele de 9.000.000.000 lei si respectiv 7.380.000.000 lei ( fila 242 /1  dosar nr. 679 / 2005 ).

În ambele dosare ( fila 308 dosar nr. 679 / 2005 si fila 405 dosar nr. 38/ 1371/ 2006 ) partile reclamante au sustinut ca varianta contractului de credit  nr. 744/25.09.2003 invesdtita cu formula executorie a fost întocmita în fals solicitând instanatei declansarea procedurii speciale a falsului în înscrisuri prevazuta de art. 180- 184 Cod proc.civ.

Având în vedere ca reclamantii din ambele dosare au staruit în defainarea înscrisului ca fiind fals si totodata vazând  ca actiunea apenala nu este prescrisa instanta a dispus trimiterea cauzei la procuror conform art. 183 alin.1 Cod proc.civ. si a literaturii juridice în materie ( Drept procesual  civil - V.M. Ciobanu si H. Boroi, Curs selectiv.Teste grila, Ed. 3, Ed. All Beck pag. 270 ).

Instanta  mai retine ca între Sucursala Iasi a bancii pârâte si S.C."S E " S.R.L.  Botosani -  s-a încheiat  si contractul de credit nr. 76/13.02.2004 având ca obiect creditarea împrumutatei  cu suma de 600.000.000 lei pe o perioada de 30 de zile si având ca destinatie desfasurarea activitatii  curente de productie.

Partile au convewnit ca garantarea acestui împrumut sa se efectueze cu biletul la ordin în suma de 650.000.000 lei emis la data de  13.02.2004. Se mai retine ca toate biletele la ordin relevate au fost vizate la rubica  analizat de  reclamantul Sîrghi  Costel.

 Procedând la solutionarea cauzei în raport de  toata starea de  fapt descrisa si de probele administrate în cauza , instanta retine în primul rând ca în ambele dosare atât reclamantul S Ccât si reclamantul D M au invocat exceptiile privind lipsa capacitatii de folosin ta si de exerecitiu a Sucursalei Iasi a bancii pârâte pentru motivele deja enuntate.

 Procedând la solutionarea acestor exceptii, instanta apreciaza ca se impune în primul rând a se face câteva consideratiuni juridice de ordin teoretic, conform carora " capacitatea de folosinta a persoanei juridice consta în aptitudinea de a avea drepturi si obligatii " iar  capacitatea de exercitiu a unei persoane juiridice consta în aptitudinea de a-si valorifica drepturile si de a-si îndeplini obligatiile".

Mai trebuie mentionat si aspec tul prevazut de art. 34 din Decretul nr. 31 / 1954 conform caruia continutul capacitatii de folosinbta a persoanelor juridice este dominat de principiul specialitatii capacitatii de folosinta,  principiu potrivit caruia persoana juridica nu poate avea decât acele drepturi si nu-si poate asuma decât  acele obligatii care corespund scopului ei.

În concret, Banca ROMEXTERRA S.A. - Sucursala Iasi potriv it art. 3 pct. 4 din Legea nr. 58 / 1998 ( fila 94 dosar nr. 679 / 2005 ) este unitate operationala fara personalitate juridica a unei institutii de credit, în speta a pârâtei de rând 1 si care efectueaza în mod direct toate sau unele din activitatile institutiei de credit, în limita mandatului dat de aceasta.

În speta, S.C. " RB " S.A, - Sucursala Iasi a fost înmatriculata în registrul Conmertului sub nr. J.22/115/1997 ( fila 155 dosar nr. 679 / 2005 ) fiind înfiintata de banca pârâta conform art. 49 lit. l din regulamentul sau de functionare ( fila 121 dosar nr. 679 / 2005 ) cu scopul de a desfasura activitatea prevazuta de Statutul de organizare  si functionare ( fila 149 - 150 dosar nr. 679/2005 ) al Sucursalei Iasi.

Conform prevederilor statutare, instanta retine ca Sucursala Iasia bîncii pârâte a fost mandatata sa desfasoare direct, activitati de contractare de credite, de plati si decontari, de emitere de garantii si asumarea de angajamente, tranzactii în cont propriusau în contul clientilor , cu instrumentzel.e monetare negicoabile, cu valuta, cu metale pretioase, cu titluri de stat.

 În aceste împrejurari legale si dovedite ( fila 117- 185 dosar nr. 679/2005) nu se poate reteine ca Sucursala Iasi a bîncii pârâte nu are capacitatea de folosinta si de exercitiu de a încheia în nume propriu, contracte de credit si de garantii reale mobiliare sau imobiliare, de acordare de credite si de acaoperire a acestor credite cu garantii reale si ca desfasurarea acestor activitati ar excede scopului pentru care a fost înfiintata.

Ca urmare, instanta va respainge exceptiile invocate de reclamantii S Csi D M privind lipsa capacitatii de exercitiu si de folosinta a Bancii ROMEXTERRA SA- Sucursala Iasi.

 Pentru a  pronunta aceasta solutie, instanta a retinut ca pârâta de rând 1 a fost înfiintata an conformitate cuz Legea nr. 31/1990 (R) si cu Legea bancara nr. 33/1991 si autorizata de BNR sa desfasoare activitati de creditare si de primire de garantii reale iar aceasta potrivit Regulamentului sau de organizare msi functionare a  înfiintat Sucursdala Iasi care potrivit Statutului sau de functionare are drept scop si desfasurarea de activitati directe de creditare si de primire de garantii, actele juridice care atesta desfasurarea acestor activitati fiind  semnate de conducerea proprie a sucursalei, compusa din director si director adjunct.

Aceste aspecte rezulta dfara echivoc din Regulamnentul de organizare si functionare al pârâtei de rând 1, pct. 5.14.1. ( fila 130 dosar  679/2005 ).

În atare situatie, nu se poate retine ca cele trei contracte a caror nulitate se solicita, în concret contractul de credit nr. 744/25.09.2003, nr. 76/2004 si contractul de ipoteca  nr. 744/26.09.2003 precum si a biletelor la ordin în suma de 7.380.000000 lei , 9.000.000.000 lei si 650.000.000 lei ar fi lovite de  nulitateabsoluta pe motiv ca ar fi încheiate si acceptate  în cazul biletelor la ordin de o persoana juridica lipsita de capacitate de exercitiusi de folosinta sau care nu ar avea mandat de  reprezentare.

Cele trei contracte au fost semnate la rub rica împrumutator de directorul Sucuresalei Iasi a pârâtei de rând 1, desemnat  în aceasta functie prin Ordinul nr., 470/ 22.12.1999 ( fila 167 dosar  nr. 679/2005 )  deci mandatat legal prin ordin si potrivit fisei postului de director sa semneze în numele Sucursalei Iasi, contracte de credit si sa

împuterniceasca alti salariati ai Sucursalei Iasi sa se prezinte în fata Notarului Public pentru autentificarea contractelor de ipoteca conventionala.

Pentru  motivele  enuntate , instanta va respinge si petitul cererii de chemare în judecata punând constatarea nulitatii absolute a  contractului de credit nr. 76/2004.

Reclamantul Sîrghi Costel, mai sustine ca potrivit practicii judecatoresti, în cazul în care o parte contractanta nu are personalitate juridica, contractele încheriate de aceasta sunt nule întrucât nu are capacitate de exercitiu si folosinta.

 În sprijinul afirmatiei sale, a invocat Decizia nr. 1273/ 1967 a fostului Tribunal Suprem.

 În primul rând , sub aspcetul relevat de  reclamant, instanta precizeaza ca practica judiciara nu constituie izvor de drept direct.

 Pe de alta parte, sustinerea reclamamtului din speta, trebuie nuantata  în sensul ca într-adevar Sucursala Iasi a pârâtei de rând 1 nu are personalitate juridica si ca urmare potrivit art. 41 Cod proc.civ. nu poate sta în nume propriu în calitate de reclamanta într-un proces însa poate avea calitate procesuala pasiva având organe de conducere proprii ( art. 41 alin.1 Cod proc.civ. ).

 De asemenea, trebuie facuta si distinctia între capacitatea de exercitiu si de folosinta a persoanei juridice fara personalitate juridica în sensul ca acesta poate exercita toate drepturile si-si poate asuma toate obligatiile ce  corespund  scopului pen tru care a fost înfiintata.

 În  consecinta, trebuie facuta distinctie între capacitatea de folosinta si exerecitiu de a încheia  acte juridice corespunzatoare scopului pentru care a fost înfiintata Sucursala  Iasi si capacitatea de exercitiu a drepturilor procedurale.

 Conform art. 8 din Legea nr. 58/ 1998 comb.cu art. 28 lit.b, art. 33, 34 din Decretul nr. 31/1954 Sucrsala Iasi a pârâtei de rând 1, este unitate operationala fara personalitate juridica ceea ce îi confera dreptul de a încheia actele juridice necesare realizarii scopului pentru care a fost înfiintata neavând însa  potriv it art. 41 Cod proc.civ. exercitiul drepturilor procedurale în calitate de reclamanta.

 Ca urmare, conteractele de credit nr. 744/25.09.2003, nr. 76/2004 intervenite între " R B" S.A. - Sucursala Iasi si S.C."S E" S.R.L-, având ca obiect creditarea debitoarei cu suma de 13 miliarde lei cu destinatia de preluare a soldului liniei de credit a S.C "S E" S.R.L. Botosani si respectiv creditoarea debitoarei cu szma de 650.000.000 lei de catre aceeasi sucursala au fost încheiate cu respectarea conditiilor de validitate prevazute de art. 948 Cod civil, respectiv : capacitatea de a contracta a ambelor parti, consimtamântul  valabil al partilor, existenta unui obiect determinat, existenta unei cauze licite.

Detaliind în speta, îndeplinirea acestor conditii de validitate, instanta precizeaza urmatoarele :

 1. Creditoarea S.C. " RB " S.A.- Sucursala Iasi are capacitatea de a acorda credite si de a primi garantii reale conform  art. 8, 44 din Legea nr. 58/1998 si a propriului statut de organizare si functionare având  si obiectul de activitate si activitatea prev.de clasa 6512 din nomenclatorul  CAEIU.

 Debitoarea S.C. " S E " S.R.L. de asemenea avea la data încheierii contractelor, capacitate de folosinta si exercitiu conform art. 28 si 34 din Decretul nr. 31/ 1954.

 2. Ambele parti si-au exprimat  consimtamântul  valabil sa încheierea contractelor de credit a caror nulitate se solicita.

 Nu se poate  retine existenta vreunui viciu la  darea consimtamântului debitoarei la încheierea celor doua contracte de credit.

 Pentru a exista viciu de consimtamânt este necesar ca la încheierea contractelor sa fie întrunite cumulativ urmatoarele cerinte legale :

- viciul de consimtamânt trebuie sa fie determinant la încheierea contractului ;

- sa existe în momentul  încheierii actului juridic ;

- cel ce invoca viciul de consimtamânt  trebuie sa-l dovedeasca, acesta nefiind  prezumat ( art. 960 alin.2 Cod civ. ).

În speta aceste conditii nu sunt îndeplinite .

Aceasta  concluzie a instantei se bazeaza pe însasi sustinerile reclamantului cuprinse în cererea de chemare în judecata  (fila 3 dosar dosar nr. 3940/2005 al Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti) si din care rezulta ca initial partile au încheiat  contractul de credit nr. 744/25.09.2003 pentru acordarea unui credit în suma de 18 miliarde lei cu destinatia  productie si care urma a fi acordat integral la data de  29.09.2003.

 Reclamantul recunoaste ca având în vedere ca a aflat ca pârâta de rând 1a sugerat acordarea creditului solicitat în alte conditii, a acceptat  noile conditii impuse de Sucursala Iasi  întrucât aceasta i-asr fi promis ca pe lânga creditul în suma de 13 miliarde lei cuz destinatia preluarea sold liniei de credit a S.C. " S E " S.R.L. Botosani îi va acorda si o suplimentare de credit de 5.000.000.000 lei.

În conditiile în care rec lamantul , în calitate de adminoistrator statutar al debitoarei, a semnat contractul de credit în noile conditii ,si în conditiile  în care potrivit art. 56 alibn.1 din Legea nr. 58/1991, contractele de  credit se încheie în forma scrisa, forma fiind ceruta " ad probationem ", orice încercare a reclamantului de a dovedi ca daca nu i s-ar fi permis o suplimentare de credit de 5 miliarde lei nu ar fi semnat contractul de credit în noile conditii nu poate fi primita.

 Aceasta concluzie a instantei se bazeaza pe dispozitiile art. 56 alin.1 din Legea nr. 58/1998 potrivit carora, contractele de credit se încheie în forma scrisa stipulându-se c lar toti termenii si toate conditiile creditarii.

 Contractul nr-. 744/25.09.2003 a carui nulitate absoluta se solicita a fost semnat de debitoare prin administrator  si acest aspect rtezulta chiar  din declaratia reclamantului audiat în calitate de martor în dosar nr. 38/1371/2006 al Trib unalului Comercial Mures si prin care sustine ca nu contesta ultima fila a acestui contract ci doar primele 4 file ori se poate observa ca ultima fila poarta semnatura administratorului statutar al debitoarei.

Este posibil ca o promisiune de felul celei  relevate de reclamant sa fi existat din partea  Sucursalei Iasi  a pârâtei de rând 1 , posibilitate data de întocmirea contractului de credit nr. 744/ 25.09.2003 pentru acordarea unui credit în suma de 18 miliarde lei însa nerespectarea acestei promisiuni de catre banca creditoare nu conduce la nulitatea absoluta sau relativa a contractului de credit nr. 744/25.09.2003 având ca obiect acordarea unui credit  în suma de 13 miliarde lei cu destinatie - preluarea soldului liniei de credit a S.C. " S E "  Botosani atâta vreme cât debitoarea a semnat acest contract de credit în termenii stipulkati în contract fara sa faca referire la existenta vreunei conditii.

În concluzie, vointa debitoarei nu a fost afectata de nici unul din viciile consimtamântului , prev. de art. 953 Cod  civil iar potrivit art. 969 Cod civil, contractul în discutie fiind legal încheiat are putere de lege între partile contractante.

În dosar nr. 679/2005, reclamantul a sustinut ca nu a semnat contractul de credit a carui nulitate absoluta o solicita.

Sub acest aspect s-a înscris  în fals  pe calea aprocedurii spe iale prev. de art. 180- 184 Cod proc.civila.

Fata de aceasta procedura  instanta si-a exprimat punctul de  vedere prin Încheierea de sedinta din data de  2.02.2007.

Fata de hotarârea instantei de a trimite cererea de înscriere în fals la Parchetul de pe lânga Judecatoria Iasi, reclamantul prin avocat a solicitat efectuarea verificarii de scripte prev. de art. 177 - 179 Cod proc.civila.

O astfel de cerere nu poate fi primita de instanta întrucât pe de o parte a fost solicitata dupa închiderea  fazei procedurii probatorii a procesului iar pe de alta parte din declaratia data de S Cîn calitate de martor în dosar nr. 38/1371/2006 ( fila 17 dosar ) recunoaslte ca la data de 29.09.2003 a semnat contractul de credit pentru suma de 13 miliarde lei.

Pe de alta parte reclamantul în calitate de martor declara ca nu rec unoaslte contractul de credit aflat la filele 408 - 412 dosar nr., 38/1371/ 2006 " mai exact primele 4 pagini ", adica filele 408, 409,410, 411 dosar.

Verificând  acest contract, instanta retine ca aceasta priveste vasrianta contractului a carui nulitate absoluta se solicita iar ultima fila a acestui contract este numerotata cu nr. 412 si poarta semnatura reclamantului.

 În atare situatie nu se poate retine ca reclamantul prin declaratia data în calitate de martor în dosarul conexat îsi neaga semnatura aplicata pe contractul de credit  nr. 744/25.09.2003 având ca obiect acordarea unui credit de 13 miliarde lei cu destinatie preluare sold linie de credit.

 Deci si sub acest aspect, cererea de verificare de scripte este inadmisibila.

 În ce priveste petitul cererii de chemare în judecata privind nulitatea  absoluta a  biletelor la ordin în suma de 7.380.000.000 lei si  respectiv 9.000.000.000 lei ca nefiind prevazute  în contractul de credit nr. 744/25.09.2003 instanta retine urmatoarele:

Potrivit pct. 6 liniuta 6 din contractul de credit nr. 744 / 25.09.2003 ( fila 235 dosar ) partile contractante  au convenit " sa recupereze creanta certa, exigibila si lichida, conform contractului de credit  si a biletului la ordin emis pentru suma de  16.380.000.000 lei la data de 29.09.2003 ".

Potrivit  art. 1 si 9 lit.a din acest contract de credit ( filele 235, 236 ) modif9icat prin actul aditional nr. 963/29.12.2003 ( fila 238 ) creditul acordat avea termen de scadenta la data de 30.06.2004.

Mai trebuie observat ca potrivit conventiei  partilor înserata în art. 9 lit.k si l din contractul de credit nr. 744/ 25.09.2003 ( fila 236 verso ) acestia au convenit ca biletul la ordin la vedere  emis la data de 29.09.2003 pentru suma de 16.380.000.000 lei ( fila 44 ) sa poata fi prezentat la plata oricând în termenul pentru care a fost acordat creditul.

Cu toate acestea, instantaa aretine ca Sucursala Iasi a bîncii pârâte a întrodus la plata la data de 01.07.2004, alte bilete la ordin, care nu erau emise de debitoare ci de S.C. " S E " S.R.L. Botosani, în concret biletele la ordin aflate la filele 45, 46 dosar si care potrivit raspaunsurilor date la interogatoriu de reclamant ( fila 293 ) au fost emise pentru plata altor credite ( raspuns la pct.1 din interogatoriu).

 Procedând în acest fel, Sucursala Iasi a bancii pârâte a încalcat pe de o parte  clauzele contractualea prev. de art. ,9 lit.,k din contractul de credit nr. 744/ 25.09.2003 privind biletul la ordin la vedere , folosind cu rea credinta  si contrar întelegerii cu emitentul biletului la ordin, alte bilete  la ordin, ceea ce conduce conform art. 12 din  Legea nr. 58/1934 modificata prin OG n r.- 1/ 1993 la nulitatea biletelor la ordin în suma de 9 miliarde lei si respectiv 7.380.000.000 lei emise la data de 25.09.2003 de S.C. " S E " S.R.L.-  ca fiind folosite contrar întelegerii partilor si cu rea credinta pen tru decontarea datoriei ce îsi are izvorul în contractul de credit nr. 744/25.09.2003.

 Ca urmare,biletele la ordin în discutie sunt lovite de  nulitate pentru nerespectarea  clauzelor  contractualae cu privire la acestea si implicit a dispozitiilor art. 12 din Legea nr. 58/1934 si nicidecum pentru ca s-ar fi primit de catre Sucursala Iasi a bancii pârâte cu nesocotirea dispozitiilor  art. 34 din Decretul nr. 31/ 1954.

Conform obiectului de activitate al Sucursalei Iasi a Bancii pârâte, aceasta poate desfasura  activitati de acordare de credite si de primire de garantii având  în obiectul de activitate, activitatea prevazuta de Nomenclatorul CAEN la clasa 6512.

În ce priveste petitul privind tardivitatea depunerii spre decontare a biletelor la ordin în suma de 9 miliarde lei, 7.380.000.000 lei ambele din 25.09.2003 ( filele 45, 46 ) si cel mai în forma de 650.000.000 lei emis la data de  30.02.2004 ( fila 49) se retin urmatoarele :

Primele doua bilete la ordin au fost întroduse la data  de 01.07.2004 si pentru încasarea creditului în suma de 13 miliarde lei acordat potrivit contractului de credit nr.- 744/25.09.2003.

 Conform clauzelor contractuale prev. de art. 9 lit.k din contract, chiar daca aceste doua bilete la ordin ar fi fost predate în alb cu scopul platii creditului acordat, creditoarea conform întelegerii contractuale le-ar fi putut utiliza doar pe perioada creditarii, adica pâna la data de 30.06.2004 si n u în termen de 1 an asa cum prevede dispozitiile art. 37 din Legea nr. 58/ 1934 aplicabile si biletelor la ordin.

 Instanta mai retine ca la data de 15.04. 2004 ( fila 18 dosar 3940/ 2004 ) Sucursala asi a bancii pârâte a dat eficienta dispozitiilor art. 7 alin.6 din contractul de credeit nr. 744 /25.03.2003 si a procedat la retragerea integrala a creditului acordat.

 Ca urmare credeitul a devenit exigibil la data de  14.04.2004 situatie în care  Sucursala Iasi a bancii pârâte conform clauzelor contractualea ar fi putut utiliza cele doua bilete la ordin pâna la aceasta data si nicidecum la data de 01.07.2004.

Procedând în acest fel, Sucursala Iasi a bancii pârâte a depus  tardiv  spre decontare cele doua bilete la ordin si cu încalcarea clauzelor contractuale si implicit a dispozitiilor art. 969 Cod civil.

În mod similar, Sucursala Iasi a bancii pârâte a depus spre decontare la data de  17.05.2004, biletul la ordin emis la data de 31.02.2004 ( fila 49) pentru suma de 650.000.000 lei.

 Conform pct.9 lit.k si l din contractul de credit nr. 76/2004 ( filele 55- 59 dosar ) partile contractante au convenit ca biletul la ordin în suma de 650.000.000 lei sa poata fi fo0losit oricând pe durata de creditare.

 Conform aceluiasi contract, creditul în suma de 600.000.000 lei avea termen de scadenta data de 13.03.2004.

Cu toate acestea, Sucursala Iasi a bancii pârâte depune biletul la ordin spre decontare la data de 13.05.2004 deci în afara termenului de creditare.

Ca  urmare, instanta va constata ca si acest bilet la ordin a fost depus spre decontare în mod tardiv termenul de depunere spre decontare fiind stabilit prin conventia partilor care are putere de lege între acestea.

 Instanta mai retine ca ambii reclam,anti au invocat si exceptia privind neexecutarea  contractului de credit în suma de 18 miliarde lei,  contract înregistrat tot  sub nr. 744/25.09. 2003  motivat pe faptul ca prin cererea de acordarea creditului a convenit cu creditoarea la acordarea  unui credit în suma de 18 miliarde lei dupa care  aceasta din urma i-a acordat un credit de 13 miliarde lei si cu alta destinatie decât cea convenita.

Instanta  urmeaza sa respinga aceasta exceptie ca nefondata întrucât în speta s-a dovedit ca partile contractante au acceptat si au încheiat valabil contractul de credit nr.744/25.09.2003 pentru suma de 13 miliarde lei cu destinatie preluarea soldului liniei de credit a S.C. " S E " S.R.L. Botosani.

În atare situatie nu se poate retine ca debitoarea nu si-a îndeplinit  obligatia de a acorda creditul de 13 miliarde lei acceptat de debitoare conform  sustinerilor reclamantului ( fila 3 dosar 3940/ 2005 al Judecatoriei sector 2 Bucuresti ).

Pentru a pronunta aceasta  solutie, instanta a avut în vedere ca printre actele juridice reale  se  numara si contractele de credit iar potrivit definitiei data actelor juridice reale de literatura juridica în materie, acestea se formeaza  valabil doar daca manifestarea de vointa a partilor contreactante este însotita de predarea bunului, în speta a sumei de bani cu destinatie de credit.

În speta, contractul de credit nr. 744/25.09.2003 având ca obiect acordarea unui credit în suma de 18 miliarde lei prevede la art. 2 ( fila 89 dosar nr. 38/1371/2006) faptul ca acest creditz  se va acorda la data de 29.09.2003.

În consecinta, acest contract nu a fost valabil încheiat întrucât împrumutul solicitat nnu a fost remis datorita întelegerilor ulterioare a partilor contractante.

În aceasta ordine de idei, întelegerea prealabila  a partilor concretizata în încheierea  contractului de credit pentru suma de 18 miliarde lei neurmata de remiterea acestui credit poate fi privita ca o simpla promisiune de a încheia actul juridic  real si nu poate fi confundata cu acesta din urma.

Ca urmare, reclamantii nu pot invoca cu succes exceptia de neexecutare a contractului întrucât aceasta exceptie priveste  obligatiile corelative  ale partilor dintr-un contract valabil încheiat si nu pentru nerespectarea  unei promisiuni de a contracta.

 Instanta mai retine ca în speta s-a formulat  cerere de interventie în interes propriu ( fila 319 ) de catre intervenientii D M si D R.

 În esenta, acestia au învederat instantei ca în calitate de debitori ipotec ari au aflat ca la încheierea contractului de credit nr. 744/25.09.2003 s-au efectuat grave nereguli si ca urmaresc a lua cunostinta despre actele efectuate în dosar nr. 679/ 2005 al Tribunalului  Comercial Mures cu scopul de a-si formula aparari si pentru ca hotarârea ce se va pronunta în cauza sa le fie opozabila.

Au mai învederat instantei ca justifica un interes legitim în promovarea  cererii de interventie motivat pe faptul ca au garantat împrumutul acordat prin contractul de credit nr. 744/25.09.2003 prin ipotecarea în favoarea bancii a apartamentelor proprietatea lor personala, apartamente ce au fost vândute prin executare silita.

În drept si-au bazat cererea pe dispozitiile art. 49- 56 Cod proc.civ.

Instanta conform art., 52 Cod proc.civila a admis  în principiu cererea de interventie în interes propriu.

Pe fond, cererea de interventie urmeaza a fi respinsa ca nefondata ca urmare a respingerii petitului cererii de chemare în judecata privind constatarea nulitatii absolute  a contractului de credit nr. 744/ 25.09.2003.

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a avut în vedere ca în speta, contractul de credit nr. 744/25.09.2003 a carui  nulitate absoluta s-a solicitat a se constata a fost încheiat  cu respectarea  conditiilor legale de fond prev.de art. 948  Cod civil si de forma, prevazuta de art. 56 din Legea nr. 58/1998.

Ca urmare , contractele de ipoteca n r. 944/26.09.2003 autentificat sub nr. 3748/26.09.2003 la BNP Elena Morosan din Tecuci si nr. 744/26.09. 2003 autentificat sub nr. 3749/26. 09.2003 de BNP Elena Morosan din Tecuci nu sunt lovite de nulitate absoluta sub aspectul nerespectarii conditiilor prev. de art.948 Cod civil în sensul ca au fost încheiate de partile contractante  ce aveau capacitate de exercitiu  si de folosinta , consimtamântul acestora a fost valabil dat, contractele de ipoteca au un obiect determinat si o cauza licita.

În ce priveste cererea de chemare în judecata ce formeaza obiectul dosarului nr. 38/1371/2006, instanta retine ca reclamantul D M a garantat creditul solicitat de S.C. " S E "  S.R.L.-  cu imobilul proprietatea sa personala.

Ca urmare la data de 26.09.2003 s-a  încheiat contractul de ipoteca nr. 744 ( fila 8 dosar nr. 3935/2005 al Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti ) contract autentific at sub nr. 3749 / 26.09.2006 de BNP Elena Morosanu Tecuci.

 Analizând continutul acestui contract de ipoteca prin prisma îndeplinirii conditiilor de validitate de fond si de forma prev.de art. 948 Cod civil, de art. 1772, 1776 Cod civil, instanta retine urmatoarele :

 Contractul de ipoteca este accesoriu contractului de credit nr. 744/25.09.2005 având ca obiect acordarea unui credit în suma de  18 miliarde lei cu destinatia productiei.

Din sustinerile pârâtei de rând 1 cuprinse în rîaspunsurile la interogatoriu ( fila 248 dosar nr. 679/2005, raspuns la întrebarea nr. 9) rezulta fara echivoc  ca aceasta rec unoaste ca contractul nr. 744/25.09.2005 în forma initiala este nul de drept si ca nu si-a produs efectele  ca urmare a lipsei avizului  necesar ca urmare a competentei  valorice de acordare a creditelor ce revenea Sucursalei Iasi.

 În atare situatiae, contractul de ipoteca accesoriu contractului de credit nr. 744/25.09. 2003 în forma initiala conform principiului " accesoriu  urmeaza principalul " este nul de drept întrucât contractul de credit initial nu a fost încheiat valabil, având doar valoarea unei promisiuni  iar contractul de ipoteca nu poatae garanta o promisiune ci plata unei obligatii ( art. 1746 alion.1 Cod civil ).

În speta, Sucursala Iasi a pârâtei de rând 1 avea obligatia ca în  urma perfectarii contractului de credit  nr. 744/25.09.2003 având ca obiect acordarea unei linii de credit de 13 miliarde lei pentru preluarea soldului liniei de credit a S.C." S E" S.R.L. Botosani sa încheie un nou contract de ipoteca accesoriu contractului de credit valabil încheiat.

Neprocedând în acest mod, Sucursala Iasi a bancii pârâte a încalcat de pe o parte principiul de drept " accesorium secvitur principale "  iar pe de alta parte a încalcat dispozitiile art. 1776 alin.1 Cod civil conform carora " ipoteca conmventionala nu poate fi valabila decât atunci când suma pentru care este constituita este determinata prin act ".

În speta, conform pct. 2 ( fila 8 dosar n r., 3935/2005 Judecatoria Sect. 2 Bucuresti ) din con tractul de ipoteca, reclamantul D M a garantat  cu imobilul proprietatea sa personala un împrumut în suma totala ( credit + dobânzi ) de 22.680.000.000 lei, din care 18 miliarde cu titlul de credit si 4,68 miliarde lei cu titlul de dobânda aferenta.

Sucursala Iasi a bancii pârâte neînscriind corect suma reala acordata cu titlul de  credit si garantata cu ipoteca ce formeaza obiectul contractului nr., 744/26.09.2003 a încalcat principiul specializariiipotecii iasr aceasta încalccare atrage conform art. 1776 alin.1Cod civil, nulitatea absoluta a contractului de ipoteca.

Ca urmare, instanta va admite în parte cererea de chemare în judecata formulata de reclamantul D M în mod expres ( fila 78dosar nr. 9929/2005 al Judecîatoriei Târgu Mures ) împotriva pârâtei S.C. "R B " S.A. târgu Mures si pe cale de consecinta va constata nulitatea absoluta a contractului de ipoteca nr.744/26.09.2003 încheiat între S.C. " R B" S.A. Sucursala Iasi si D M si va dispoune anularea acestuia si radierea din C.F. a ipotecii inscriptionate în favoarea Sucursalei Iasi.

În ce priveste exceptiile privind lipsa capacitatii de folosinta si exerecitiu a Suicursalei Iasi a pârâtei de rând 1, instanta precizeaza ca acestea au fost respinse pentru motiverle de drept si de faat deja enuntate în motivarea solutiei în dosar nr. 679/2005.

 Instanta mai retine ca în dosar nr. 38/1371/2006 reclamantul D M si-a formulat actiunea si în contradictoriu cu pârâta S.C." RB " S.A. Sucursala Iasi.

În dosarul nr.9929/2005 al Judecatoriei Târgu Mures reclamantul , prin mandatar, a precizat ( fila 78 ) ca întelege sa se judece doar cu Centrala Bancii " ROMEXTERRA "  S.A.

 Fata de acest act de dispozitie, bazat pe principiul disponibilitatii partilor, instanta în baza art., 246 Cod proc.civ. urmeaza sa ia act de aceasta renuntare  la judecarea actiunii în contradictoriu cu S.C. " RB  S.A." Sucursala  Iasi desi potrivit art. 41 alin.2 Cod proc.civ. aceasta are calitate procesuala pasiva .Având însa în vedere principiul disponibilitatii partilor, instanta este obligata sa judece procesul în cadrul procesual stabilit de parti.

Se mai retine  ca acelasi reclamant a invocat exceptia privind lipsa calitatii procesuale active a S.C. " RB " S.A. -Sucursala Iasi ( fila 40 dosar nr. 3935/2005 al Judecatoriei Sect. 2 Bucuresti ).

 Instanta urmeaza sa respinga aceasta exceptie ca nefondata pentru urmatoarele  considerente :

În primul rând se poate observa ca partile impricinate în dosar nr. 38/1371/2006 al Tribunalului Comercial Mures sunt Dobrican Maricel în calitate de reclamant si S.C." RB " S.A. târgu Mures si una din sucursalele sale, respectiv Sucursala Iasi în calitate de  pârâte ( fila 2 dosar  nr. 3935/2005 al Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti).

Este adevarat ca prin întâmpinarea ( fila 26)  depusa în dosar nr. 3935/2005, pârâta  R B  S.A. s-a exprimat în sensul ca ar depune aceasta întâmpinare prin Sucursala Iasi însa aceasta exprimare poate fi primita ca o eroare materiala de exparimare si nu conduce la admiterea exceptiei privind lipsa capacitatii procesuale active a S.C." RB " S.A. -Sucursala Iasi întrucât aceasta sucursala fra personalitate juridica nu are calitatea de reclamanta si ca urmare sunt respectate dispozitiile art. 41 alin.2 Cod proc.civ.

Reclamantul a mai învederat instantei ca o persoana juridica are  calitate procesuala când exista identitate între persoana intimatului si cea care este titulara dreptului afirmat .

 Sustinerea  nu poate fi primita de instanta fiind contrara dispozitiilor art. 41 alin.1 Cod proc.civ.si în discordanta cu literatura juridica în materie ( tratat de procedura civila - G. Boroi pag.99, Ed. All 1994) care statueaza  ca exista calitate procesuala activa în

Pentru aceste motive DISPUNE

Respinge exceptiile privind lipsa  capacitatii procesuale active a capacitatii de folosinta si de exercitiu a S.C. " RB " S.A.- Sucursala  Iasi.

Respinge exceptia privind neexecutarea contractului de credit nr. 744/25.09.2003 având ca obiect creditarea debitoarei S.C." S E " S.R.L. -  cu suma de 18 miliarde lei.

Admite în parte cererea de chemare în judecata formulata de reclamantuzl S C domiciliat în Tecuci, împotriva copârâtelor  R B  S.A. cu sediul social în Târgu Mures, Bul si S.C." S E " S.R.L. - , cu sediul în tecuci reprezentata prin lichidator judiciar S.c. " S 2000" S.R.L. si în consecinta :

Constata tardivitatea depunerii spre plata a biletelor la ordin emise de S.C. "S E " S.R.L.- , la data de 25.09.2003 pentru suma de 7.380.000.000 lei si respectiv 9 miliarde lei precum si a biletului la ordin emis de aceeasi emitenta pentru suma de 650.000.000 lei la data de 13.02.2004, toate având la rubrica analizat pe S C; iar ca beneficiar pe S.C. " RB " S.A.- Sucursala Iasi.

Constata nulitatea absoluta a biletelor la ordin în suma de 9 miliarde lei si respectiv de 7.380.000.000 lei descrise la alin iatul precedent .

Dispune radierea înscrierilor din FNBO a refuzului bancar efectuat cu cererile nr. 63/01.07.2004, nr. 64/01.07.2004 si nr. 46/17.05.2004 de c atre S.C."RB" S.A. - Sucursala Iasi.

Respinge petitul cererii de chemare în judecata având ca obiect constatarea nulitatii absolute a contractelor de credit nr. 744/25.09.2003 având ca obiect acordarea unei linii de credit în suma de 13 miliarde lei pentru preluarea soldului liniei de credit acordate S.C. " S E " S.,R.L. Botosani precum si a contractului de credit nr. 76/2004 intervenit între aceleasi parti, respectiv S.C. "S E " S.R.L. Botosani  precum si a contractului de credit nr. 76/2004 intervenit între aceleasi parti, respectiv S.C. "S E" S.R.L. -  si S.C." RB" S.A."  -

Sucursala Iasi.

Respinge cererea de interventie formulata de intervenientii D M si D R  ambii cu domiciliul procesual ales la mandatar D I, domiciliat în Bucuresti, , ca nefondata.

Admite în parte cererea de chemare în judecata formulata de reclamantul D M cu domiciliul procesual ales  în Bucuresti,  în contradictoriu cu pârâta S.C. " RB" S.A: Târgu Mures, cu sediul social în TârguMures

Constata nulitatea absoluta a contractului de ipoteca nr. 744/26.09.2003 autentificat sub nr. 3749/26.09.2003 de  BNP E M, cu sediul în Tecuci,

Dispune anularea acestui contract de ipoteca si radierea ipotecii de rang II, înscrisa în c.F. 9536/ IV, nr. top. 1026, 0,4 asupra imobilului proprietatea reclamantului,imobil situat în Botosani, .

Respinge exceptia privind nulitatea relativa a contractului de ipoteca.

Obliga pârâta banca  sa plateasca  reclamantului D M suma de 20,4 lei cu titlul de cheltuieli de judecata, constând în taxa de timbru.

Ia act de renuntarea acestui reclamant la judecarea cererii de chemare în judecata si în contradictoriu cu "RB" S.A. Sucursala Iasi.

Obliga pârâta banca sa plateasca reclamantului  S C suma de 36,9 lei cu titlul de cheltuieli de judecata.