Poprire asiguratorie

Hotărâre Încheiere din 02.02.2012


R O M Â N I A

TRIBUNALUL COVASNA

SECŢIA CIVILĂ

Î N C H E I E R E

Şedinţa Camerei de consiliu din 02 februarie 2012

PREŞEDINE : …..

GREFIER : …..

Pe rol fiind soluţionarea cererii de înfiinţare a unei popriri asigurătorii formulată de reclamanta SC ….. SRL în contradictoriu cu pârâta SC …. SRL şi terţii popriţi …..  , ….. , …… , ……….. , ………. , …….., ……… , ……….  , ………. , ……… , ….., …… , …….. , Direcţia Trezorerie şi Contabilitate Publică Covasna , SC ….. SRL , SC ….. SRL , SC… SRL , Trustul de Construcţii Ciucaş SRL , Primăria Hăghig şi SC …… SRL.

 Fără citarea părţilor.

T R I B U N A L U L

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la 21.01.2012 reclamanta SC …. SRL  a solicitat în contradictoriu cu pârâta SC …….. SRL înfiinţarea unei popriri asigurătorii până la concurenţa sumei de 72.878 lei asupra sumelor prezente şi viitoare aflate în conturile bancare deschise pe numele pârâtei debitoare , la următorii terţi popriţi : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

S-a mai solicitat şi înfiinţarea aceleiaşi popriri asigurătorii până la concurenţa valorii de mai sus asupra sumelor de bani datorate debitoarei SC ……. SRL  la momentul înfiinţării popririi de către următorii terţi popriţi : SC ….. SRL , SC ……. SRL , SC ……. SRL , Trustul de Construcţii Ciucaş SRL , Primăria Hăghig şi SC ……. SRL.

 În motivarea cererii, întemeiată în drept pe prevederile art.597 Cpc coroborat cu art.358 ind.8 raportat la art.591-595 Cpc, se arată că societatea reclamantă a livrat pârâtei carburanţi în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.11/21.10.2011, emiţându-i facturi a căror valoare se ridică la suma de 130.662,60 lei  din care SC ……… SRL a achitat suma de 94.223,70 lei rămânând de plată un rest în sumă de 36.438,90 lei , debit asupra căruia s-au calculat conform cap.IV art.8 din contract penalităţi de întârziere de 1% pe zi , începând cu data scadenţei şi până la data de 20.12.2011 , rezultând sub acest aspect suma de 266.689,89 lei .

Reclamanta a menţionat că  pentru valorificarea debitului şi a penalităţilor s-a adresat Curţii de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Braşov  în cadrul dosarului arbitral nr.27A/2011 , dosarul fiind înregistrat ca urmare a clauzei compromisorii prevăzute la cap.VII art.12 din contractul de vânzare-cumpărare nr.11/21.10.2010 .

Reclamanta a susţinut că pretenţiile sale sunt constatate prin act scris  , existând în acest sens facturi , extrase de cont şi chitanţe de plată , fiind făcută şi dovada intentării acţiunii de fond în condiţiile procedurii arbitrale , aşa încât s-a cerut instanţei să se pronunţe şi asupra cuantumului cauţiunii şi a termenului de consemnare a acesteia, conform art.723 ind.1 alin.2 Cpc.

Cauza a fost dezbătută potrivit art.597 alin.2 Cpc cu trimitere la art.592 alin.1 Cpc, respectiv în camera de consiliu, fără prealabila citare a părţilor .

În probaţiune s-au depus o serie de înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului tribunalul constată că este competent să soluţioneze prezenta pricină întrucât în lipsa convenţiei arbitrale, faţă de valoarea obiectului cererii de arbitraj – mai mare de 100.000 lei , ar fi fost competent să judece litigiul în fond , în primă instanţă , or , din moment ce măsurile asigurătorii sunt de competenţa instanţei care judecă procesul în fond conform art.592 alin.1 Cpc , văzând şi prevederile art.358 ind.8 alin.1 Cpc , rezultă  că cererea de înfiinţare a popririi asigurătorii trebuie să revină spre soluţionare tribunalului.

Astfel , se constată că partea reclamantă face dovada intentării acţiunii de fond în cadrul unei cereri de arbitraj adresate la 21.12.2011 Curţii de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Braşov , după cum aceeaşi parte reclamantă probează că posedă o creanţă de 36.438,90 lei reprezentând un rest de plată de 20.888,89 lei din factura nr.127/20.11.2010  şi contravaloarea integrală a facturii nr.131/27.11.2010, mai exact suma de 15.550,01 lei .

Creanţa principală mai este şi exigibilă , conform art.7 din contractul de vânzare-cumpărare nr.11/21.10.2010  suma de plată devenind scadentă la 21 de zile de la emiterea facturilor , în concret termenele de plată a celor două facturi fiind datele de 11.12.2010 şi 18.12.2010 , în plus trebuind a se observa că facturile în discuţie sunt unele care poartă ştampila SC ……. SRL şi o semnătură , ca atare , până la proba contrarie , trebuie socotite drept facturi acceptate.

Prin urmare , se poate vorbi de o creanţă constatată prin act scris , exigibilă , pentru care partea creditoare nu deţine un titlu executoriu , într-un cuvânt sunt îndeplinite condiţiile art.591 alin.1 Cpc la care fac trimitere dispoziţiile art.597 alin.1 Cpc.

În privinţa penalităţilor de întârziere, într-adevăr, acestea pot fi calculate pe temeiul art.8 din convenţia părţilor , având un cuantum de 1% pe zi de întârziere , tabelul de calcul al penalităţilor fiind depus la filele 25-26 din dosar, numai că poprirea unei sume care reprezintă penalităţi de întârziere întrecând cu încă odată debitul principal , presupune verificarea eficienţei clauzei penale şi mai apoi valorificarea ei , or , asemenea aspecte presupun o adevărată judecată pe fondul răspunderii contractuale , aşa încât tribunalul apreciază că poprirea unor penalităţi de întârziere ar fi de natură să depăşească limitele între care se judecă o cerere de măsură asigurătorie , cu atât mai mult cu cât potrivit art.1070 din vechiul Cod Civil „ penalitatea poate fi împuţinată de judecător , când obligaţia principală a fost executată în parte.”

Ca atare , dacă debitul principal se bazează pe un act scris care are caracter exigibil , penalităţile de întârziere deşi provin tot dintr-un act scris,  nu pot face obiectul unei cereri de înfiinţare a popririi asigurătorii , pentru că acest lucru ar însemna că tribunalul să considere că şi suma provenind din penalităţi este una exigibilă , or , o atare concluzie semnifică angajarea răspunderii contractuale a societăţii debitoare ca efect al clauzei penale stipulate în contract , în condiţiile în care judecata de faţă nu este una contencioasă , pârâta nefiind invitată spre a-şi face apărări , potrivit art.331 Cpc  luarea măsurilor asigurătorii fiind o specie a procedurii necontencioase.

Conform art.597 alin.1 Cpc , poprirea asigurătorie se poate înfiinţa numai în raport de un terţ poprit cu care debitorul are „ raporturi juridice existente ” , prin urmare nu se poate cere o atare măsură atunci când raporturile juridice dintre debitor şi terţul poprit sunt numai presupuse sau ipotetice.

Din toate înscrisurile depuse de partea reclamantă creditoare la dosar rezultă că SC Mago Transport SRL a efectuat plăţi dintr-un cont deschis la ……. , după cum societăţile cu care aceasta deţine raporturi contractuale sunt  SC …. SRL , SC ……. SRL , Trustul de Construcţii Ciucaş SRL şi SC …. SRL , acestea girând sau emiţând bilete la ordin către SC …… SRL.

În consecinţă , poprirea asigurătorie  nu poate fi înfiinţată decât în raport cu unitatea bancară şi societăţile comerciale faţă de care s-a probat existenţa unor raporturi juridice , măsura asigurătorie neputând fi luată în raport de terţi faţă de care nu s-a făcut dovada derulării unor asemenea raporturi , orice concluzie contrară prilejuind crearea unor popriri în mod abuziv câtă vreme situaţia premisă pentru luarea acestei măsuri asigurătorii , este aceea a preexistenţei la momentul sesizării instanţei a unor raporturi juridice între debitor şi cel menţionat drept terţ poprit.

Aşa fiind , în baza art.597 alin.1 Cpc raportat la art.592 alin.2 Cpc , tribunalul va admite în parte cererea reclamantei în sensul că va proceda la înfiinţarea popririi strict asupra creanţei principale de 36.438,90 lei , în modalitatea solicitată şi numai faţă de terţii popriţi  …. , respectiv …. SRL , SC ….. SRL , Trustul de Construcţii Ciucaş SRL şi SC …. SRL , urmând ca cererea să fie respinsă în raport de ceilalţi terţi popriţi indicaţi în acţiune.

Faţă de prevederile art.591 alin.1 Cpc , care stabilesc caracterul facultativ al cauţiunii în varianta creanţei constatate prin act scris şi exigibilă  , văzând vechimea creanţei ( de peste un an ) , tribunalul nu a socotit necesar a obliga partea reclamantă la consemnarea cauţiunii .

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D I S P U N E

Admite în parte cererea reclamantei SC …… SRL cu sediul în municipiul …… formulată împotriva pârâtei  SC ….. SRL cu sediul în localitatea …. , str. …. , judeţ …. şi în contradictoriu cu pârâţii – terţi popriţi …. cu sediul în municipiul ….., …… cu sediul în municipiul ……. , …… cu sediul în municipiul ….. , ….. cu sediul în …. , ……cu sediul în municipiul …… , …… cu sediul în municipiul …… , …….. cu sediul în municipiul ……. , …..  cu sediul în municipiul ….. , …… cu sediul în municipiul …. , …. cu sediul în municipiul …… , …… cu sediul în municipiul …… , …. cu sediul în municipiul ….. , B.M. domiciliat în ………. , Direcţia Trezorerie şi Contabilitate Publică Covasna cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe , str.Jozef Bem nr.9 judeţ Covasna , SC ….. SRL cu sediul în comuna …. , str. … nr….. , judeţ …., SC …. SRL cu sediul în municipiul ….. , SC ….. SRL cu sediul în municipiul ….. , Trustul de Construcţii Ciucaş SRL cu sediul în municipiul ….. , Primăria Hăghig cu sediul în comuna Hăghig , str. Mihai Viteazul nr.258 , judeţ Covasna şi SC ….. SRL cu sediul în comuna…. , str. …..nr….. , judeţ ….. .

Dispune înfiinţarea unei popriri asigurătorii până la concurenţa sumei de 36.438,90 lei asupra sumelor de bani datorate pârâtei  la data pronunţării prezentei încheieri  de către terţii popriţi SC … SRL , SC …… SRL , Trustul de Construcţii Ciucaş SRL şi SC ….. SRL , respectiv asupra sumelor de bani prezente şi viitoare din conturile bancare deschise de societatea pârâtă la terţul poprit …...

Respinge cererea de înfiinţare a popririi în raport de ceilalţi terţi popriţi .

Executorie.

Cu drept de recurs în 5 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică , azi , 02.02.2012.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Domenii speta