Contestatie la executare si suspendarea executarii

Sentinţă civilă 3325 din 03.05.2011


Dosar nr. ...

ROMÂNIA

JUDEC?TORIA SECTORULUI 4 BUCURE?TI - SEC?IA CIVIL?

Sentin?a civil? nr. 3325

?edin?a public? de la 03 Mai 2011

Instan?a constituit? din:

Pre?edinte: ...

Grefier: ...

 Pe rol se afl? solu?ionarea cauzei civile, având ca obiect contesta?ie la executare ?i suspendare executare silit?, formulat? de formulat? de contestatorii ... în contradictoriu cu intimata ...

La apelul nominal f?cut în ?edin public?, la ordine, au r?spuns contestatorii, prin avocat ..., cu împuternicire avoca?ial? la dosarul cauzei (fila 42), ?i intimata prin avocat ..., cu împuternicire avoca?ial? la dosarul cauzei (fila 31).

Procedura de citare este legal îndeplinit?.

S-a f?cut referatul cauzei de c?tre grefierul de ?edin, dup? care:

Nemaifiind cereri de formulat  sau probe de administrat, instan?a constat? cauza în stare de judecat? ?i acord? p?r?ilor cuvântul pe fond, în cadrul dezbaterilor:

Având cuvântul pe fondul cauzei, avocatul contestatorilor solicit? admiterea contesta?iei la executare ?i anularea actelor de executare efectuate în dosarul de executare nr. ... al B.E.J. ...; f?r? cheltuieli de judecat?. Arat? c? sumele de bani datorate de contestatori intimatei conform sentin?ei civile nr. 10889/09.10.2009 a Judec?toriei sectorului 1 Bucure?ti se compenseaz? cu cele datorate de intimat? contestatorilor, acestea din urm? fiind mult mai mari. Învedereaz? c? prin sentin?a comercial? nr. 8760/26.06.2007 a Tribunalului Bucure?ti, definitiv? ?i irevocabil?, s-a constatat rezolu?iunea contractului de vânzare-cump?rare în contrapartid? încheiat de p?r?i la data de 26.09.2005, intimata fiind obligat? la predarea imobilului, construc?ie ?i teren, obiect al contractului, ?i la ridicarea utilitilor de pe terenul respectiv, sub sanc?iunea achit?rii de daune cominatorii de 1000 lei/zi de întârziere. Mai arat? c? în baza acestei sentin?e, contestatorii au pornit executarea silit? împotriva intimatei pentru suma de 240.000 lei, reprezentând daune cominatorii, aceast? executare fiind anulat? de Judec?toria sectorului 1 Bucure?ti, care a dispus întoarcerea execut?rii ?i restituirea sumelor de bani încasate, invocându-se Decizia nr. XX/12.12.2005 a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie, conform c?reia daunele cominatorii nu pot fi supuse execut?rii silite, fiind necesar? transformarea lor prealabil? în daune compensatorii.

Având cuvântul în cadrul dezbaterilor, avocatul intimatei solicit? respingerea contesta?iei la executare, ar?tând c? î?i rezerv? dreptul de a solicita cheltuieli de judecat? pe calea unei ac?iuni separate. Sus?ine c? nu poate opera compensarea, cât? vreme contestatorii nu au împotriva intimatei o crean cert?, lichid? ?i exigibil?, dosarul privind transformarea daunelor cominatorii în daune compensatorii, aflat pe rolul Tribunalului Bucure?ti, nefiind solu?ionat. Învedereaz? c? intimata a fost împiedicat? de contestatori s? ridice utilajele de pe teren, motiv pentru care s-a formulat plângere penal? împotriva acestora. Arat? c? executorul judec?toresc a continuat executarea silit? în ciuda faptului c? aceasta era suspendat? ?i contestatorii au ob?inut suma de bani, a c?rei întoarcere se solicit? acum, în mod fraudulos.

Instan?a re?ine cauza spre solu?ionare.

INSTAN?A,

Deliberând asupra cauzei civile de fa, constat? urm?toarele:

 Prin ac?iunea înregistrat? pe rolul acestei instan?e sub num?rul de mai sus la data de 16.11.2010 (data po?tei 04.11.2010), contestatorii ... au formulat, în contradictoriu cu intimata ..., contesta?ie la executare împotriva execut?rii silite pornite în baza sentin?ei civile nr. 10889/09.10.2009 a Judec?toriei sectorului 1 Bucure?ti, în dosarul de executare nr. ... al B.E.J. ..., solicitând ca, prin hot?rârea ce se va pronun?a, s? se dispun? anularea formelor de executare efectuate în dosarul men?ionat, precum ?i suspendarea execut?rii silite pân? la solu?ionarea contesta?iei la executare; cu cheltuieli de judecat?.

 În motivarea cererii, contestatorii au ar?tat c? prin sentin?a comercial? nr. 8760/26.06.2007 a Tribunalului Bucure?ti, r?mas? definitiv? prin respingerea apelului, prin decizia nr. 21/18.01.2008 a Cur?ii de Apel Bucure?ti, ?i irevocabil? prin respingerea recursului de c?tre Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, s-a constatat rezolu?iunea contractului de vânzare-cump?rare în contrapartid? încheiat la data de 26.09.2005 între contestatori ?i intimata ..., fiind obligat? intimata s? le predea imobilele-construc?ii, precum ?i terenurile aferente, situate în Bucure?ti, str. ..., sector 4, precum ?i s?-?i ridice toate utilajele ?i instala?iile de construc?ie aflate pe terenul în litigiu, sub sanc?iunea plii de daune cominatorii de 1.000 lei/zi.

 Au mai ar?tat contestatorii c? fa de refuzul intimatei de a se supune sentin?ei men?ionate ?i de a-?i ridica utilajele ?i instala?iile de construc?ie aflate pe terenul în litigiu, la data de 31.01.2008, B.E.J. ..., în dosarul de executare nr. ..., a procedat la predarea imobilului prin executare silit? c?tre contestatori, fiind încheiat primul proces-verbal de executare ?i întocmindu-se ?i un inventar al utilajelor ?i instala?iilor de construc?ie aflate pe teren. Contestatorii au învederat c? s-a procedat ?i la executarea silit? a sumei de 240.022 lei, reprezentând daune cominatorii pentru întârziere, actualizate, în valoare de 232.012 lei, pentru perioada 27.06.2007-31.01.2008, ?i onorariu de executare în valoare de 8.010 lei.

 Contestatorii au ar?tat c? Judec?toria sectorului 1 Bucure?ti a anulat executarea silit? desfurat? de ei ?i a dispus întoarcerea sumelor încasate, apreciind c? daunele cominatorii nu pot fi supuse execut?rii silite, fiind necesar, în prealabil, transformarea acestora în daune compensatorii, situa?ie fa de care au introdus pe rolul Tribunalului Bucure?ti ac?iunea vizând transformarea daunelor cominatorii în daune compensatorii, formându-se în acest sens dosarul nr. 43066/3/2009, aflat în curs de solu?ionare.

 Au învederat contestatorii c? au formulat contesta?ia la executare pentru a se constata c? sumele de bani pe care le datoreaz? intimatei se compenseaz? cu sumele pe care aceasta din urm? li le datoreaz? cu titlu de daune compensatorii, datoria intimatei fa de ei, în cuantum de 535.555 lei, fiind cu mult mai mare decât suma de bani pe care ei trebuie s? o întoarc? în urma execut?rii silite anulate de Judec?toria sectorului 1 Bucure?ti.

 Contestatorii au sus?inut c? în momentul în care se vor transforma daunele cominatorii în daune compensatorii, ei nu vor mai avea ce s? execute, întrucât intimata înregistreaz? pierderi mari, fiind la un pas de faliment.

În drept, contestatorii au invocat dispozi?iile art. 399 ?i art. 400 ?i urm. C.pr.civ.

În dovedire, contestatorii au solicitat încuviin?area probei cu înscrisuri.

Contesta?ia la executare a fost legal timbrat? cu suma de 195 lei tax? judiciar? de timbru ?i cu timbru judiciar de 5 lei, iar cererea de suspendare a execut?rii silite cu suma de 10 lei tax? judiciar? de timbru ?i cu timbru judiciar de 6 lei.

La data de 04.02.2011, intimata ... a depus la dosar, prin serviciul registratur?, întâmpinare, prin care a solicitat respingerea contesta?iei la executare ca neîntemeiat?; cu cheltuieli de judecat?.

A ar?tat intimata c? unicul motiv de nelegalitate al procedurii de executare silit? desfurat? în dosarul de executare nr. ... al B.E.J. ..., invocat de contestatori, este c? în spe ar fi operat compensa?ia legal? între crean?a stabilit? în favoarea ... prin sentin?a civil? nr. 10889/09.10.2009 a Judec?toriei sectorului 1 Bucure?ti ?i crean?a pretins? de contestatori în dosarul nr. 43066/3/2009 al Tribunalului Bucure?ti, constând în contravaloarea  unui prejudiciu generat de transformarea unor daune cominatorii în daune compensatorii. Intimata a sus?inut c? nu sunt îndeplinite condi?iile art. 1144 art. 1145 alin. 1 C.civ. pentru a opera compensarea, contestatorii neavând împotriva sa o crean cert?, lichid? ?i exigibil?. Intimata a mai ar?tat c? nu are nici o obliga?ie de plat? c?tre contestatori, pentru a putea fi puse în executare, daunele cominatorii trebuind transformate în daune compensatorii, conform Deciziei nr. XX/12.12.2005 a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie.

Cu privire la cererea de suspendare a execut?rii silite, intimata a solicitat respingerea acesteia ca neîntemeiat?, ar?tând c? ... nu se afl? în stare de insolven ?i nici într-o stare de iminent? insolven.

În drept, intimata a invocat dispozi?iile art. 105 alin. 2, art. 331-339, art. 3712, art. 399-404 ?i art. 405-4053 C.pr.civ.

În dovedire, intimata a solicitat încuviin?area probelor cu înscrisuri ?i cu interogatoriul contestatorilor.

La termenul de judecat? de la 08.02.2011, intimata a depus la dosar, în copie, cererea de chemare în judecat? ce a condus la formarea dosarului nr. 43066/3/2009 al Tribunalului Bucure?ti – Sec?ia a VI-a Comercial? ?i certificat de gref? eliberat de Tribunalul Bucure?ti – Sec?ia a VI-a Comercial? la data de 03.02.2011 în dosarul nr. 43066/3/2009.

La solicitarea instan?ei, la data de 07.03.2011, s-au ata?at la dosar, în copie, actele din dosarul de executare nr.... al B.E.J. ....

S-a mai ata?at dosarul nr. 22552/4/2010 al Judec?toriei sectorului 4 Bucure?ti, având ca obiect suspendare provizorie a execut?rii silite.

Prin încheierea de ?edin de la 15.03.2011, instan?a a respins ca neîntemeiat? excep?ia tardivitii formul?rii contesta?iei la executare, invocat? de intimat?, precum ?i cererea de suspendare a execut?rii silite, formulat? de contestatoare, motivele fiind ar?tate în încheierea men?ionat?.

Analizând materialul probator administrat în cauz?, instan?a constat? urm?toarele:

 Prin sentin?a comercial? nr. 8760/26.06.2007 pronun?at? de Tribunalul Bucure?ti - Sec?ia a VI-a Comercial? în dosarul nr. 6364/3/2007, definitiv? ?i irevocabil?, executorie de la data pronunrii, s-a admis ac?iunea formulat? de reclaman?ii ... în contradictoriu cu pârâta ..., s-a constatat rezolu?iunea contractului de vânzare-cump?rare în contrapartid? încheiat de p?r?i la data de 26.09.2005, autentificat sub nr. ... de B.N.P. Asocia?i ..., ?i a fost obligat? pârâta s? predea reclaman?ilor imobilul-construc?ie de 507,77 mp ?i teren 576,41 mp, situat în Bucure?ti, str. ..., sector 4, cu nr. cadastral provizoriu ..., întabulat în CF nr. ...a localitii Bucure?ti, sector 4, precum ?i terenul în suprafa de 319,27 mp ?i construc?ia C1 cu destina?ia de birouri în suprafa de 104,46 mp, situate în Bucure?ti, str. ..., sector 4 cu nr. cadastral provizoriu ..., întabulat în CF nr. ... a localitii Bucure?ti, sector 4, fiind, totodat?, obligat? pârâta s? ridice toate utilajele ?i instala?iile de construc?ie aflate pe terenul în litigiu, pe cheltuiala sa, sub sanc?iunea plii de daune cominatorii de 1.000 lei pe zi de întârziere, de la data pronunrii sentin?ei ?i pân? la predarea efectiv? a imobilului prin remiterea cheilor ?i eliberarea întregului teren prin întocmirea procesului-verbal de predare-primire a acestuia.

 În temeiul acestei sentin?e, contestatorii ... au pornit executarea silit? împotriva intimatei ..., în dosarul de executare nr. ... al B.E.J. ..., dosar în cadrul c?ruia au încasat de la intimat?, în urma înfiinrii popririi, suma total? de 240.010 lei, reprezentând daune cominatorii ?i cheltuieli de executare.

 Prin sentin?a civil? nr. 10889/08.10.2009 pronun?at? de Judec?toria sectorului 1 Bucure?ti în dosarul nr. 3152/299/2008, definitiv? de la data pronunrii, s-a admis ac?iunea formulat? de contestatoarea ... în contradictoriu cu intima?ii ..., s-a anulat executarea silit? desfurat? în cadrul dosarului de executare nr. ... al B.E.J. ... ?i au fost obliga?i intima?ii s? restituie contestatoarei suma de 240.010 lei (achitat? de contestatoare în cursul execut?rii silite cu titlu de daune cominatorii ?i cheltuieli de executare), precum ?i s?-i pl?teasc? acesteia suma de 24.000 lei, reprezentând cheltuieli de judecat?.

 A re?inut Judec?toria sectorului 1 Bucure?ti c?, în raport cu decizia nr. XX/12.12.2005 a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie, hot?rârile judec?tore?ti prin care s-a dispus obligarea la daune cominatorii nu pot fi puse în executare, fiind necesar ca în prealabil s? se stabileasc?, dup? regulile dreptului comun în materia r?spunderii civile, suma ce reprezint? prejudiciul efectiv cauzat creditorului prin întârzierea execut?rii, cu consecin?a transform?rii daunelor cominatorii în daune compensatorii.

 Ca urmare a sentin?ei Judec?toriei sectorului 1 Bucure?ti, la data de 30.10.2009 contestatorii au sesizat Tribunalul Bucure?ti - Sec?ia a VI-a Comercial? cu cerere de transformare a daunelor cominatorii, conform sentin?ei comerciale nr. 8760/26.06.2007 pronun?at? de Tribunalul Bucure?ti - Sec?ia a VI-a Comercial?, în daune compensatorii, în acest sens formându-se dosarul nr. 43066/3/2009, aflat în curs de solu?ionare.

 La data de 01.06.2010, intimata ... s-a adresat B.E.J. ... cu cerere de executare a contestatorilor pentru sumele de 240.010 lei ?i de 24.000 lei, în temeiul sentin?ei civile nr. 10889/08.10.2009 a Judec?toriei sectorului 1 Bucure?ti, formându-se în acest sens dosarul de executare nr. ....

 Prin încheierea din data de 31.08.2010 pronun?at? de Judec?toria sectorului 4 Bucure?ti în dosarul nr. 11164/4/2010, s-a încuviin?at executarea silit? a contestatorilor pentru recuperarea crean?ei intimatei stabilit? prin sentin?a civil? nr. 10889/08.10.2009 a Judec?toriei sectorului 1 Bucure?ti, plus cheltuieli de executare, prin executare silit? imobiliar? asupra bunurilor imobile, proprietatea exclusiv? a contestatorilor, de pe raza sectorului 4 Bucure?ti.

 Prin soma?ia din data de 06.10.2010 emis? de B.E.J. ... în dosarul de executare nr. ..., s-a pus în vedere contestatorilor ... ca, în termen de 15 zile de la primirea acesteia, s? achite intimatei ... sumele de 264.010 lei debit (conform sentin?ei civile nr. 10889/08.10.2009 a Judec?toriei sectorului 1 Bucure?ti) ?i de 18.088 lei cheltuieli de executare (conform procesului-verbal de cheltuieli de executare încheiat de B.E.J. ... la data de 01.06.2010), în caz contrar trecându-se la urm?rirea, prin vânzare la licita?ie, a imobilului situat în Bucure?ti, B-dul ..., sector 4. Soma?ia a fost primit? de contestatori, conform dovezilor de comunicare aflate la dosarul de executare, înaintat în copie instan?ei, la data de 22.10.2010.

Împotriva acestei execut?ri silite, debitorii ... au formulat la data de 04.11.2010 (data po?tei) contesta?ie la executare, solicitând anularea actelor de executare silit? efectuate în dosarul nr.... al B.E.J. ..., motivat de faptul c? a operat compensa?ia între obliga?ia de plat? stabilit? în sarcina lor prin sentin?a civil? nr. 10889/08.10.2009 a Judec?toriei sectorului 1 Bucure?ti ?i obliga?ia avut? de intimat? fa de ei, constând în sumele de bani datorate de aceasta cu titlu de daune compensatorii.

Instan?a apreciaz? contesta?ia la executare men?ionat? ca fiind neîntemeiat?, pentru motivele ce se vor ar?ta în continuare.

Potrivit art. 1145 C.civ., „Compensa?ia n-are loc decât între dou? datorii care deopotriv? au ca obiect o sum? de bani, o cantitate oarecare de lucruri fungibile de aceea?i specie ?i care sunt deopotriv? lichide ?i exigibile.”

Prin urmare, pentru a opera compensa?ia legal? trebuie îndeplinite urm?toarele condi?ii: 1) reciprocitatea obliga?iilor, în sensul c? cele dou? crean?e trebuie s? existe între acelea?i persoane, care s? fie creditor ?i debitor în acela?i timp, un fa de cealalt?; 2) crean?ele s? aib? ca obiect bunuri fungibile, deoarece prin compensa?ie cei doi creditori reciproci trebuie s? fie în situa?ia în care ar fi fost dac? s-ar fi efectuat plata; 3) crean?ele ce urmeaz? a se compensa s? fie certe (adic? existen?a lor s? nu fie discutabil? din punct de vedere juridic), lichide (adic? s? fie determinate cu exactitate în valoarea lor), ?i exigibile, (adic? ambele crean?e s? fi ajuns la scaden).

Conform art. 379 C.pr.civ., „(3) Crean?a cert? este aceea a c?rei existen rezult? din însu?i actul de crean sau ?i din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul. (4) Crean?a este lichid? atunci când câtimea ei este determinat? prin însu?i actul de crean sau când este determinabil? cu ajutorul actului de crean sau ?i a altor acte neautentice, fie emanând de la debitor, fie recunoscute de dânsul, fie opozabile lui în baza unei dispozi?ii legale sau a stipula?iilor con?inute în actul de crean, chiar dac? prin aceast? determinare ar fi nevoie de o osebit? socoteal?.”

Când datoriile reciproce nu sunt lichide sau nu au ca obiect bunuri fungibile, unul dintre creditorii reciproci se poate adresa instan?ei de judecat?, care va aprecia ?i va putea dispune stingerea datoriilor pân? la concuren?a celei mai mici dintre ele, în acest caz fiind vorba despre o compensa?ie judec?toreasc?, ale c?rei efecte vor opera de la data r?mânerii definitive a hot?rârii prin care a fost dispus?.

În cadrul contesta?iei la executare se poate invoca drept motiv de nelegalitate a execut?rii silite ?i stingerea obliga?iei prin plat? sau prin alte moduri de stingere, intervenite dup? r?mânerea definitiv? a hot?rârii puse în executare, prin care obliga?ia men?ionat? a fost stabilit?, ?i anterior începerii execut?rii silite. Un astfel de mod de stingere a obliga?iei, ce poate fi invocat în cadrul contesta?iei la executare, este ?i compensa?ia legal?, nu îns? ?i cea judec?toreasc?, aceasta din urm? putând fi solicitat? numai în cadrul unei ac?iuni de drept comun (în cadrul contesta?iei la executare putându-se prezenta doar hot?rârea judec?toreasc? pronun?at? într-o astfel de ac?iune, prin care s-a dispus compensarea judec?toreasc?, hot?râre r?mas? definitiv? anterior începerii execut?rii silite).

Or, în cauza de fa, condi?iile compensa?iei legale nu sunt îndeplinite, singura parte ce are o crean cert?, lichid? ?i exigibil? împotriva celeilalte fiind intimata ..., respectiv crean?a stabilit? prin sentin?a civil? nr. 10889/08.10.2009 pronun?at? de Judec?toria sectorului 1 Bucure?ti în dosarul nr. 3152/299/2008, definitiv? ?i executorie de la data pronunrii.

În ceea ce îi prive?te pe contestatorii ..., crean?a pe care ace?tia pretind c? o au împotriva intimatei, constând în daune compensatorii pentru prejudiciul cauzat pentru întârzierea în executarea sentin?ei comerciale nr. 8760/26.06.2007 pronun?at? de Tribunalul Bucure?ti - Sec?ia a VI-a Comercial?, la momentul de fa nu exist?, contestatorii nedispunând de o hot?râre judec?toreasc? cel pu?in definitiv? ?i, deci, executorie, prin care un asemenea drept s? fi fost stabilit în favoarea sa. Este adev?rat c? pe rolul Tribunalul Bucure?ti - Sec?ia a VI-a Comercial? se afl?, în judecata în prim? instan, dosarul nr. 43066/3/2009, prin care contestatorii ..., în calitate de reclaman?i, au solicitat în contradictoriu cu intimata ..., în calitate de pârât?, transformarea daunelor cominatorii, conform sentin?ei comerciale nr. 8760/26.06.2007 pronun?at? de Tribunalul Bucure?ti - Sec?ia a VI-a Comercial?, în daune compensatorii, îns? acest dosar nu a fost înc? solu?ionat.

 Faptul c? prin sentin?a comercial? nr. 8760/26.06.2007 pronun?at? de Tribunalul Bucure?ti - Sec?ia a VI-a Comercial? s-au stabilit daune cominatorii de 1.000 lei pe zi de întârziere, de la data pronunrii sentin?ei ?i pân? la predarea efectiv? de c?tre intimata ... a imobilului prin remiterea cheilor ?i eliberarea întregului teren prin întocmirea procesului-verbal de predare-primire a acestuia, nu d? în mod automat na?tere unui drept de crean în favoarea contestatorilor ..., existen?a acestui drept urmând a fi stabilit? de instan?a învestit? cu cererea acestora de transformare a daunelor cominatorii în daune compensatorii ?i fiind condi?ionat? de stabilirea de c?tre aceast? instan a faptului c? întârzierea în executarea sentin?ei comerciale nr. 8760/26.06.2007 pronun?at? de Tribunalul Bucure?ti - Sec?ia a VI-a Comercial? s-a datorat culpei intimatei.

Prin urmare, contestatorii ... nu de?in o crean cert?, lichid? ?i exigibil? împotriva intimatei ..., nefiind întrunite cerin?ele compensa?iei legale ?i nici m?car a celei judec?tore?ti.

Fa de toate cele expuse anterior, instan?a, v?zând dispozi?iile art. 399 ?i urm. C.pr.civ., constatând c? nu exist? nici un impediment la executarea sentin?ei civile nr. 10889/08.10.2009 a Judec?toriei sectorului 1 Bucure?ti, va respinge contesta?ia la executare ca neîntemeiat?.

Referitor la suspendarea execut?rii, instan?a re?ine c? prin încheierea din data de 26.11.2010 pronun?at? de Judec?toria sectorului 4 Bucure?ti în dosarul nr. 22552/4/2010, irevocabil?, s-a dispus suspendarea provizorie a execut?rii silite desfurat? în dosarul de executare nr.... al B.E.J. ..., pân? la solu?ionarea cererii de suspendare a execut?rii formulat? în cadrul contesta?iei la executare, obiect al dosarului nr. ... al Judec?toriei sectorului 4 Bucure?ti. Cererea de suspendare a execut?rii silite a fost respins? ca neîntemeiat? prin încheierea din data de 15.03.2011 pronun?at? de Judec?toria sectorului 4 Bucure?ti în dosarul nr. ..., irevocabil?. Prin urmare, începând cu data de 15.03.2011, efectul suspend?rii provizorii a execut?rii silite a încetat.

Ca urmare a solu?ion?rii contesta?iei la executare ?i a cererii de suspendare a execut?rii silite, instan?a va dispune restituirea c?tre contestatori, în condi?iile art. 7231 alin. 3 C.pr.civ., a cau?iunii în cuantum de 28.210 lei, consemnat? la ... cu recipisa nr. ..., achitat? în dosarul nr. 22552/4/2010 al Judec?toriei sectorului 4 Bucure?ti, ata?at la prezentul.

În baza art.274 C.pr.civ., f?când aplicarea principiului disponibilitii care guverneaz? procesul civil, instan?a va lua act c? intimata ?i-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecat? pe cale separat?.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOT?RTE:

 Respinge contesta?ia la executare formulat? de contestatorii ..., ambii cu domiciliul ales la Cabinet de Avocat ... din Bucure?ti, str. ..., sector 3, în contradictoriu cu intimata ..., cu sediul în Bucure?ti, B-dul ..., sector 3 ?i cu sediul ales la S.C.A. ..., din Bucure?ti, ?os. ..., sector 1, ..., ca neîntemeiat?.

Dispune restituirea c?tre contestatori, în condi?iile art. 7231 alin. 3 C.pr.civ., a cau?iunii în cuantum de 28.210 lei, consemnat? la ... cu recipisa nr. ....

Ia act c? intimata ?i-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecat? pe cale separat?.

 Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

 Pronun?at? în ?edin public? azi, 03 Mai 2011.

 

PRE?EDINTE,   GREFIER,

6