Contestatie la executare

Sentinţă civilă 5570 din 05.09.2017


SENTINTA CIVILĂ Nr. 5570/2017

Şedinţa publică de la 05 Septembrie 2017

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Grefier

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe contestator şi pe intimat., având ca obiect contestaţie la executare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă reprezentanta contestatorului, av. B  în baza delegaţiei de la dosar, lipsa fiind intimata.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează că prezenta cauză este la al treilea termen de judecată, faptul ca la data de  23.08.2017 , intimata, a depus la dosarul cauzei prin serviciul registratură întâmpinare la cererea adiţională,  după care:

Instanţa comunica un exemplar din întâmpinare cu reprezentanta contestatorului.

Instanţa nu mai pune in discuţie excepţiile invocate de intimat prin întâmpinare, întrucât instanţa s-a pronunţat asupra acestora prin încheierea de şedinţa din data de 23.05.2017.

În probaţiune, instanţa încuviinţează proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei de părţi, apreciindu-le ca fiind pertinente, concludente şi utile soluţionării cauzei, în conformitate cu prevederile art. 255 Cod procedură civilă.

Nemaifiind alte cereri sau probe de administrat, în baza art.392 C.pr.civ., instanţa constată cauza în stare de judecată, declară închisă faza probatorie şi acordă cuvântul în fond.

Reprezentanta contestatorului  solicita admiterea contestaţiei aşa cum a fost formulata anularea tuturor formelor de executare declanşate în dosarul execuţional nr. al BEJ, întoarcerea executării silite, admiterea excepţiei prescripţiei dreptului de a cere executarea silită. Solicită restituirea taxei judiciare de timbru şi obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată reprezentate de onorariu de avocat.

INSTANŢA

DELIBERÂND

Constată că prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Oradea la data de 20.02.2017 sub dosar nr. 2..../271/2017, timbrată  cu suma de 320  lei (f.8,45,58), contestatorul  in contradictoriu cu intimata  a solicitat anularea tuturor actelor  de  executare efectuate in dosar execuţional nr. al BEJ  ca nelegale, cu cheltuieli de judecată.

 In dezvoltarea motivelor contestaţiei, arată că  titlul executoriu pus în executare silită este contractul de credit bancar nr încheiat cu. Între contestator şi intimată nu există nici un raport juridic, iar un eventual contract de cesiune între şi intimată nu are valoarea unui titlu executoriu.

Invocă excepţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silită, deoarece contractul de credit încheiat în anul 2007 a fost pentru o perioadă de 60 de luni, deci până în anul 2012, iar executarea silită a început în anul 2016.

În drept au fost invocate prevederile art 3 din Decretul nr 167/1958, art 711 Cod proc civ.

În probaţiune s-au depus înscrisuri.

La termenul de judecată din 23.05.2017 contestatorul a depus o cerere adiţională, solicitând şi întoarcerea executării silite raportat la sumele de bani reţinute în baza actelor de executare silită.

Intimata  a formulat întâmpinare, în cadrul căreia a invocat excepţia netimbrării, a tardivităţii, iar pe fond a  solicitat respingerea  contestaţiei.

În motivarea în fapt, intimata a arătat că cesiunea de creanţă a fost înregistrată în A.E.G.R.M., iar de la acel moment debitorul cedat devine debitorul cesionarului. Debitorul nu are nici un interes de a invocat lipsa notificării cesiunii. Prin cesiune, contractul de credit nu şi-a pierdut caracterul de titlu executoriu.

 In drept au fost invocate dispoziţiile art 205 cod pr. civilă, legii nr 193/2000.

Nu s-a depus nici un înscris în probaţiune.

La termenul de judecată din 23.05.2017, instanţa a pus în discuţie excepţia netimbrării şi pe cea a tardivităţii, pe care le-a respins, pentru motivele indicate în încheierea de şedinţă de la termenul de judecată menţionat.

La solicitarea instanţei s-a depus copie a dosarului execuţional nr. al BEJ  .

 In cauză s-a încuviinţat  si administrat proba cu înscrisuri .

 Analizând  actele si lucrările dosarului instanţa retine următoarele:

 In fapt, împotriva contestatorului-debitor s-a demarat executarea silită în  dosarul execuţional  nr. al BEJ  , la solicitarea intimatei, în temeiul titlului  executoriu reprezentat de contractul de credit  bancar pentru persoane fizice nr, încheiat de contestator cu.

 Ulterior, prin contractul  de cesiune de creanţe  nr. 27/23.12.2010, creanţa rezultând  din acest contract a fost cesionată  de BCR către intimată şi înscrisă în A.E.G.R.M.

Cererea de executare silită a fost înregistrată la executorul judecătoresc  la data de 25.11.2016.

Conform adresei emisă de executorul judecătoresc la data de 07.06.2017, s-a recuperat până la acel moment suma de 2205 lei, aflată în contul de consemnare al executorului judecătoresc.

Referitor la excepţia prescripţiei dreptului de a  cere executarea silită, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 706 alin 1 cod pr. civilă (aplicabil in speţă faţă de data  formulării cererii de executare silită),  „ dreptul de a cere executarea silită se prescrie in termen de 3 ani  , daca legea nu prevede altfel ” iar in cf. cu alin (2) termenul de prescripţie începe să curgă de la data când  se naşte  dreptul de a  cerere executarea silită.

 În speţa supusă analizei , creditul acordat prin contractul de credit  nr. a  avut scadenţa finală  la data de  05.07.2012, după cum rezultă din cuprinsul pct 2 din contract.  Faţă de faptul că creanţa rezultată din acest contract a fost cedată intimatei la data de 23.12.2010, este evident că banca a declarat scadenţa anticipată înainte de această dată, însă la dosar nu există dovada datei exacte în acest sens. Prin urmare, dreptul de  a  solicita şi obţine  executarea silită a  debitorului s-a născut la data de 23.12.2010 sau  cel târziu la data scadenţei finale  a creditului, respectiv  05.07.2012 .  Se va retine că din actele si lucrările dosarului nu  rezultă  ca debitorul  să fi  efectuat plăţi  sau acte voluntare de executare a obligaţiei prevăzute in titlul executoriu, ori de recunoaştere, in  orice alt mod,  a datoriei, nefiind identificate  cauze  care  să întrerupă prescripţia executării in conformitate cu dispoziţiile art. 709 cod pr. civilă .

Prin urmare,  instanţa va  constata că  la data  formulării cererii de executare silită – 25.11.2016 termenul de prescripţie de 3 ani se împlinise, indiferent dacă se ia drept dată de început  curgerii termenului 23.12.2010 sau 05.07.2012, deci executarea silită era deja prescrisă.

Faţă  de  considerentele mai sus expuse  instanţa  va  admite  contestaţia la executare, va constata prescris dreptul de a cere executarea silita a contractului de credit bancar pentru persoane fizice nr şi în consecinţă va dispune anularea tuturor actelor de executare efectuate în dosar nr al BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC.

În baza art 724 alin 1 Cod proc civ,  va dispune întoarcerea executării silite, prin restituirea către contestator a sumei de 2205 lei, aflată în contul de consemnare al executorului judecătoresc.

În baza art 453 Cod proc civ, va obliga intimata la plata către contestator a sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu de avocat conform chitanţei nr 24/20.03.2017, depusă în original la dosar.

In  baza art.45 alin 1 lit f)  din OUG 80/ 2013  va dispune restituirea către contestator a  sumei de 320 lei reprezentând  taxă judiciară de timbru la  rămânerea definitivă a prezentei  hotărâri.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite contestaţia la executare formulată de contestatorul, CNP, cu domiciliul în Oradea, jud. Bihor, în contradictoriu cu intimata cu sediul în

Constată prescris dreptul de a cere executarea silită a creanţei rezultate din contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr.

Dispune anularea tuturor actelor de executare efectuate în dosar nr al BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC.

Dispune întoarcerea executării silite, prin restituirea către contestator a sumei de 2205 lei, aflată în contul de consemnare al executorului judecătoresc.

Obligă intimata la plata către contestator a sumei de 500 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Dispune restituirea către contestator a taxei de timbru în cuantum de 320 lei la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

Executorie.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Oradea.

Pronunţată în şedinţa publică, azi  05.09.2017.

Preşedinte, Grefier,