Contestaţie la executare (art. 469 alin. 4 rap. la art. 468 alin. 1 şi la art. 466 alin. 1,2 C.pr.pen.)

Sentinţă penală 286 din 09.12.2015


Cuprins pe materii: Drept penal. Drept procesual penal. Redeschiderea procesului penal.

Persoana condamnată definitiv care a fost judecată în lipsă poate solicita redeschiderea procesului penal în termen de o lună din ziua în care a luat cunoştinţă, prin orice notificare oficială, că s-a desfăşurat un proces penal împotriva sa, conform art. 466 alin.1 C.pr.pen.

Judecătoria Târgu Bujor, secţia penală, sentinţa penală nr. 286/09.12.2015

Prin cererea  înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 27.11.2015 sub nr. …./2015, petentul condamnat I M A a solicitat redeschiderea procesului penal în care a fost condamnat definitiv la pedeapsa de 3 ani şi 9 luni închisoare, cu executare în regim de detenţie, prin sentinţa penală nr. …/06.04.2015 a Judecătoriei T B.

În motivarea în fapt a cererii, petentul condamnat a arătat că a fost judecat şi condamnat în lipsă, fiind plecat din Romania.

Ca urmare a dispoziţiei instanţei, cauzei i-au fost ataşate sentinţa penală nr. ...04.2015 a Judecătoriei T B şi dosarul penal nr.  …/2014 al acestei instanţe.

La termenul de astăzi,  în raport de prev. art. 469 Cod procedură penală rap. la art. 468 Cod procedură penală, instanţa a pus în discuţie admisibilitatea în principiu a cererii deduse judecăţii, reţinând următoarele :

Prin sentinţa penală nr. ….04.2015, pronunţată în dosarul penal nr. 1720/316/2014 al Judecătoriei T B, definitivă prin neapelare la data de 06.05.2015, faţă de petentul – condamnat s-a dispus:  ,,În baza art. 386 C. pr. pen. raportat la art. 5 C.pen., schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatului I M A, astfel: din infracţiunea de furt calificat, prevăzută de art. 228 alin. 1 – 229 alin. 1 lit. b, d C.pen. (persoană vătămată B Ş) în infracţiunea de furt calificat,  prevăzută de art. 208 alin.1- art. 209 alin.1 lit.g şi i C.pen.- 1969 şi din infracţiunea de furt calificat, prevăzută de art. 228 alin. 1 – 229 alin. 1 lit. b, d C.pen. (persoană vătămată D M M) în infracţiunea de furt calificat,  prevăzută de art. 208 alin.1- art. 209 alin.1 lit.g şi i C.pen.- 1969; Ȋn baza art. 208 alin.1- art. 209 alin.1 lit.g şi i C.pen.- 1969, condamnă pe inculpatul I M A, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat (persoană vătămată B Ş); În baza art.71 C.pen. - 1969 raportat la art.64 alin 1 lit. a teza a II-a şi lit.b C.pen. - 1969, interzice inculpatului, pe perioada executării pedepsei aplicate următoarele drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; Ȋn baza art. 208 alin.1- art. 209 alin.1 lit.g şi i C.pen.- 1969, condamnă pe inculpatul I M A, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat(persoană vătămată D M M); În baza art.71 C.pen. - 1969 raportat la art.64 alin 1 lit. a teza a II-a şi lit.b C.pen. - 1969, interzice inculpatului, pe perioada executării pedepsei aplicate următoarele drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; În baza art. 33 lit.a C.pen. – 1969 şi art. 34 alin.1 lit.b C.pen. – 1969, contopeşte pedepsele principale stabilite, inculpatul I M A urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare; În baza art. 61 alin.1 teza a II a C.pen. – 1969, revocă beneficiul liberării condiţionate acordat inculpatului I M A la data de 12.11.2012 prin sentinţa penală nr. ….11.2012 a Judecătoriei B, din executarea pedepsei de 3 ani închisoare stabilită prin sentinţa penală nr. 61 din 02.03.2011 pronunţată de Judecătoria T B în dosarul nr. …/2011, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 793/R/09.05.2011 a Curţii de Apel G; În baza art. 61 alin.1 teza a IIIa C.pen. – 1969, contopeşte pedeapsa de 3 ani închisoare cu restul rămas neexecutat de 427 zile, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare pe care o sporeşte cu 9 luni, în final inculpatul executând pedeapsa de 3 ani şi 9 luni închisoare; În baza art.71 C.pen. - 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin 1 lit. a teza a II-a şi lit.b C.pen. - 1969,  pe durata executării pedepsei principale; Ȋn baza art. 88 alin. 1 C.pen. - 1969 deduce din pedeapsa aplicată perioada reţinerii luate pe o durată de 24 h, începând cu data de 03.07.2014, ora 23:00 până la data de 04.07.2014, ora 23:00; Ȋn baza art. 118 alin. 1 lit. b C.pen. -1969 confiscă levierul metalic folosit de inculpat la comiterea faptei de furt în dauna persoanei vătămate B Ş, aflat în Camera de Corpuri Delicte a IPJ G, cu dovada seria H nr. …004 din data de 28.08.2014; În baza art. 118 alin. 5 C.pen. -1969, dispune confiscarea de la inculpat a sumei de 100 lei, obţinută prin valorificarea bunurilor sustrase de la persoanele vătămate B Ş şi D M M; Ia act că persoana vătămată, D M M,  nu s-a constituit parte civilă în procesul penal, deoarece şi-a recuperat bunurile sustrase; Ia act că persoana vătămată, B Ş, prin mandatar G B, s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 1700 lei, reprezentând cuantumul prejudiciului nerecuperat de la inculpat; În temeiul art. 19 C. pr. pen. şi art. 397 C. pr. pen., în referire la art. 1357 C. civ, admite acţiunea civilă formulată de B Ş, prin mandatar G B şi obligă inculpatul: I M A la plata sumei de 1700 lei reprezentând despăgubiri materiale; În temeiul art. 274 alin. 1 C. pr. pen., obligă pe inculpat la plata sumei de 1750 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpat pentru faza de judecată (delegatia nr. 257/08.10.2014 - av. A B) în cuantum de 200 lei, va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei,,.

Analizând lucrările dosarului de fond nr. …/2014 al Judecătoriei T B, instanţa reţine că petentul condamnat nu a fost prezent la judecarea cauzei, în pofida citării sale repetate, la adresa indicată la dosar, procedura fiind îndeplinită în cauză prin afişare la uşa instanţei.

În drept, instanţa va avea în vedere art. 466 alin. 1 Cod procedură penală  ,,Persoana condamnată definitiv care a fost judecată în lipsă poate solicita redeschiderea procesului penal în termen de o lună din ziua în care a luat cunoştinţă, prin orice notificare oficială, că s-a desfăşurat un proces penal împotriva sa, şi art. 466 alin. 2 Cod procedură penală ,,este considerată judecată în lipsă persoana condamnată care nu a fost citată la proces şi nu a luat cunoştinţă în niciun alt mod oficial despre acesta, respectiv, deşi a avut cunoştinţă de proces, a lipsit în mod justificat de la judecarea cauzei şi nu a putut încunoştinţa instanţa. Nu se consideră judecată în lipsă persoana condamnată care şi-a desemnat un apărător ales ori un mandatar, dacă aceştia s-au prezentat oricând în cursul procesului, şi nici persoana care, după comunicarea, potrivit legii, a sentinţei de condamnare, nu a declarat apel, a renunţat la declararea lui ori şi-a retras apelul,,.

În speţă, petentul condamnat I M A a luat cunoştinţă de procesul penal în care a fost condamnat prin sentinţa penală nr. ...04.2015, pronunţată în dosarul penal nr. ../2014 al Judecătoriei T B, definitivă prin neapelare la data de 06.05.2015, la data încarcerării sale în baza mandatului de executare nr. 9…/2015 şi a mandatului european de arestare nr. …/28.05.2015 , semnând adeverinţa de îndeplinire a procedurii de luare la cunoştinţă a conţinutului hotărârii judecătoresti sus menţionate la data de 14.07.2015 şi avea posibilitatea de a formula prezenta cerere, în baza prevederilor Codului de procedură penală, în termen de o lună, adică cel mai târziu pana la data de 14.08.3015, termen calculat potrivit art. 269 Cod procedură penală.

Petentul a formulat cererea dedusă judecăţii la data de 27.07.2015, după cum rezultă din menţiunile de pe plicul poştal, în cadrul termenului legal.

Analizând actele de la dosarul cauzei instanţa constată că petentul condamnat i s-a comunicat rechizitoriul la data de 09.10.2014 semnând personal dovada de primire, şi a fost citat pentru termenul din 18.12.2014, pentru termenul din 15.01.2015, pentru termenul din 17.02.2015, pentru termenul din 05.03.2015, pentru termenul din 02.04.2015,  iar din procesul verbal întocmit de Post Poliţie S rezultă că acesta s-a sustras procesului penal plecând de la domiciliu la jumătatea lunii decembrie 2014 în Italia. La data de 20.04.2015 a fost comunicată hotărârea judecătorească sus menţionată fiind semnată dovada de primire de către numitul I P, tatăl inculpatului.

În consecinţă,  în raport de considerentele ce preced, în baza art. 469 alin. 4 raportat la art. 468 alin. 1 şi la art. 466 alin. 1,2 din Codul de procedură penală instanţa va respinge, ca inadmisibilă, cererea de redeschidere a procesului penal în cazul judecării în lipsa a persoanei condamnate în dosarul nr. 1720/316/2014, formulată de petentul-condamnat I M A.

În baza art. 275 alin. 2 din Codul de procedură penală obligă petentul-condamnat la plata sumei de 50 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

 În baza dispoziţiilor art.272 C.pr.pen., onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul I M A în cuantum de 130 lei va fi avansat către Baroul G din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei, urmând a rămâne în sarcina statului.