Uzucapiune şi accesiune

Sentinţă civilă 2955 din 11.04.2011


DOSAR  NR.  ...

ROMÂNIA

JUDEC?TORIA SECTORULUI 4 BUCURE?TI

SEC?IA CIVIL?

---------------*---------------

SENTIN?A CIVILA NR.2955

?edin?a public? din data de 11.04.2011

INSTAN?A CONSTITUIT? DIN:

PRE?EDINTE: 

GREFIER: 

Pe rol pronun?area asupra cererii privind pe reclamanta ...

 în contradictoriu cu pârâ?ii  ..., având ca obiect: constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune si accesiune.

Dezbaterile si cuvântul pe fondul cauzei au avut loc în ?edin?a public? din data de 04.04.2011, fiind consemnate în încheierea  de ?edin de la acea dat?, care face parte integrant? din prezenta hot?râre, când instan?a a amânat pronun?area la data de 11.04.2011, având nevoie de timp pentru a delibera.

INSTAN?A

Deliberând asupra cauzei civile de fa, constat? urm?toarele:

Prin ac?iunea înregistrat? la instan la data de 05.05.2010 cu nr. ..., legal timbrat?, reclamanta ... a chemat în judecat? pe pârâ?ii MATEESCU ..., solicitând ca prin hot?rârea ce se va pronun?a s? se constate c? a dobândit prin uzucapiune terenul în suprafa de aproximativ 315 mp situat în Bucure?ti, str. ..., sector 4 ?i s? se constate c? a dobândit prin accesiune dreptul de proprietate asupra construc?iei edificat? pe terenul men?ionat.

În motivarea cererii, reclamanta a ar?tat, în esen,  c? împreun? cu fostul s?u so?, decedat la data de 03.12.2000, a dobândit în anul 1967, printr-un înscris sub semn?tur? privat? încheiat cu ..., o suprafa de teren de circa 315 mp, situat în Bucure?ti, str. ..., sector 4. La rândul s?u, ... dobândise terenul în baza unui înscris sub semn?tur? privat? încheiat  cu ..., în calitate de mandatar al fiului s?u, ..., conform procurii autentificate sub nr. .../29.04.2948. ..., autorul pârâ?ilor ..., a dobândit suprafa?a de 1ha, din care face parte ?i terenul în litigiu, în baza actului de vânzare cump?rare autentificat sub nr..../1933 de Tribunalul Ilfov. Mai arat? reclamanta c? ... a decedat în anul 1962, mo?tenitorii s?i fiind so?ia ?i fiul s?u, pârâ?i în prezenta cauz?.

Sus?ine reclamanta c? a exercitat o posesie util? asupra terenului în litigiu începând cu anul 1967, manifestat? inclusiv prin edificarea pe acest teren a unei construc?ii ?i plata impozitelor aferente. Aceast? construc?ie este din paiant?, compus? din 2 camere ?i o buc?t?rie, pârâ?ii ..., fiica sa ?i so?ul s?u, edificând pe teren, în anul 2000, cu  materiale ?i manopera proprie, o extindere a construc?iei vechi, din BCA, format? din 2 camere, baie ?i buc?t?rie, efectuând totodat? îmbun?tiri în una dintre camerele vechii construc?ii ?i au racordat ?i camerele vechi la instala?ia de înc?lzire. Reclamanta recunoa?te c? pârâ?ii Avram sunt constructori de bun? credin, fiind de acord cu desp?gubirea acestora cu valoarea de circula?ie a construc?iei rezultate ca urmare a extinderii ?i îmbun?tirilor asupra vechii construc?ii.

În drept au fost invocate dispozi?iile art.480 C civ, art.1846 ?i urm. C civ, art.492 C civ, art.1890 C civ, art.111 ?i urm. C pr civ.

În proba?iune au fost solicitate probele cu înscrisuri, martori, expertiz?, în cadrul probei cu înscrisuri fiind depuse la dosar certificat de c?s?torie, certificat de deces pentru ..., chitan din 01.04.1967 (fila 8), chitan din 10.04.1955 (fila 9), act de vânzare cump?rare autentificat sub nr..../22.05.1933 de fostul Notariat al Tribunalului Ilfov (fila 11), procura nr..../1948 (fila 13), act de vânzare cump?rare autentificat sub nr. .../22.05.1933 (fila 15), act de vânzare cump?rare autentificat sub nr. .../22.05.1933 (fila 17), extrase din registrele de stare civil? (filele21 – 23), certificate emis de circumscrip?ia financiar? (fila 14), copie BI, plan de situa?ie (filele 17 – 18).

Pârâ?ii ..., legal cita?i, nu au formulat întâmpinare ?i nu s-au prezentat în instan pentru a-?i exprima punctul de vedere.

Pârâ?ii ..., legal  cita?i, prin întâmpinare ?i cerere reconven?ional? (fila 60), au fost de acord cu admiterea cererii principale a?a cum a fost formulat?, solicitând obligarea reclamantei la achitarea în favoarea lor, în calitate de constructori de bun? credin, a valorii de circula?ie a construc?iei situat? pe terenul în litigiu, rezultat? ca urmare a extinderii ?i îmbun?tirilor efectuate de ei asupra vechii construc?ii; f?r? cheltuieli de judecat?.

În motivarea cererii, pârâ?ii – reclaman?i reconven?ionali au ar?tat c? au locuit împreun? cu reclamanta, iar din anul 2000, au edificat, cu materiale ?i manoper? proprie, o extindere a construc?iei vechi, din BCA, format? din 2 camere, baie ?i buc?t?rie, efectuând totodat? îmbun?tiri în una dintre camerele vechii construc?ii ?i racordarea camerelor vechi la instala?ia de înc?lzire. În aceste condi?ii, sunt îndrepti?i la plata unei desp?gubiri reprezentând valoarea de circula?ie a noii construc?ii ?i îmbun?tirilor efectuate.

În drept au fost invocate dispozi?iile art.492 C civ, art.1890 C civ, art. 1075 C civ, art. 115, 119 C pr civ.

În dovedirea cererii au solicitat probele cu înscrisuri, martori ?i expertiz? construc?ii, fiind depuse la dosar, în cadrul probei cu înscrisuri, chitan?e ?i facturi (filele 63 – 100).

Au fost efectuate în cauz? raportul de expertiz? tehnic? în specialitatea topografie de c?tre expert ... (filele 166 – 178) ?i raportul de expertiz? tehnic? în specialitatea construc?ii de c?tre expert ...(filele 200 – 216) ?i au fost audia?i martorii ...(filele 222 – 223).

A fost depus la dosar istoricul de rol fiscal al imobilului în litigiu, emis de DGITL Sector 4 Bucure?ti cu nr.IIB/514.7/12.07.2010 (fila 51).

Analizând actele ?i lucr?rile de la dosar, instan?a re?ine în fapt urm?toarele:

Prin actul de vânzare cump?rare autentificat sub nr. .../22.05.1933 de fostul Notariat al Tribunalului Ilfov (fila 11), ..., antecesorul pârâ?ilor ..., a dobândit în proprietate un teren în suprafa de 1 ha, situat în comuna suburban? ....

Prin înscrisul sub semn?tur? privat? intitulat “chitan” întocmit la data de 10.04.1955 (fila 9), ..., al?turi de membrii familiei sale, au vândut numi?ilor ... ?i ... un teren în suprafa total? de 629 mp, din care suprafa?a de 315 mp situat? în str....?i restul situat pe str. ....

La rândul s?u, numitul ..., prin înscrisul sub semn?tur? privat? intitulat “chitan” din data de 01.04.1967, a vândut reclamantei ?i so?ului s?u, ..., suprafa?a de 304 mp teren situat în str. ..., precum ?i suprafa?a de 315 mp situat? în str. ....

Toate aceste acte juridice au fost înregistrate în eviden?ele fiscale, unde, conform declara?iei nr..../09.04.1971, a fost declarat? ?i construc?ia edificat? de reclamant? ?i so?ul s?u pe terenul din str. ..., a?a cum rezult? din istoricul de rol fiscal al imobilului în litigiu, emis de DGITL Sector 4 Bucure?ti cu nr.IIB/514.7/12.07.2010 (fila 51).

Prin raportul de expertiz? tehnic? în specialitatea topografie efectuat de c?tre expert ... (filele 166 – 178), s-a stabilit c? suprafa?a real? a terenului din str. ... este de 296 mp ?i c? acesta reprezint? un lot din terenul cu suprafa?a de 1ha de?inut de ... , conform actului de de vânzare cump?rare autentificat sub nr. .../22.05.1933 de fostul Notariat al Tribunalului Ilfov.

Paratii ... sunt mostenitorii proprietarului ..., asa cum rezulta actele de stare civila depuse de reclamanti pe parcursul procesului (filele 21 – 23).

Instanta retine c? în sistemul codului nostru civil uzucapiunea este un mod de dobândire a proprietii unui bun imobil ca efect al exercit?rii unei posesiuni utile asupra acelui bun într-un interval de timp determinat de lege.

Pentru dobândirea dreptului de proprietate imobiliar? prin uzucapiunea de 30 de ani a?a cum este reglementat în art.1890 C.civ. e necesar s? fie îndeplinite cumulativ dou? conditii: posesia propriu-zis? s? fie util? , adic? neviciat? ?i s? fie exercitat? neîntrerupt timp de 30 de ani, indiferent dac? posesorul este de bun? credinta sau de rea credin.

In acest sens, art.1846 alin.1 C.civ. prevede c? orice prescriptie este fondat? pe faptul posesiunii, iar conform art.1847 C.civ. ca s? se poat? prescrie, se cere o posesiune continu?, neîntrerupt?, netulburat?, public? ?i sub nume de proprietar.

Din declaratia martorilor ...(filele 222 – 223) a rezultat c? reclamanta împreun? cu so?ul s?u au cump?rat în anii 1968 un teren de aproximativ 300 mp în str. ..., teren pe care ulterior au edificat o construc?ie ?i pe care l-au st?pânit continuu ?i netulbura?i, fiind percepu?i ca proprietari. Au mai declarat c? granitele terenului nu au fost mutate de-a lungul timpului si nici o persoana nu le-a tulburat posesia.

Faptul stapanirii pe intreg termenul de prescriptie reiese si istoricul de rol fiscal al imobilului în litigiu, emis de DGITL Sector 4 Bucure?ti cu nr.IIB/514.7/12.07.2010 (fila 51), precum si din celelalte acte depuse la dosar (certificat emis de circumscrip?ia financiar? fila 14).

In consecin, fa de situatia de fapt astfel re?inut?, instanta apreciaz? c? reclamanta a f?cut dovada actelor materiale de st?pânire efectiv? pe tot termenul prev?zut de lege ce reflect? inten?ia sa de a se comporta ca adev?rat titular al dreptului de proprietate, ceea ce caracterizeaz? o atitudine subiectiv? specific? titularului real al dreptului de proprietate.

A?adar, fiind îndeplinite condi?iile prev.de art.1846 si urm. C.civ. instan?a va admite ac?iunea principal? ?i va constata c? reclamanta a dobândit prin efectul uzucapiunii de 30 de ani dreptul de proprietate asupra terenului situat în Bucure?ti, str. ..., sector 4, în suprafa de 296 m.p., având vecin?tile: la Nord, str. ..., pe o lungime de 17,73 mp, între pct.1 ?i 2, la Sud, proprietatea numitului ... de pe str. ..., pe o lungime de 17,14 m, între pct. 4 ?i 5, la Vest, proprietatea numitului ...de pe str. ..., pe o lungime de 17,00 m, între punctele 1 ?i 5 ?i la Est, proprietatea numitului ... de pe str. ..., pe o lungime de 17,12 m, între pct. 3 ?i 4, conform raportului de expertiz? topografic? efectuat în cauz? de expert ... pe care instan?a îl omologheaz? ?i care face parte integrant? din prezenta hot?râre.

De asemenea, instan?a mai re?ine c? pe terenul mai sus indicat reclamanta a construit o casa, a?a cum rezult? din delara?iile martorilor men?iona?i ?i din raportul de expertiz? intocmit de expert ..., pe care il omologheaza.

 Potrivit art.482 C.civ. proprietatea unui lucru imobil d? drept asupra  a tot ce se uneste ca accesoriu cu acel lucru în mod natural sau artificial iar potrivit art.488 C.civ. tot ce se uneste si se încorporeaz? cu lucrul se cuvine proprietarului lucrului.

De asemenea, art.492 C.civ. prezum? c? orice constructie, plantatie sau lucru f?cut în p?mânt sau asupra p?mântului sunt f?cute de c?tre proprietarul acelui p?mânt cu cheltuiala sa si c? sunt ale sale.

In consecin, în raport de considerentele ar?tate în cele ce preced instanta va constata c? reclamanta a dobândit prin efectul accesiunii imobiliare artificiale dreptul de proprietate asupra constructiilor edificate pe terenul sus mentionat, conform raportului de expertiz? imobiliar? întocmit în cauza de expertul ....

În ceea ce prive?te ac?iunea reconven?ional? formulat? de pârâ?ii ..., instan?a re?ine, din declara?iile martorilor anterior men?iona?i, din propriile recunoa?teri ale reclamantei, dar ?i din raportul de expertiz? efectuat de expert ..., c? pârâ?ii au efectuat lucr?ri de extindere a construc?iei vechi, precum ?i îmbun?tiri la aceast? construc?ie, în valoare total? de 54.889 lei, cu materiale ?i manoper? proprie, fiind constructori de bun? credin.

Prin urmare, în temeiul art. 494 alin 3 C civ, va fi obligat? reclamanta s? pl?teasc? pârâ?ilor ... suma de 54.889 lei reprezentând valoarea construc?iei edificate de ace?tia ca extindere la construc?ia ini?ial? situat? în Bucure?ti, str. ...B, sector 4.

Având în vedere considerentele expuse, urmeaz? a admite atât ac?iunea principal?, cât ?i ac?iunea reconven?ional?.

În temeiul art.274 C pr civ, se va lua act c? nu s-au solicitat cheltuieli de judecat?.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOT?RTE:

Admite ac?iunea formulat? de reclamanta ..., domiciliat? în Bucure?ti, sector 4, str. ..., nr. ... împotriva pârâ?ilor ..., domiciliat în .... Canada, ...., domiciliat? în ...., Canada , ..., ambii domicilia?i  în Bucure?ti, sector 4, str. ..., nr. ....

Constat? c? reclamanta a dobândit ca efect al uzucapiunii de 30 de ani dreptul de proprietate asupra terenului situat în Bucure?ti, str. ..., sector 4, în suprafa de 296 m.p., având vecin?tile: la Nord, str. ..., pe o lungime de 17,73 mp, între pct.1 ?i 2, la Sud, proprietatea numitului ... de pe str. ..., pe o lungime de 17,14 m, între pct. 4 ?i 5, la Vest, proprietatea numitului ...de pe str. ..., pe o lungime de 17,00 m, între punctele 1 ?i 5 ?i la Est, proprietatea numitului ... de pe str. ..., pe o lungime de 17,12 m, între pct. 3 ?i 4, conform raportului de expertiz? topografic? efectuat în cauz? de expert ... pe care instan?a îl omologheaz? ?i care face parte integrant? din prezenta hot?râre.

Constata ca reclamanta a dobândit prin efectul accesiunii imobiliare artificiale dreptul de proprietate asupra imobilului constructie, situat? in Bucure?ti, str. ...B, sector 4, cu descrierea din raportul de expertiz? tehnic? efectuat în cauz? de expert ..., pe care instan?a îl omologheaz? ?i care face parte integrant? din prezenta hot?râre.

 Admite ac?iunea reconven?ional? formulat? de pârâ?ii ... împotriva reclamantei.

Oblig? reclamanta s? pl?teasc? pârâ?ilor ... suma de 54.889 lei reprezentând valoarea construc?iei edificate de ace?tia ca extindere la construc?ia ini?ial? situat? în Bucure?ti, str. ...B, sector 4.

F?r? cheltuieli de judecat?.

Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronun?at? în ?edin public?, azi 11.04.2011.

 

PRESEDINTEGREFIER