Stabilire program vizitare minori

Sentinţă civilă 7553 din 26.10.2011


DOSAR NR.

JUDEC?TORIA SECTORULUI IV BUCURE?TI

...

SENTIN?A CIVIL? NUM?RUL 7553

?EDIN?A PUBLICA DE LA 26.10.2011

INSTAN?A COMPUSA DIN:

PRE?EDINTE 

GREFIER 

Pe rol solu?ionarea ac?iunii civile formulate de reclamanta ...  împotriva pârâtului ... si Autoritatea Tutelar?- Prim?ria Sector 4 Bucure?ti având ca obiect : stabilire program vizitare minor.

Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc în ?edin?a public? din data de 19.10.2011 fiind consemnate în încheierea de la acea dat?, încheiere ce face parte integrant? din prezenta hot?râre, când instan?a, având nevoie de timp pentru deliberare, a amânat pronun?area la data de 26.10.2011 când a hot?rât urm?toarele:

INSTAN?A

Deliberând asupra cauzei civile de fa constat? urm?toarele:

Prin cererea înregistrat? pe rolul Judec?toriei sector 4 la data de 04.03.2011 ?i precizat? la data de 27.09.2011, reclamanta ... chemat în judecat? pe pârâtul ... , solicitând instan?ei ca prin hot?rârea ce o va pronun?a s? dispun? un program de vizitare al minorului ..., n?scut la data de ..., dup? cum urmeaz?:  în cursul anului, o dat? pe lun?, în ultima sâmb?t? a fiec?rei luni, de la ora 10,00 la ora 12,00.

În motivarea ac?iunii, reclamanta a ar?tat c? între ea ?i pârât au ap?rut neîn?elegeri referitoare la programul de vizit? al minorului, neîn?elegeri care s-au încheiat uneori la sec?ia de poli?ie, c? minorul este bulversat psihic fiind plimbat de la un p?rinte la altul, c? minorul se întoarce încruntat de la tat?l s?u ?i de la bunicii paterni unde este l?sat s? stea mult timp în fa?a televizorului ?i nu se face temele cu el.  Reclamanta a ar?tat, de asemenea, c? prin sentin?a civil? num?rul 4377 din data de 04.06.2010 minorul i-a fost încredin?at spre cre?tere ?i educare, iar apelul pârâtului a fost respins ca neîntemeiat.

Prin precizarea din data de 27.09.2011, reclamanta a ar?tat c? pârâtul are o dorin imatur? de a o purta prin tribunale ?i nu se gânde?te la interesul superior al minorului de a tr?i într-un mediu lini?tit, c? pârâtul a fost dat afar? din cas? de c?tre p?rin?ii lui tocmai pentru motivul c? nu are un loc de munc?, c? din spusele minorului, în prezent, acesta vinde haine ?i lumân?ri pe o cutie de carton ?i îl pune pe minor s? ?in? de ?ase s? nu vin? poli?ia. În precizare se mai arat? c? pârâtul provoac? dese scandaluri la u?a p?rin?ilor s?i unde locuie?te minorul, ultima dat? chiar sp?rgând u?a.

În drept au fost invocate dispozi?iile art.  42 din c. fam, 82, 274, 112 din C.p.civ..

Ac?iunea a fost timbrat? cu 6 lei tax? judiciar? de timbru ?i 0,30 lei timbru judiciar.

Pârâtul a depus întâmpinare la dosar prin care a solicitat respingerea ac?iunii ca neîntemeiate, având în vedere faptul c? între p?r?i a intervenit o conven?ie încheiat? la notar cu privire la programul de vizit? al minorului ?i nu exist? un alt motiv întemeiat pentru care s? se modifice aceast? conven?ie pe care reclamanta a semnat, consimmântul acesteia fiind liber exprimat ?i neviciat.

În cauz? a fost administrat? proba cu înscrisuri, respectiv copia sentin?ei civile num?rul 4377 din data de 04.06.2010 pronun?at? de Judec?toria sectorului 4 Bucure?ti, a fost efectuat? o anchet? social? la domiciliile p?r?ilor, copia conven?iei autentificat? la BNP ...sub num?rul ...din 17.09.2010, copia decizie civile num?rul 202 din data de 02.03.2011 pronun?at? de Tribunalul Bucure?ti, sec?ia a Va civil?, copia plângerii înregistrat? la sec?ia 15 de poli?ie sub num?rul ...din data de 03.10.2011, a fost administrat? proba testimonial? în cadrul c?reia a fost audiat? martora ....

Analizând actele ?i lucr?rile dosarului,  re?ine urm?toarea situa?ie de fapt:

A?a cum rezult? din sentin?a civil? num?rul 4377 din data de 04.06.2010 pronun?at? de Judec?toria sectorului 4 Bucure?ti definitiv? prin decizia civil? num?rul 202 din data de 02.03.2011 pronun?at? de Tribunalul Bucure?ti, sec?ia a Va civil?, minorul ..., n?scut la data de ..., ce este încredin?at spre cre?tere ?i educare reclamantei, are ca tat? pe pârât. Pân? în prezent nu este stabilit un program de vizit? de c?tre instan printr-o hot?râre judec?toreasc?, reclamantul având leg?turi personale cu minorul conform în?elegerii p?r?ilor stabilit? prin conven?iei autentificat? la BNP ...sub num?rul ...din 17.09.2010, îns?, în ultimul timp, acestea s-au certat ?i nu au ajuns la un consens în ceea ce prive?te programul de vizit?, iar conven?ia sus amintit? nu reprezint? un titlu executoriu care s? poate fi pus în executare, fiind necesar s? existe o hot?râre judec?toreasc? în acest sens, conform art. 42 alin 4 din C.fam..

Situa?ia de fapt descris? mai sus rezult? din actele aflate la dosar ?i din declara?ia martorei audiate.

Potrivit dispozi?iilor  art. 43 alin.3 din Codul Familiei, p?rintele divor?at c?ruia nu i s-a încredin?at copilul, p?streaz? dreptul de a avea leg?turi personale cu acesta, precum ?i de a veghea la cre?terea, educarea, înv?tura ?i preg?tirea lui profesional?, iar potrivit art. 63 din C.fam Copilul din afara c?s?toriei a c?rui filia?ie a fost stabilit? prin recunoa?tere sau prin hot?râre judec?toreasc? are, fa de p?rinte ?i rudele acestuia, aceea?i situa?ie ca ?i situa?ia legal? a unui copil din c?s?torie.

Instan?a retine ca dreptul p?rintelui de a avea leg?turi personale cu copilul s?u nu poate fi suprimat ?i, atât timp cât nu s-a pronun?at dec?derea din drepturile p?rinte?ti, tat?l este îndreptit s? aib? leg?turi personale cu minorul, dac? se constat? c? acestea nu aduc atingere interesului superior al minorului, interes promovat de Legea 272/2004.

În acest sens sunt ?i dispozi?iile prev?zute în art. 97 al. 1 C.fam ?i consacrat ?i de Constitu?ie, exercitarea drepturilor p?rinte?ti realizându-se exclusiv în interesul copiilor minori, interesul superior al copilului fiind fundamental, având în vedere inclusiv prevederile Conven?iei cu privire la drepturile copilului, ratificat? de România prin Legea nr.18/1990.

Totodat?, instan?a are în vedere principiul superior al minorului prev?zut de Legea 274/2004 precum ?i jurisprunden?a constat? CEDO  pe art. 8 . Astfel, Curtea a stabilit c? art. 8 din Conven?ie include dreptul la vizit? al p?rintelui c?ruia nu i s-a încredin?at copilul, Cauza Sahin c. Germaniei, statul având obliga?ia pozitiv? de a nu împiedica acest drept de la vizit? decât în condi?iile lui art. 8 alin.2 din CEDO, adic? atunci când m?sura este prev?zut? de lege, este necesar? într-o societate democratic?, ?i este necesar?.

Din probele administrare în cauz?  rezult? c? interesul minorului nu ar fi prejudiciat dac? ar avea leg?turi personale cu tat?l s?u, îns? instan?a re?ine c? aceste leg?turi trebuie restrânse la domiciliul minorului.

Astfel, din considerentele sentin?ei civile num?rul 4377 din 04.06.2010 ?i a deciziei civile num?rul 202 din data de 02.03.2011 reiese c? pârâtul nu se afl? în rela?ii bune cu p?rin?ii s?i, existând acte de violen între ace?tia, aceste înscrisuri coroborându-se ?i cu declara?ia martorei audiat? în cauz? ..., care a ar?tat c? pârâtul nu are un domiciliu stabil,  st? pe unde apuca, fiind dat afar? din cas? de p?rin?ii s?i, odat?, chiar împreun? cu minorul, c? minorul i-a spus c? a fost împreun? cu tat?l ?i la alte adrese în afar? de domiciliul bunicilor paterni, c?, tot minorul i-a spus de faptul c? vinde lumân?ri împreun? cu tat?l s?u, iar când vine poli?ia fug amândoi în scar?. Aceea?i martor? a ar?tat c? de la înv?toare ?tie c? minorul nu vine cu temele f?cute atunci când este plecat la tat? în weekend.

De aceea, instan?a constat? c? minorul nu ar beneficia de un mediu stabil ?i un climat favorabil dezvolt?rii sale dac? ar fi luat de tat? de la domiciliul minorului, acesta neputându-i asigura un mediu propice dezvolt?rii sale.

Totodat?, instan?a re?ine c? la stabilirea programului de vizit?, va avea în vedere vârsta acestuia, necesitile pe care le presupune cre?terea ?i educarea minorului, fiind necesar ca programul de vizitare  s? permit? men?inerea ?i dezvoltarea  rela?iilor afective între tat? ?i fiu, îns?, f?r? ca acest lucru s? d?uneze minorului.

Din declara?ia martorei audiate ?i din plângerea depus? la poli?ie reiese c? rela?iile dintre bunicii materni ?i pârât nu sunt pa?nice, pârâtul manifestând violen?e fa de ace?tia, iar prezen?a pârâtului pe o perioad? mai mare de timp la domiciliul minorului ?i implicit la domiciliul bunicilor materni, ar d?una minorului, deoarece minorul nu are nevoie de scandaluri. De aceea, instan?a re?ine c? un interval de dou? ore la domiciliul minorului ar men?ine leg?tur? între el ?i tat?l ?i pe de alt? parte ar fi un pas important în calmarea rela?iilor dintre pârât ?i bunici materni, cei care se ocup? efectiv de minor.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 43 alin 3 c. fam. va admite în parte cererea ?i va încuviin?a ca pârâtul s? aib? leg?turi personale cu minorul ..., n?scut la data de ..., dup? urm?torul program: în a doua ?i a patra s?pt?mân? din fiecare lun?, sâmb?ta, între orele 10.00-12.00, la domiciliul minorului.

În baza art. 274 alin. 1 din C.p.civ, va obliga pârâtul s? achite reclamantei suma de 8,3 lei cheltuieli de judecat?, având în vedere c? la dosar nu exist? dovada achit?rii onorariului de avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOT?RTE:

Admite în parte cererea formulat? de ..., cu domiciliul ales la Cab. ..., din Bucure?ti, strada ...., împotriva pârâtului ..., cu domiciliul procesual ales la Cab Av. ..... din Bucure?ti, strada ... ?i Autoritatea Tutelar? -PRIM?RIA SECTORULUI 4 BUCURE?TI,cu sediul în Bucure?ti.

Încuviin?eaz? ca pârâtul s? aib? leg?turi personale cu minorul ..., n?scut la data de ..., dup? urm?torul program: în a doua ?i a patra s?pt?mân? din fiecare lun?, sâmb?ta, între orele 10.00-12.00, la domiciliul minorului.

Oblig? pârâtul s? achite reclamantei suma de 8,3 lei cheltuieli de judecat?.

 Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronun?at? în ?edin public?, azi, 26.10.2011

 PRE?EDINTE   GREFIER