Exercitare cu rea-credinta de cereri, amenda.

Hotărâre 8817 din 30.11.2009


DOSAR nr. 2138/289/2008

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA TG MUREŞ

SENTINŢA CIVILĂ NR. 8817

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 30 NOIEMBRIE 2009

INSTANŢA CONSTITUITĂ DIN:

PREŞEDINTE: MARIANA FĂGĂRĂŞAN

GREFIER: XXXXXXXXX

Pe rol fiind judecarea plângerii contravenţionale formulate de petentul XXXXXXXXX, în contradictoriu cu intimatul IPJ Mureş, împotriva procesului – verbal de constatare a contravenţiei seria AZ nr. 1161588 încheiat la data de 18.09.2008.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Instanţa invocă din oficiu excepţia autorităţii de lucru judecat, având în vedere că din informaţiile furnizate de intimat, prin adresa nr. 103808 din 28.07.2009 rezultă că înscrisurile solicitate şi care au stat la baza încheierii procesului verbal contestat au fost deja transmise în dosarul 1828/320/2009, care a avut acelaşi obiect părţi şi în care la 21.04.2009 s-a dispus respingerea plângerii petentului. Conform relaţiilor oferite de sistemul Ecris şi de Portalul Instanţelor de judecată rezultă faptul că petentul a mai formulat o plângere împotriva aceluiaşi proces-verbal de constatare a contravenţiei formând obiectul dosarului nr. 1828/320/2009, soluţionat prin Sentinţa civilă nr. 3039 din 21 aprilie 2009, fiind respinsă plângerea.

Faţă de excepţia invocată din oficiu la acest termen de judecată, instanţa reţine cauza în pronunţare.

INSTANŢA,

Prin Sentinţa civilă nr.184/19.02.2009, pronunţată de Judecătoria Reghin, s-a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei privind pe petentul XXXXXXXXX în contradictoriu cu IPj Mureş în favoarea Judecătoriei Tg.-Mureş, fiind înregistrată pe rolul acestei instanţe în data de 24.03.2009 sub nr.2138/289/2008 plângerea contravenţională formulată de petentul XXXXXXXXX în contradictoriu cu IPj Mureş, prin care solicită anularea procesului verbal seria AZ nr.1161588 din 18.09.2008 şi anularea măsurii complementare de reţinere a permisului de conducere.

În motivare petentul arată că, prin procesul-verbal încheiat de către agentul constatator din cadrul IPJ-ului Mureş, a fost sancţionat contravenţional cu amenda de 300 lei şi cu măsura complementară de reţinere a permisului de conducere.

Petentul susţine că agentul constatator în procesul verbal încheiat a greşit încadrarea juridică a faptei.

În drept petentul îşi întemeiază plângerea contravenţională pe dispoziţiile OG 2/2001.

Intimatul nu a formulat întâmpinare.

La acest termen a fost invocată excepţia autorităţii de lucru judecat.

Asupra excepţiei autorităţii de lucru judecat instanţa reţine următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Reghin, declinată în vederea soluţionării Judecătoriei Tg.Mureş, petentul a formulat critici împotriva procesului-verbal seria AZ nr. 1161588 din 18.09.2008.

Împotriva acestui proces-verbal a fost formulată plângere de acelaşi petent, obiect al dosarului nr. 1828/320/2009 al Judecătoriei Tg.Mureş, soluţionat prin Sentinţa civilă nr. 3039/2009, (definitivă) în prezent în faza recursului, la Tribunalul Mureş, unde este suspendat în temeiul art. 242 pct.2 C pr civilă, pentru lipsa părţilor.

Conform art. 1201 C civil „este lucru judecat atunci când a doua cerere în judecată are acelaşi obiect, este întemeiată pe aceeaşi cauză şi este între aceleaşi părţi, făcută de ele şi în contra lor în aceeaşi calitate.”

Rezultă că analiza prezentei plângeri nu poate continua, ea având caracterul unei a doua cereri, cu acelaşi obiect şi aceleaşi părţi, nefiind permisă rediscutarea unei situaţii tranşată în mod definitiv printr-o hotărâre judecătorească. Nu are relevanţă că Sentinţa civilă nr. 3039/2009 nu este şi irevocabilă, căci până la o eventuală desfiinţare a ei în calea de atac, starea de fapt şi de drept supusă analizei au fost soluţionate în fond. Nu este incidentă instituţia litispendenţei, cauzele nemaiaflându-se în acelaşi grad de jurisdicţie.

Având în vedere că este deja soluţionată în mod definitiv plângerea petentului, instanţa în temeiul art. 166 C pr civilă, şi art. 1201 C civil, va admite excepţia autorităţii de lucru judecat invocată din oficiu, urmând să respingă plângerea.

Instanţa având în vedere conduita petentului, de a introduce formula cereri în probaţiune în prezentul dosar ulterior pronunţării Sentinţei civile 3039/2009, apreciază că devin incidente prevederile art. 723 alin.1 coroborate cu cele ale art. 108 1 alin.1 pct 1 lit. a, urmând a dispune sancţionarea cu amendă judiciară a petentului în cuantum de 100 de lei.

Reaua credinţă a petentului rezultă din faptul că la 21 aprilie 2009, a fost pronunţată Sentinţa nr. 3039, iar la termenul din 18 mai atât petentul prezent cât şi avocatul ales al acestuia au înţeles să nu releve instanţei situaţia existentă ci să formuleze cereri în probaţiune, la termenul următor, fiind audiat martorul încuviinţat. Se observă cu uşurinţă că, reclamantul nu şi-a exercitat drepturile procedurale conform art. 129 alin.1 C pr civilă.

Odată ce a fost soluţionată plângerea în mod definitiv, petentul nu mai are posibilitatea legală de a repune în discuţie aspectele dezlegate cu putere de lucru judecat, acesta putând dezvolta eventuale critici pe calea recursului. Însă, cu o obstinaţie ce denotă rea-credinţă, a înţeles să continue demersul său, să formuleze cereri în probaţiune, să participe la administrarea lor, soluţia fiind previzibilă şi neîntemeiată din perspectiva existenţei unei hotărâri definitive.

În aceste condiţii faţă de argumentele reţinute, instanţa va admite excepţia invocată, şi va dispune amendarea petentului pentru exercitarea cu rea credinţă de cereri vădit neîntemeiate.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de instanţă din oficiu.

Respinge plângerea contravenţională formulată de petentul XXXXXXXXX, domiciliat în Ibăneşti Pădure, nr. 3/A, jud. Mureş, în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Mureş, cu sediul în Tg. Mureş, str. Zefirului nr. 1, jud. Mureş, existând autoritate de lucru judecat în cauză.

Dispune amendarea petentului cu suma de 100 de lei.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 30.11.2009.

PREŞEDINTE,  GREFIER,

MARIANA FĂGĂRĂŞAN XXXXXXXXX

5.ex/red./dact.F.M.

18.01.2010