Insolvenţă- atragerea răspunderii personale patrimoniale a administratorului debitorului

Sentinţă civilă 819 din 02.04.2009


SENTINTA CIVILA nr. 819/sind

Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra cererii reclamantei S.C. L. – D. S. G.  SRL prin lichidator  C. SPRL  formulata in contradictoriu cu paratii S. L.,  S. C. S., C. D. I., avand ca obiect angajarea raspunderii membrilor organelor de conducere .

La apelul nominal facut in sedinta publica la pronuntare se constata lipsa partilor.

Procedura indeplinita.

Dezbaterile in cauza de fata au avut loc in sedinta publica din data de 26 martie 2009 cand partile prezente au pus concluzii in sensul celor consemnate in incheierea de sedinta din acea zi care face parte integranta din prezenta iar instanta din lipsa de timp pentru deliberare a amanat pronuntarea pentru data de 2 aprilie 2009.

JUDECATORUL  SINDIC

Constata ca prin actiunea inregistrata sub nr. 266/62/17.01.2008 reclamantul C. S.P.R.L. , in calitate de lichidator al debitoarei S.C. L. – D. S. G. S.R.L. in contradictoriu cu paratii S. L., S. C. – S. si C. D. I. solicita obligarea in solidar a paratilor la suportarea din averea proprie a pasivului debitoarei in cuantum de 1.541.457,76 lei adica intreaga suma inscrisa la masa credala.

In motivare, in rezumat se arata ca paratii nu au depus actele prevazute de art. 28 din Legea nr. 85/2006 ,paratul S. L. sustinand ca acestea au fost predate cu ocazia cesionarii partilor sociale , paratului C. D. I., care nu a fost gasit dar paratul S. L. nu a prezentat si lista documentelor predate cesionarilor astfel ca pentru analiza cauzelor si imprejurarilor insolventei s-au folosit informatiile furnizate de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul B.  , ultimul bilant contabil incheiat de debitoare la 31.12.2005 si fisa sintetica totala a obligatiilor restante catre bugetul consolidat al statului.

Din analiza acestor documente a rezultat ca in perioada anterioara cesiunii, respectiv 25.12.2004 – 25.07.2006 debitoarea a retinut de la salariati contributia individuala de asigurari sociale in cuantum de 144.762 lei , contributia individuala pentru asigurari de somaj in cuantum de 6.847 lei si contributia pentru asigurarile de sanatate in cuantum de 97.714 lei, total 249.329 lei, fara ca aceste sume sa fie varsate la bugetul consolidat al statului, respectiv 1.275.851 lei . Sumele au fost folosite in alte scopuri , determinand majorarea datoriilor debitoarei si insuficienta fondurilor banesti disponibile, creditorii fiind astfel prejudiciati.

Utilizand in alte scopuri sumele care aveau o anumita destinatie conduc la concluzia ca s-au folosit mijloace banesti in scopul intarzierii incetarii de plati, fiind consecinta calcularii de dobanzi si penalitati de intarziere la sumele datorate bugetului consolidat al statului.

In drept se invoca art. 138 (1) lit. f din Legea nr. 85/2006.

Se mai arata ca , potrivit raportului intocmit conform art. 59 din Legea nr. 85/2006 debitoarea se afla in incetare de plati inca de la finele anului 2004, care s-a incheiat cu o pierdere de 24.041 lei, situatia deteriorandu-se substantial in cursul anului 2005, cand pierderea a ajuns la 73.855 lei, moment in care, potrivit art. 32 (1) din Legea nr. 64/1995 , in vigoare la acea data administratorul debitoarei era obligat sa solicite instantei a fi supus dispozitiilor respectivei legi. Ori administratorii  debitoarei au dispus continuarea activitatii in situatia in care insolventa acesteia era vadit prezumata.

In drept se invoca art. 138 (1) lit. c din Legea nr. 85/2006.

In ceea ce priveste culpa actualului administrator , din documentele financiar – contabile ale debitoarei rezulta ca mijloacele fixe au o valoare neta de 109.965 lei. Intrucat paratul C. D. I. nu a prezentat bunurile si valorile ( care nu au putut fi identificate in lipsa unei situatii analitice), pentru a putea fi valorificate pentru plata creantelor , se prezuma ca au fost deturnate si utilizate in scopuri proprii( art. 138(1) lit. a din Legea nr. 85/2006).

Se mentioneaza si culpa acestuia pentru pasivitate cu privire la recuperarea datoriilor provenite de la diversi parteneri de afaceri , a caror valoare totala , conform bilantului contabil , se ridica la 512.156 lei.

Antrenarea raspunderii civile delictuale este prevazuta de art. 998 – 999 Cod civil.

Actiunea este scutita de taxe judiciare.

In probatiune s-au depus inscrisuri si s-a admis proba cu interogatoriul paratilor.

Paratii S. L. si S. C. S. au depus intampinare prin care se invoca exceptia lipsei calitatii procesuale active motivat de faptul ca cei doi parati au cesionat 2 si respectiv 18 parti sociale, conform contractului de cesiune autentificat la B.N.P. I. D. – F. sub nr. 16184/13.09.2006 , cedand intregul capital social si intregul patrimoniu al debitoarei cesionarilor C. D. I.  si S. P. D. iar paratul C. D. I. a devenit administrator al debitoarei.

Pe fond se invoca lipsa culpei in raport de dispozitiile art. 70, art. 72, art. 73 alin. 1 lit. e din Legea nr. 31/1990 si faptul ca analiza raspunderii trebuie sa vizeze cele patru conditii de angajare a raspunderii administrative .

In probatiune paratii au depus inscrisuri.

Examinand actele si lucrarile dosarului se retin in fapt urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 924/sind/2.11.2006 a Tribunalului B. a fost deschisa procedura generala a insolventei debitoarei S.C. L. D. S. G. SRL.

Anterior , respectiv la 13.09.2006, in baza contractului de cesiune parti sociale nr. 16.184  cu dare de data certa a B.N.P. I. D. – F. , paratii S. L. si S. C. – S.au cesionat toate cele 2 si respectiv 18 parti sociale numitului S. P. – D. si paratului C.D. – I. ( fila 87 – 88).

Cesiunea a fost inscrisa in Registrul Comertului prin grija paratului C. D. – I.  ( fila 36) care a si devenit administrator al debitoarei ( fila 71) iar firma si-a mutat sediul in B. ( fila 37).

Actul aditional si contractul de cesiune parti sociale ( fila 87) mentioneaza ca cei doi cesionari au avut cunostinta de situatia financiara a firmei, preluand activul si pasivul societatii debitoare.

Paratul C. D. – I. nu a putut fi gasit intrucat nu figureaza in evidentele S.E.I.P.  ( fila 58) astfel ca procedura de citare a acestuia a fost indeplinita in conditiile art. 95 (2) Cod procedura civila  printr-un ziar de raspandire nationala ( fila 68).

Examinand in mod prioritar exceptia lipsei calitatii procesuale active ridicata de paratii S. L. si S. C. – S. se retine ca in raport de dispozitiile art. 138 (1) si art. 139 din Legea nr. 85/2006, intrucat legea nu distinge intre fostii si actualii administratori iar termenul de prescriptie este de 3 ani prevazut de art. 139 anterior invocat nu s-a implinit in ceea ce ii priveste pe cei doi parati Susanu,  exceptia va fi respinsa.

Din celelalte probe administrate , in speta interogatoriile paratilor S. L. si S. C. – S. ( filele 85 si 86) , inscrisurile depuse de acestia ( filele 90 – 92) , se retin urmatoarele:

Paratul S. C. – S. a fost administratorul debitoarei in perioada 06.07.2005 – 09.12.2005 ( fila 70).

Anterior acestei perioade si ulterior, pana la cesiunea din 13.09.2006 , calitatea de administrator al debitoarei a avut-o paratul S. L..

Nu s-a dovedit ca paratul S. C. – S. ar fi efectuat acte de administrare in fapt intrucat nu s-a probat ca a semnat acte ale societatii debitoare sau ca ar fi angajat societatea , in perioada mai sus aratata, in vreun fel.

Fata de acestea se retine ca paratul S. C. – S. a figurat ca administrator doar scriptic , probele existente la dosar coroborandu-se cu interogatoriul luat acestui parat ( fila 85) si respectiv cu inerogatoriul luat paratului S. L. ( fila 86) .

Din inscrisurile existente la dosar ( fila 4 - 5 , fila 40) rezulta ca in fapt activitatea debitoarei , pana la cesiunea partilor sociale catre S. P. – D. si Chiru D. – I. era condusa de paratul S. L. , care a si semnat bilantul la 31.12.2005 ( fila 5) , a fost mandatat de catre paratul S. C. – S. pentru cesionarea societatii ( fila 40) si avea calitatea de administrator al debitoarei de la data de 09.12.2005 ( fila 70) , dupa cum a mai avut aceasta calitate de la inmatriculare si pana la 06.07.2005.

In raport de cele anterior aratate se retine ca, in ceea ce il priveste pe paratul S. C. – S. nu s-au dovedit cele 4 conditii cumulative ale raspunderii civile delictuale prevazute de art. 998 – 999 Cod civil, actiunea urmand a fi respinsa in ce il priveste.

In ceea ce il priveste pe paratul S. L. se retine ca acesta a semnat bilantul contabil din 31.12.2005 ( fila 5) , ca avea cunostinta de situatia precara a debitoarei la momentul in care , in nume propriu si in calitate de mandatar al paratului S.C. – S. a semnat actul de cesiune din 13.09.2006, ca probele pe care le-a administrat pentru dovedirea faptului ca a predat activul si pasivul debitoarei , cu ocazia cesiunii ( fila 90- 92) sunt minime in raport de valorile rezultate din bilantul de la 31.12.2006 si respectiv cele retinute in raportul asupra cauzelor si imprejurarilor insolventei ( fila 4- 16).

Pe de alta parte , in ceea ce il priveste pe paratul C. D.– I.se constata ca acesta a fost citat la interogatoriu sub sanctiunea prevazuta de art. 225 Cod procedura civila ( fila 84) insa, fara motive temeinice nu s-a infatisat pentru administrarea acestei probe, astfel ca instanta socoteste aceasta imprejurare ca o marturisire deplina.

Neprezentarea la interogatoriu, coroborat cu cele mentionate in contractul de cesiune parti - sociale , respectiv ca s-a preluat intreg activul si pasivul societatii debitoare ( fila 40) , in raport si de dispozitiile art. 1191 Cod civil conduce la concluzia ca paratul C. D. – I. intra sub incidenta art. 138 (1) din Legea nr. 85/2006.

In concluzie , in sarcina celor doi parati se vor retine faptele prevazute de art. 138 (1) lit. a,c si e si f din Legea nr. 85/2006 coroborat cu art. 138 (4)  din Legea nr. 85/2006 cu privire la raspunderea solidara.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive ridicata de paratii S. L. si S. C. S..

Admite actiunea formulata de reclamantul C. SPRl cu sediul in B., str. O. nr. 16, in calitate de lichidator al debitoarei S.C. L. D. S. G. SRL impotriva paratilor S.L. domiciliat in B. , str. V. D. nr. 5, bloc D 4, sc.A, ap. 1 si C. D. I. domiciliat in B., str. S. G. nr. 21, sector 1, si respinge actiunea impotriva paratului S. C. S. domiciliat in B., str. S. nr. 18 si in consecinta :

Obliga pe paratii S. L. si C. D. I. , in solidar, sa suporte din averea proprie pasivul societatii debitoare in cuantum de 1.541.457,76 lei.

Fara cheltuieli de judecata.

Cu recurs in 10 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi : 02.04.2009.