Cerere de întabulare a unui drept real. Condiţii de admisibilitate.

Decizie 2045 din 25.10.2006


Cerere de întabulare a unui drept real. Condiţii de admisibilitate.

Legea nr. 7/1996 – art. 22

Potrivit art. 22 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, înscrierea unui drept se poate efectua numai:

a) împotriva aceluia care, la înregistrarea cererii sale, era înscris ca titular al dreptului asupra căreia înscrierea urmează a fi făcută;

b) împotriva aceluia care, înainte de a fi înscris, şi-a grevat dreptul, dacă amândouă înscrierile se cer deodată.

Prin urmare, din interpretarea acestui text de lege rezultă că cererea de întabulare nu poate fi admisă în contra unei persoane care figurează înscrisă în cartea funciară ca titulară a dreptului, dacă nu figurează ca parte în litigiul finalizat prin hotărârea judecătorească în baza căreia se solicită înscrierea, chiar dacă prin hotărâre s-a dispus întabularea dreptului.

Curtea de Apel Timişoara, Secţia civilă, decizia nr. 2045 din 25 octombrie 2006

Prin Decizia civilă nr. 236 din 14 iunie 2006, Tribunalul Arad a respins apelul declarat de petenta S.C. „A.S.” S.R.L. împotriva Încheierii din 16.06.2004, pronunţată de Judecătoria Arad – Biroul de carte funciară.

Astfel, Tribunalul a confirmat încheierea instanţei de carte funciară, prin care s-a respins cererea formulată de petentă, pentru întabularea sa ca unic proprietar al imobilului înscris în cartea funciară.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de carte funciară a reţinut că, potrivit art. 19 din Decretul-Lege nr. 115/1938, încrierea unui drept real se poate săvârşi numai împotriva aceluia care la înregistrarea cererii este înscris ca titular al dreptului asupra căruia urmează a fi făcută înscrierea, ori în cartea funciară apare ca proprietar tabular numitul M.H., care nu a fost parte în proces.

În calea de atac a apelului, petenta a susţinut nelegalitatea  încheierii, în contextul în care, prin Sentinţa civilă nr. 2709/2000 a Judecătoriei Arad, s-a dispus întabularea dreptului de proprietate al petentului asupra imobilului, cu titlu de cumpărare, soluţie irevocabilă ca urmare a pronunţării Deciziei civile nr. 304 /2004 a Curţii de Apel Timişoara.

Tribunalul a constatat ca nefondat apelul petentei, reţinând că la data de 10.11.1999 proprietar al imobilului era C.T., cu titlu de cumpărare, dar, la data de 19.03.2004, acesta a transmis, prin contract autentic de schimb, dreptul său de proprietate către M.H., astfel că în raport cu art. 19 din Decretul-Lege nr. 115/1938, nu se poate întabula în contra unei persoane faţă de care nu are titlu.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs petenta S.C. „A.S.” S.R.L., care a invocat dispoziţiile art. 304 pct. 7 C. pr. civ., arătând că instanţa de apel nu a arătat argumentele pentru care s-a refuzat punerea în executare a Deciziei civile nr. 304/2004 a Curţii de Apel Timişoara, precum şi dispoziţiile art. 304 pct. 9 C. pr. civ., susţinând că instanţa de apel a aplicat greşit legea.

Prin Decizia civilă nr. 2045 din 25 octombrie 2006, Curtea de Apel Timişoara a respins recursul petentei, sens în care a reţinut că art. 304 pct. 7 C. pr. civ. nu este aplicabil în speţă, întrucât tribunalul a motivat în fapt decizia sa, arătând motivele pentru care petenta nu se poate întabula în cartea funciară, şi anume pentru faptul că proprietar tabular este actualmente M.H., persoană care a  fost străină de litigiul soluţionat prin decizia civilă nr. 304/2004, iar titlul tabular al acestuia, dobândit prin schimb, nu a fost desfiinţat prin modalităţile prevăzute de art. 34 din Decretul-Lege nr. 115/1938, respectiv actualul art. 34 din Legea nr. 7/1996 republicată.

Instanţa de recurs a reţinut, totodată, că tribunalul şi instanţa de carte funciară au interpretat corect dispoziţiile art. 22 din Legea nr. 7/1996 (art. 19 din Decretul-Lege nr. 115/1938), care prevăd că înscrierea unui drept se poate efectua numai împotriva aceluia care, la înregistrarea cererii sale, era înscris ca titular al dreptului asupra căruia înscrierea urmează a fi făcută sau împotriva aceluia care, înainte de a fi înscris, şi-a grevat dreptul, dacă amândouă înscrierile se cer deodată, însă nici una dintre aceste ipoteze nu este întrunită, în contextul în care actualul proprietar tabular al imobilului din cartea funciară este M.H., care nu a fost parte în procesul finalizat prin Decizia civilă nr. 304/2004 a Curţii de Apel Timişoara, iar contractul de schimb, nu a fost modificat prin modalităţile cerute de Legea nr. 7/1996.

1