Civil-plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

Decizie 780/A din 24.11.2014


Dosar nr. 591/1748/2014

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ILFOV

SECŢIA CIVILĂ

DECIZIE Nr. 780/A

Şedinţa publică de la 24 Noiembrie 2014

Completul compus din:

Preşedinte: D.C.

Judecător: V.E.

Grefier: O.A.M.

Pe rol judecarea apelului  declarat de apelantul SC  V. 94 P. C.SRL împotriva sentinţei civile nr .../04.06.2014 pronunţată de Judecătoria Cornetu, având ca obiect plângere împotriva  încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică,  se prezintă apelantul, prin avocat V.D. care depune împuternicire avocaţială la dosar.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă prin care s–au evidenţiat părţile, obiectul litigiului, stadiul procesual - apel şi modul de îndeplinire a  procedurii de citare, apelantul a depus dovada achitării taxei judiciare de timbru de 25  lei, după care :

Apelantul arată că nu are cereri prealabile de formulat sau probe de administrat.

Nemaifiind chestiuni prealabile, excepţii de invocat sau probe de administrat, tribunalul acordă cuvântul asupra cererii de apel.

Apelantul, prin apărător ales, solicită admiterea apelului, desfiinţarea sentinţei civile pronunţate şi rejudecarea pe fond a cauzei , cu consecinţa obligării OCPI să întabuleze dreptul de proprietate al apelantului. Arată partea că şi-a îndeplinit obligaţiile de a depune certificatul de rol fiscal şi declaraţia de impunere, iar obligaţia de a plăti impozitul pe venitul obţinut din vânzare îi revine exclusiv vânzătorului. Nu se solicită cheltuieli de judecată.

TRIBUNALUL

 Deliberând asupra apelului de fata, instanţa constata următoarele:

 Prin sentinţa civila nr. …/04.06.2014 Judecătoria Cornetu a respins cererea  formulata de reclamanta SC V. 94 P. C. SRL împotriva încheierii de carte funciară, ca neîntemeiată.

În motivare prima instanţa a reţinut următoarele :

Petenta a devenit proprietara imobilelor constând în terenuri extravilane în suprafaţă totală de 5798 mp şi 5453 mp, situate în com. V., jud. Ilfov, Tarla ..., Parcela ..., respectiv Tarla ..., Parcela ..., identificate cu număr cadastral ..., ... şi intabulate în CF nr... şi ... a localităţii V., în baza actului de adjudecare nr.... emis de Societatea Civilă profesională de Executori judecătoreşti D., C. şi Asociaţii.

Cererea adjudecatarului de intabulare a dreptului de proprietate asupra imobilelor a fost respinsa prin Încheierea nr..../07.11.2013 a OCPI Ilfov - Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buftea

Ulterior a fost respinsa si cererea de reexaminare prin Încheierea nr. .../23.12.2013. Ambele cereri au fost respinse pe motivul ca lipseşte dovada plăţii impozitului pentru transferul dreptului de proprietate.

Conform dispozitiilor art. 1517 din Normele metodologice de aplicare Legii nr. 571/2003, dupa expirarea termenului de 10 zile in care contribuabilul (debitorul) avea sarcina declararii venitului la organul fiscal competent, organul de executare silita sau cumparatorul au numai obligatia de a depune documentatia aferenta transferului, astfel încât organul fiscal sa poata emite deciziile de impunere pe numele contribuabilului, singurul care datoreaza impozit, conform legii. Petenta nu are obligatia legala de a obtine si prezenta decizia de impunere a debitorului (fostului proprietar) si cu atât mai putin de a plati impozitul stabilit prin acea decizie.

Cu toate acestea, din probele administrate în cauză instanţa de fond a reţinut că petenta nu a făcut dovada că organul fiscal a fost înstiintat despre transferul proprietatii prin depunerea de catre petenta la organul fiscal competent a declaratiilor fiscale si a actelor aferente adjudecarii, conform dispozitiilor art. 254 alin 5 din Codul fiscal, pentru a se putea constata că obligatia legala a cumparatorului (adjudecatarul), prevazuta de art. 1517 mentionat mai sus, a fost respectata.

Pentru aceste considerente, instanta a respins plângerea ca neîntemeiată.

Împotriva acestei sentinţe civile, a formulat apel apelantul SC V. 94 P.C. SRL,  solicitând instanţei  admiterea apelului şi, rejudecând cauza pe fond,  admiterea plângerii şi obligarea OCPI Ilfov – BCF Buftea să procedeze la întabularea dreptului de proprietate al apelantei în cartea funciară nr. ...UAT V..

Apelantul a arătat pe fond că prin încheierea .../07.11.2013, OCPI Ilfov - Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buftea a respins cererea de înscriere a dreptului de proprietate asupra imobilului înscris în CF ... a localităţii V., reţinând că nu au fost îndeplinite cerinţele art. 771 alin. 6 din Codul Fiscal.

De asemenea, OCPI Ilfov - Biroul de Cad astru şi Publicitate Imobiliară Buftea a constatat că la dosar nu a fost depus certificatul de moştenitor de pe urma defunctului Antonescu Ion.

Prin încheierea de respingere nr. ..../05.12.2013 emisă de OCPI Ilfov - Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buftea şi comunicată la 22.01.2014 a fost respinsă CEREREA DE REEXAMINARE formulată de S.C. V. 94 P. C. S.R.L. împotriva încheierii de respingere privind întabularea dreptului de proprietate asupra imobilului identificat cu nr. Cadastral ... al localităţii V., înscris în CF nr. ... a localităţii V.

Terenul în cauză a fost dobândit de petenta S.C. V. 94 P. C. S.R.L. în baza actului de adjudecare nr..../2010 emis de BEJ C. I. I. în dosarul de executare .../2010.

Împotriva acestei încheieri apelanta a  formulat plângere, fiind înregistrată la Judecătoria Cornetu cu dosarul nr. ./1748/2014.

Partea apreciază că în mod greşit instanţa de fond a respins plângerea formulată, reţinând eronat faptul că petenta nu ar fi făcut dovada că a înregistrat la organele fiscale dreptul său de proprietate.

Conform art. 254 din Legea nr. 571/2003 prividn Codul Fiscal, alin. (5):  "Orice persoană care dobândeşte, construieşte sau înstrăinează o clădire are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrăinării sau construirii. "

Apelanta arată că în realitate, au fost depuse la dosarul cauzei, declaraţia şi certificatul fiscal din care rezultă că apelanta-petentă a înregistrat la organele competente ale administraţiei publice locale dobândire a dreptului de proprietate.

Partea apreciază că în mod greşit i s-a impus să facă dovada achitării impozitului pe transferul dreptului de proprietate, întrucât obligaţia de declarare a venitului şi plata impozitului revine vânzătorului.

În speţă, imobilul fiind dobândit printr-un act de adjudecare, debitorul avea obligaţia să depună declaraţia de venit iar executorul putea reţine impozitul aferent transferului dreptului de proprietate numai în situaţia în care ar fi rămas suma respectivă după achitarea creanţelor debitorului.

Având în vedere faptul că imobilul a fost adjudecat de creditor în schimbul creanţei sale, nu există nicio sumă rămasă din executare cu care să se achite impozitul către stat.

Apelanta mai arată că refuzul de a înscrie imobilul în cartea funciară încalcă exercitarea în mod liber a dreptului de proprietate.

Deşi art. 771 alin. 6 din Codul Fiscal prevede posibilitatea registratorului să refuze intabularea dreptului de proprietate, partea apreciază că a fost pusă în situaţia de nu-şi putea exercita în mod liber dreptul de proprietate din culpa altei persoane (debitorul) care nu şi-a achitat impozitul instituit de Legea 571/2003 privind Codul Fiscal.

Solicitarea adresată sau nu organului fiscal de emitere a deciziei de stabilire a impozitului aferent transferului dreptului de proprietate nu exonerează OCPI de obligaţia de a întabula drepturile petentei în Cartea Funciară.

Apelantul nu a depus înscrisuri la dosar.

În drept, apelul  a fost întemeiat pe dispoziţiile art. 470 şi urm.  Cod proc.civ. .

S-a solicitat judecarea în lipsă a cauzei.

Intimatul, legal citat, nu a formulat întâmpinare şi nu  s-a prezentat spre a-şi susţine poziţia procesuală.

Analizând actele şi lucrările cauzei de faţă, tribunalul constată că apelul este fondat având în vedere următoarele:

Prin incheierea nr. .../07.11.2013 OCPI-Ilfov –Biroul de Cadastru şi Publicitate  Imobiliară a respins cererea de înscriere a dreptului de proprietate asupra imobilului înscris în CF .... a localitătii V. reţinând că nu s-a făcut dovada achitării impozitului aferent transferului de proprietate.

Reţine tribunalul că apelanta  a dobândit imbilul în baza actului de adjudecare nr. .../2010 emis de BEJ C.I.I. în dosarul de executare nr..../2010.

Potrivit art 77 ind.1 alin. 1 Cod fiscal obligatia achitării impozitului pe venitul obţinut din transferul proprietăţii imobiliare este în sarcina contribuabilului vânzător.

În prezenta cauză suntem în situaţia unei vânzări fortate a imobilului apartinând debitorului care avea obligaţia depunerii la organele fiscale a declaratiei de venit .

Reţine tribunalul din actele de executare că  imobilul a fost adjudecat de către creditor în contul creantei sale  ,astfel că executorul nu a avut fonduri şi pentru a acoperi impozitul aferent transferului dreptului de proprietate.

Câtă vreme recurentul nu are obligaţia legală de a achita acest impozit, nu i se poate opune această obligatie  cu consecinţa respingerea înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară.

Reţine tribunalul că la data de 03.09.2013 recurenta a depus la organele fiscale declaratia fiscală privind stabilirea impozitului pe tren în cazul persoanelor juridice astfel că acestea putea să procedeze la stabilirea impozitului în persoana debitorului.

Însă, tribunalul are în vedere în mod deosebit  Decizia nr. 662/2014 a Curtii Constitutionale prin care s-a constatat că dispoziţiile art. 77^1 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 sunt constituţionale în măsura în care legea nu îl obligă pe cumpărătorul adjudecatar să facă dovada plăţii impozitului datorat de înstrăinătorul debitor pentru a-şi putea înscrie în cartea funciară dreptul său de proprietate.

Prin urmare, în mod gresit a fost respinsă cererea de intabulare a dreptului de proprietate, motiv pentru care tribunalul va admite apelul declarat, va schimba în tot sentinta apelată în sensul admiterii cererii de chemare în judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite apelul declarat de apelantul SC V. 94 P. C.SRL împotriva sentinţei civile nr .../04.06.2014 pronunţată de Judecătoria Cornetu, având ca obiect plângere împotriva  încheierii de carte funciară.

Schimbă în tot sentinţa apelată, în sensul că :

Admite cererea.

Dispune înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra imobilelor în favoarea petentei.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 24.11.2014.

PREŞEDINTE,   JUDECATOR,

D.C. V.E.

GREFIER,

 O.A.M.

Concept red. gref. A.O..

Red. Jud: EV……….

Jud.fond : Gociu Marian - Jud. /Cornetu