Revizuire pensie. Data de la care se acordă drepturile cuvenite

Decizie 1038 din 21.03.2011


Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi familie, decizia nr. 1038 din 21 martie 2011

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată sub nr. de mai sus, reclamantul P.A.G. a solicitat în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Cluj să se dispună modificarea deciziei pârâtei în sensul plăţii drepturilor stabilite prin aceasta, aferente unui stagiu de cotizare de 46 ani, I lună, 15 zile şi 72,72521 puncte, începând cu 01.10.2007 şi nu începând cu data de 01.03.2010, cum eronat s-a stabilit, cu cheltuieli de judecată.

Cerea a fost soluţionată prin sentinţa civilă nr. 3382/14.10.2010, pronunţată de Tribunalul Cluj, în sensul respingerii.

S-a reţinut că prin decizia nr. 254263 din 27.10.2008 emisă de pârâtă s-a stabilit în favoarea rec1amantului o pensie pentru munca depusă şi limită de vârstă în cuantum de 897 lei, reţinându-se un stagiu de cotizare realizat de către reclamant de 43 ani, 8 luni şi 15 zile.

Prin decizia de revizuire nr. 254263/20.07.2010 emisă de pârâtă s-a stabilit un stagiu de cotizare de 46 ani, 1 lună, 15 zile, iar punctajul a fost majorat, stabilindu-se o pensie de 1739 lei cuvenită reclamantului, drepturile revizuite urmând a fi acordate începând cu 01.05.2010.

Tribunalul a apreciat că data de acordare a drepturilor revizuite a fost corect stabilită de către CJP prin prisma dispoziţiilor art. 95 alin. 3 din Legea nr. 19/2000 şi art. 169 al. 1, 2, 3 din Legea nr. 19/2000 şi a datei de depunere la CJP a adeverinţei nr. 254263/20.07.2010.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul P.A.G., criticând hotărârea primei instanţe pentru nelegalitate şi netemeinicie şi solicitând, totodată, admiterea recursului, modificarea sentinţei atacate în sensul admiterii contestaţiei, cu obligarea pârâtei la rectificarea deciziei nr. 254263 din 20.07.2010 de revizuire a dosarului iniţial de pensionare, astfel încât pensia aferentă unui stagiu de cotizare de 46 ani, 1 lună şi 15 zile şi a unui număr de 72,72521 puncte realizate, stabilit prin această decizie, să îi fie plătită începând cu 01.10.2007 şi nu începând cu data de 01.03.2010, cu cheltuieli de judecată.

Consideră că acordarea drepturilor de pensie revizuită trebuie să se facă începând cu data de 01.03.2007, iar nu începând cu data de 01.03.2010, cum în mod greşit a apreciat instanţa fondului.

Decizia revizuită se întemeiază pe adeverinţe depuse în dosarul iniţial de pensie, astfel că decizia atacată nu este una de "recalculare", ci una de "revizuire”, astfel că drepturile de pensie revizuite se impun a fi acordate prin raportare la data cererii iniţiale de pensionare. Practic, decizia contestată reprezintă o decizie prin care intimata şi-a corectat propriile erori în determinarea stagiului de cotizare şi a punctajului din decizia iniţială de pensionare.

Soluţia Tribunalului este fundamentată în mod eronat pe dispoziţiile art. 95 şi art. 169 din legea nr. 19/2000, în condiţiile în care acestea privesc recalcularea, deşi reclamantul a înţeles să conteste o decizie de revizuire.

Instanţa de fond a reţinut în mod greşit că la data de 22.04.2010 au fost depuse înscrisurile doveditoare pe baza cărora a fost emisă decizia atacată, aşa cum greşit a dispus ca drepturile recalculate să îi fie acordate începând cu data de 01.05.2010, adică din luna următoare datei în care se afirmă că le-ar fi depus reclamantul recurent.

Înscrisurile doveditoare pe baza cărora a fost emisă de către intimată Decizia nr. 254263 din 20.07.2010 de revizuire a dosarului iniţial de pensionare au existat în dosarul iniţial de pensionare.

De fapt, instanţa de fond a confundat Decizia de recalculare a pensiei nr. 254263 din 20.07.2010, aflată printre actele depuse de intimată la dosarul cauzei, cu Decizia de revizuire a dosarului iniţial de pensionare nr. 254263 din 20.07.2010, cea de-a doua fiind cea care constituie obiectul judecăţii. Ambele decizii poartă acelaşi număr şi au fost emise în aceeaşi dată - 20.07.2010, însă acestea au temeiuri diferite şi stabilesc un cuantum diferit al drepturilor băneşti.

Decizia de revizuire a dosarului iniţial recalculează stagiul de cotizare, majorându-l cu 2 ani şi 5 luni, prin "revizuire stagiu dosar iniţial", după cum s-a inserat chiar în motivarea înscrisă de către intimată pe această decizie, în timp ce Decizia de recalculare a pensiei, emisă la aceeaşi dată, adaugă un stagiu de cotizare de 2 luni, cu menţiunea "adăugare vechime". Emiterea celei din urmă decizii a fost justificată de o nouă dovadă adusă de către reclamant în luna aprilie 2010, cu privire la 2 luni lucrate, astfel că s-a dispus ca drepturile recalculate să îi fie plătite acestuia începând cu luna următoare celei în care a făcut cererea, respectiv din 01.05.2010.

Intimata nu şi-a exprimat poziţia procesuală.

Nu au fost administrate probe noi.

Recursul este fondat.

Criticile formulate de către recurentul reclamant care privesc exclusiv data de acordare a drepturilor de pensie stabilite prin decizia de revizuire nr. 254263 din 20.07.2010, emisă de către intimată sunt întemeiate.

Astfel, se reţine că la data de 27.09.2007 reclamantul recurent s-a adresat pârâtei Casa Judeţeană de Pensii Cluj cu o cerere în vederea acordării pensiei pentru limită de vârstă. Prin Decizia R 18899, CJP a respins cererea reclamantului recurent, apreciind că aceasta nu întruneşte condiţiile legale pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă, perioadele 01.12.1993-01.11.1999, respectiv 01.01.1974-01.02.1975 nefiind luate in calcul ca perioade contributive.

Reclamantul a contestat decizia de respingere, prin sentinţa civilă nr. 2417/15.02.2008 a Tribunalului Cluj pronunţată în dosarul nr. 1393/117/2008, acţiunea acestuia a fost respinsă ca fiind rămasă fără obiect, ca urmare a faptului că în cursul procesului CJP a emis o nouă decizie prin care a admis cererea de pensionare a reclamantului recurent. Sentinţa menţionată a rămas irevocabilă prin decizia nr. 966/14.04.2009 a Curţii de Apel Cluj.

Conform deciziei nr. 254263/27.10.2008 emisă de către CJP în cursul procesului menţionat i s-a stabilit reclamantului recurent o pensie lunară de 897 lei, începând cu data de 01.10.2007, pe baza unui stagiu de cotizare de 43 ani 8 luni şi 15 zile şi a unui punctaj realizat de 67, 51965 puncte.

Apreciind că la emiterea deciziei menţionate CJP nu a avut în vedere toate contribuţiile la fondul de pensii ale reclamantului recurent, cel din urmă a formulat o cerere de revizuire, fundamentată tocmai pe înscrisurile existente la dosarul iniţial de pensionare şi depuse odată cu cererea de pensionare din 27.09.2007.

La aceeaşi dată - 20.07.2010, CJP a emis în favoarea reclamantului recurent două decizii de pensie, una de recalculare, iar cealaltă întemeiată pe cererea de revizuire.

Decizia de recalculare nr. 254263 din 20.07.2010 se fundamentează pe o cerere de recalculare depusă de reclamantul recurent în luna aprilie 2010 cu privire la 2 luni lucrate, iar drepturile de pensie recalculate i-au fost acordate începând cu luna următoare celei în care a depus cererea, respectiv din 01.05.2010.

Prin decizia de revizuire nr. 254263 din 20.07.2010 a fost revizuit dosarul iniţial de pensie al reclamantului recurent, stabilindu-se că acesta a realizat un stagiu total de cotizare de 46 ani 1 lună şi 15 zile( cu 2 ani şi 5 luni faţă de stagiul iniţial de 43 ani 8 luni şi 15 zile) şi un punctaj de 72,72521 puncte(cel iniţial - 67,51965 puncte), respectiv o pensie de 1736 lei, în loc de 1615 lei. În ceea ce priveşte data acordării drepturilor, CJP a stabilit ca aceasta este 01.03.2010.

Nemulţumit de data de acordare a drepturilor de pensie revizuite, reclamantul recurent a învestit instanţa cu o contestaţie, aceasta reprezentând obiectul cererii deduse prezentei judecăţi.

Astfel, Curtea notează că data de acordare a drepturilor trebuia analizată de către instanţa de fond prin raportare la cererea de revizuire, iar nu din perspectiva cererii de recalculare.

Este adevărat că în baza dispoziţiilor art. 95 şi 169 din Legea nr. 19/2000, acordarea drepturilor de pensie recalculate în cazul persoanelor a căror pensie a fost stabilită în baza Legii nr. 19/2000 se face din prima zi a lunii următoare celei în care s-a depus cererea de recalculare.

La fel de real este şi faptul că recalcularea pensiei se dispune în situaţia în care persoana pensionată aduce dovezi noi privitoare, fie la un stagiu de cotizare realizat după pensionare, fie privind stagii de cotizare nevalorificate.

Însă aceste ipoteze nu se identifică în cauza dedusă judecăţii care priveşte o cerere de revizuire, iar nu una de recalculare, astfel că premisele de la care prima instanţă a pornit în fundamentarea soluţiei sunt total eronate.

Revizuirea se dispune în situaţia în care se constata erori in stabilirea si in plata drepturilor de pensie. Or, aceste erori se raportează la documentaţia existentă iniţial la dosarul pensie.

Prin emiterea deciziei de revizuire 254263 din 20.07.2010, CJP a recunoscut implicit aceste erori, pe care de altfel le-a şi rectificat. Cu toate acestea, prin decizia menţionată CJP a săvârşit o nouă eroare cu privire la data acordării drepturilor revizuite.

Practic reclamantul este îndreptăţit să beneficieze de drepturile revizuite de la data de 13.08.2007, respectiv pe 3 ani anteriori datei promovării acţiunii (13.08.2010). Concluzia menţionată se justifică şi prin prisma egalităţii de tratament ce trebuie să subziste în raport de dispoziţiile art. 197 al. 1 din Legea nr. 19/2000.

A admite că termenul de prescripţie de 3 ani nu este aplicabil şi în cauza dedusă judecăţii, ar echivala cu o inechitate, în contextul în care acest termen a fost instituit prin art. 197 al. 1 din Legea nr. 19/2000 pentru recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări de la CJP.

Or, Curtea opinează că pentru egalitate de tratament acest termen se aplică şi în situaţia inversă, respectiv în cazurile în care CJP este cea care trebuie să restituie contravaloare unor astfel de prestaţii, calculate eronate din motive imputabile exclusiv acesteia.

Cu toate acestea, pentru a da valenţă principiului disponibilităţii, Curtea urmează să dispună ca drepturile revizuite să fie acordate de la data la care acestea au fost solicitate de către reclamantul recurent, respectiv de la 01.10.2007.

Pentru considerentele expuse, Curtea va admite recursul în temeiul dispoziţiilor art. 312 al.1, 3 coroborat cu art. 304 pct. 9 Cod de procedură civilă, va modifica sentinţa atacată în sensul că va modifica decizia contestată sub aspectul datei acordării drepturilor de pensie revizuite care este 01.10.2007.

Ca parte căzută în pretenţii, potrivit dispoziţiilor art. 274 cod de procedură civilă, va obliga pârâta să plătească reclamantului suma de 300 lei, cheltuieli de judecată la fond, reprezentând onorariu avocaţial conform chitanţei depuse la dosar.