Desemnare curator special

Hotărâre - din 26.01.2012


DOSAR NR. ....

R O M Â N I A

JUDEC?TORIA SECTORULUI 4 BUCURE?TI – SEC?IA CIVIL?

Î N C H E I E R E

?edin?a public? de la 26 Ianuarie 2012

Instan?a constituit? din:

PRE?EDINTE: ....

GREFIER: ....

Pe rol se afl? solu?ionarea cererii petentei ...., având ca obiect autorizare act de dispozi?ie pentru minorul ....?i desemnare curator special.

La apelul nominal f?cut în ?edin public? a r?spuns petenta, prin avocat ...., cu împuternicire avoca?ial? la dosarul cauzei (fila 2).

Procedura de citare este legal îndeplinit?.

S-a f?cut referatul cauzei de c?tre grefierul de ?edin, care învedereaz? instan?ei c? petenta a depus la dosar, prin serviciul registratur?, înscrisuri, dup? care:

Nefiind alte cereri de formulat, instan?a acord? cuvântul petentei, prin avocat, în sus?inerea cauzei:

Având cuvântul, avocatul petentei .... personal solicit? admiterea cererii ?i autorizarea cump?r?rii de c?tre minor a unui imobil în Bucure?ti, cu instituirea dreptului de uzufruct viager pentru petent?, ?i desemnarea numitului ....în calitate de curator special, în vederea reprezent?rii minorului la încheierea acestui act juridice. Arat? c? petenta va pl?ti ....Euro pentru dobândirea dreptului de uzufruct viager ?i c? imobilul în care aceasta locuie?te în prezent este al unei rude a so?ului s?u.

Instan?a re?ine cauza spre solu?ionare.

I NS T A N ? A,

Deliberând asupra cauzei civile de fa, constat? urm?toarele :

Prin cererea înregistrat? pe rolul acestei instan?e sub num?rul de mai sus la data de 05.01.2012, petenta .... a solicitat ca, în completarea încheierii din data de 08.12.2011 pronun?at? de Judec?toria sectorului 4 Bucure?ti în dosarul nr. ...., s? se autorizeze cump?rarea de c?tre minorul ...., fiul s?u, n?scut la data de ...., a unui imobil în Municipiul Bucure?ti, cu instituirea dreptului de uzufruct viager asupra imobilului pentru petent?, ?i, totodat?, s? se desemneze un curator special, în persoana numitului ...., care s? îl reprezinte pe minor la încheierea acestui act juridic.

În motivare, petenta a ar?tat c? va cump?ra împreun? cu minorul ....un imobil în Bucure?ti, fiul s?u fiind încadrat în gradul de handicap grav ?i având probleme psihice, minorul urmând s? aib? calitatea de nud proprietar, iar petenta pe aceea de uzufructuar, având în vedere faptul c? minorul nu are întreaga sum? de bani necesar? cump?r?rii imobilului g?sit pentru achizi?ionare, astfel c? petenta va trebui s? achite pre?ul în completare.

În drept, petenta a invocat dispozi?iile art. 43 alin. 1, art. 104, art. 105, art. 106 alin. 1, art. 1.... alin. 1, art. 145, art. 150, art. 178, art. 179 alin. 1 lit. a ?i b, art. 180 alin. 1, art. 181, art. 182 ?i art. 183 din Noul Cod civil.

În dovedire, petenta a solicitat încuviin?area probei cu înscrisuri ?i a depus la dosar, în copie, cartea sa de identitate ?i cartea de identitate a numitului ...., certificat medical privind pe minorul ...., certificatul de c?s?torie al numi?ilor ...., certificatul de na?tere al numitei ...., certificatul de deces al numitului ...., dispozi?ia nr. ..../17.03.2010 dat? de Primarul Municipiului Cluj-Napoca, certificatul de na?tere al minorului ...., hot?râri ?i certificate de încadrare a minorului ....în grad de handicap grav ?i încheierea din data de 08.12.2011 pronun?at? de Judec?toria sectorului 4 Bucure?ti în dosarul nr. .....

Ac?iunea este scutit? de plata taxei judiciare de timbru ?i a timbrului judiciar conform art. 15 lit. h din Legea nr. 146/1997.

În cursul judecii, petenta a mai depus la dosar promisiunea bilateral? de vânzare-cump?rare autentificat? sub nr. ..../05.01.2012 de Biroul Notarial ....” din Bucure?ti, în original, ?i certificatul de mo?tenitor nr. ..../12.04.2010 eliberat de Societatea Civil? Notarial? ....” din Cluj-Napoca în dosarul succesoral nr. ..../2010, certificatul de mo?tenitor suplimentar nr. ..../19.07.2010 eliberat de Societatea Civil? Notarial? ....” din Cluj-Napoca în dosarul succesoral nr. ..../2010, contractul de vânzare-cump?rare autentificat sub nr. ..../14.12.2011 de B.N.P. Asocia?i ....” din Cluj-Napoca ?i extras de cont eliberat de Banca Comercial? Român? S.A., toate în copie.

La termenul de judecat? de la 12.01.2012, s-a prezentat numitul ...., care a ar?tat c? prime?te îns?rcinarea de curator al minorului .....

Analizând actele ?i lucr?rile dosarului, instan?a re?ine urm?toarele:

Minorul ...., n?scut la data de ...., a rezultat din rela?ia de concubinaj a petentei .... cu numitul ...., în acest sens fiind certificatul de na?tere al acestuia, seria ...., eliberat de Prim?ria Municipiului Cluj-Napoca la data de 17.01.2011.

Conform certificatului de deces seria ....eliberat de Prim?ria Municipiului Cluj-Napoca la data de 04.03.2010, numitul ...., tat?l minorului, a decedat la data de 03.03.2010.

Potrivit certificatului de mo?tenitor nr. ..../12.04.2010 eliberat de Societatea Civil? Notarial? ....” din Cluj-Napoca în dosarul succesoral nr. ..../2010, astfel cum a fost completat prin certificatul de mo?tenitor suplimentar nr. ..../19.07.2010 eliberat de Societatea Civil? Notarial? ....” din Cluj-Napoca în acela?i dosar, de pe urma defunctului .... a r?mas ca unic mo?tenitor minorul ...., în calitate de fiu, care a mo?tenit întreaga mas? succesoral? l?sat? de c?tre defunct, compus? din: cota de 3/16 din dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. ... situat în Municipiul Cluj-Napoca, ...., jude?ul Cluj; dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. ... situat în Municipiul Cluj-Napoca, ....jude?ul Cluj; dreptul de proprietate asupra autoturismului marca ...., cu num?r de înmatriculare ...., an de fabrica?ie 2004.

Conform certificatului de c?s?torie seria ....eliberat de Prim?ria sectorului 4 Bucure?ti, la data de 16.09.2011, numita ...., mama minorului, s-a c?s?torit cu numitul ...., luând numele de familie al acestuia.

Prin contractul de vânzare-cump?rare autentificat sub nr. ..../14.12.2011 de B.N.P. Asocia?i ....” din Cluj-Napoca, minorul ...., reprezentat de mama sa .... ?i având autorizarea Autoritii Tutelare din cadrul Prim?riei sectorului 4 Bucure?ti (dispozi?ia nr. ..../18.08.2011), a vândut numitului ....apartamentul nr. ... situat în Municipiul Cluj-Napoca, ....jude?ul Cluj, compus din dou? camere ?i dependin?e, în suprafa util? de 50,80 mp, pentru pre?ul de ... Euro.

Potrivit extrasului de cont eliberat de Banca Comercial? Român? S.A. la data de 12.01.2012, din pre?ul anterior men?ionat s-a depus la aceast? banc? în contul minorului ....numai suma de .... Euro.

Prin încheierea din data de 08.12.2011 pronun?at? de Judec?toria sectorului 4 Bucure?ti în dosarul nr. ...., irevocabil? la data de 27.12.2011, a fost autorizat? petenta .... s? ridice de la banc? sumele de bani rezultate din vânzarea imobilului mai sus men?ionat, proprietatea minorului ...., în vederea achit?rii taxelor ?i achizi?ion?rii unui alt imobil pentru minor. Totodat?, s-a încuviin?at ca minorul ....s? fie reprezentat de mama sa, .... la cump?rarea ?i utilarea pentru minor a unui imobil în Bucure?ti, cu pre?ul ob?inut din vânzarea imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, ....nr. ...., jude?ul Cluj.

Potrivit extrasului de cont eliberat de Banca Comercial? Român? S.A. la data de 12.01.2012, contul minorului ....a fost închis la data de 30.12.2011, când s-a ridicat suma de .... Euro.

La data de 05.01.2012, petenta .... a sesizat din nou Judec?toria sectorului 4 Bucure?ti, în calitate de instan de tutel?, cu ac?iunea de fa, prin care a solicitat s? se autorizeze cump?rarea de c?tre minorul ...., a unui imobil în Municipiul Bucure?ti, cu instituirea dreptului de uzufruct viager asupra imobilului pentru petent?, motivat de faptul c? minorul nu ar avea suma de bani necesar? plii întregului pre? stabilit pentru cump?rarea apartamentului din Bucure?ti, pe care l-a g?sit pentru acesta.

Instan?a consider? cererea ca neîntemeiat? pentru motivele ce se vor ar?ta în continuare.

Fiind n?scut la data de ...., minorul ....este, conform art. 43 alin. 1 lit. a din Noul Cod civil, lipsit de capacitate de exerci?iu.

Potrivit art. 43 alin. 2 teza I din Noul Cod civil, „Pentru cei care nu au capacitate de exerci?iu, actele juridice se încheie, în numele acestora, de reprezentan?ii lor legali, în condi?iile prev?zute de lege.”

Conform art. 502 alin. 1 raportat la art. 143 ?i la art. 1.... alin. 2 din Noul Cod civil, pentru actele de dispozi?ie f?cute în numele minorului f?r? capacitate de exerci?iu, cum este ?i contractul de vânzare-cump?rare, reprezentantul legal are nevoie ?i de autorizarea prealabil? a instan?ei de tutel?.

În cazul în care între reprezentantul legal al minorului ?i minor exist? contrarietate de interese la încheierea unui anumit act juridic, acest act se încheie în numele minorului de un curator special desemnat de instan?a de tutel? în condi?iile art. 502 alin. 1 raportat la art. 150 alin. 1 din Noul Cod civil.

Conform art. 145 alin. 1 din Noul Cod civil, instan?a de tutel? acord? autorizarea numai dac? actul r?spunde unei nevoi sau prezint? un folos neîndoielnic pentru minor.

Aceste condi?ii nu sunt îndeplinite în cauz?, cât? vreme prin actul juridic pe care petenta .... dore?te s? îl încheie în numele s?u, minorul ....ar dobândi mai pu?ine drepturi decât avea anterior, respectiv ar trece de la calitatea de proprietar exclusiv pe care a de?inut-o cu privire la imobilul situat în Municipiul Cluj-Napoca, ....nr. ..., jude?ul Cluj, mo?tenit de la tat?l s?u, la aceea de nud proprietar al unui imobil în Bucure?ti, pierzând astfel dou? din cele trei atribute ale dreptului de proprietate, ?i anume posesia imobilului ?i dreptul de a-i culege fructele, în favoarea petentei, care le-ar dobândi în calitate de uzufructuar, ?i pe toat? durata vie?ii acesteia. Faptul c? uzufructuarul ar fi, conform actului juridic propus de petent?, mama minorului ....nu schimb? cu nimic concluzia evident? c? acest act nu corespunde interesului minorului, mai ales c?, petenta fiind c?s?torit?, datorit? prezum?iei calitii de bun comun ce exist? cu privire la bunurile ob?inute de oricare dintre so?i în timpul c?s?toriei, ar dobândi drepturi cu privire la imobilul proprietatea minorului ?i so?ul acesteia, deci o persoan? str?in? de minor.

Nu exist? nici un motiv care s? pledeze în favoarea modific?rii situa?iei juridice a bunurilor imobile ale minorului. Faptul c? minorul este încadrat în gradul de handicap grav nu justific? dobândirea de c?tre mama sa a dreptului de uzufruct viager asupra imobilului acestuia, îngrijirea copilului minor bolnav de c?tre p?rin?ii s?i f?cându-se în virtutea dreptului ?i obliga?iei acestora de a-?i cre?te copilul, conform art. ....7 din Noul Cod civil, ?i nu în schimbul ob?inerii unor avantaje de orice natur?. De altfel, conform art. 500 din Noul Cod civil, p?rintele nu are nici un drept asupra bunurilor copilului ?i nici copilul asupra bunurilor p?rintelui, în afar? de dreptul la mo?tenire ?i la între?inere. 

Instan?a nu poate re?ine sus?inerea petentei .... în sensul c? minorul ....nu ar dispune de bani suficien?i pentru cump?rarea apartamentului din Bucure?ti pe care l-a g?sit pentru acesta, cât? vreme, chiar dac? s-a depus la banc? numai suma de ....Euro, minorul a ob?inut cu scurt timp în urm? suma de ....Euro din vânzarea apartamentului din Cluj-Napoca, în timp ce pre?ul apartamentului nr. ... din Bucure?ti, str. ...., sector 4, compus din dou? camere ?i dependin?e, cu o suprafa util? de 32,57 mp din acte ?i de 34,08 mp din m?sur?torile cadastrale, pe care petenta inten?ioneaz? s? îl cumpere în numele minorului, este, conform promisiunii bilaterale de vânzare-cump?rare autentificat? sub nr. ..../05.01.2012 de Biroul Notarial ....” din Bucure?ti, depus? de aceasta la dosar, de numai ... Euro. Prin urmare, minorul are fonduri suficiente atât pentru plata pre?ului imobilului din Bucure?ti, cât ?i pentru plata taxelor notariale aferente, precum ?i a celor de întabulare a dreptului de proprietate în cartea funciar?. Pe lâng? aceasta, instan?a constat? c? ?i în ipoteza în care sus?inerile petentei ar fi fost reale, încheierea actului juridic prezentat de aceasta tot nu ar fi fost justificat?, cât? vreme minorul de?ine în proprietate ?i un autoturism, mo?tenit de la tat?l s?u, care în caz de nevoie ar putea fi valorificat, nefiind un bun util minorului, în vârst? de numai ... ani.

 Fa de toate cele de mai sus, instan?a va respinge cererea petentei .... ca neîntemeiat?. În baza art. 274 C.pr.civ., instan?a va lua act c? nu s-au solicitat cheltuieli de judecat?.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DISPUNE:

 

 Respinge cererea petentei ...., cu domiciliul în Bucure?ti, ...., sector 4 ?i cu domiciliul ales la Cabinet de Avocat „....”, din Bucure?ti, ..., sector 3, având ca obiect autorizare act de dispozi?ie pentru intimatul minor ...., cu domiciliul în Bucure?ti, ..., sector 4, ca neîntemeiat?.

 Ia act c? nu s-au solicitat cheltuieli de judecat?.

 Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la pronun?are pentru petent? ?i de la comunicare pentru intimat.

 Pronun?at? în ?edin public? azi, 26 Ianuarie 2012.

 

PRE?EDINTE, GREFIER,

2