Ordonaţa preşedinţială- încredinţare minori şi stabilire domiciliu minori

Sentinţă civilă 3053 din 06.04.2012


DOSAR NR. ...

ROMÂNIA

JUDEC?TORIA ... BUCURE?TI - SEC?IA CIVIL?

SENTIN?A CIVIL? NR. …

?EDIN?A PUBLIC? DIN DATA DE 06.04.2012

COMPLETUL CONSTITUIT DIN:

PRE?EDINTE : …. 

GREFIER : ….

Pe rol se afl? solu?ionarea cererii de chemare în judecat? formulat? de reclamantul  ... în contradictoriu cu pârâta ... ?i cu Autoritatea Tutelar? – Prim?ria ...?i Autoritatea Tutelar? – Prim?ria ... Bucure?ti având obiect „ordonan pre?edin?ial? – încredin?are minori ?i stabilire domiciliu minori”.

Dezbaterile ?i cuvântul pe fondul cauzei au avut loc în ?edin?a public? de la 05.04.2012, fiind consemnate în încheierea de ?edin de la acea dat?, care face parte integrant? din prezenta hot?râre, când instan?a, pentru a da p?r?ilor posibilitatea s? depun? concluzii scrise, a amânat pronun?area pentru 06.04.2012.

I N S T A N ? A

Deliberând asupra cauzei civile de fa, constat? urm?toarele:

Prin cererea înregistrat? la data de 01.11.2011 pe rolul Judec?toriei ... Bucure?ti sub nr. ... reclamantul ... a chemat în judecat? pe pârâta ... solicitând instan?ei pronun?area unei ordonan?e pre?edin?iale prin care s? se dispun? ca pân? la solu?ionarea procesului de divor? dintre p?r?i autoritatea p?rinteasc? cu privire la minorele ... s? fie exercitat? în comun de c?tre ambii p?rin?i iar locuin?a acestora s? fie stabilit? la domiciliul tat?lui.

În motivarea cererii, reclamantul a ar?tat c? pe rolul Judec?toriei Cornetu se afl? dosarul nr. ... ce are ca obiect divor?ul p?r?ilor.

Se sus?ine c? p?r?ile au decis în vara anului 2010 c? rela?ia de c?s?torie dintre ele nu mai poate continua ?i de comun acord au hot?rât ca acestea s? fie crescute de c?tre tat?, motiv pentru care pârâta a p?r?sit domiciliul conjugal.

Se mai arat? c? cererea de pronun?are a ordonan?ei pre?edin?iale formulat? de pârât? a fost admis? de Judec?toria Cornetu, iar solu?ia a fost men?inut? de în recurs.

Reclamantul sus?ine c? nu a permis executarea hot?rârii pentru simplul motiv c? fetele nu au vrut s? plece din casa în care au crescut ?i au locuit pân? în prezent.

În drept, au fost invocate dispozi?iile art. 581 ?i 582 C.p.c, art. 397, 400,483,486,496 ?i 497 Cod civil ?i dispozi?iile Legii nr. 272/2004 .

În dovedire, reclamantul a solicitat proba cu înscrisuri, proba cu interogatoriul pârâtei, proba testimonial? cu 2 martori, depunând la dosar în copie certificatele de na?tere ale minorelor, cartea de identitate, sentin?a nr. ... a Judec?toriei Cornetu, adeverin de venituri, plan?e foto, coresponden, declara?ii de martor, reclama?ii ?i adrese ale DGASPC Ilfov.

Cererea a fost timbrat? cu suma de 10 lei, tax? judiciar? de timbru, ?i 0,3 lei, timbru judiciar.

Pârâta de?i legal citat?, nu a depus întâmpinare dar s-a prezentat la judecat? unde a formulat ap?r?ri ?i a solicitat instan?ei încuviin?area probei cu înscrisuri, interogatoriul reclamantului ?i proba testimonial? cu doi martori.

Au fost depuse la dosarul cauzei referatele de anchet? social? efectuate la domiciliile p?r?ilor în comuna ...?i ....

Analizând mijloacele de prob? administrate în cursul judecii, instan?a re?ine c? reclamantul s-a c?s?torit cu pârâta la data de 27.09.2003, c?s?toria acestora fiind trecut? în registrul de Stare civil? al Prim?riei ...sub nr. ....

Dup? cum rezult? certificatul de na?tere seria ...eliberat de Prim?ria ... Bucure?ti, minora ...s-a n?scut la data de 18.03.2005, în timpul c?s?toriei, fiind fiica reclamantului ?i a pârâtei.

Ulterior la 04.04.2007, tot în timpul c?s?toriei, conform certificatului de na?tere seria ..., s-a n?scut ....

Pe rolul Judec?toriei Cornetu se afl? în curs de solu?ionare dosarul nr. ..., ce prive?te desfacerea c?s?toriei încheiate între p?r?i ?i încredin?area minorilor rezulta?i din c?s?torie.

Prin sentin?a civil? nr. ..., definitiv? ?i irevocabil?, pronun?at? în dosarul ...a fost admis? ordonan?a pre?edin?ial? promovat? de pârâta ..., cele dou?  minore fiind încredin?ate mamei pân? la solu?ionarea definitiv? a divor?ului.

Prin decizia civil? nr. ... a Tribunalului Bucure?ti a fost respins ca nefondat recursul promovat împotriva sentin?ei civile pronun?ate de Judec?toria Cornetu.

Potrivit art. 581 alin. 1 C.p.c., instan?a judec?toreasc? are posibilitatea s? ordone m?suri vremelnice în cazuri grabnice pentru p?strarea unui drept care s-ar p?gubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente care nu s-ar mai putea repara precum ?i pentru înl?turarea unor piedici ce s-ar ivi cu prilejul unei execut?ri. Rezult?, a?adar, c? pentru luarea unei m?suri pe calea procedurii ordonan?ei pre?edin?iale este necesar? îndeplinirea cumulativ? a trei condi?ii: urgen?a, caracterul vremelnic al m?surii respective ?i neprejudecarea fondului, cerin?e care se adaug? celor generale, aplicabile tuturor ac?iunilor civile.

În materia rela?iilor personale dintre p?rin?i ?i copii, cerin?a urgen?ei reiese din interpretarea  art. 6132 Cpc care dispune în mod expres c? instan?a poate lua pe tot timpul procesului de divor?, prin ordonan pre?edin?ial?, m?suri vremelnice cu privire la încredin?area copiilor minori, la obliga?ia de între?inere, la aloca?ia pentru copii ?i la folosirea locuin?ei.

Caracterul vremelnic este dat de limitarea în timp a efectelor hot?rârii de fa pân? la solu?ionarea irevocabil? a procesului având ca obiect divor? cu copii ce face obiectul dosarului nr. ... aflat pe rolul Judec?toriei Cornetu.

Pe de alt? parte, stabilirea unor m?suri provizorii legate de exercitarea autoritii p?rinte?ti, stabilirea locuin?ei celor dou? minore pân? la solu?ionarea irevocabil? a cauzei înregistrat? pe rolul Judec?toriei Cornetu sub nr. ... nu este de natur? s? prejudece fondul, în prezenta cauz? instan?a fiind chemat? s? cerceteze numai aparen?a dreptului reclamantului de a exercita autoritatea p?rinteasc? asupra copiilor în comun cu mama ?i de a locui în mod statornic cu minorele.

Cât prive?te cerin?ele generale ale ac?iunii civile, formularea unei preten?ii, existen?a unui interes, calitatea procesual? ?i capacitatea procesual?, instan?a re?ine c? acestea sunt, de asemenea, îndeplinite în cauz?. Din certificatele de na?tere reiese c? minorele ...?i ... sunt fiicele reclamantului ?i ale pârâtei, iar sus?inerile p?r?ilor, coroborate cu întreg materialul probator administrat în cauz?, relev? existen?a între acestea a unor neîn?elegeri cu privire la modul de exercitare a autoritii p?rinte?ti ?i cu privire la locuin?a minorelor, pân? la solu?ionarea divor?ului, în condi?iile în care p?r?ile sunt separate în fapt de aproape 2 ani.

A?a cum am ar?tat mai sus, cu privire la aspectele deduse judecii, s-a pronun?at o ordonan pre?edin?ial? de c?tre Judec?toria Cornetu, la data de 12.07.2011, având în vedere situa?ia de fapt existent? la acea dat?.

Ordonan?a pre?edin?ial?, de?i este o veritabil? hot?râre judec?toreasc?, se bucur? de putere de lucru judecat în anumite condi?ii. Astfel, având în vedere caracterul de m?sur? vremelnic?, ordonan?a pre?edin?ial? poate fi schimbat? printr-o alt? ordonan pre?edin?ial?, dac? împrejur?rile care au determinat pronun?area primei ordonan?e s-au modificat.

A?adar, dac? situa?ia de fapt a r?mas neschimbat?, putem vorbi de puterea de lucru judecat a ordonan?ei fa de noua cerere de ordonan pre?edin?ial?, prin care se solicit? modificarea m?surii dispuse anterior.

În consecin, instan?a va analiza dac? la nivelul situa?iei de fapt ce a stat la baza pronunrii ordonan?ei pre?edin?iale nr.... în dosarul nr. ...al Judec?toriei Cornetu au intervenit schimb?ri de natur? a impune modificarea m?surilor dispune prin aceasta.

Fa de limitele în care instan?a trebuie s? se pronun?e, materialul probator administrat va fi analizat exclusiv cu privire la perioada 12.07.2011-06.04.2012, fiind înl?turate depozi?iile martorilor audia?i cu privire la destr?marea rela?iilor de c?s?torie dintre p?r?i, comportamentul p?rin?ilor pân? la data de 12.07.2011, precum ?i întreb?rile din interogatoriu ?i înscrisurile referitoare la aceast? perioad?. Constatând c? între martorul propus de pârât? ...?i reclamantul ... exist? rela?ii de du?m?nie datorate plângerilor penale formulate ?i datorit? afirma?iilor publice f?cute de c?tre ace?tia, m?rturia acestuia va fi înl?turat? din materialul probator administrat. Tot astfel, declara?iile autentificate, olografe sau date în fa?a unor alte instan?e ale anumitor persoane, depuse la dosar nu vor fi avute în vedere cât timp proba testimonial? se administreaz? în fa?a instan?ei de judecat? învestit? cu judecarea cauzei, iar p?r?ile au avut ocazia s? propun? ?i s? administreze aceast? prob? în prezenta cauz?.

Instan?a re?ine c? de la pronun?area ordonan?ei pre?edin?iale, fetele au locuit împreun? cu tat?l pân? la data de 15.03.2012, când, în urma desfur?rii procedurii execut?rii silite, minorele au fost încredin?ate efectiv mamei. Conform sus?inerilor p?r?ilor, confirmate de declara?iilor martorilor, au existat mai multe tentative de încercare de executare silit? a ordonan?ei pre?edin?iale r?mase f?r? succes, datorit? refuzului tat?lui de a permite efectuarea execut?rii silite.

A?a cum rezult? din înscrisurile existente la dosar ?i din sus?inerile pârâtei, în aceast? perioad? mama ?i-a putut vizita copii de pu?ine ori, numai în prezen?a tat?lui,f?r? a le putea lua la domiciliul s?u.

Totodat?, la data de 01.10.2010 a intrat în vigoare un nou Cod civil (art. 220, alin 1 din legea 71/2011) care abrog? dispozi?iile legii 4/1953 privind Codul Familiei (art. 230, lit m din legea 71/2011) ?i care cuprinde ?i dispozi?ii de imediat? aplicare relative la rela?iile de familie. Instan?a re?ine c? prezenta ac?iune a fost formulat? dup? 01.10.2011, la 01.11.2011, astfel c? dispozi?iile art.373-404 Cod Civil referitoare la divor? ?i efectele acestuia sunt pe deplin aplicabile în cauza de fa.

Instan?a re?ine c? în cauz? sunt aplicabile dispozi?iile art. 263, alin 1 Cod civil ?i ale art. 483, alin Cod civil, care consacr? principiul respect?rii interesului superior al minorului în luarea deciziilor ce îl privesc.

În ceea ce prive?te exercitarea autoritii p?rinte?ti, instan?a re?ine c? dup? pronun?area primei ordonan?ei pre?edin?iale, copii au locuit cu tat?l care s-a ocupat de îngrijirea ?i cre?terea acestora, ajutat fiind de bunica patern?. Capacitatea tat?lui de a se ocupa de copii s?i nu a înregistrat nicio modificare dup? data de 12.07.2012, r?mânând de actualitate considerentele ordonan?ei pre?edin?iale din 12.07.2011, în care se re?ine c?  tat?l se ocupa îndeaproape de cre?terea ?i îngrijirea copiilor, c? exist? o leg?tur? afectiv? puternic? între p?rinte ?i copii ?i c? tat?l prezint? garan?iile morale ?i financiare necesare dezvolt?rii normale a minorelor.  Mai mult, din probele administrate în prezenta cauz?, rezult? c? leg?tura de ata?ament dintre tat? ?i cei doi copii nu a suferit modific?ri nici dup? ce copiii au trecut în îngrijirea mamei.

În prezent minorele se afl? în îngrijirea mamei, iar conform raportului de ancheta social? întocmit în cauz? aceasta este deplin capabil? din punct de vedere moral ?i material s? asigure copiilor o dezvoltare fizic? ?i psihic? optim?. Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei reiese c? pârâta, dup? ce i-au fost încredin?a?i efectiv copiii, în calitate de reprezentant legal al acestora, a f?cut demersuri pentru înscrierea acestora într-o institu?ie de înv?mânt.

Conform art. 503, alin 1 Cod civil p?rin?ii exercit? împreun? ?i în mod egal autoritatea p?rinteasc? iar conform art. 486, alin 3 Cod civil ambii p?rin?i r?spund pentru cre?terea copiilor lor minori.

Având în vedere c? dispozi?iile art . 6132 Cpc permit instan?ei în mod expres s? dispun? în mod vremelnic, pe parcursul procesului de divor?, m?suri care pot fi luate odat? cu pronun?area divor?ului cu privire la situa?ia copiilor minori, instan?a re?ine c? în cauz? sunt aplicabile dispozi?iile art. 397, art. 398, alin 1 Cod civil, care prev?d c? autoritatea p?rinteasc? cu privire la copiii minori se exercit? în comun de c?tre ambii p?rin?i, iar pentru motive temeinice ?inând cont de interesul superior al minorilor instan?a poate hot?rî ca autoritatea p?rinteasc? s? fie exercitat? numai de  c?tre unul dintre p?rin?i.

Autoritatea p?rinteasc?, no?iune nou? în dreptul românesc, reprezint? ansamblul de drepturi ?i obliga?ii pe care p?rin?ii le exercit? cu privire la minor ?i la bunurile sale. În concret autoritatea p?rinteasc? se exercit? numai în interesul superior al copilului prin luarea deciziilor cu privire la modalitatea de cre?tere a minorului, la educa?ia acestuia, la preg?tirea profesional?, etc.  În cauza  Nielsen contra Danemarcei, pronun?at? de CEDO s-a statuat cu titlu de principiu faptul c? exercitarea drepturilor p?rinte?ti reprezint? un drept fundamental al vie?ii de familie.

Exercitarea autoritii p?rinte?ti în comun de c?tre ambii p?rin?i presupune în mod necesar existen?a unei colabor?ri a p?rin?ilor, chiar ?i dup? separarea acestora, pentru luarea deciziilor în interesul minorului. Din interogatoriile administrate în prezenta cauz? rezult? c? ?i dup? pronun?area ordonan?ei pre?edin?iale din 12.07.2011 conflictul dintre cele dou? p?r?i a continuat s? existe ?i chiar s-a amplificat datorit? încerc?rilor repetate de executare silit?, reie?ind neîndoielnic diferen?ele de opinie relative la exercitarea drepturilor p?rinte?ti, pozi?iile conflictuale pe care se situeaz? fiecare dintre p?rin?i ?i imposibilitatea existen?ei unei comunic?ri între ace?tia.

Având în vedere vârsta fraged? a minorelor, sexul acestora, concluziile raportului de anchet? social? efectuat la domiciliul mamei ?i faptul c? din întregul material probator administrat nu rezult? c? între cei doi p?rin?i ar exista minimul de în?elegere necesar pentru luarea unor decizii care s? aib? în vedere exclusiv interesul superior al copiilor, instan?a re?ine c? exercitarea autoritii p?rinte?ti în comun de c?tre ambii p?rin?i ar aduce prejudicii grave dezvolt?rii celor doi copii.

În sprijinul acestei afirma?ii, instan?a re?ine c? a?a cum rezult? din referatul de anchet? social? efectuat în cauz? la domiciliul tat?lui cei doi copii nu au frecventat cursurile vreunei gr?dini?e de?i au vârsta necesar?, deoarece tat?l le-a retras dintr-un astfel de colectiv. Mai mult p?rin?ii nu au ajuns la un acord cu privire la vizitarea minorelor dup? pronun?area hot?rârii judec?tore?ti din 12.07.2011. Tat?l a împiedicat executarea acestei hot?rârii refuzând s? încredin?eze copiii mamei ?i refuzând s? îi permit? accesul acesteia în fostul c?min conjugal pentru a-?i vizita copiii, aducând astfel atingere dreptului la via?a de familie, consacrat de art. 8 CEDO.

Instan?a va înl?tura sus?inerile minorelor exprimate în fa?a reprezentantului autoritii tutelare, deoarece acestea au fost f?cute la scurt timp dup? ce acestea au trecut în îngrijirea ?i supravegherea mamei, dup? o perioad? de timp petrecut? exclusiv în locuin?a tat?lui ?i au la baz? o p?rere format? în perioada în care au fost private de prezen?a mamei în via?a lor. Totodat? instan?a are în vedere vârsta fraged? a minorelor ?i discern?mântul limitat inerent acesteia.

Instan?a va înl?tura din declara?ia martorei ...sus?inerile referitoare la fapte desfurate în perioada ce nu fac obiectul prezentei cauze ?i care au fost analizate în cuprinsul primei ordonan?e pronun?ate. Totodat? vor fi înl?turate declara?iile martorei referitoare la faptul c? cele dou? fete nu au dorit s? plece de acas? ?i la triste?ea pe care a observat-o la minora ...privind materialele televizate, cât timp acestea nu au la baz? constat?ri personale, f?cute prin propriile sim?uri, ci se bazeaz? pe o prezentare jurnalistic? a cazului ap?rut? în mass-media ?i pe presupuneri proprii.

Din sus?inerile martorei ...rezult? c? aceasta a stat pu?in în preajma copiilor ?i nu a putut observa pe larg reac?ii ale acestora în preajma p?rin?ilor. Sus?inerile martorei referitoare la îngrijirea superioar? pe care tat?l le-ar putea-o asigura copiilor ?i la ata?amentul copiilor fa de tat? nu sunt fundamentate pe cunoa?terea am?nun?it? a rela?iilor dintre copii ?i p?rin?i sau pe afirma?ii ale copiilor. Analizând în ansamblu declara?ia acestei martore rezult? subiectivismul dat de rela?ia tensionat? existent? între ea ?i pârât?, generat? de faptul p?r?sirii intempestive a locuin?ei de c?tre pârât? ?i de neachitarea anumitor obliga?ii financiare de c?tre aceasta. Declara?ia sa se coroboreaz? cu materialul probator administrat în sensul c? mama se ocup? de cre?terea copiilor, neabandonând atribu?iile de p?rinte în sarcina altor persoane. Stabilirea modului de cre?tere al copiilor, al locuin?ei acestora ?i a educa?iei pe care o vor primi constituie obliga?ii care revin în mod normal p?rintelui c?ruia i-au fost încredin?a?i copiii. Tot din declara?ia acestei martore rezult? c? dup? 15.03.2012, mama a locuit împreun? cu bunica matern? ?i c? fetele au fost bucuroase când au primit vizita tat?lui.

Sus?inerile reclamantului referitoare la producerea unei traume psihice  minorelor prin încerc?rile repetate ale mamei de executare silit? vor fi înl?turate cât timp obliga?ia de executare a m?surii încredinrii copiilor c?tre mam?, stabilit? printr-o hot?râre judec?toreasc? revenea însu?i reclamantului. Acesta nu poate invoca propria culp? cât timp putea preveni producerea unor eventuale suferin?e copiilor datorate acestor proceduri prin respectarea obliga?iei ce îi revenea. Mai mult decât atât din declara?ia martorei propuse de c?tre pârât? ?i din înscrisurile depuse la dosar rezult? c? minorele nu au fost prezente la toate încerc?rile de executare silit?.

Întreruperea leg?turilor, chiar ?i pentru o scurt? perioad? de timp, dintre minori ?i unul dintre p?rin?i poate conduce la dezechilibre morale ?i afective ireparabile în via?a copiilor, îns? din sus?inerile reprezentantei DGASPC Ilfov, audiat? ca martor în prezenta cauz? ?i din plan?ele fotografice depuse la dosar nu rezult? c? leg?tura afectiv? dintre mam? ?i cele dou? minore ar fi fost afectat? în vreun fel în perioada 12.07.2011-06.04.2012, în perioada de separa?ie.

Pentru aceste considerente, constatând c? situa?ia de fapt re?inut? prin sentin?a nr. ... a Judec?toriei Cornetu nu s-a modificat iar interesul superior al minorelor nu reclam? modificarea m?surii încredinrii c?tre mam?, instan?a va respinge cererea reclamantului cu privire la acest aspect, ca neîntemeiat?. Totu?i, conform jurispruden?ei constante a CEDO ?i a dispozi?iilor legii 272/2004, acela dintre p?rin?i care nu locuie?te împreun? cu copilul trebuie s? beneficieze de un drept de vizit?.

În ceea ce prive?te locuin?a minorelor, din referatul de ancheta social? precum si din afirma?iile p?r?ilor reiese c? minorele au locuit pân? la 15.03.2012 cu tat?l în locuin?a bunicilor paterni, împreun? cu ace?tia, o str?bunic? ?i logodnica tat?lui. În prezent, fetele locuiesc împreun? cu mama într-un apartament închiriat în comuna ..., care acoper? necesitile locative ale lor ?i ale mamei. Aici cei doi copii beneficiaz? de un spa?iu propriu, amenajat corespunz?tor vârstei. Pârâta împreun? cu copiii locuiesc aici de la data de 20.03.2011 ?i frecventeaz? cursurile ?colii „Alexandru Odobescu” din ....

Interpretând dispozi?iile art. 400, alin 1 cod civil, instan?a de tutel?, odat? cu pronun?area divor?ului, stabile?te locuin?a minorilor, la p?rintele cu care locuiesc în mod statornic, ?inând seama de interesul superior al copiilor. Totodat? conform 400, alin 2 Cod civil dac? pân? la divor?, copilul a locuit cu ambii p?rin?i, instan?a îi stabile?te locuin?a la unul dintre ei, ?inând seama de interesul s?u superior.

Instan?a re?ine c? cele dou? minore au locuit în mod statornic la locuin?a tat?lui pân? la data de 15.03.2012, când acestea au fost mutate la locuin?a mamei. A?adar în prezent copii au locuin?a statornic? la mam?. Faptul c? cele dou? minore locuiesc cu mama de atât de pu?in timp se datoreaz? refuzului tat?lui de a executa o hot?râre judec?toreasc? irevocabil? prin care s-a stabilit indirect locuin?a minorelor la mam? prin faptul încredinrii copiilor c?tre aceasta.

No?iunea de locuin a minorului nu vizeaz? direct imobilul sau adresa po?tal? la care va locui acesta ci faptul locuirii continue a minorului împreun? cu unul dintre p?rin?i. Mai mult, schimbarea locuin?ei de c?tre unul dintre p?rin?i sau faptul nede?inerii în proprietate a unei locuin?e nu echivaleaz? cu lipsa unei locuin?e apte s? ofere minorilor un climat de siguran.

În spe, m?sura stabilirii locuin?ei minorelor la unul dintre p?rin?i va urm?ri asigurarea stabilitii pe parcursul procesului de divor? ?i prevenirea permut?rilor nenum?rate între locuin?ele celor doi p?rin?i. Faptul c? mama ?i-a schimbat locuin?a imediat dup? ce i-au fost încredin?ate efectiv minorele, se datoreaz? atitudinii reclamantului, nu îi poate fi imputat? pârâtei ?i nu poate atrage re?inerea inexisten?ei unei locuin?e statornice a minorelor. Reclamantul nu se poate prevala de propria culp? pentru a ob?ine satisfacerea unor preten?ii.

Instan?a constat? c? de la pronun?area ordonan?ei pre?edin?iale de c?tre Judec?toria Cornetu nu au intervenit evenimente de natur? a impune stabilirea locuin?ei minorelor la tat?, motiv pentru care va respinge acest cap?t de cerere ca neîntemeiat.

În consecin, pentru toate argumentele expuse mai sus, în temeiul art. 581, alin 1 Cpc coroborat cu art. 6132 Cpc instan?a va respinge cererea de emitere a unei ordonan?e pre?edin?iale, ca neîntemeiat?.

În temeiul art. 129 ?i art. 274 C.p.c. va lua act c? nu s-au solicitat cheltuieli de judecat?.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOT?RTE

Respinge cererea având ca obiect emiterea unei ordonan?e pre?edin?iale, formulat? de reclamantul ..., cu domiciliul în Ora? ... jude? Ilfov, în contradictoriu cu pârâta ..., domiciliat? în fapt în comuna ... sat ...str. ...?i cu Autoritatea Tutelar? – Prim?ria …. ?i Prim?ria … Bucure?ti,  ca neîntemeiat?.

Ia act c? nu s-au solicitat cheltuieli de judecat?.

Cu drept de recurs în 5 zile de la pronun?are.

Pronun?at? în ?edin public?, ast?zi 06.04.2012.

PRE?EDINTEGREFIER