Partaj bunuri comune şi pretenţii

Sentinţă civilă 3170 din 11.04.2012


Dosar nr. ...

ROMÂNIA

JUDEC?TORIA SECTORULUI 4 BUCURE?TI

SEC?IA CIVIL?

---------------*---------------

SENTIN?A CIVIL? NR. ...

?edin?a public? din data de 11.04.2012

INSTAN?A CONSTITUIT? DIN:

PRE?EDINTE:  ...

GREFIER:  ...

Pe rol, pronun?area asupra cauzei civile privind pe reclamantul-pârât  ... ?i pe pârâta-reclamant? ..., având drept obiect partaj bunuri comune si preten?ii.

Dezbaterile si cuvântul pe fondul cauzei au avut loc în ?edin?a public? din data de 28.03.2012, fiind consemnate în încheierea  de ?edin de la acea dat?, care face parte integrant? din prezenta hot?râre, când instan?a a amânat pronun?area la data de 4.04.2012 pentru a da posibilitatea p?r?ilor s? depun? concluzii scrise. Ulterior, din lips? de timp pentru deliberare pronun?area a fost amânat? la data de 11.04.2012.

I N S T A N ? A,

Deliberând asupra cauzei civile de fa, constat? urm?toarele:

Prin cererea înregistrat? la data de 6.10.2010 pe rolul Judec?toriei Sectorului 4 Bucure?ti sub nr. ... reclamantul-pârât ...  a chemat în judecat? pe pârâta ... solicitând instan?ei s? dispun? partajul imobilului situat în Bucure?ti, sector 4, ... ?i al autoturismului marca ...cu nr. de înmatriculare ...în cote egale, atribuirea imobilului c?tre pârât? ?i a autoturismului c?tre reclamant, stabilirea sultelor precum ?i obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecat?.

În motivarea cererii reclamantul a precizat c? s-a c?s?torit cu pârâta la data de 27.07.1985 iar prin sentin?a civil? nr. ... s-a dispus divor?ul pe baza acordului p?r?ilor. S-a învederat c? imobilul a fost cump?rat prin contractul autentificat sub nr. ... la Biroul Notarului Public ... ?i se afl? în posesia pârâtei de la data pronunrii divor?ului, cu acordul reclamantului. De asemenea, reclamantul a precizat c? nu are nicio preten?ie la bunurile mobile dobândite în timpul c?s?toriei, ce au r?mas în apartamentul ocupat de pârât?, dar solicit? s?-i fie atribuit autoturismul deoarece îi este util în activitatea pe care o desfoar?.

În drept au fost invocate dispozi?iile art. 673 ?i urm. C.p.c.

În dovedire reclamantul a solicitat proba cu înscrisuri, proba testimonial?, proba cu interogatoriu ?i proba cu expertiz?.

La data de 19.01.2011 pârâta a formulat întâmpinare ?i cerere reconven?ional? prin care a solicitat s? fie partajat? ?i cota de 50% din p?r?ile sociale de?inute la ..., dobândit? în timpul c?s?toriei în cote egale ?i s? se dispun? obligarea reclamantului la plata sumei de ... lei ce reprezint? ½ din valoarea creditului restituit c?tre .... De asemenea, a solicitat s?-i fie atribuit autoturismul pe considerentul c? reclamantul mai are un autoturism iar autovehiculul marca Dacia a fost folosit timp de 2 ani ca taxi. Pârâta a precizat ?i c? a absolvit de curând cursurile ?colii de ?oferi.

În motivare pârâta-reclamant? a precizat c? suma împrumutat? de la ... a fost folosit? pentru amenajarea apartamentului supus partajului, amenajare de care reclamantul profit? datorit? cre?terii valorii bunului supus partajului.

La data de 21.02.2011 reclamantul-pârât a depus întâmpinare la cererea reconven?ional? prin care a învederat c? p?r?ile sociale în cazul unei societi cu r?spundere limitat? sunt drepturi de crean ce nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile, drepturile aferente calitii de asociat neputând fi exercitate decât de titularul p?r?ilor sociale. Raportându-se la prevederile Legii nr. 31/1990, reclamantul-pârât consider? c? cererea de partajare a p?r?ilor sociale este inadmisibil?.

În ceea ce prive?te cap?tul de cerere având ca obiect obligarea sa la plata sumei de ... lei, reclamantul-pârât a precizat c? nu a avut cuno?tin de creditul contractat de pârâta-reclamant?, în perioada respectiv? fiind desp?r?i?i în fapt.

La data de 23.02.2011 reclamantul-pârât a depus o cerere completatoare prin care a solicitat includerea în masa partajabil? a unor bunuri mobile: televizor Philips, cuptor microunde Daewoo, mobilier dormitor ?i birou, mobilier pentru buc?t?rie, tablouri Hultoana Ion ?i calculator.

Pârâta-reclamant? a depus r?spuns la întâmpinare prin care a învederat c? a participat la toate activitile implicate de înfiin?area societii comerciale, motiv pentru care, fa de dispozi?iile art. 30 ?i 35 C.Fam, p?r?ile sociale pot fi partajate. De asemenea, a sus?inut c? reclamantul-pârât nu p?r?sise domiciliul conjugal la data la care a fost contractat creditul pentru efectuarea amenaj?rilor.

Printr-o alt? cerere, depus? la dosar în data de 6.04.2011, pârâta-reclamant? a solicitat ca bunurile mobile s? fie atribuite c?tre reclamantul-pârât ?i obligarea acestuia la plata unei sulte corespunz?toare cotei sale de contribu?ie. Totodat?, a precizat c? tablourile nu pot fi incluse în masa partajabil? deoarece sunt primite în dar iar calculatorul a fost luat de reclamantul-pârât la punctul de lucru al societii ....

La termenul din 4.05.2011 s-au încuviin?at pentru p?r?i proba cu înscrisuri, proba cu interogatoriu, proba testimonial?, iar pentru reclamantul-pârât ?i efectuarea unor expertize: imobiliar?, mobiliar? ?i auto. Toate probele au fost administrate în cursul judecii.

Ulterior, la data de 15.06.2011, pârâta-reclamant? a depus preciz?ri prin care a solicitat s?-i fie atribuit apartamentul în natur? ?i s? se constate c? a avut o cot? de contribu?ie de 75% la dobândirea acestuia.

În motivare s-a învederat c? pre?ul pl?tit pentru apartamentul supus partajului a fost de ... Rol ?i a fost achitat cu banii încasa?i din vânzarea unui apartament situat în Bucure?ti, ... cump?rat de la ... în anul 1992, apartament ce fusese atribuit pârâtei-reclamante cu chirie de la societatea la care lucra. S-a mai învederat c? reclamantul-pârât nu a avut un loc de munc? stabil în perioada 1992-2002, reclamanta-pârât? achitând singur? ratele pentru imobil. Referitor la bunurile mobile, pârâta-reclamant? a solicitat s? fie atribuite reclamantului-pârât cu obligarea acestuia la plata unei sulte egale cu jum?tate din valoarea lor.

La data de 15.06.2011 reclamantul-pârât a depus o cerere modificatoare prin care a solicitat s? se constate c? a avut o cot? de contribu?ie de 80% la dobândirea apartamentului, având venituri mai mari decât cele ale pârâtei-reclamante în timpul c?s?toriei. 

Ulterior, la data de 1.02.2012, reclamantul-pârât a depus o nou? cerere precizatoare prin care a solicitat s?-i fie atribuit apartamentul învederând c? pârâta-reclamant? nu are venituri pentru a putea achita sulta, o dovad? în acest sens fiind cererile repetate de ajutor public judiciar formulate de aceasta în cursul judecii ?i datoria pe care o are fa de Asocia?ia de proprietari. Printr-o alt? cerere precizatoare depus? ulterior reclamantul-pârât a solicitat s? se constate în favoarea sa o cot? de contribu?ie de 80% ?i la dobândirea autoturismului ?i a celorlalte bunuri mobile, s? îi fie atribuit autoturismul iar celelalte bunuri mobile c?tre pârâta-reclamant?.

La data de 29.02.2012 pârâta-reclamant? a depus întâmpinare la aceste ultime cereri precizatoare ale reclamantului-pârât.

Pârâta-reclamant? a beneficiat de ajutor public judiciar în cuantum de ... lei sub forma scutirii sale de plata acelei sume cu titlul de tax? judiciar? de timbru.

Din analiza probelor se re?ine c? p?r?ile au fost c?s?torite în perioada 27.07.1985-9.12.2008, c?s?toria fiind desf?cut? prin divor? pe baza acordului prin sentin?a nr. ... pronun?at? de Judec?toria Sector 4 Bucure?ti în dosarul nr. .... Imobilul din Bucure?ti, ... a fost cump?rat de p?r?i în timpul c?s?toriei la pre?ul de ... Rol prin contractul autentificat sub nr. ... la BNP ... iar autoturismul ...cu nr. de înmatriculare ...este înmatriculat pe numele reclamantului-pârât in noiembrie 2004, la dosar nefiind depus actul prin care a fost dobândit din care s? reias? pre?ul de achizi?ie. Dat fiind c?, potrivit certificatului de înmatriculare, anul fabrica?iei autoturismului este 2004, se prezum? c? autoturismul a fost dobândit în anul 2004. Prin raportul de expertiz? întocmit de ... autoturismul a fost evaluat la suma de ... lei.

Conform adresei nr. ... emis? de Serviciul de Publicitate Imobiliar? Sector 4 Bucure?ti, imobilul supus partajului nu are carte funciar? deschis? iar din verific?rile efectuate de aceast? institu?ie a rezultat c? nu exist? sarcini sau servitu?i înscrise în registrele de transcrip?iuni ?i inscrip?iuni.

De asemenea, prin raportul de expertiz? imobiliar? întocmit de expertul ... s-a stabilit c? apartamentul supus partajului este format din 3 camere ?i dependin?e, are o valoare de circula?ie de ... lei ?i nu poate fi partajat în natur?.

În cea ce prive?te bunurile mobile, expertul ... desemnat s? efectueze expertiza, a identificat numai televizorul marca Philips, cuptorul cu microunde, mobilierul pentru dormitor, mobilierul de birou, mobilierul tineret „Nora”, mobilierul pentru buc?t?rie ?i calculatorul, stabilind c? televizorul are o valoare de 500 lei, cuptorul, 200 lei, mobilierul de dormitor se compune din 2 dulapuri ?ifonier cu 2 ?i 3 u?i, pat dublu cu saltea cu dou? fe?e ?i ansambluri de rafturi, dou? dulapuri suspendate ?i are o valoare de 1000 lei, mobilierul de birou are o valoare de 450 lei ?i se compune din birou, ansamblu de rafturi ?i dou? corpuri dulap, camera de tineret are o valoare de 250 lei este format? din dulap, dou? corpuri bibliotec? ?i birou, mobilierul de buc?t?rie are o valoare de 1100 lei ?i se compune din 5 corpuri suspendate, corp hot?, corpuri de baz?, masc? chiuvet?, blat, corp tip soldat iar calculatorul are o valoare de 400 lei, valoarea total? a bunurilor fiind de 3900 lei. Factura fiscal? nr. ...din 7.12.2002 emis? de ... confirm? sus?inerile p?r?ilor privind achizi?ionarea televizorului în timpul c?s?toriei, cump?r?tor fiind reclamantul-pârât, iar factura f?r? num?r emis? de ... atest? cump?rarea de c?tre reclamantul-pârât a mobilierului - Camer? tineret. În facturile fiscale referitoare la calculator, nr. ...?i nr. ... emise de ... nu figureaz? îns? niciuna dintre p?r?i drept cump?r?tor ci o societate comercial?.

Având în vedere împrejur?rile re?inute mai sus, m?rturisirile f?cute de p?r?i prin cererile depuse la dosar cu privire la bunurile mobile, faptul c? încheierea de c?tre p?r?i a contractului de vânzare-cump?rare cu privire la imobil ?i dobândirea autoturismului au intervenit în timpul c?s?toriei, fa de dispozi?iile art. 30 C.Fam conform c?rora bunurile dobândite de oricare dintre so?i în timpul c?s?toriei sunt, de la data dobândirii, bunuri comune ale so?ilor, instan?a va re?ine caracterul de bunuri comuni pentru apartamentul nr. 67 situat în Bucure?ti, ..., autoturismul ...cu nr. de înmatriculare ...?i pentru urm?toarele bunuri mobile: televizor, mobilier pentru dormitor, camera tineret, mobilier pentru buc?t?rie, cuptor cu microunde ?i mobilierul de birou ?i, întrucât din probe nu au rezultat diferen?e în ceea ce prive?te contribu?ia p?r?ilor la achizi?ionarea bunurilor comune, fa de principiul egalitii în drepturi ?i obliga?ii între so?i, principiu instituit de art. 1 ?i 2 C.Fam, va stabili cote egale.

Calculatorul nu poate fi inclus în masa partajabil? cât? vreme, potrivit facturii depuse la dosar, acesta apar?ine unei persoane juridice iar din probe nu a rezultat existen?a vreunei rela?ii între societatea care l-a achizi?ionat ?i vreuna dintre p?r?i. De asemenea, tablourile nu pot fi incluse în masa bunurilor partajabile deoarece pârâta-reclamant? a contestat calitatea acestora de bunuri comune iar prin probele administrate nu s-a f?cut dovada datei dobândirii, a persoanei care le-a achizi?ionat ?i nici a modului de dobândire. În lipsa acestor elemente nu se poate re?ine c? p?r?ile de?in în proprietate comun? dev?lma tablourile, prezum?ia comunitii de bunuri operând numai în situa?ia în care se face dovada achizi?ion?rii acelor bunuri în timpul c?s?toriei de c?tre unul dintre p?r?i. În plus, tablourile nici nu au putut fi identificate de expert.

În ceea ce prive?te solicitarea pârâtei-reclamante de a se include în masa partajabil? ?i p?r?ile sociale de?inute de reclamantul-pârât la ...  ?i, se re?ine c? p?r?ile sociale nu se pot transmite decât în condi?iile Legii nr. 31/1990 iar acest act normativ nu reglementeaz? partajul ca mod de dobândire a calitii de asociat de un ter?. Conform art. 202 alin. 1, 2 ?i 3 din Lege, p?r?ile sociale pot fi transmise între asocia?i iar transmiterea c?tre persoane din afara societii este permis? prin succesiune sau prin acte între vii, în acest ultim caz numai dac? a fost aprobat? de asocia?i reprezentând cel pu?in trei p?trimi din capitalul social. Societatea cu r?spundere limitat? este o societate comercial? cu num?r mic de asocia?i, bazat? pe încredere, acesta fiind ?i motivul pentru care s-au reglementat condi?ii restrictive pentru transmiterea p?r?ilor sociale.

Conform adresei nr. ... emis? de Oficiul Registrului Comer?ului de pe lâng? Tribunalul Bucure?ti, ... a fost înfiin?at? în octombrie 2006 ?i avea ca asocia?i pe reclamantul-pârât ?i pe ..., fiecare având câte 100 de p?r?i sociale.

Fa de dispozi?iile Legii nr. 31/1990, în m?sura în care o parte din sumele de bani în schimbul c?rora a dobândit reclamantul-pârât p?r?ile sociale men?ionate mai sus ar proveni din veniturile pârâtei-reclamante, aceasta nu ar avea decât cel mult un drept de crean împotriva reclamantului-pârât, nicidecum un drept de coproprietate pentru a se putea include în masa partajabil? valoarea p?r?ilor sociale.

Ca atare, se va respinge ca neîntemeiat? solicitarea pârâtei-reclamante de partajare a p?r?ilor sociale. Totodat?, întrucât aceasta nu a solicitat constatarea în favoarea sa unui drept de crean împotriva reclamantului-pârât cu privire la p?r?ile sociale, în temeiul art. 129 C.p.c., instan?a nu se va pronun?a cu privire la acel drept.

Cât prive?te contribu?ia p?r?ilor la dobândirea bunurilor re?inute ca fiind comune, din înscrisurile depuse la dosar de p?r?i, din r?spunsurile p?r?ilor la interogatoriul reiese c? ambele p?r?i au avut perioade în care au avut venituri, indiferent de sursa acestora (salariu, venituri din dividende, din cedarea folosin?ei unor bunuri, activitate de transport persoane în regim de taxi, dup? caz) dar ?i perioade în care nu au desfurat activiti remunerate. Pe de alt? parte, de?i ambele p?r?i au sus?inut c? pre?ul apartamentului supus partajului ar fi fost pl?tit, cel pu?in par?ial, din pre?ul încasat ca urmare a vânz?rii unui alt apartament iar aceast? împrejurare se reg?se?te ?i în declara?iile martorilor, la dosar nu s-a depus copia contractului prin care a fost înstr?inat apartamentul respectiv, din Bucure?ti, ... ?i nici vreun alt înscris din care s? rezulte pre?ul încasat din acea tranzac?ie. Oricum, conform contractului de vânzare-cump?rare nr. ..., apartamentul respectiv a fost cump?rat de pârâta-reclamant? la data de 25.02.1992, a?adar, în timpul c?s?toriei, operând prezum?ia comunitii de bunuri. Declara?iile martorilor sunt contradictorii pe aspectul contribu?iei p?r?ilor la dobândirea apartamentelor respective, martorul ... sus?inând c? apartamentul din ... a fost cump?rat cu banii amândurora iar cel din ... cu banii încasa?i din vânzarea primului, tranzac?ii în urma c?rora ar fi r?mas o diferen de ... de dolari pe care p?r?ile ar fi folosit-o pentru începerea unei afaceri de c?tre reclamantul-pârât. De asemenea, martorul ... a învederat c? primul apartament a fost cump?rat cu plata pre?ului în rate, ratele fiind achitate de pârâta-reclamant?, iar apartamentul supus partajului a fost achizi?ionat cu banii încasa?i din vânzarea primului, diferen?a de ... de dolari fiind folosit? pentru renovarea apartamentului ?i pentru începerea unei afaceri de c?tre reclamantul-pârât. Martora ... a precizat îns? c? apartamentul din ... a fost cump?rat cu banii încasa?i din vânzarea primului apartament f?r? a putea furniza detalii cu privire la achizi?ionarea primului apartament sau cu privire la diferen?a dintre pre?ul încasat pentru apartamentul vândut ?i cel pl?tit pentru apartamentul cump?rat. Martorul ... a sus?inut c? nu ?tie cu ce bani a fost cump?rat imobilul supus partajului.

P?r?ile nu au dovedit pre?ul la care au fost achizi?ionate celelalte bunuri iar martorii au învederat c? autoturismul a fost cump?rat fie cu bani strân?i de c?tre reclamantul-pârât (...) fie cu bani împrumuta?i (...), niciuna dintre aceste ipoteze nefiind sus?inut? de înscrisurile aflate la dosar sau de m?rturisirile f?cute de p?r?i la interogatoriu.

Ca atare, întrucât nu s-a f?cut dovada cert? a unor contribu?ii diferen?iate la dobândirea bunurilor, fa de cele ar?tate mai sus, se va re?ine c? p?r?ile au contribuit în mod egal iar partajul se va face în cote egale.

Cum nimeni nu poate fi silit a r?mâne în indiviziune, în conformitate cu art. 728 C. Civil, iar prin înscrisurile depuse la dosar nu s-a f?cut dovada unui partaj anterior al bunurilor, în temeiul art. 673 ind. 1 ?i urm. C.p.c. ?i art. 36 C.Fam se va dispune sistarea proprietii comune prin formarea a dou? loturi: unul compus din apartament, mobilierul pentru dormitor ?i mobilierul pentru buc?t?rie ?i altul compus din autoturism, televizor, cuptorul cu microunde, camera Tineret ?i mobilierul de birou.

Având în vedere întinderea egal? a drepturilor p?r?ilor asupra masei partajabile, faptul c? pârâta-reclamant? nu are permis de conducere, dup? cum a recunoscut la interogatoriu, împrejurarea c? apartamentul s-a aflat în posesia pârâtei-reclamante de la desp?r?irea în fapt a p?r?ilor, aspect recunoscut de reclamantul-pârât prin cererea de chemare în judecat?, precum ?i utilitatea bunurilor mobile, dup? natura ?i destina?ia lor, instan?a va atribui reclamantului-pârât lotul nr. 2 iar pârâtei-reclamante lotul nr. 1.

Cât prive?te modalitatea concret? de partajare a bunurilor, instan?a re?ine c? sistarea comunitii de bunuri a so?ilor se face, de regul?, prin împ?r?irea bunurilor în natur?, în conformitate cu art. 36 C.Fam ?i art. 673 ind. 5 C.p.c. La formarea ?i atribuirea loturilor trebuie s? se ?in? seama de criteriile prev?zute de art. 673 ind. 9 C.p.c, respectiv: acordul p?r?ilor, m?rimea cotei ce se cuvine fiec?reia, natura bunurilor, domiciliul ?i ocupa?ia, faptul c? unul dintre coproprietari a f?cut îmbun?tiri sau construc?ii înainte de a cere împ?r?eala. Împ?r?irea în natur? se refer? la întreaga mas? a bunurilor comune dobândite de p?r?i în timpul c?s?toriei, nu la fiecare bun în parte, astfel încât este posibil ca prin formarea ?i atribuirea loturilor unele bunuri s? revin? în întregime unui so? iar altele celuilalt so?, f?r? s? fie vorba despre atribuire ca modalitate subsidiar? de partajare a bunurilor respective, în cazul în care partajul în natur? nu este posibil.

Pentru egalizarea loturilor, în temeiul art. 673 ind. 5 C.p.c, pârâta-reclamant? va fi obligat? s? pl?teasc? reclamantului-pârât o sult? în cuantum de ... lei în termen de 3 luni de la r?mânerea irevocabil? a prezentei hot?râri.

În ceea ce prive?te solicitarea pârâtei-reclamante de a se dispune obligarea reclamantului-pârât la plata sumei de ... lei cu titlul de desp?gubiri pentru suma pl?tit? în vederea restituirii unui credit,  instan?a re?ine c? nu s-a f?cut dovada caracterului de datorie comun? pentru acel împrumut.

Potrivit art. 32 C.Fam so?ii r?spund cu bunurile comune pentru cheltuielile f?cute cu administrarea oric?ruia dintre bunurile lor comune, pentru obliga?iile contractate împreun?, pentru obliga?iile contractate de fiecare dintre so?i în vederea împlinirii nevoilor obi?nuite ale c?sniciei ?i pentru repararea prejudiciului cauzat prin însu?irea de c?tre unul dintre so?i a unor bunuri proprietate public?, dac? prin aceasta au sporit bunurile comune ale so?ilor. Fiind vorba despre o enumerare limitativ?, orice alt? datorie care nu se încadreaz? în ipotezele reglementate de art. 32 C.Fam constituie o datorie proprie a so?ului care a contractat-o.

Datoria c?tre ... nu poate fi considerat? o datorie comun? cât? vreme nu s-a f?cut dovada inciden?ei vreunuia dintre cazurile reglementate de art. 32 C.Fam. Nu s-a probat folosirea sa pentru sus?inerea sarcinilor familiei (efectuarea unor îmbun?tiri la imobilul ce a constituit domiciliul conjugal), cum a invocat pârâta-reclamant?. Reclamantul-pârât a negat existen?a unui asemenea împrumut destinat cheltuielilor familiei iar martorii nu au furnizat detalii relevante pe acest aspect.

În aceste condi?ii, fiind vorba despre o datorie personal? a pârâtei-reclamante, nu exist? niciun temei legal pentru obligarea reclamantului-pârât la plata a jum?tate din contravaloarea ratelor achitate pentru restituirea împrumutului respectiv, acest cap?t de cerere urmând s? fie respins ca neîntemeiat.

Întrucât valoarea bunurilor primite de pârâta-reclamant? depe?te de 10 ori cuantumului ajutorului public judiciar de care a beneficiat în acest proces, în temeiul art. 50 ind. 2 din OUG nr. 51/2008 pârâta-reclamant? va fi obligat? s? restituie în favoarea statului român suma de ... lei reprezentând ajutorul public judiciar sub forma scutirii sale de plata taxei de timbru.

Cât prive?te cheltuielile de judecat?, fa de înscrisurile depuse la dosar referitoare la taxa judiciar? de timbru pl?tit? de p?r?i, onorariul de avocat ?i onorariile pentru expertiz? achitate de reclamantul-pârât, solu?ia de admitere în parte a cererilor ?i dispozi?iile art. 274 C.p.c, în temeiul art. 276 C.p.c. instan?a va compensa cheltuielile de judecat? ?i va dispune obligarea pârâtei-reclamante s? pl?teasc? reclamantului-pârât diferen?a de ... lei cu acest titlu. Pentru stabilirea acestei sume instan?a a avut în vedere faptul c? reclamantul-pârât este îndreptit s? primeasc? de la pârâta-reclamant? numai ½ din cuantumul onorariilor pentru expertiz? ?i numai taxa de timbru achitat? pentru capetele de cerere care au fost admise, nu ?i taxa pl?tit? pentru cap?tul de cerere având ca obiect stabilirea în favoarea sa a unei cote de 80% ori taxa pl?tit? pentru partajul tablourilor ?i al calculatorului în privin?a c?rora s-a stabilit c? nu pot fi incluse în masa bunurilor comune. De asemenea, pârâta-reclamant? este îndreptit? s? recupereze de la reclamantul-pârât, pe lâng? onorariul de avocat, taxa de timbru pentru cap?tul de cerere ce vizeaz? partajul apartamentului (tax? pentru care a beneficiat de ajutor public judiciar dar pe care pârâta-reclamant? trebuie s? o restituie statului conform art. 50 ind. 2 din OUG nr. 51/2008), nu îns? ?i cea pentru partajul p?r?ilor sociale, pentru cap?tul de cerere având ca obiect preten?ii ori pentru cel privind stabilirea în favoarea sa a unei cote de contribu?ie de 75%.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T ? R ? ? T E

Admite în parte cererea principal? formulat? de reclamantul-pârât ..., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedur? în Bucure?ti, ..., în contradictoriu cu pârâta-reclamant? ..., domiciliat? în Bucure?ti, sector 4, ....

Admite în parte cererea reconven?ional? formulat? de pârâta pârâta-reclamant? ... în contradictoriu cu reclamantul-pârât ....

Dispune ie?irea p?r?ilor din indiviziune cu privire la bunurile dobândite în timpul c?s?toriei în cote egale, respectiv: apartamentul nr. 43 situat în Bucure?ti, ... ..., autoturismul marca ...cu nr. de înmatriculare ..., televizor ..., mobilier pentru dormitor, camera tineret, mobilier pentru buc?t?rie, cuptor cu microunde ?i mobilier de birou, astfel cum au fost identificate ?i evaluate de exper?ii ..., ... ?i ... prin formarea a dou? loturi: Lotul nr. I compus din apartament, mobilierul pentru dormitor ?i mobilierul pentru buc?t?rie ?i Lotul nr. II compus din autoturism, televizor, cuptorul cu microunde, camera Tineret ?i mobilierul de birou.

Atribuie lotul I pârâtei-reclamante iar lotul II reclamantului-pârât.

Oblig? pârâta-reclamant? s? pl?teasc? reclamantului-pârât o sult? în cuantum de ... lei în termen de 3 luni de la r?mânerea irevocabil? a prezentei hot?râri.

Respinge ca neîntemeiate capetele de cerere privind stabilirea unor cote diferen?iate de contribu?ie.

Respinge ca neîntemeiate capetele de cerere reconven?ional? privind includerea în masa partajabil? a unei cote de 50% din p?r?ile sociale la ... ?i obligarea reclamantului-pârât la plata sumei de ... lei cu titlul de desp?gubiri.

Oblig? pârâta-reclamant? s? restituie în favoarea statului român ajutorul public judiciar în cuantum de ... lei de care a beneficiat în cursul acestui proces.

Compenseaz? cheltuielile de judecat? ?i, în consecin, oblig? pârâta-reclamant? s? pl?teasc? reclamantului-pârât suma de ... lei cu titlul de cheltuieli de judecat?.

Cu drept de apel în 15 zile de la comunicare.

Pronun?at? în ?edin public?, ast?zi 11.04.2012.

 PRE?EDINTE, GREFIER,

7

Domenii speta