Suspendarea judecăţii întemeiată pe dispoziţiile art. 155 indice 1 – cod procedură civilă. cerinţe.

Decizie 938 din 19.05.2009


MATERIE: DREPT PROCESUAL CIVIL

SUSPENDAREA JUDECĂŢII ÎNTEMEIATĂ PE DISPOZIŢIILE ART.

155 INDICE 1 – COD PROCEDURĂ CIVILĂ. CERINŢE.

Potrivit art. 155 indice 1 Cod procedură civilă, instanţa poate suspenda judecata atunci când constată că desfăşurarea normală a procesului este împiedicată din vina părţii reclamante, prin neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege ori stabilite în cursul judecăţii.

Nedepunerea de către reclamant a înscrisurilor doveditoare privind gradul de rudenie cu proprietarii iniţiali ai imobilului în litigiu, nu este de natură să împiedice desfăşurarea normală a judecăţii, sarcina probei în ceea ce priveşte calitatea de persoană îndreptăţită conform Legii nr. 10/2001 incumbându-i acesteia, nicidecum instanţei.

Sursa primară.

 Decizia civilă nr. 938 din 19 mai 2009 pronunţată de Curtea de Apel Oradea în dosar nr. 1665/83/2007.

Prin încheierea dată în şedinţa publică din 13 februarie 2009 pronunţată de Tribunalul Satu Mare, în dosar nr. 1665/83/2007, în baza art.155 ind.1 Cod procedură civilă, s-a suspendat soluţionarea judecării cauzei civile privind pe reclamantul S.E., în contradictoriu cu pârâtul P.M.SATU MARE, cu sediul în Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie nr.1, jud. Satu Mare, având ca obiect  Legea 10/2001.

S-au învederat părţilor disp. art. 248 Cod procedură civilă privind perimarea cauzei, dacă pricina rămâne în nelucrare din vina părţilor timp de 1 an de la data suspendării.

Judecata urmând a fi reluată dacă obligaţiile au fost îndeplinite, prin cererea de repunere pe rol a cauzei, la cererea uneia dintre părţi, înaintea împlinirii termenului de perimare.

Pentru a pronunţa în acest mod, tribunalul a reţinut următoarele:

Reclamantul nu a făcut dovada gradului de rudenie cu persoanele din coala CF 4214 Satu Mare şi raportat la cele învederate de reprezentanta reclamantului, că clientul său locuieşte în Statele Unite ale Americii, existând la dosar o dovadă în acest sens, în  baza art.155 ind. 1 Cod procedură civilă, a suspendat judecarea cauzei.

Împotriva acestei încheieri a declarat recurs pârâtul – recurent P. M. Satu Mare, solicitând casarea acesteia şi în consecinţă, continuarea judecăţii, în cauză.

În motivarea recursului se arată că reclamantului i s-au acordat 15 termene de judecată în vederea depunerii la dosar a înscrisurilor prin care să facă dovada calităţii de moştenitor după titularii iniţiali ai dreptului de proprietate, cu alte cuvinte pentru a face dovada calităţii de persoană îndreptăţită la beneficiul măsurilor reparatorii în temeiul Legii 10/2001, însă nu s-a conformat acestor solicitări.

În drept, invocă dispoziţiile art. 244 indice 1, art. 304 pct. 5 şi 9 Cod procedură civilă.

Intimatul, deşi legal citat nu s-a prezentat în instanţă.

Examinând recursul prin prisma motivelor invocate, Curtea reţine următoarele:

Potrivit art. 155 indice 1 Cod procedură civilă, instanţa poate suspenda judecata atunci când constată că desfăşurarea normală a procesului este împiedicată din vina părţii reclamante, prin neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege ori stabilite în cursul judecăţii.

În speţă, nedepunerea de către reclamant a înscrisurilor doveditoare privind gradul de rudenie cu proprietarii iniţiali ai imobilului în litigiu nu este de natură să împiedice desfăşurarea normală a procesului, sarcina probei – respectiv a calităţii de persoană îndreptăţită conform Legii 10/2001 – incumbându-i acestuia, nicidecum instanţei de judecată.

Faţă de considerentele mai sus reţinute, Curtea urmează potrivit art. 312 alin. 1 Cod procedură civilă , să admită recursul şi să caseze încheierea atacată, dispunând continuarea judecăţii cauzei.