Pensie de urmaş. Recalcularea punctajului mediu anual al susţinătorului legal

Decizie 1426 din 19.10.2006


Pensie de urmaş. Recalcularea punctajului mediu anual al susţinătorului legal. Consecinţe.

Potrivit dispoziţiilor art.71 alin1 lit .a  din Legea 19/2000 “(1) Pensia de urmaş se calculează, din pensia pentru limita de vârsta aflată în plata sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinătorul decedat iar potrivit dispoziţiilor alin2”  Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte în condiţiile art. 76, prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual realizat de susţinător, aferent pensiei prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi”.

În consecinţă în situaţia în care punctajul mediu anual determinat, în urma procesului de recalculare a pensiilor, pentru asiguratul susţinător  este mai mic decât ce aferent pensiei aflate în plată,pensia de urmaş urmează a fi stabilită prin valorificarea punctajului mediu anual aferent pensiei aflate în plată până când  pensia rezultată din înmulţirea punctajului mediu anual cu valoarea punctului de pensie va depăşi valoarea pensiei aflate în  plată. Respectiv, determinarea cuantumului pensiei urmează să se realizeze prin raportare la cuantumul pensiei la care ar fi fost îndreptăţit susţinătorul legal.

 

Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale - Decizia nr.1426/19  octombrie 2006

Prin sentinţa civilă nr.363/2006 pronunţată de Tribunalul Sibiu în dosar 606/2006 a fost respinsă contestaţia formulată de contestatoarea R.C.  în contradictoriu cu intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII SIBIU.

Pentru a pronunţa această soluţie prima instanţă a reţinut că cererea contestatoarei de anulare a deciziei de pensionare nr.159078/11. 01.2006 este neîntemeiată.

Prin decizia de pensionare reclamantei i s-a stabilit o pensie de urmaş în cuantum de 179 lei . Pentru a se stabili această pensie s-au aplicat dispoziţiile art.71 alin.2 lit.a din Legea 19/2000, respectiv s-a aplicat un procent de 50% asupra punctajului mediu anual cuvenit susţinătorului legal, punctaj care apoi  a fost înmulţit cu valoare punctului de pensie. Instanţa a arătat că acest mod de calcul este legal deoarece procentul prevăzut de lege se aplică punctajului mediu anual realizat de susţinător şi nu pensiei acestuia.

Împotriva acestei soluţii a declarat recurs contestatoarea solicitând modificarea ei în sensul  admiterea contestaţiei astfel cum a fost formulată.

În dezvoltare motivelor de recurs acesta a susţinut că instanţa de fond a aplicat greşit dispoziţiile art.71 alin1 şi 2 din Legea 19/2000. Astfel se arată că instanţa a considerat în mod greşit că pensia de urmaş se stabileşte în raport de punctajul rezultat din recalculare şi nu din cel aferent pensiei în plată.

Prin întâmpinare intimata a solicitat respingerea recursului declarat în cauză. Intimata a susţinut că a calculat corect drepturile de pensie ale  reclamantului făcând aplicarea prevederilor art .71 alin 2 din Legea 19/2000 care reglementează modul de stabilire a  pensiei de urmaş, prin raportare la art.76 din lege.

Deliberând asupra recursului prin prisma motivelor invocate şi din oficiu în limitele prevăzute de art .304 alin.2 cod de procedură civilă Curtea reţine următoarele:

Prin decizia nr. 159070/11 01 2006 s-a stabilit dreptul de pensie de urmaş al reclamantei în cuantum de 179 lei. În cuprinsul deciziei de pensie se menţionează că drepturile de pensie sunt în procent de 50 din drepturile susţinătorului.

Prin Decizia nr.146940/28 02 2005  pentru recalcularea pensiei în sistemul public au fost recalculate drepturile de pensie ale pensionarului R. N. În cuprinsul acestei decizii se arată că punctajul mediu anual calculat în urma recalculării este de 1,20780 puncte astfel că pensia recalculată este mai mică decât pensia aflată în plată. În aceste condiţii s-a dispus ca pensia aflată în plată să se menţină până la data când pensia rezultată din înmulţire a punctajului mediu anual cu valoarea punctului de pensie va depăşi valoarea pensiei aflate în  plată.

Potrivit dispoziţiilor art.71 alin1 litera a din Legea 19/2000 pensia de urmaş se calculează din  pensia pentru limita de vârsta aflată în plata sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinătorul decedat;

Aliniatul 2 al aceluiaşi articol reglementează modul de calcul al cuantumului pensiei astfel : « Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte în condiţiile art. 76, prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual realizat de susţinător, aferent pensiei prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, astfel:

a) pentru un singur urmaş - 50%;

b) pentru 2 urmaşi - 75%;

c) pentru 3 sau mai mulţi urmaşi - 100%. »

Din analiza dispoziţiilor legale rezultă că pensia de urmaş se calculează din pensia aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul susţinătorul legal (art.71 alin1 lit.a) . În speţă pensia la care avea dreptul susţinătorul legal este cea de 6.752.494 lei aferentă unui punctaj mediu anual de  2,28465 deoarece în urma recalculării punctajului mediu anual a fost menţinută în plată pensia anterioară recalculării care era mai mare decât cea aferentă punctajului recalculat.

În privinţa cuantumului pensiei de urmaş legea prevede că  acesta se stabileşte  în condiţiile art.76, prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu realizat de susţinător  aferent pensiei  prevăzute la alin 1 litera a şi b. În consecinţă textul de lege face trimitere nu numai la modul de stabilire a pensiei potrivit art.76 ci şi la pensia aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul susţinătorul legal. Cum în speţă pensia la care ar fi avut dreptul susţinătorul legal nu este cea aferentă punctajului mediu anual calculat în condiţiile art.76 nici pensia de urmaş nu urmează a se stabili doar prin raportare la aceste dispoziţii legale ci şi raportat la cuantumul pensiei aflate în plată. Trimiterea făcută de legiuitor la dispoziţiile art.76 nu are semnificaţia pe care o dau intimaţii în sensul că exclude orice referire la drepturile cuvenite efectiv susţinătorului legal.

 Faţă de cele ce preced Curtea va admite ca fondat recursul  în temeiul art.304 pct 9 cod de procedură civilă şi va modifica sentinţa atacată în sensul admiterii contestaţiei. Intimata va fi obligată să stabilească pentru reclamantă o pensie de urmaş în cuantum de 50% in pensia în plată a susţinătorului legal.