Apel. Aplicabilitatea art. 297 alin. 1 Cod procedură civilă

Decizie 120 din 26.02.2007


În conformitate cu prevederile art.26 alin.3 din Legea nr.10/2001 republicată, decizia, sau după caz, dispoziţia motivată de respingere a notificării sau a cererii de restituire în natură poate fi atacată de persoana care se pretinde îndreptăţită, la secţia civilă a tribunalului în a cărei circumscripţie se află sediul unităţii deţinătoare sau, după caz, al entităţii investite cu soluţionarea notificării, în termen de 30 de zile de la comunicare.

În raport de obiectul contestaţiei, instanţa este obligată să examineze fondul cauzei, respectiv dacă refuzul de restituire în natură a terenului este justificat de afectarea acestuia  de utilităţi publice.

La data de 26.09.2006 reclamanţii B.V. şi C.V. au formulat contestaţie împotriva Dispoziţiei nr. 2099/31.08.2006 emisă de Primarul Municipiului Dr. Tr. Severin solicitând restituirea în natură a terenului în suprafaţă de 448 m.p. situat în str. Cosminului nr. 57

În motivarea contestaţiei s-a arătat că terenul a aparţinut în proprietate autorilor B.V. şi B.M., fiind preluat de stat în baza Decretului de expropriere nr.67/1985 şi deşi în prezent este liber, neafectat de detalii de sistematizare, nejustificat Primăria a propus prin decizia contestată acordarea de măsuri reparatorii conform Titlului VII din Legea nr.247/2005.

Prin sentinţa civilă nr.1579 din 31.10.2006 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi contestaţia a fost respinsă, reţinându-se că potrivit art.16 din Capitolul V din legea menţionată, dispoziţiile emise de autorităţile investite cu soluţionarea notificărilor prin care s-a propus acordarea de despăgubiri, se înaintează Comisiei Centrale pentru Acordarea Despăgubirilor, iar decizia acestei comisii poate fi atacată la Secţia Contencios Administrativ din cadrul Curţii de Apel Craiova, conform art.19 din Capitolul VI.

Împotriva sentinţei reclamanţii au declarat apel, invocând neexaminarea fondului, respectiv faptul că prima instanţă s-a limitat la preluarea menţiunii din dispoziţia atacată în sensul că terenul nu poate fi restituit în natură, fiind afectat de detalii de sistematizare.

La 12.02.2007 Preda Ioana a formulat cerere de intervenţie în interesul reclamantului B.V., admisă în principiu de instanţă.

Apelul şi cererea de intervenţie sunt fondate.

Cererea contestatorilor se întemeiază pe prevederile art.26 alin.3 din Legea nr.10/2001 republicată, potrivit cărora decizia, sau după caz, dispoziţia motivată de respingere a notificării sau a cererii de restituire în natură poate fi atacată de persoana care se pretinde îndreptăţită, la secţia civilă a tribunalului în a cărei circumscripţie se află sediul unităţii deţinătoare sau, după caz, al entităţii investite cu soluţionarea notificării, în termen de 30 de zile de la comunicare.

În raport de obiectul contestaţiei, instanţa era obligată să examineze fondul cauzei, respectiv dacă refuzul de restituire în natură a terenului este justificat de afectarea acestuia  de utilităţi publice, cum s-a motivat prin dispoziţia atacată.

Greşit s-a reţinut incidenţa dispoziţiilor art.19 şi 20 din Capitolul VI al Titlului VII din Legea nr.247/2005, care se referă la contestarea deciziilor prin care se dispune emiterea titlurilor de despăgubire, în condiţiile în care acţiunea reclamanţilor are ca finalitate restituirea în natură a bunului, nu acordarea de despăgubiri , şi deci secţia civilă din cadrul tribunalului a fost legal investită cu soluţionarea cererii, în baza art.26 alin.3 din Legea nr.10/2001.

Pentru aceste considerente apelul reclamanţilor şi cererea de intervenţie în interesul reclamantului vor fi admise, conform art.297 Cod procedură civilă, se va desfiinţa sentinţa, cu trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunalul Mehedinţi,  urmând ca instanţa să examineze fondul litigiului, dispunând administrarea probelor necesare şi concluzionând asupra temeiniciei cererii reclamanţilor de restituire în natură a bunului.