Anulare hotarare arbitrala. Art 364 lit.i cod procedura civila. Respecatrea dreptului la un proces echitabil.

Sentinţă civilă 1815/C din 20.12.2011


Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra soluţionării cererii formulată de către reclamanta SC F.D. SRL în contradictoriu cu pârâta SC S. C. & C. SRL, având ca obiect, „acţiune în anulare a hotărârii AGA.”

 La apelul nominal făcut în şedinţa publică,  la pronunţare se constată lipsa părţilor.

 Procedura îndeplinită.

 Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică din data de 13.12.2011 când părţile prezente au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de şedinţă din aceea zi, care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa faţă de lipsa de timp pentru deliberare,  văzând şi dispoziţiile art. 260 alin. 1  c.pr.civ. a amânat pronunţarea la data de 20.12.2011.

 

 TRIBUNALUL,

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată:

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. 9084/62/2011, la data de 07.07.2011, reclamanta SC F. D. SRL Bucureşti a chemat în judecată pe pârâta SC S.C.&C. SRL Braşov, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea hotărârii arbitrale nr. 6/07.03.2011 pronunţată în dosarul nr. 61A/2010 al Curţii de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Braşov, iar, pe fond, respingerea cererii acesteia ca nedovedită.

În motivare, reclamanta a arătat că Tribunalul Arbitral nu a avut în vedere apărările sale invocate prin întâmpinare referitoare la lipsa dovezilor privind îndeplinirea condiţiilor de retur, cum sunt înscrise în Acordul comercial, nefăcând nici o referire la aceste susţineri în considerentele hotărârii.

Pe fond, a arătat că nu sunt îndeplinite condiţiile de admitere a acţiunii promovate de a i se plăti contravaloarea unor mărfuri a căror retur a fost solicitat, deoarece nu a existat acordul său scris pentru retur, mărfurile invocate la retur nu s-au aflat în stocul reclamantei o perioadă mai mare de 6 luni, iar marfa livrată nu este o marfă de sezon sau nevandabilă.

În drept a fost invocată aplicarea art. 364 pct. i şi art. 366 c.pr.civ.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în valoare de 708 lei şi timbru judiciar în valoare de 5 lei.

Pârâta, prin întâmpinare formulată în condiţiile art. 118 c.pr.civ. (fila 11), a invocat excepţia decăderii reclamantei din dreptul de formulare a acţiunii în anularea hotărârii arbitrale, iar, pe fond, a solicitat respingerea acţiunii reclamantei.

În motivarea acestei poziţii procesuale a arătat că, deşi a fost invocată aplicarea art. 364 pct. i c.pr.civ. conform căruia „hotărârea arbitrală încalcă ordinea publică, bunele moravuri ori dispoziţiile imperative ale legii”, reclamanta nu a indicat în cererea de chemare în judecată în ce mod hotărârea arbitrală încalcă ordinea publică şi bunele moravuri şi nici nu a indicat care dispoziţii imperative ale legii au fost încălcate.

În plus, a mai arătat că pentru a justifica încălcarea presupuselor dispoziţii imperative ale legii, reclamanta a afirmat că Tribunalul Arbitral a luat în considerarea doar apărarea scrisă din întâmpinare, nu şi cea din concluziile orale şi scrise prin care a fost invocată şi lipsa dovezilor privind îndeplinirea condiţiilor de retur. Or, prin aceasta, reclamanta invocă faptul că a încălcat prevederile art. 114 ind. 1 alin. 2, art. 103 alin. 1, art. 129 şi 723 alin. 1 c.pr.civ., care impun formularea tuturor apărărilor, cu bună – credinţă, prin întâmpinare, care poate fi depusă cel mai târziu cu 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, sub sancţiunea decăderii. Or, dacă Tribunalul Arbitral ar fi luat în considerare şi susţinerile orale ar fi încălcat principiul egalităţii armelor şi dreptul la un proces echitabil.

În drept a fost invocat, la modul general, c.pr.civ.

În şedinţa publică din data de 13.12.2011 instanţa a luat act de renunţarea pârâtei la susţinerea excepţiei decăderii din dreptul de formulare a acţiunii în anularea hotărârii arbitrale.

Părţile nu au mai formulat cereri în probaţiune.

Tribunalul a dispus ataşarea dosarului nr. 61A/2010 al Curţii de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Braşov

Examinând sentinţa arbitrală în raport de probele administrate, criticile formulate, susţinerile părţilor şi temeiurile de drept invocate, Tribunalul apreciază că acţiunea în anulare este neîntemeiată pentru următoarele considerente:

Arbitraj este o modalitate de soluţionare a litigiilor patrimoniale, a cărei aplicabilitate depinde exclusiv de voinţa părţilor, iar hotărârea arbitrală poate fi desfiinţată numai prin acţiune în anulare, ce poate fi exercitată pentru unul din motivele prevăzute expres şi limitativ de art. 364 lit. a) – i) c.pr.civ.

Această cale de atac nu este devolutivă, iar instanţa sesizată cu acţiunea în anulare trebuie să verifice numai dacă hotărârea arbitrală ar putea fi desfiinţată pentru unul din motivele menţionate.

În cauză, reclamanta a invocat ca motive ale acţiunii în anulare dispoziţiile art. 364 lit. i c.pr.civ., potrivit cărora: „Hotărârea arbitrală poată fi desfiinţată numai prin acţiune în anulare pentru unul din următoarele motive: i) hotărârea arbitrală încalcă ordinea publică, bunele moravuri ori dispoziţii imperative ale legii.”

 Reclamanta a invocat faptul că Tribunalul Arbitral nu a avut în vedere apărările sale invocate prin întâmpinare referitoare la lipsa dovezilor privind îndeplinirea condiţiilor de retur, cum sunt înscrise în Acordul comercial, nefăcând nici o referire la aceste susţineri în considerentele hotărârii – motiv ce poate fi încadrat la normele imperative ce reglementează dreptul la apărare ţi dreptul la un proces echitabil.

Or, verificând dosarul arbitral, tribunalul constată că prin întâmpinarea formulată în faţa Tribunalului Arbitral (filele 85-86 dosar arbitral) SC F. D. SRL a invocat numai faptul că reprezentanţii săi s-au prezentat pentru ridicarea mărfurilor propuse a fi returnate, dar nu le-au ridicat deoarece marfa era degradată sau distrusă complet. Aceste motive au fost analizate în hotărârea arbitrală contestată în cadrul prezentei cereri, nefiind reţinute deoarece nu au fost probate.

Celelalte susţineri referitoare la faptul că mărfurile invocate la retur nu s-au aflat în stocul SC S. C.&C.SRL o perioadă mai mare de 6 luni, iar marfa livrată nu este o marfă de sezon sau nevandabilă, nu au fost formulate prin întâmpinare, ci numai la momentul acordării cuvântului asupra cauzei, în şedinţa din data de 21.02.2011 (fila 102 dosar arbitral) şi, într-adevăr, aceste susţineri nu au mai fost analizate de către tribunalul arbitral în hotărârea arbitrală, dar aceasta nu echivalează cu o încălcare a dreptului său la apărare.

Astfel, art. 356 ind. 1 alin. 1 şi 2 c.pr.civ., impun formularea tuturor apărărilor de către pârâtul din cadrul procedurii arbitrajului prin întâmpinare, care poate fi depusă în termen de 30 de zile de la primirea copiei de pe cererea de arbitrare, sub sancţiunea decăderii.

Or, dacă Tribunalul Arbitral ar fi luat în considerare şi susţinerile orale ale SC F. D. SRL, efectuate după prima zi de înfăţişare, ar fi încălcat principiul egalităţii armelor şi dreptul la un proces echitabil.

Pentru aceste considerente de fapt şi de drept şi în temeiul art. 366 C.pr.civ., urmează a fi respinsă acţiunea în anulare formulată de reclamanta SC F.D. SRL Bucureşti.

Nefiind solicitate cheltuieli de judecată,

 

 PENTRU ACESTE MOTIVE,

 ÎN NUMELE LEGII,

 HOTĂRĂŞTE:

 

Respinge acţiunea în anulare hotărârii arbitrale nr. 6/07.03.2011 pronunţată de Tribunalul arbitral din cadrul Curţii de Arbitraj Braşov promovată de reclamanta SC F. D. SRL, cu sediul în Bucureşti, str. I. P., nr. x, sector 3, în contradictoriu cu pârâta SC S. C.&C.SRL, cu sediul procesual în Braşov, str. C. B., nr. x.

Ia act că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată.