Minori

Sentinţă civilă 856 din 10.03.2011


JUDECĂTORIA MOINEŞTI

Dosar nr. 8452/260/2010

SENTINŢA CIVILĂ NR. 856

Şedinţa publică de la 10 martie 2011

INSTANŢA

Asupra acţiunii civile de faţa:

Prin cererea înregistrată sub nr. 8452/260/17.12.2010 reclamantul SC a chemat în judecată civilă oe S.A M., pentru a i se încuviinţa să aibă legături personale cu minora SA după un anumit program, motivând că pârâta nu-i permite să viziteze minora

La cerere a anexat copii de pe actele de stare civilă.

Cererea a fost legal timbrată

Pârâta legal citată nu a formulat întâmpinare, dar s-a înfăţişat în instanţă.

S-a administrat interogatoriul solicitat de reclamant pârâtei.

Analizând probele adminisi'ate, instanţa reţine în fapt următoarele:

Reclamantul şi pârâta s-au căsătorit la data de 07 iunie 1997. Din căsătorie a rezultat minora, născus i la cată de 09 octombrie 2000.

In prezent, părţile se află în proces de divorţ, minora aflându-se în îngrijirea pârâtei.

La soluţionarea acestei cauze instanţa va avea in vedere interesul superior al copilului.

In acord cu Convenţia privind Drepturile Copilului, Convenţia EDO, dar şi cu legislaţia internă, părinţii ai dreptul şi obligaţia de a asigura creşterea şi dezvoltarea adecvată a copilului.

Ei au datoria de a-şi exercuj drepturile si obligaţiile faţă de copil ţinând cont in primul rând de interesul superior al copilului.

Potrivit acestor reglementari internaţionale şi naţionale, copiii au dreptul de a menţine relaţii personale ş contacte directe cu părinţii, iar părinţii au dreptul de a de a avea relaţii personale cu copilul său.

In cauză, instanţa apreciază că este in interesul minorei Scablonschi Alexandra să aibă legături personale cu părintele său, inclusiv prin luare de la

domiciliu, pentru că numai astLu această relaţie părinte-copil se poate dezvolta şi evolua firesc.

Din interogatoriul luat -aratei rezultă că aceasta este de acord cu programul de vizită propus de • .-clamai lL

Faţă considerente expuse mal sus, instanţa admite va cererea introductivă, şi va încuviinţa reclamantului să aibă legături personale cu minora, Scablonschi Alexandru, prin luare de la domiciliu, după următorul program:

• de două ori pe lună, sâmbătă şi duminică;

• o săptămână în timpul vacanţei cie iama,

• două săptămâni în timpul vacanlci de vară.

In ce priveşte împrejurarea relevată de pârâtă conform căreia reclamantul consumă excesiv alcool, instanţa aminteşte că ureptui părintelui de a avea legături personale cu copilul său nu este unul absolut. Ace t drept poate fi limitat în măsura în care există un scop legitim. Scopul legitim îl poate constitui interesul protejării minorei. Prin urmare, în măsura în care se constată că părintele, prin comportamentul său pune în pericol dezvoltarea fizică sau psihică a minorului, dreptul de a avea legături personale poate fi îngrădit.

Se va lua act că nu s-au solicita.: cheltuieli.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE