Uzucapiune

Sentinţă civilă 1360 din 14.05.2012


JUDECĂTORIA MOINEŞTI JUDEŢUL BACĂU

JUDECĂTOR CARMEN ANEMARIA GROAPĂ

COD

DOSAR NR. 4501/260/2011

Sentinţa civilă nr. 1360/14.05.2012.

Asupra cauzei civile de faţă,

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Moineşti la data de 24.05.2011 sub nr. 4501/260/2011, reclamantul B G a chemat în judecată U A T Agăş, reprezentată prin Primar, şi B A şi B M solicitând instanţei să se constate că pârâţii au dobândit dreptul de proprietate prin uzucapiunea de 30 de ani asupra terenului în suprafaţă de 5 ari, în contradictoriu cu prima pârâta, iar în contradictoriu cu ultimii doi pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare cumpărare pentru construcţii.

Acţiunea legal timbrată cu suma de 1310 lei, iar în motivarea acţiunii, s-a arătat că pârâţii stăpânesc de peste 30 de ani suprafaţa de teren de 5 ari, pe care aceştia au edificat o casă compusă din 4 camere şi hol precum şi un grajd, pe care le-au vândut reclamantului în anul 1990. De atunci reclamantul este cel care le stăpâneşte.

în drept au fost invocate prevederile art.1890 şi următoarele Cod civil.

In dovedire au fost depuse la dosar înscrisuri, s-a administrat proba testimonială şi cea cu expertiză topo, din analiza cărora instanţa reţine următoarele:

In sistemul codului nostru civil uzucapiunea este un mod de dobândire a proprietăţii unui bun imobil ca efect al exercitării unei posesiuni utile asupra acelui bun într-un interval de timp determinat de lege.

Pentru dobândirea dreptului de proprietate imobiliara prin uzucapiunea de 30 de ani aşa cum este reglementat în art.1890 C.civ. e necesar să fie îndeplinite cumulativ două condiţii: posesia propriu-zisă să fie utilă , adică neviciată si să fie exercitată neîntrerupt timp de 30 de ani indiferent dacă posesorul este de bună credinţă sau de rea credinţă.

In acest sens, art.1846 alin.l C.civ. prevede că orice prescripţie este fondata pe faptul posesiunii iar conform art.1847 C.civ. ca să se poată

prescrie se cere o posesiune continuă, neîntreruptă, netulburată, publică si sub nume de proprietar.

Aşadar, ceea ce trebuie să dovedească reclamanta care invocă în favoarea lor efectele uzucapiunii de 30 de ani este că stăpânirea pe care au exercitat-o pe toată durata termenului respectiv a fost o adevărată posesie, respectiv că reunea cele două elemente constitutive (animus si corpus) si toate calităţile cerute pentru ca posesia să fie utilă.

Din declaraţiile martorilor C T şi C S a rezultat că reclamantul a cumpărat bunurile stăpânite de pârâţi de peste 30 de ani, în mod continuu imobilul fără să fie tulburat de către o altă persoană în exercitarea dreptului de proprietate asupra terenului.

Pârâţii deşi nu s-au prezentat au trimis la dosar un înscris prin care arată că sunt suferinzi şi nu se pot prezenta, însă sunt de acord cu acţiunea.

Instanţa apreciază că din modul cum a fost concepută acţiunea aceasta are drept scop dobândirea dreptului de proprietate de către reclamant, asupra tuturor imobilelor, astfel că acest fapt se poate realiza prin uzucapiune cu aplicarea instituţiei joncţiunii posesiilor.

In consecinţă, faţă de situaţia de fapt astfel reţinută instanţa apreciază că reclamantul a făcut dovada actelor materiale de stăpânire efectivă pe tot termenul prevăzut de lege iar toate aceste acte materiale de stăpânire reflectă intenţia reclamantului de a se comporta ca adevăraţii titulari ai dreptului de proprietate, ceea ce caracterizează o atitudine subiectivă specifică titularului real al dreptului de proprietate.

Imobilele au fost identificate prin expertiza topo realizată în cauză.

Faţă de situaţia sus expusă urmează să admită acţiunea formulată de

reclamantul B G, domiciliat în corn......, jud. Bacău, în contradictoriu cu

pârâţii B A şi B M, domiciliaţi în corn. Agăş, sat Diaconeşti, jud. Bacău, şi Unitatea Administrativ Teritorială a corn. Agăş reprezentată prin Primar.

Va constata că reclamantul este proprietar prin uzucapiune asupra unei suprafeţe de 1040 mp teren din care 85 mp teren arabil, 521 mp teren pe care se află construcţia casă de locuit în suprafaţă de 137 mp şi o anexă

de 42 mp, cu vecinii..................., şi 434 mp teren curţi construcţii pe care se află un grajd de 49 mp., cu vecinii ...........................  situată în

intravilanul corn. Agăş, sat Diaconeşti, jud Bacău.

Va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.