Uzucapiune

Sentinţă civilă 498 din 09.03.2012


Sentinţa civilă nr. 498/09.03.2012 Cod 210

I.D.C- C 12

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. xxx/260/2010 din data de 06.12.2010, reclamantul xxx,  a chemat în judecată pârâtele xxx, pentru ca instanţa, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să constate că autorii subsemnatului xxx, au fost proprietari prin edificare a unor construcţii edificate în timpul căsătoriei şi ca efect al uzucapiunii asupra suprefeţei de 380 mp teren curţi construcţii situate în or. xxx, judeţul Bacău.

În motivarea cererii, reclamantul  a afirmat că la data de 1.10.2010 a decedat xxx iar la data de 22.08.2010 a decedat xxx, şi că în timpul vieţii aceştia au edificat o casă din cărămidă acoperită cu ţiglă, compusă din trei camere şi cămară, un grajd  din lemn acoperit cu ţiglă compus din două încăperi, un garaj  din pal acoperit cu ţiglă.

Reclamantul a mai arătat că defuncţii au avut în posesie suprafaţa de 380 mp teren curţi construcţii situat în or. xxx, având ca vecini pe xxx.

În dovedirea cererii, reclamantul a solicitat încuviinţarea probelor cu înscrisuri, martori, sens în care a depus la dosar, în copie certificată pentru conformitate cu originalul

Pârâta  xxx , legal citată a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesual pasive a xxx, motivat de faptul că nu există identitate între pârâtă şi cel obligat la raportul juridic dedus judecăţii, deoarece reclamantul solicită să se constate calitatea de unic moştenitor a l defuncţilor , pentru o serie de imobile faţă de care Statul Român nu are nici un drept sau obligaţie.

La data de 25.01.2011, reclamantul a solicitat cerere de ajutor public judiciar, prin scutirea de la plată a sumei de 4486 lei , fiind admisă prin încheierea din data de 22.02.2011.

La termenul din data de 24.02.2011, apărătorul reclamantului a precizat că xxx a decedat, solicitând în baza art. 243 alin.1 pct.3 introducerea în cauză a moştenitorilor xxx în calitate de soţie supraveţuitoare, xxx şi xxx în calitate de fiice, în vederea continuării acţiunii introdusă de către xxx decedat la data de 11. 02.2011.

Ulterior la data de 20.04.2011, moştenitoarele reclamantului, au precizat că înţeleg să se judece in contradictoriu cu xxx a or. xxx , pentru ca instanţa să constate că xxx a fost unicul moştenitor al părinţilor acestuia, au precizat că renunţă să se judece în contradictoriu cu Pârâta  xxx.

Ulterior la termenul din data de 05.05.2011, reclamantele au precizat obiectul acţiunii in sensul că solicită ca instanţa să constate că xxx a devenit proprietar prin joncţiunea posesiei asupra bunurilor din acţiunea introductivă precum şi faptul că acestea sunt moştenitoarele acestuia.

In cauza s-a dispus efectuarea unei expertiza topografice pentru identificarea imobilului.

Deoarece din  raportul de expertiză efectuată în prezenta cauză , în urma măsurătorilor a reieşit o suprafaţă mai mică , reclamanţii la termenul din data de 30.06.2011 în temeiul art. 132 Cod procedură civilă şi-au precizat acţiunea în sensul că solicită dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţa de 305 m2 faţă de 313,9 m2  cât a fost solicitat iniţial.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Începând cu anul 1975 xxx a figurat pe rolul agricol a or. Comăneşti cu mai multe suprafeţe de teren precum şi o casă în suprafaţă de 84 mp construită în anul 1963.

La data de 22.10.2010 a decedat xxx conform certificatului de deces seria DS nr. 388276 şi la data de 1.01.2010 a decedat xxx conform certificatului de deces seria DS nr. 240810, ambele eliberate de către Primăria Or. xxx, fiind moşteniţi de către xxx.

La data de 11.02.2011, a decedat xxx aşa cum reiese din certificatul seria DY nr.034078 şi conform sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale nr. 2664 din 7.03.2011, moştenitori au rămas xxx în calitate de soţie supraveţuitoare, xxx şi xxx în calitate de fiice.

Din Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor fizice nr. 52002 din data de 15.10.2010 eliberat de către xxx a or. xxx (fl.15),  rezultă ca pentru terenurile în suprafaţă de 309,7 mp, 1122,8 mp situate în or. xxx, judeţul Bacău, suprafaţa de 900mp situat în pct. xxx, suprafaţa de 700 mp situat în pct. xxx, suprafaţa de 900 mp. situat în pct. Leorda, , figurează ca plătitor de taxe şi impozite xxx.

În vederea dobândirii proprietăţii prin uzucapiune, se cere exercitarea unei posesii utile în tot timpul cerut de lege, respectiv 30 de ani (art. 1846, art. 1847 şi art. 1890 C.civ.). Rezultă că pentru a opera uzucapiunea este necesară o posesie continuă, neîntreruptă, netulburată, publică şi  exercitată sub nume de proprietar.

Pentru ca stăpânirea materială a unui bun să fie aptă să ducă la dobândirea dreptului de proprietate prin prescripţie achizitivă, este necesar ca ea să constituie manifestarea exterioară a prerogativelor acestui drept real, prin exercitarea faptelor materiale şi a actelor juridice care obiectivează conţinutul juridic al dreptului de proprietate, şi să fie exercitată „de noi înşine sau de altul în numele nostru” (art. 1846 alin.2 Cod civil). Cu alte cuvinte, este necesar să existe atât elementul corpus, cât şi animus, respectiv intenţia de a stăpâni bunul pentru sine.

De asemenea, acţiunea în constatarea uzucapiunii se îndreaptă împotriva fostului proprietar al imobilului, a cărui pasivitate este sancţionată prin instituţia prescripţiei achizitive.

Pe de altă parte, calitatea procesual pasivă presupune existenţa unei identităţi între persoana pârâtului şi cel de la care se pretinde realizarea dreptului dedus judecăţii. Rezultă astfel că, acţiunile în justiţie prin care se invocă dobândirea dreptului de proprietate pe calea prescripţiei achizitive, urmărind astfel sancţionarea comportamentului nediligent al vechiului proprietar, care nu s-a interesat o perioadă îndelungată de soarta bunului ce îi aparţine, pot fi promovate doar în contradictoriu cu acesta, vechiul proprietar având calitate procesual pasivă.

Având în vedere că reclamanţii posedă o suprafaţă de teren, neexistând un titlu de proprietate emis pe numele unei persoane fizice sau juridice, în raport cu dispoziţiile art. 646 Cod civil , potrivit cărora bunurile fără stăpân sunt alte statului, fără a se impune şi constatarea respectivei situaţii printr-un act emis de o autoritate în acest sens, astfel încât  pârâta xxx, are calitate procesuală pasivă.

Astfel, acţiunea în uzucapiune poate fi introdusă în contradictoriu cu unitatea administrativ-teritorială ori de câte ori există cel puţin indicii temeinice că nu există succesori în drepturi ai proprietarilor iniţiali,  precum şi în acele situaţii de excepţie în care deşi există o posesie foarte îndelungată (prin efectul joncţiunii prevăzută de art. 1860 C.civ.), nu există titlu de proprietate pentru o anumită suprafaţă de teren.

Din declaraţia martorilor xxx (fl.101), şi xxx (fl.102), rezultă că  defuncţii xxx şi xxx au avut în posesie de peste 30 ani, o suprafaţă de 350 mp situată în xxx, judeţul Bacău , precum şi suprafeţele de teren situate în pctxxx, pct. xxx, pct. xxx.

De asemenea martorii au mai relatat că după ce au decedat xxx şi xxx, posesia a fost continuată de către xxx, acesta exercitând o posesie utilă, în sensul arătat anterior, asupra terenului, dobândind astfel dreptul de proprietate prin efectul prescripţiei achizitive de 30 de ani.

Potrivit raportului de expertiză topometrică efectuat în cauză, in urma măsurătorilor a reieşit  la Pct. „ xxx” - suprafaţa de 873 mp având ca vecini xxx, conform anexei 1, la Pct. „ xxx”- suprafaţa de 1410 mp, teren fânaţ, având ca vecini la xxx, la pct. „xxx” suprafaţa de 1020 mp teren arabil având ca vecini la xxx, la punctul xxx, suprafaţa de 1504 mp, compusă din : 479 mp teren curţi construcţii, 429 mp teren arabil, 596 teren fânaţ, având ca vecini la xxx, conform raportului de expertiză întocmit de expert xxx, cu vecinătăţile menţionate în acest document, raport de expertiză pe care instanţa îl omologhează

In consecinţă, faţă de situaţia de fapt astfel reţinută instanţa apreciază că  reclamantul a făcut dovada actelor materiale de stăpânire efectivă pe tot termenul prevăzut de lege iar toate aceste acte materiale de stăpânire reflectă intenţia reclamantelor  de a se comporta ca adevărate  titulare a dreptului de proprietate, ceea ce caracterizează o atitudine subiectivă specifică titularului real al dreptului de proprietate.

Aşadar, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art.1846 si urm. Cod civil instanţa va admite acţiunea aşa cum a fost precizată si va constata că reclamantele au dobândit prin uzucapiunea de 30 de ani dreptul de proprietate asupra terenurilor menţionate .

In privinţa celui de-al doilea capăt al cererii instanţa apreciază de asemenea că acţiunea este fondată, deoarece reclamantele  au făcut dovada că pe terenul în suprafaţă de 479 mp, situat în or. xxx judeţul Bacău, sunt edificate următoarele imobile: o casă realizată în anul 1975, cu şarpantă din lemn şi învelitoare din ţiglă în suprafaţă de 59,32 mp, un grajd realizat din lemn, cu şarpantă din lemn şi învelitoare din ţiglă compusă din trei încăperi în suprafaţă de 29,25 mp, o anexă din bolţari realizată în anul 1997 din bolţari de beton, cu învelitoare din ţiglă, cu pardoseli din Pal, şi gresie în suprafaţă de 27,47 mp, un garaj din Pal, construit în anul 1980, cu învelitoare din ţiglă,

.Potrivit certificatului de atestare fiscală nr. 52002 din data de 16.10.2010 emis de unitatea xxx,  numitul xxx a figurat în calitate de proprietari în evidenţele fiscale cu  o construcţie destinaţie locuinţă construită în 1963, în suprafaţă de 84mp, o anexă în suprafaţă de 9mp, o anexă din materiale uşoare în suprafaţă de 31 mp, şi un garaj în suprafaţă de de 18, 6 mp ,  situate în str. xxx, judeţul Bacău. 

Din declaraţia martorilor xxx şi xxx , reiese că defuncţii xxx şi xxx, au edificat o casă, construită din cărămidă, un grajd  şi  o anexă din bolţari acoperită cu ţiglă.  Potrivit art.482 Cod civ. proprietatea unui lucru imobil dă drept asupra  a tot ce se uneşte ca accesoriu cu acel lucru în mod natural sau artificial iar potrivit art.488 Cod civil tot ce se uneşte si se încorporează cu lucrul se cuvine proprietarului lucrului.

De asemenea, art.492 Cod civil prezumă că orice construcţie, plantaţie sau lucru făcut în pământ sau asupra pământului sunt făcute de către proprietarul acelui pământ cu cheltuiala sa si că sunt ale sale.

In consecinţă, în raport de considerentele arătate în cele ce preced instanţa va constata că reclamantele  au dobândit prin efectul accesiunii imobiliare artificiale dreptul de proprietate asupra construcţiilor mai sus precizate, conform raportul de expertiză întocmit de expert xxx (fl. 147), raport de expertiză pe care instanţa îl omologhează.

În baza art.274 C.pr.civ., raportat la obiectul cauzei şi la situaţia de fapt existentă, nu se poate reţine o culpă procesuală în sarcina pârâtei astfel încât taxa de timbru judiciar rămâne în sarcina statului.

2