Contestatie la executare . Executarea silita fata de o terta persoana. Dreptul la viata privata

Sentinţă civilă 3176 din 25.02.2010


Contestatie la executare . Executarea silita fata de o terta persoana. Dreptul la viata privata.

Prin contestaţia la executare înregistrată pe rolul acestei instanţe, contestatorul  G. A. a solicitat in contradictoriu cu intimata ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR anularea formelor de executare efectuate in dosarul de executare nr  ../2008 al BEJ M.r B..

In motivare,  s-a aratat că Sentinta Civila nr ../2005 a Judecatoriei Sector 1 a ramas definitiva prin Dec Civ nr ../2005, iar executarea s-a prescris la 24.10.2008. Se mai invedereaza ca impotriva sotiei nu exista titlu executoriu si ca executarea silita ar insemna separarea familiala, ceea ce ar aduce atingere Codului Familiei.

În drept, contestaţia a fost întemeiată pe dispoziţiile art.  399 si urm cod.pr.civ.

Intimatul a formulat întâmpinare în cauză, la data de 13.01.2009 (f.17), solicitând respingerea contestaţiei la executare ca neîntemeiată, aratand ca sentinta a ramas definitiva la data de 24.102.005, prin decizia civila nr … a Tribunalului Bucuresti si irevocabila prin decizia civila nr …/2006 a CAB, iar cerere de executare silita a fost inregistrata la BEJ sub nr 307/03.06.2008.

In drept, s-au invocat art 115-119 388 cod pr Civ.

In sustinere s-a depus cerere de executare silita.

Sub aspectul probatoriului, a fost încuviinţată pentru părţi proba cu înscrisuri.

Din oficiu, instanta a dispus comunicarea de catre BEJ M. B. a actelor de executare din dosarul nr ../2008

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa  constata  următoarele:

Prin Sentinta Civila nr …/2005 a Judecatoriei Sector 1 , s-a dispus evacuarea contestatorului din imobilul situat in str S. nr 12,demisol, ap 3, sector 1 si obligarea acestuia la plata sumei de 85000 lei vechi, cu titlu de cheltuieli de judecata. Aceasta hotarare a devenit definitiva prin Decizia Civila nr 644/24.10.2005 a Tribunalului Bucuresti si irevocabila prin Decizia civila nr …/2006 a CAB, astfel incat  fost investita cu formula executorie, devenind astfel titlul executoriu in baza caruia s-a pornit executarea silita ce formeaza  obiectul dosarului de executare nr 307/2008 al BEJ M. B.

In cadrul acestui dosar, a fost emisă somatia nr 307/05.11.2008 ( f 27), comunicată debitoruluii-contestator la data de 11.11.2008 ( a se vedea dovada de primire-f 29).

Prin prezenta actiune, contestatorul invoca faptul ca executarea silita s-a prescris la 24.10.2008, intrucat sentinta a ramas definitiva la 24.10.2005.

Cu privire la acest motiv de anulare a formelor de executare, instanta urmeaza a-l respinge, ca neintemeiat. Se constata ca dreptul de  a cere executarea silita a Sentintei Civile nr /2005 a Judecatoriei Sector 1  s-a nascut, potrivit art 405 alin 2 coroborat cu art 374 alin 1, art 376 alin 1 si art 377 alin 1 pct 2 Cod Pr civ,  la data ramanerii definitive a acesteia, respectiv 24.10.2005, prin respingerea apelului ( Decizia civila nr /2005 a Tribunalului Bucuresti-, iar termenul de prescriptie a executarii se  implineste la data de 24.10.2008. De asemenea, se mai retine ca primul act de executare il constituie cererea de incepere a executarii silite, iar nu somatia nr 307/05.11.2008, cerere care a fost depusa la BEJ M. B. si inregistrata sub nr /.2008 , deci inauntrul termenului de prescriptie, astfel incat, conform art 405 ind 2  alin 1 pct 2 Cod Pr civ, pe data depunerii cererii de executare se intrerupe cursul prescriptiei. 

Sub aspectul motivului de nulitate al executarii, in sensul ca titlul nu ar fi fost obtinut si impotriva sotiei contestatorului, instanta nu il poate lua in considerare, avand in vedere ca actele de executare nu au fost efectuate in contradictoriu cu numita G. G. ci cu debitorul, titular al obligatiei impuse prin sentinta civila nr /2005.

Cu privire la apararile legate de  existenta pe rol  a unui litigiu avand ca obiect obligarea intimatei de a incheia contract de inchiriere sau dreptul la vaita privata,  trebuie facute urmatoarele observatii :

Prin contestaţia la executarea propriu-zisa, aşa cum rezultă din analiza prevederilor art 399 alin 1 Cpc, nu se poate cerceta decât legalitatea executării silite sau a actelor de executare silita, neputandu-se  invoca, pe această cale, apărări de fond, cu exceptia situatiilor in care legea speciala permite acest lucru.

Prin urmare, instanţa apreciază că pe calea contestaţiei de executare, nu se pot pune în discuţie  chestiuni privitoare la titlul contestatorului ori eventualul drept de folosinta.

Contestaţia la executare este calea procesuală prin intermediul căreia părţile interesate sau vătămate prin modul de realizare a executării silite, cu neobservarea sau încălcarea condiţiilor şi formalităţilor stabilite prin procedura executării silite, se pot plânge instanţei competente în vederea desfiinţării sau anulării formelor sau actelor de executare nelegale, astfel incat prin aceasta nu se poate  declanşa o nouă judecată de fond si nu se poate aduce atingere autorităţii de lucru judecat  de care se bucura si sentinta civila  nr. ../2005 pronuntata de Judecatoria Sector 1

Or, prin prezenta contestatie la executare nu au fost invocate de catre  contestator motive privind nelegalitatea executarii, iar, in ipoteza in care acesta i-ar fi admisa actiunea privind  obligarea intimatei de a incheia contract de inchiriere, se poate obtine reintegrarea in spatiu.

Este adevarat ca in cauza Cosic contra Croatia ( hotararea din 15.01.2009- site www.echr.coe.int), Curtea Europeana a Drepturilor Omului a statuat ca pierderea locuinţei de către o persoană reprezinta o formă de ingerinţa în dreptul la respectarea domiciliului si implicit a dreptului la viata privata prevazut de art 8 din Conventie, iar persoana ce riscă o restrângere atât de gravă trebuie, în principiu, să poată cere unui tribunal independent să stabilească proporţionalitatea şi caracterul rezonabil al măsurii prin prisma art. 8 din Convenţie, chiar dacă, potrivit dreptului intern, dreptul său de a folosi un imobil s-a stins, insa analizarea  aspectelor ce tin de rezonabilitatea si proportionalitatea masurii  vizeaza fondul cauzei si trebuiau invocate in fata instantelor de fond.

Chiar daca s-ar admite ca si instanta de executare ar putea face aprecieri sub acest aspect, se constata ca masura evacuarii a fost justificata de catre stat pe ideea ca debitorul nu  a fost niciodata titularul unui contract de inchiriere, iar bunul face obiectul procedurii de restituire pe legea nr 10/2001, astfel cum rezulta din adresa nr A 642/83/17.08.2004 ( f 9).

Fata de aceste considerente, avand in vedere ca actele de executare efectuate indeplinesc conditiile de fond si forma prevazute de art 387 si urm Cod Pr Civ, instanta urmeaza a respinge contestatia, ca neintemeiata.

Sub aspectul capatului privind suspendarea executarii , având in vedere solutia de mai sus, instanţa va respinge  ca rămasă  fără obiect cererea de suspendare a executării  silite  până la  soluţionarea  contestaţiei  la executare, formulată de contestator în acest dosar. Trebuie precizat, contrar celor sustinute de contestator, ca suspendarea nu se poate dispune decat pana la solutionarea contestatiei cu care a fost învestita instanta, aceasta neputand dispune oprirea executarii si in faza recursului, fata de dispozitiile exprese al art 403 alin 1 Cod Pr Civ. Desigur, instanta de recurs va putea sa dispuna, la cerere, aceasta masura.