Contestatie la executare. Lipsa deciziei de impunere

Sentinţă civilă 14578 din 24.10.2011


Sentinta Civila nr. 14578/24.10.2011

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

În cadrul dosarului de executare nr. ……………., intimata a emis pe numele contestatorului CMD titlul executoriu nr. ….. şi somaţia de plată, pentru suma de 10293,42 lei reprezentând contribuţie la FNUASS şi accesorii, aferente anilor 2005-2009.

La solicitarea instanţei, intimata a precizat că în dosarul de executare nr. ……….. nu a fost emisă decizie de impune ci a fost emis direct titlu executoriu nr. …………. în baza informaţiilor primite de la ANAF cu privire la veniturile declarate de contestator în perioada 2005-2009.

Potrivit art. 215 Lege 95/2006 Obligaţia virării contribuitei pentru asigurările sociale de sănătate revine persoanei juridice sau fizice care angajează persoane pe baza de contract individual de munca ori in baza unui statut special prevăzut de lege, precum si persoanelor fizice, după caz. Persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii sunt obligate sa depună lunar la casele de asigurări declaraţii nominale privind obligaţiile ce le revin fata de fond si dovada plăţii contribuţiilor. Prevederile anterioare se aplica si persoanelor care exercita profesii libere sau celor care sunt autorizate, potrivit legii, sa desfăşoare activităţi independente.

Potrivit art. 216 Lege 95/2006 în cazul neachitării la termen, potrivit legii, a contribuţiilor datorate fondului de către persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de Agenţia Naţionala de Administrare Fiscala, denumita in continuare ANAF, CNAS, prin casele de asigurări sau persoane fizice ori juridice specializate, procedează la aplicarea masurilor de executare silita pentru încasarea sumelor cuvenite bugetului fondului si a majorărilor de întârziere in condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

Conform art. 84 alin 4 din OG 92/2003 Nedepunerea declaraţiei fiscale dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a …. contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat. Stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale nu se poate face înainte de împlinirea unui termen de 15 zile de la înştiinţarea contribuabilului privind depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei fiscale.

Potrivit art. 85 alin. 1 OG 92/2003  Contribuţiile şi alte sume datorate bugetului …. se stabilesc astfel:

a)prin declaraţie fiscală

b) prin decizie emisă de organul fiscal, în celelalte cazuri.

Potrivit art. 110 alin. 3 OG 92/2003 Titlul de creanţă este actul prin care se stabileşte şi se individualizează creanţa fiscală, întocmit de organele competente sau de persoanele îndreptăţite, potrivit legii.

Potrivit  art. 35 Ordinul CNAS 617/2007 In conformitate cu art. 215 alin. (3) din lege si art. 79 din Codul de procedura fiscala, pentru obligaţiile de plata fata de fond ale persoanelor fizice care se asigura pe baza de contract de asigurare, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de ANAF, titlul de creanţa îl constituie, după caz, declaraţia asiguratului  sau decizia de impunere emisa de organul competent al casei de asigurări de sănătate.

Din analiza dispoziţiilor mai sus citate rezultă că obligaţia de plată a contribuţiei la FNUASS se stabileşte  în baza următoarelor titluri de creanţă, respectiv declaraţia asiguratului făcută la Casa de Asigurări de Sănătate sau decizia de impunere emisă de Casa de Asigurări în cazul nerespectării de către contribuabil a obligaţiei referitoare la  depunerea declaraţiei. Decizia de impunere în acest caz, poate fi emisă doar după împlinirea unui termen de 15 zile de la înştiinţarea contribuabilului privind depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei fiscale.

Potrivit art. 141 alin. 1 şi alin. 2 OG 92/2003, Executarea silită a creanţelor fiscale se efectuează în temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor prezentului cod de către organul de executare competent în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal debitorul sau al unui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.  Titlul de creanţa devine titlu executoriu la data la care creanţa fiscala este scadenta, prin expirarea termenului de plata prevăzut de lege sau stabilit de organul competent ori in alt mod prevăzut de lege.

Dispoziţii similare sunt prevăzute şi în art. 35  Ordinul CNAS 617/2007, conform căruia,  Titlul de creanţa menţionat anterior devine titlu executoriu la data la care creanţa bugetara este scadenta prin expirarea termenului de plata prevăzut de lege.

Analizând aceste dispoziţii legale, instanţa reţine că demararea executării silite pentru sumele datorate FNUASS şi neachitate presupune ca şi condiţie, existenţa unui titlul de creanţă devenit titlu executoriu prin ajungerea la scadenţă a obligaţiei de plată.

În plus instanţa reţine că potrivit art. 44 rap. la art. 45 OG 92/2003 pentru a produce efecte şi pe cale de consecinţa pentru exigibilitatea creanţei constatate, titlul de creanţă, în măsura în care este vorba despre o decizie de impunere trebuie să fie comunicat contribuabilului.

Procedând la verificarea respectării dispoziţiilor legale mai sus menţionate, instanţa reţine că în cauză executarea silită a fost declanşată împotriva contestatorului în temeiul unui titlu executoriu emis în lipsa unui  act prin care să fie stabilită şi  individualizată creanţa fiscală, altfel spus în absenţa unui titlu de creanţă. Pentru a ajunge la această concluzie, instanţa a avut în vedere pe de o parte faptul că asiguratul nu a făcut nicio declaraţie la Casa de Asigurări de Sănătate iar de pe altă parte faptul că intimata în urma comunicării de ANAF a veniturilor declarate de contestator nu a procedat la emiterea unde decizii de impunere în care să stabilească şi să individualizeze creanţa ci a procedat direct la declanşarea executării silite prin emiterea titlului executoriu.

Instanţa reţine că lipsa deciziei de impunere şi emiterea directă a titlului executoriu prezintă relevanţă sub aspectul imposibilităţii asiguratului de a formula apărări cu privire la modalitatea de stabilire şi de individualizare a creanţei conform art. 205 şi urm. OG 92/2003, anterior demarării procedurilor de executare silită. În aceste condiţii, instanţa constată contrar susţinerilor intimatei că invocarea lipsei deciziei de impunere nu reprezintă o simplă apărare formală.

Pentru motivele mai sus menţionate, instanţa reţinând că executarea silită în cadrul dosarului nr. …………….. a fost demarată anterior stabilirii existenţei creanţei bugetare cu respectarea dispoziţiilor legale, urmează în baza art. 172 Cod procedură civilă să anuleze actele de executare efectuate în cadrul dosarului de executare mai sus menţionat.

Faţă de anularea actelor de executare pentru motivele mai sus expuse, analizarea celorlalte critici formulate de contestator apare ca inutilă pentru soluţionarea cauzei.

În baza art. 274 Cod procedură civilă şi făcând aplicarea principiului disponibilităţii care guvernează procesul civil,  instanţa urmează a lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Pentru toate aceste considerente, instanţa în baza art. 172 Cod procedură civilă va admite contestaţia la executare formulată de contestatorul CMD şi va anula actele de executare efectuate în dosarul nr. ……….  de intimata CAS