Partaj succesoral

Sentinţă civilă 116 din 14.01.2011


R  O  M    N  I  A

JUDECATORIA  ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 4642/270/2010

Înreg. 07.07.2010 – partaj succesoral  -

SENTINTA CIVILA NR. 116

Sedinta publica din data de 14.01.2011

INSTANTA CONSTITUITA DIN:

PPESEDINTE – ….

GREFIER – ….

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect partaj succesoral formulata de reclamantul …. împotriva pârâtei …..

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns reclamantul personal si asistat de avocat ……, lipsind pârâta.

Procedura este legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, s-a procedat la legitimarea reclamantului ca având C.I. seria XC nr. 580815, C.N.P.1351122044456.

La solicitarea instantei, avocat ….. arata ca nu este de acord cu suplimentarea onorarului de expert, acest lucru este nejustificat, reclamantul nu a facut obiectiuni, iar ceea ce solicita expertul este inadmisibil. Considera ca onorarul stabilit de instanta este suficient.

Instanta respinge cererea expertului de suplimentare a onorarului, acesta ramânând în cuantumul fixat initial.

Fata de valoarea terenului  stabilita de expert, instanta constata ca se mai impune timbrarea actiunii cu 100 lei.

Reclamantul depune la dosar chitanta seria PMO nr. 4748/14.01.2011 de plata a sumei de 100 lei.

Nemaifiind cereri de formulat si probe de administrat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Avocat …… solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata, iesirea din  indiviziune a partilor, partajarea averii dupa defunctul ….., respectiv  a suprafetei de 5.000 m. p., s-a ajuns la acest proces datorita faptului ca pârâta a refuzat sa predea Titlul de proprietate. Fata de probatoriul administrat în cauza si de expertiza efectuata, solicita a se atribui în lotul reclamantului, asa cum apare în expertiza la lotul nr. 1, suprafata de 2.505 m.p. teren, asa cum arata si expertul s-a avut în vedere posesia, cealalta jumatate din teren fiind înstrainata de pârâta lui ….. Urmeaza a-i fi atribuita reclamantului suprafata de 2.505 m. p. teren, acesta urmând a achita o sulta de 4 lei. Solicita obligarea pârâtei la cheltuieli de judecata reprezentând taxa judiciara de timbru, ½ din onorariu expert si onorariu avocat. Depune la dosar chitanta de plata a onorarului de avocat.

Dezbaterile fiind terminate, instanta retine cauza spre solutionare.

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 07.07.2010 sub nr. 4642/270/2010, reclamantul ….., domiciliat în ……, a chemat în judecata pe pârâta …., domiciliata în ……, solicitând instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta sa dispuna iesirea din indiviziune pentru terenul în suprafata de 5.000 mp situat în ……, înscris în titlul de proprietate nr. 249027 din 20.10.2005, ramas de pe urma defunctului ……, decedat la data de 12.09.1979.

În motivarea cererii, în esenta, reclamantul a aratat ca parintii …. si …. au avut împreuna cinci copii, respectiv …, …, … .. si ….., ultimii doi fiind decedati. Reclamantul a mai aratat ca prin sentinta civila nr. 3405 din 17.08.1982, ramasa definitiva si irevocabila prin decizia nr. 1012 din 10.11.1982, pronuntata de Tribunalul Judetean Bacau, Sectia Civila, în dosarul nr. 1766/1982, s-a dispus partajarea averii ramase de pe urma parintilor. Dupa aparitia legii fondului funciar, numai reclamantul …. si pârâta ….. au facut cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafata de 5.000 mp, teren ramas de pe urma tatalui …., însa în titlul de proprietate nr. 249027 din 20.10.2005 a fost înscrisa ca mostenitoare numai pârâta …….. Fata de aceasta situatie, reclamantul a aratat ca a formulat actiune în vederea înscrierii în titlu si a numelui sau alaturi de cel al pârâtei, actiune admisa de Judecatoria Onesti prin sentinta civila nr. 1930 din 18.06.2009, ramasa definitiva si irevocabila prin nerecurare. Dispozitiile acestei sentinte nu au putut fi puse în aplicare deoarece ….. nu a prezentat pentru modificare originalul titlului de proprietate, astfel ca Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bacau a înscris numele reclamantului doar în partea nedetasabila a titlului, comunicând Camerei Notarilor Publici si Biroului de Carte Funciara modificarile efectuate. Pentru motivele aratate, reclamantul a promovat prezenta actiune.

În drept, au fost invocate dispozitiile art. 728 si urmatoarele din codul civil.

În dovedirea cererii au fost depuse, în copie, înscrisuri, respectiv acte de stare civila (filele 6-11), sentinta civila nr. 1930 din 18.06.2009 (fila 12), relatii de la O.C.P.I. Bacau (filele 13-14), titlul de proprietate nr. 249027 din 20.10.2005 (fila 15) si contractul de vânzare-cumparare încheiat între …..si ….. pentru suprafata de 2.945 mp încheiat la Biroul Notarului Public ….. (filele 16-17).

Actiunea a fost timbrata initial cu taxa judiciara de timbru în valoare de 20 lei si timbru judiciar de 0,30 lei. Dupa efectuarea expertizei, fata de valoarea terenului stabilita de expert, a mai fost achitata o diferenta de taxa judiciara de timbru de 100 lei.

Pârâta ….., desi legal citata, nu s-a prezentat în instanta si nici nu a formulat întâmpinare.

La termenul din data de 17.09.2010 a fost depusa la dosar, în copie, decizia nr. 1012 din data de 10.11.1982, pronuntata de Tribunalul Judetean Bacau, Sectia Civila, în dosarul nr. 1766/1982.

În cauza, instanta a încuviintat proba cu înscrisuri ca fiind concludenta, pertinenta si utila solutionarii cauzei, conform art. 167, alin. 1 din Codul de procedura civila.

Prin încheierea pronuntata în data de 17.09.2010 instanta a dispus efectuarea unei expertize topo-cadastru, aflata la dosar la filele 41-45.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

….. si …… au fost casatoriti si au avut împreuna cinci copii, respectiv …, …, …, … si …, ultimii doi fiind decedati. În urma decesului celor doi parinti, a fost introdusa actiune de partajare a averii ramase de pe urma defunctilor, solutionata prin sentinta civila nr. 3405 din 17.08.1982 pronuntata de Judecatoria Onesti în dosarul nr. 850/1982, sentinta ramasa definitiva prin decizia nr. 1012 din 10.11.1982 pronuntata de Tribunalul Bacau în dosarul nr. 1766/1982.

Dupa aparitia legii fondului funciar, reclamantul împreuna cu sora sa …., pârâta din prezenta cauza, au facut cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 5.000 mp, teren ramas de pe urma defunctului … si situat în extravilanul …... Pentru acest teren la data de 20.10.2005 a fost emis titlul de proprietate nr. 249027, însa ca mostenitori a fost 

înscrisa numai …, desi cererea de reconstituire a fost facuta si de reclamantul ..

Aceasta situatie de fapt a fost retinuta si în cadrul sentintei civile nr. 1930 din 18.06.2009, ramasa definitiva si irevocabila prin nerecurare, pronuntata în dosarul nr. 2562/270/2009 al Judecatoriei Onesti, respectiv faptul ca reclamantul …. a depus la Comisia Locala ….. de aplicare a legilor fondului funciar cererea înregistrata sub nr. 413 din 18.03.1998 prin care a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului în suprafata de 0,56 ari cu vecinatatile  - drum, Talaban N. si Boboc Ion. Desi Comisia Locala ….a aratat în cuprinsul referatului nr. 10 din 03.12.2004 ca cererea de reconstituire a dreptului de proprietate formulata de catre …. si ….. este întemeiata, în cuprinsul titlului de proprietate nr. 249027 din 20.10.2005 eliberat de Comisia judeteana Bacau de aplicare a legilor fondului funciar, a fost înscris numai numele pârâtei ….., si nu cel al reclamantului …... Astfel, ca urmare a acestei situatii, prin sentinta civila nr. 1930 din 18.06.2009, ramasa definitiva si irevocabila, s-a dispus completarea titlului de proprietate nr. 249027 din 20.10.2005 în sensul înscrierii numelui lui …..lânga cel al lui …… în calitate de mostenitori ai defunctului …...

Însa, organele competente nu au putut pune în aplicare masura stabilita de instanta de judecata, deoarece pârâta ……. a refuzat prezentarea titlului în original în vederea modificarii, motiv pentru care Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara …. dispus înscrierea numelui si prenumelui reclamantului ….. doar în partea nedetasabila a acestuia, aspecte ce reies din adresele nr. 1818 din 12.03.2010 (fila 14) si nr. 1818 din 31.05.2010 (fila 13), emise de O.C.P.I. Bacau, situatia de fapt aratata mai sus putând fi clarificata pa calea unei actiuni de iesire din indiviziune.

Prin încheierea din data de 17.09.2010 instanta a constatat ca de pe urma defunctului ….., decedat la 02.09.1979 au ramas ca mostenitori …. si ….., în calitate de fiu si fiica (descendenti gr. I). Prin aceeasi încheiere instanta a stabilit ca masa succesorala se compune din 5.000 mp teren situat în ……., înscris în titlul de proprietate nr. 249027/2005, cotele de partajat fiind de 1/2 pentru reclamantul ….. si de 1/2 pentru …….

Pentru evaluarea masei si formarea loturilor s-a dispus potrivit art. 673/6 Cod procedura civila efectuarea unei expertize topocadastrale care a fost efectuata de d-nul expert ……., aflata la dosar la filele 41-45.

Din concluziile raportului de expertiza instanta retine ca valoarea totala a masei de partaj este de 4.000 lei.

Potrivit art. 728 Cod civil, instanta urmeaza a dispune iesirea partilor din starea de indiviziune si a dispune atribuirea de loturi.

La atribuirea loturilor instanta va avea în vedere atât principiul împartirii în natura si posesia bunurilor succesorale, cât si faptul ca suprafata de 2.495 mp a fost vânduta catre ……., conform contractului de vânzare-cumparare nr. 03 din 16.01.2009 (fila 16-17 dosar).

Instanta va dispune potrivit art. 742 Cod civil egalizarea loturilor prin plata unei sulte de catre reclamant pârâtei.

Fata de faptul ca în cauza nu s-a efectuat un supliment de expertiza si având în vedere, în principal, gradul de complexitate al lucrarii, la termenul din 14.01.2011 instanta a respins cererea expertului de suplimentare a onorarului, motiv pentru care va dispune plata pentru expertul …. a onorariului definitiv în suma de 400 lei. 

Având în vedere dispozitiile art. 274 Cod procedura civila, va obliga pârâta sa plateasca reclamantului cheltuieli de judecata în cuantum de 560,15 lei,  reprezentând cheltuieli de judecata corespunzatoare cotei ce i se cuvine (adica ½ din cuantumul taxei de timbru, timbru judiciar, onorariu expert si onorariu avocat- 60+0,15+200+300). 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

 HOTARASTE

Admite actiunea formulata de reclamantul …, domiciliat în comuna …., în contradictoriu cu pârâta …, domiciliata în ….

Constata ca de pe urma defunctului ……., decedat la 02.09.1979 au ramas ca mostenitori ….. si …, în calitate de fiu si fiica (descendenti gr. I).

Constata ca masa succesorala se compune din 5.000 mp teren situat în ….., înscris în titlul de proprietate nr. 249027/2005.

Constata ca valoarea masei succesorale este de 4.000 lei.

Constata ca valoarea cotei de 1/2 a fiecarei parti este de 2.000 lei.

Dispune iesirea din indiviziune a partilor pentru terenul în suprafata de 5.000 mp, prin atribuire de loturi conform expertizei efectuate de ing. ……., care face parte integranta din prezenta, dupa cum urmeaza:

Lotul nr. 1 se atribuie reclamantului ….. si se compune din 2.505 m.p. teren arabil în valoare de 2.004 lei situat în extravilanul ……., în Tarlaua 39, parcela 1966/19, învecinat la nord si sud cu drum acces, la est cu Bran Ileana si la vest cu Vararu Neculai (conform anexei nr. 1);

Valoarea totala a lotului este de 2.004 lei.

Are dreptul la bunuri în valoare de 2.000 lei si plateste sulta lotului nr. 2 atribuit lui ….. suma de 4 lei.

Lotul nr. 2 se atribuie pârâtei ….. si se compune din 2.495 m.p. teren arabil în valoare de 1.996 lei situat în extravilanul ……, în Tarlaua 39, parcela 1966/19, învecinat la nord si sud cu drum acces, la est cu Boboc Ion si la vest cu Pintea Constantin (conform anexei nr. 1);

Valoarea totala a lotului este de 1996 lei.

Are dreptul  la bunuri în valoare de 2.000 lei si primeste sulta de la lotul nr. 1 atribuit lui ……, suma de 4 lei.

Obliga pârâta sa plateasca reclamantului cheltuieli de judecata în cuantum de 560,15 lei, reprezentând cheltuieli de judecata corespunzatoare cotei ce i se cuvine.

Dispune plata pentru expertul …. a onorariului definitiv în suma de 400 lei.

În temeiul art. 54 alin. 2 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 dispune comunicarea în 3 zile de la data ramânerii definitive si irevocabile a prezentei hotarâri la OCPI …. Biroul de carte funciara ….

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 14.01.2011.

PRESEDINTE, GREFIER,