Plangere contraventionala

Sentinţă civilă 715 din 03.03.2011


R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

Dosar nr. 7786/270/2010

Înreg. la 03.12.2010 - plângere contraventionala -

SENTINTA CIVILA nr. 715

Sedinta publica din 03.03.2011

Instanta constituita din:

Presedinte – …….

Grefier – …..

Pe rol fiind judecarea actiunii civile formulata de petenta S.C. …S.R.L. ……n contradictoriu cu intimata Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi  - Sectia Drumuri Nationale ….având ca obiect „plângere contraventionala”.

La apelul nominal facut în sedinta publica, a raspuns avocat …. reprezentând petenta, martorul …. care se legitimeaza cu C.I. … CNP …., lipsa fiind intimata.

Procedura este legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta care învedereaza:

- cauza are ca obiect „ plângere contraventionala”,

- stadiul procesual fond,

- se afla la al patrulea termen de judecata, dupa care;

Instanta procedeaza la audierea martorului …., sub prestare de juramânt religios, declaratia acestuia fiind consemnata si atasata la dosarul cauzei.

Instanta pune în discutie proba cu expertiza tehnica silvica prorogata de la termenul trecut.

Având cuvântul, avocat … considera ca este utila dat fiind ca locul cântaririi nu a fost adecvat, greutatea totala a autovehiculului încarcat cu material lemnos nu depasea 40 tone si în consecinta nu se impunea întocmirea procesului verbal de contraventie.

Instanta fata de probele administrate de catre intimata, în temeiul art. 167 al. 1 Cod procedura civila respinge proba cu expertiza tehnica silvica, apreciind ca aceasta nu este utila solutionarii cauzei.

Instanta califica exceptia nulitatii procesului verbal de contraventie ca fiind o aparare de fond având în vedere faptul ca pe calea plângerii contraventionale se verifica atât legalitatea cât si temeinicia procesului verbal de contraventie atacat.

Nemaifiind cereri de formulat, exceptii de invocat ori probe de administrat instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul asupra fondului.

Avocat … pentru petenta S.C… S.R.L. …arata ca întocmirea procesului verbal de contraventie este nelegala deoarece nu s-a facut în prezenta petentei sau a vreunui martor ci doar în prezenta agentilor constatatori si netemeinica deoarece cântarirea s-a facut într-un loc neadecvat, pe raza localitatii Oituz, rampa fiind amplasata într-un loc cu diferenta de nivel între partea carosabila si marginea drumului. Arata ca aparatul de cântarit avea valabilitatea metrologica expirata si ca rampa de cântarire nu era omologata. Ca atare, nu se impunea întocmirea procesului verbal de contraventie si solicita anularea acestuia sau într-un subsidiar mai îndepartat înlocuirea sanctiunii amenzii cu „avertisment”.

Avocat … pentru petenta depune concluzii scrise.

Dezbaterile fiind încheiate instanta retine cauza spre solutionare.

I N S T A N TA,

Deliberând  asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin plângerea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 03.12.2010 sub nr. 7786/270/2010, petenta S.C. …. S.R.L. a solicitat în contradictoriu cu intimata DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI IASI - SECTIA DRUMURI NATIONALE BACAU, anularea procesului-verbal de contraventie nr. 1102384, încheiat în data de 03.11.2010 de catre intimata.

În motivarea plângerii, petenta a invocat exceptia nulitatii procesului-verbal de contraventie, întrucât nu au fost respectate dispozitiile art. 19 alin.1 din O.G. nr. 2/2001, care prevad obligativitatea semnarii procesului-verbal de cel putin un martor. Petenta a aratat ca trebuia sa se depuna diligente pentru gasirea unui martor, pentru a proteja dreptul la aparare al petentei, în lipsa martorului instanta fiind în dificultate de a aprecia supra corectitudinii si exactitatii celor consemnate în procesul-verbal, iar vatamarea produsa consta în încalcarea dreptului la aparare.

Pe fond, petenta a aratat ca locul unde a fost efectuata cântarirea nu îndeplinea conditiile de orizontalitate, planeitate, duritate si rezistenta pentru o cântarire corecta, conform Normei de Metodologie Legala NML 059-05 privind „Instalatii portabile pentru determinarea sarcinii pe axa la vehicule rutiere”. Petenta a mai aratat ca daca cântarirea s-ar fi efectuat pe o rampa omologata autovehiculul nu ar fi depasit greutatea legala de 40 de tone.

În drept au fost invocate dispozitiile art. 31 din O.G. nr. 2/2001.

În dovedirea cererii s-au depus copii dupa: procesul-verbal de constatare a contraventiei nr. 1102384/03.11.2010 (fila 6), tichetul de cântarire - masurare nr. 2770/03.11.2010 (fila 7), cartea de identitate a capului tractor si a semiremorcii (filele 8, 9), avizul de însotire a marfii nr. 5076287/03.11.2010 (fila 10), dovada de comunicare (fila 11), Norma de Metodologie Legala NML 059-05 privind „Instalatii portabile pentru determinarea sarcinii pe axa la vehicule rutiere” (filele 12-20) si extras din Normativul privind proiectarea constructiilor din lemn (revizuire NP 005-96) indicativ NP 005-03 (filele 21-25).

În conformitate cu dispozitiile art.36 din O.G. nr.2/2001, modif., art.15 lit.i din Legea nr.146/1997 si art.1 alin.2 din O.G. nr.32/1995 cererea este  scutita de plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar.

În aparare, la data de 20.12.2010, intimata a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii contraventionale si mentinerea procesului-verbal de contraventie ca fiind temeinic si legal întocmit.

În motivare a aratat ca potrivit certificatului de aprobare model nr. 251/25.08.2000 zona unde trebuie amplasat aparatul de cântarire trebuie sa fie orizontala si dreapta, zona caii de rulare trebuie sa fie neteda si tare si se admite o înclinatie transversala de pâna la 5 grade, astfel ca locul unde s-a efectuat controlul cât si aparatul întrunesc toate conditiile. A mai aratat ca modul de calculare a petentei este eronat.

Cu privire la lipsa semnaturii si a obiectiunilor contravenientei, intimata a aratat ca avea dreptul de a face obiectiuni si de a semna procesul-verbal doar contravenienta – persoana juridica, prin reprezentant legal, si nu conducatorul auto. Cu privire la lipsa semnaturii unui martor, rolul acestuia este doar de a confirma daca contravenientul este de fata, refuza sa semneze sau nu poate semna actul constatator. Acesta reprezinta doar un motiv de nulitate relativa, iar petenta nu a facut dovada existentei unei vatamari. 

În drept au fost invocate dispozitiile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, O.G. nr. 2/2001 si dispozitiile Codului de Procedura Civila.

În temeiul art. 242 alin.2 C.proc.civ., s-a cerut judecarea cauzei în lipsa.

În dovedirea celor sustinute prin întâmpinare s-au depus copii dupa: dovada comunicarii procesului-verbal de contraventie (fila 36), înstiintarea de plata (fila 37), procesul-verbal de constatare a contraventiei nr. 1102384/03.11.2010 (fila 38), tichetul de cântarire - masurare nr. 2770/03.11.2010 (fila 39), buletin de verificare metrologica (fila 40), certificat de aprobare model nr. 251/25.08.2000 (filele 41-43), adresa de la Compania Nationala de Autostrazi si drumuri nationale din România (filele 44-45) si adresa de la Biroul Român de Metrologie Legala – Directia Regionala de Metrologie Legala Bacau (fila 46)

În cursul judecatii s-au mai depus de catre petenta copii dupa: amplasamente de control care permit efectuarea controlului prin cântarire pe raza DRDP Iasi (fila 52), tichetul de cântarire - masurare nr. 2770/03.11.2010 (fila 53) si extras din Normativ Lemn NP 005-2003 (fila 54). 

Instanta a încuviintat pentru petenta proba cu înscrisurile depuse la dosar si proba testimoniala cu un martor în persoana numitului Timoce Emil, iar pentru intimata proba cu înscrisurile depuse la dosar. Instanta a respins proba cu expertiza tehnica silvica, formulata de catre petenta, apreciind ca aceasta nu este utila solutionarii cauzei. În cursul judecatii s-a administrat proba testimoniala în cadrul caruia a fost audiat martorul Timoce Emil pentru petenta, cu declaratia aflata la dosarul cauzei (fila 59).

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

În fapt, la data de 03.11.2010, ora 19.10, a fost întocmit de catre un agent constatator din cadrul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Iasi, procesul-verbal de constatare si aplicare a sanctiunii contraventionale nr. 1102384 prin care s-a retinut savârsirea de catre petenta S.C. ………. S.R.L., a contraventiei constând în aceea ca, în urma controlului efectuat la data de 03.11.2010, ora 19.09, pe DN11 Oituz, km 117+350, s-a constatat ca vehiculul cu numarul de înmatriculare BN03LYN/BN30LYN/RO/RO, utilizat de catre petenta, a circulat pe traseul Moinesti, Comanesti, Tg. Ocna, Onesti, cu masa totala de 43,10 t (fata de 40,00 t admisa), cu masa pe axa 2 de 10,60 t (fata de 09.00 t admisa), cu masa pe axele 3-5 de 25,00 t (fata de 24.00 t admisa). Pentru savârsirea acestei contraventii petentei i s-a aplicat o amenda de 3.000 lei, în temeiul art. 61 alin.1 lit.p din O.G. nr. 43/1997.

Instanta constata ca procesul-verbal de contraventie nu este semnat de catre contravenienta, dar se mentioneaza ca soferul este …... Procesul-verbal nu este semnat de catre un martor deoarece de fata au fost doar agenti constatatori.

În drept, potrivit art. 41 alin.1 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor: este interzisa efectuarea transportului cu vehicule rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state, pe drumurile publice cu depasirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe si/sau dimensiunilor maxime admise prevazute în anexele nr. 2 si 3, iar conform art. 61 alin.1 lit.p din acelasi act normativ: constituie contraventie si se sanctioneaza efectuarea de transporturi de marfuri care nu sunt indivizibile, cu depasirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe si/sau dimensiunilor maxime admise prevazute în anexele nr. 2 si 3 la prezenta ordonanta, cu amenda de la 25.000 lei la 35.000 lei.

Conform art. 34 alin.1 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, instanta competenta sa solutioneze plângerea, dupa ce verifica daca aceasta a fost introdusa în termen, asculta pe cel care a facut-o si pe celelalte persoane citate, daca acestea s-au prezentat, administreaza orice alte probe prevazute de lege, necesare în vederea verificarii legalitatii si temeiniciei procesului-verbal si hotaraste asupra sanctiunii.

Instanta constata ca plângerea contraventionala formulata de catre petenta a fost introdusa în termenul prevazut de lege, respectiv în termen de 15 zile de la data comunicarii procesului-verbal de constatare si aplicare a sanctiunii contraventionale, conform art. 31 din O.G. nr. 2/2001, procesul-verbal de contraventie a fost comunicat la data de 19.11.2010, iar plângerea fiind depusa prin posta la data de 02.12.2010 (data postei), prin urmare în termenul legal, având în vedere ca acesta este un termen procedural care se calculeaza pe zile libere.

Analizând legalitatea procesului-verbal de constatare si aplicare a sanctiunii contraventionale, instanta retine ca au fost respectate dispozitiile art. 16 si art. 17 din O.G. nr.2/2001, neexistând cazuri de nulitate absoluta ce ar putea fi invocate din oficiu.

În ceea ce priveste motivul de nelegalitate invocat de catre petenta potrivit caruia procesul-verbal de contraventie nu este semnat de catre un martor, instanta retine ca acesta este neîntemeiat pentru urmatoarele considerente:

Instanta constata ca potrivit art. 19 alin.1 din O.G. nr. 2/2001 procesul -  verbal se semneaza de contravenient, si doar daca acesta nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze, agentul constatator trebuie sa faca mentiune despre aceste împrejurari, care trebuie confirmate de cel putin un martor. Însa, potrivit art. 19 alin. 2 din O.G. nr. 2/2001, nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator, iar în lipsa unui martor agentul constatator trebuie sa precizeze motivele care au condus la încheierea procesul-verbal în acest mod, conform art. 19 alin.3 din acelasi act normativ. Instanta retine ca desi procesul verbal nu este semnat de catre un martor, agentul constatator s-a conformat obligatiilor legale, mentionând în procesul-verbal ca de fata sunt doar agenti constatatori. Instanta retine ca nu s-a încalcat dreptul la aparare al petentei, asa cum sustine aceasta, deoarece martorul nu atesta conformitatea celor constatate si retinute în procesul-verbal de contraventie, ci martorul atesta doar faptul ca petenta nu a fost de fata, a refuzat sau nu a putut sa semneze.

Cu toate acestea, în cazul în care nu s-ar fi respectat cerintelor privind semnarea de catre un martor, nulitatea procesului-verbal de constatare a contraventiei nu poate fi invocata decât daca s-a pricinuit partii o vatamare ce nu se poate înlatura decât prin anularea acelui act, fiind prin urmare un caz de nulitate relativa, iar în prezenta cauza, chiar daca ar fi viciata aceasta procedura, petenta nu a dovedit nici o vatamare.

Cu privire la temeinicia procesului-verbal, instanta consta ca în O.G. nr. 2/2001 nu se arata în mod expres care este forta probatorie a procesului-verbal de constatare a contraventiei, dar în practica judiciara interna, plecând în principal de la prevederile art. 47 din O.G. nr. 2/2001, care trimit la prevederile Codului de procedura civila si având în vedere dispozitiile art. 1171 Cod civil, se retine de regula ca procesul-verbal legal întocmit face dovada pâna la proba contrarie, iar în temeiul art. 1169 Cod civil, sarcina probei revine celui care contesta realitatea consemnarilor din procesul-verbal.

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (a carei jurisprudenta a devenit obligatorie pentru instantele interne odata cu ratificarea Conventiei Europene si care se aplica cu preeminenta fata de dispozitiile dreptului intern, potrivit art. 20 alin. 2 din Constitutia României), în cauzele Anghel contra României, din 4 oct. 2007 si Telfner contra Austriei, din 20 martie 2001, a apreciat faptul ca materia contraventionala apartine domeniului penal, acuzatul-contravenient beneficiind de prezumtia de nevinovatie, sarcina probei contrare incumbând acuzatorului, respectiv organului constatator.

Instanta retine, totusi, ca nici una dintre garantiile procesuale pe care le prevede art. 6 CEDO nu are un caracter absolut, deoarece limitele pâna la care functioneaza prezumtia de nevinovatie si continutul obligatiei autoritatilor de a suporta sarcina probei se raporteaza la specificul fiecarui caz în parte. Referitor la procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, instanta retine ca, în genere, fiind întocmit de un agent al statului aflat în exercitiul functiunii, trebuie sa i se recunoasca valoare probatorie sub aspectul constatarii starii de fapt.

Continutul obligatiei autoritatilor de a suporta sarcina probei se raporteaza la specificul fiecarui caz în parte, iar instanta retine ca procesului-verbal de contraventie întocmit de un agent al statului pe baza propriilor constatari trebuie sa i se recunoasca valoare probatorie urmând a fi analizat prin coroborarea cu celelalte dovezi. Persoana sanctionata are dreptul la un proces echitabil, conform art. 31-36 din O.G. nr. 2/2001, în cadrul caruia sa utilizeze orice mijloc de proba si sa invoce orice argumente pentru dovedirea împrejurarii ca situatia de fapt din procesul-verbal nu corespunde modului de desfasurare a evenimentelor, iar sarcina instantei de judecata este de a respecta limita proportionalitatii între scopul urmarit de autoritatile statului de a nu ramâne nesanctionate actiunile antisociale prin impunerea unor conditii imposibil de îndeplinit si respectarea dreptului la aparare al persoanei sanctionate contraventional.

În ceea ce priveste sustinerea petentei conform careia Certificatul de aprobare model nr. 251/25.08.2000 are valabilitatea metrologica expirata, instanta retine ca din Buletinul de verificare metrologica a mijloacelor de masurare apartinând CNADNR – DRDP IASI – SDN Bacau nr. 114 0142373/09.12.2009 (fila 40), rezulta ca pentru aparatele de cântarire cu determinarea greutatii pe axe TIP SAW 10C/II produse de PAT GmbH Germania verificarea metrologica era valabila la data încheierii procesului-verbal de contraventie nr. 1102384, si anume la data de 03.11.2010.

În ceea ce priveste modul de cântarire a autovehiculului din prezenta cauza instanta retine ca, potrivit Ordinului nr. 291/2005 al Biroului Român de Metrologie Legala, ANEXA 1 - NORMA DE METROLOGIE LEGALA NML 059-05 "Instalatii portabile pentru determinarea sarcinii pe axa la vehicule rutiere":

4.1.3. Zona de cântarire trebuie sa cuprinda receptorul de sarcina si zonele de apropiere amplasate de o parte si de alta a receptorului de sarcina. Zonele de cântarire special amenajate, sau suprafetele rutiere pe care sunt montate instalatiile portabile pentru determinarea sarcinii pe osie trebuie sa îndeplineasca urmatoarele cerinte:

c) Zonele de cântarire trebuie sa mentina toate rotile autovehiculului în acelasi plan, în timp ce autovehiculul traverseaza receptorul de sarcina. Locurile din zonele de cântarire, în care trebuie montate platformele portabile, rampele de acces, platformele oarbe sau covorasele, trebuie sa fie marcate, astfel încât sa permita o pozitionare usoara si corecta a acestora; de asemeni trebuie marcata linia centrala (longitudinala) a zonei de cântarire;

d) Zonele de cântarire trebuie sa fie stabile; structura care sustine sarcina trebuie sa fie construita din beton sau dintr-un material cu durabilitate echivalenta si sa aiba o fundatie corespunzatoare; aceasta structura trebuie sa asigure orizontalitatea, planeitatea, duritatea si rezistenta în timp a zonelor de cântarire;

e) Cerintele privind orizontalitatea, planeitatea, duritatea si rezistenta în timp ale zonelor de cântarire trebuie sa fie verificate de personal calificat, cu mijloace de masurare adecvate, înainte de utilizarea initiala si ulterior la intervale de timp care sa nu depaseasca 12 luni.

Din declaratia martorului ……. rezulta ca autovehicul, în momentul cântaririi avea unele roti pe partea carosabila, iar celelalte fiind în afara asfaltului, pe pamânt, fiind diferenta de nivel între partea carosabila si marginea drumului, iar drumul era înclinat.

Instanta retine ca zonele de cântarire trebuie sa mentina toate rotile autovehiculului în acelasi plan, în timp ce autovehiculul traverseaza receptorul de sarcina, zonele de cântarire trebuie sa fie stabile, structura care sustine sarcina trebuie sa fie construita din beton sau dintr-un material cu durabilitate echivalenta si sa aiba o fundatie corespunzatoare, aceasta structura trebuie sa asigure orizontalitatea, planeitatea, duritatea si rezistenta în timp a zonelor de cântarire. Instanta constata ca procedura de cântarire din prezenta cauza nu a respectat aceste conditii, rotile vehiculului nefiind pe acelasi plan, iar o parte din roti au fost pozitionate în afara partii carosabile, pe pamânt, ceea ce înseamna ca structura nu a fost corespunzatoare, ci trebuiau ca toate rotile vehiculului sa fie pe partea carosabila si la acelasi nivel. Atunci când rotile nu sunt la acelasi nivel si drumul este înclinat, legea prevede ca trebuie sa se foloseasca platforme oarbe sau covorase pentru egalizarea acestora, ori din declaratia martorului rezulta ca nu s-au folosit asemenea dispozitive.

Potrivit Amplasamentelor de control care permit efectuarea controlului prin cântarire pe raza DRDP IASI (fila 52), în judetul Bacau pe DN 11 la Km 117+350, pe sensul de mers dreapta, localitatea Oituz, se afla un amplasament care permite un control prelungit. În prezenta cauza cântarirea s-a efectuat pe DN 11; km. 117; m 350; pozitia STÂNGA, asa cum rezulta din tichetul de cântarire-masurare nr. 2770/03.11.2010. Cerintele privind orizontalitatea, planeitatea, duritatea si rezistenta în timp ale zonelor de cântarire trebuie sa fie verificate de personal calificat, cu mijloace de masurare adecvate, înainte de utilizarea initiala si ulterior la intervale de timp care sa nu depaseasca 12 luni. Din declaratia martorului …. rezulta ca desi el se afla pe partea dreapta a drumului, a fost pus de catre agentii constatatori sa treaca pe partea stânga a drumului, unde s-a efectuat cântarirea, aceasta desi amplasamentul care permitea un control prelungit în acea zona se afla pe sensul de mers dreapta. Din toate acestea rezulta ca nu s-a efectuat cântarirea vehiculului pe un amplasament de control autorizat si care sa îndeplineasca conditiile prevazute de lege.

Instanta constata ca nu s-au respectat conditiile impuse de lege în modul de cântarire a autovehiculului cu numarul de înmatriculare BN03LYN/BN30LYN /RO/RO, astfel ca nu mai intereseaza masa totala pe care ar fi avut-o acesta în acel moment, deoarece daca cântarirea nu a fost legala, nici rezultatul acesteia nu poate fi considerat ca fiind conform cu realitatea.

Instanta constata ca în cauza opereaza prezumtia de nevinovatie, aceasta neputând fi rasturnata prin probele administrate. Mai mult, petenta a administrat probe care contrazic situatia retinuta în cuprinsul procesului-verbal de contraventie.

În raport de argumentele de fapt si de drept expuse anterior, instanta constata întemeiata plângerea motiv pentru care, în temeiul art. 34 din O.G. nr. 2/2001, o va admite, va dispune anularea procesului-verbal de contraventie nr. 1102384, încheiat în data de 03.11.2010 ca fiind nelegal si netemeinic, si va exonera pe petenta de sanctiunea aplicata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

Admite plângerea contraventionala formulata de petenta S.C. …..S.R.L. cu sediul în localitatea Cormaia, str. Principala, nr. 68, judetul Bistrita - Nasaud, în contradictoriu cu intimata DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI IASI – SECTIA DRUMURI NATIONALE BACAU, cu sediul în municipiul Bacau, str. Calea Republicii, nr. 152, judetul Bacau, si în consecinta:

Anuleaza procesul-verbal de contraventie nr. 1102384, încheiat în data de 03.11.2010 si exonereaza petenta de sanctiunea aplicata.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 03.03.2011.

PRESEDINTE, GREFIER,

1

Domenii speta