Divort

Sentinţă civilă 4149 din 06.05.2011


Dosar nr. 4149/271/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ORADEA

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 5797/2011

Şedinţa publică de la 06 Mai 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE SC

Grefier CS

Pe rol judecarea cauzei Minori şi familie privind pe reclamantii CS, şi pe pârât CR având ca obiect, divorţ

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă reclamanta reprez.de av. M P, lipsă fiind pârâtul.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că, procedura de citare cu părţile este îndeplinită.

Reprez.reclamantei,  depune la dosar chitanţa reprezentând onorarul avocaţial. Solicită  înlocuirea martorei  D D, care este plecată din ţară în Italia, cu martorul C Ş S.

I n s t a n ţ a, admiterea cererea.

După depunerea jurământului, se procedează la audierea martorului C Ş S, care după ce a luat la cunoştinţă cele consemnate, semnează declaraţia de martor.

Alte probe nu mai sunt.

I n s t a n ţ a, închide faza probatorie şi acordă cuvântul în fond.

Reprez.reclamantei, solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, desfacerea căsptoriei din culpa pârâtului, reclamanta să-şi reia numele avut anterior căsătoriei, să-i fie reclamantei încredinţată minora, cu obligarea pârâtului la plata unei pensii lunare de întreţinere în cuantum de4 200 lei, cu cheltuieli de judecată.

 

INSTANŢA

 

Constată că, prin acţiunea înregistrată la instanţă la data de 23 martie 2009 timbrată cu 39 lei chitanţă fiscală şi 0,3 lei timbru judiciar, şi precizată la 4.02.2011 reclamanta CSF, cheamă în judecată pe pârâtul CR solicitând desfacerea căsătoriei încheiată cu acesta la 30.08.2004, cu reluarea numelui  avut anterior căsătoriei şi încredinţarea în favoarea sa spre creştere şi educare a minorei D M, cu obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreţinere corespunzătoare în favoarea acesteia.

În fapt, se arată că, neînţelegerile dintre părţi au început la scurt timp de la căsătorie şi s-au datorat faptului că pârâtul este mare consumator de băuturi alcoolice şi că nu contribuie la menajul comun.

Din probaţiunea administrată în cauză instanţa urmează a reţine următoarele

Părţile s-au căsătorit în loc.Sântandrei la 29.08.2004 şţi din relaţia lor a rezultat minora D –Ma născută la 24 03 2008. Părţile au avut domiciliul comun în Oradea până în ianuarie 2010 când pârâtul a părăsit locuinţa conjugală. Conform  martorului C Ş S părţile s-au separat în fapt în mai multe rânduri în special pentru că pârâtul avea un comportament violent faţă de reclamantă, consuma abuziv băuturi alcoolice şi o bătea.

Din cele arătate mai sus rezultă că relaţiile dintre soţi sunt grav şi iremediabil vătămate, căsătoria lor nu mai poate continua , astfel încât, instanţa, în temeiul art.38 cod.familie va pronunţa divorţul în condiţiile în care în temeiul art.-40 alin.3 cod.fam. reclamanta va redobândi numele avut anterior căsătoriei.

De la separarea în fapt minora a rămas în întreţinerea mamei sale şi instanţa, în temeiul concluziilor anchetei sociale efectuate în cauză, apreciază că această stare de fapt poate continua astfel încât în  temeiul art.42 cod.-fam. aceasta va fi încredinţată spre creştere şi educare acesteia. Pârâtul, în temeiul art.86,94 şi 107 cod.fam. va contribui la cheltuielile legate de creşterea şi întreţinerea acesteia cu o pensie de întreţinere lunară în cuantum de 200 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

 Admite acţiunea formulată de reclamanta CSF  cu domiciliul ales în Oradea , , Jud.Bihor, împotriva pârâtului CR domiciliat în loc. Jud.Bihor.

 Desface căsătoria încheiată de părţi la data de 29.08.2004 în Sântandrei, din culpa pârâtului.

Reclamanta redobândeşte numele purtat anterior căsătoriai şi anume acela de " C ".

Încredinţează reclamantei spre creştere, îngrijire şi educare pe minora D- M nascut la 24.03-2008 şi-l obligă pe pârât să plătească în favoarea acesteia 200 lei pensie de întreţinere, cu începere de la data de 23.03.2009.

Obligă pe pârât sî plătească reclamanzei1050 lei cheltuieli de judecată.

Cu apel în 30 de zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 06 Mai 2011

PREŞEDINTE, GREFIER,

 

RED.SC2 comunicări cu:

Dact.CS/11.05.2011CSF

EX.5 CR