Anulare act

Sentinţă civilă 10559 din 17.12.2010


Dosar nr. 4748/280/2010

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 10559

Şedinţa publică de la 17 Decembrie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE F. M.

Grefier S. B.

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamant M. A. şi I. şi pe pârâţii S. T. şi  C. M. şi

S. R., prin M. F. P. B., având ca obiect - anulare act.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită, fără citare.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 10.12.2010,

susţinerile fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, încheiere ce face parte din

prezenta sentinţă.

Apoi, pentru a da posibilitatea părţilor de a formula şi depune concluzii scrise, instanţa a

amânat pronunţarea la data de 17.12.2010, când, deliberând, a pronunţat următoarea sentinţă:

INSTANŢA

Prin acţiunea înregistrată sub nr.4748/280/2010 reclamantul M. A. şi I. în contradictoriu

cu pârâţii Ş. T. şi C. M. a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa să constate nulitatea

absolută a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.2436/23.10.2006 la B.N.P. G. G.

În motivarea acţiunii a arătat că imobilul, ce a făcut obiectul contractului de vânzare-

cumpărare mai sus menţionat, preluat de Statul Român în perioada 06.03.1945-22.12.1989 prin

aplicarea Decretului nr.111/1951 a fost trecut din administrarea comunei Oarja în administrarea

Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Argeş din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

prin Decizia nr.11/28.01.1980 emisă de Comitetul Executiv al Consiliului Popular Argeş, dreptul

de administrare fiind evidenţiat în inventarul bunurilor proprietate publică a statului român

aprobat prin H.G. nr.1705/2006.

Mai arată că imobilul în cauză este folosit în prezent ca sediu al Postului de Poliţie al

comunei O, jud. Argeş

Precizează că prin Hotărârea nr.311/20.01.1997 C J A de aplicare a Legii nr.112/1995 a

dispus acordarea de despăgubiri în valoare de 9.714.756 lei către D N, în calitate de moştenitor al

vechiului proprietar (D R) al imobilului-teren şi construcţie, iar după apariţia Legii nr.10/2001 un

alt moştenitor al vechiului proprietar (D R) respectiv Ş M a formulat la data de 06.08.2001, prin

intermediul executorului judecătoresc, o notificare adresată Prefecturii Judeţului Argeş,

înregistrată sub nr.1182/2001, prin care solicita restituirea prin echivalent / despăgubiri băneşti a

aceluiaşi imobil în care funcţiona Postul de Poliţie al comunei O, jud. Argeş.

Menţionează că notificarea a fost transmisă de Prefectura Argeş spre soluţionare Primăriei

comunei Oarja, jud. Argeş, iar până la data de 03.03.2006 notificarea nu a fost soluţionată, dată la

care Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a efectuat un control la Primăria com.

O şi a aplicat sancţiunea amenzii contravenţionale pentru tergiversarea soluţionării notificării cu

care aceasta a fost învestită.

Totodată arată că prin adresa nr.681.435/06.03.2006 Autoritatea Naţională pentru

Restituirea Proprietăţilor a pus în vedere Primăriei comunei O să comunice petentului Ş M. T, fiul

notificatorului, motivul nesoluţionării notificării în termenul prevăzut de lege şi să urgenteze

soluţionarea notificării prin emiterea unei dispoziţii motivate în conformitate cu dispoziţiile Legii

nr.10/2001, iar prin adresa nr.1490/05.05.2006 emisă de Primăria comunei O s-a comunicat

petentului Ş M. Tcă pentru rezolvarea favorabilă a cererii de restituire a imobilului s-a luat

legătura cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Argeş, stabilindu-se restituirea clădirii şi a

terenului aferent într-o perioadă de trei luni, cu menţinerea sediului Postului de Poliţie în clădire

cu acordul petentului.

Mai arată că prin adresa nr.1491/05.05.2006 emisă de Primăria comunei O, jud. Argeş, s-a

comunicat Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor că pentru rezolvarea favorabilă a

cererii lui Ş M  s-au solicitat acestuia acte doveditoare care să ateste faptul că este moştenitor legal

al proprietarului imobilului.

Precizează că ulterior, prin Dispoziţia nr.72/24.05.2006 emisă de C M, în calitate de

Primar al comunei O, a fost constituită Comisia de aplicare a Legii nr.10/2001, care, în urma

analizei dosarului autorului lui Ş T, prin referatul nr.2137/26.07.2006 a hotărât restituirea

imobilului solicitat, iar în aceste condiţii a fost emisă Dispoziţia nr.109/08.08.2006 semnată de

Primarul comunei O, C M, prin care s-a dispus restituirea în natură a imobilului revendicat lui Ş

M, punerea în posesie efectuându-se prin procesul-verbal de predare-primire nr.2268/11.08.2006,

când imobilul a fost predat de această dată fiului notificatorului, Ş T.

Mai arată că, prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.2436/23.10.2006 la

B.N.P. G G, C Ma cumpărat de la Ş T imobilul restituit în natură acestuia din urmă şi că prin

sentinţa penală nr.1252/24.06.2008 pronunţată de Judecătoria Piteşti s-a dispus restabilirea

situaţiei anterioare şi desfiinţarea Dispoziţiei nr.109/08.08. 2006 şi a procesului-verbal de predare

–primire nr.2268/11.08. 2006, respingând cererile de desfiinţare a contractului de vânzare-

cumpărare.

Totodată precizează că, ulterior soluţionării cauzei penale la care s-a făcut referire, C M a

înaintat I.P.J. Argeş două cereri înregistrate sub nr.134.597/17.08.2009 şi respectiv

49.209/09.10.2009 prin care solicita în calitate de proprietar al imobilului în care îşi desfăşura

activitatea Postul de Poliţie al comunei O, jud. Argeş, predarea efectivă a imobilului precum şi

plata unei chirii lunare pe ultimii trei ani.

Arată reclamantul că, deşi cunoştea situaţia juridică a construcţiei şi terenului aferent

precum şi modul de dobândire a acestui imobil de către Ş T, C M a încheiat contractul de

vânzare-cumpărare, dovedind calitatea sa de cumpărător de rea credinţă.

În drept, şi-a întemeiat acţiunea pe disp. art. 948-950, art.966 şi aret.968 Cod civ.

La data de 28.05.2010 pârâtul C M a depus întâmpinare (filele 11-12) prin care a invocat

excepţia lipsei de interes, iar pe fond a solicitat respingerea acţiunii.

În motivare a arătat că reclamantul nu justifică un interes legitim, întrucât nu urmăreşte

realizarea unui drept subiectiv recunoscut de lege; că nu a fost niciodată proprietarul acelui imobil

ce a fost cumpărat de pârât.

La data de 30.06.2010 reclamantul a depus înscrisurile de la filele 17-50 din dosar.

La data de 02.07.2010 reclamantul a depus cerere precizatoare (filele 52-53) prin care a

arătat că solicită introducerea în cauză a S R prin Ml F P, arătând că titular al dreptului de

administrare este  M A şi I, iar titular al dreptului de proprietate este SR prin MF P.

La data de 11.11.2010 S R prin M F P a depus întâmpinare (filele 104-107) prin care a

solicitat admiterea acţiunii promovate de reclamant.

A anexat înscrisuri (filele 108-111).

La data de 10.12.2010 pârâtul C M a depus la dosar înscrisurile de la filele 116-117.

Pârâtul Ş Tnu a depus întâmpinare.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri, s-a ataşat dosarul nr.7414/ 280/2007.

Potrivit disp. art.137 alin.1 Cod proc. civ. instanţa se va pronunţa mai întâi asupra

excepţiilor de procedură şi asupra celor de fond care fac de prisos în totul sau în parte, cercetarea

în fond a pricinii”.

Analizând excepţia lipsei de interes invocată, instanţa constată că reclamantul justifică

interesul având în vedere că este titular al dreptului de administrare asupra imobilului ce face

obiectul contractului de vânzare-cumpărare a cărui nulitate absolută se solicită a fi constatată,

calitatea de titular al dreptului de administrare rezultând din Decizia nr.11/28.01.1980 (fila 49),

situaţie în raport de care instanţa va respinge excepţia lipsei de interes.

Faţă de cele prezentate instanţa constată şi reţine următoarele:

Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.2436/23.10.2006 la B.N.P. G G,

Ş T a vândut lui C M imobilul compus din suprafaţa de 703 m.p. teren construcţii (700 m.p.

conform actelor de proprietate) şi o locuinţă (C1) în suprafaţă de 111 m.p. construită din

cărămidă, acoperită cu tablă, având cinci camere şi dependinţe.

Situaţia de fapt expusă se probează cu înscrisul depus la filele 17-18 din dosar.

Imobilul ce a făcut obiectul contractului de vânzare-cumpărare mai sus menţionat, preluat

de stat de la fostul proprietar în perioada 06 martie 1945-22 decembrie 1989 prin aplicarea

Decretului nr.111/1951, a fost trecut din administrarea directă a Comunei O în administrarea

directă a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Argeş din cadrul Ministerului de Interne, conform

art.1 din Decizia nr.11/28.01.1980 emisă de Comitetul Executiv al Consiliului Popular Argeş (fila

49), fiind folosit ca sediul al Postului  de Poliţie al comunei O.

Prin Hotărârea nr.311/20.01.1997 (fila 14 dosar urmărire penală), Comisia Judeţeană

Argeş de Aplicare a Legii nr.112/1995 a hotărât acordarea de despăgubiri în valoare de 9.714.756

lei către D N, în calitate de moştenitor al vechiului proprietar pentru imobilul teren şi construcţie

deţinut de Postul de Poliţie al comunei O trecut în proprietatea statului prin aplicarea Decretului

nr.111/1951.

Din adresa nr.3318/16.01.2007 (fila 95 dosar urmărire penală) reiese că D N menţionat în

Hotărârea nr.311/20.01.1997 a primit despăgubiri pentru imobilul situat în localitatea O, jud.

Argeş.

După intrarea în vigoare a Legii nr.10/2001, un alt moştenitor al vechiului proprietar, Ş M

a formulat la data de 06 august 2001 notificare prin executor judecătoresc (fila 102 dosar urmărire

penală) adresată Prefecturii Argeş înregistrată sub nr.1182/2001, prin care solicita, în calitate de

moştenitor al lui D R, restituirea în echivalent - despăgubiri băneşti pentru acelaşi imobil la care s-

a făcut referire mai sus şi în care funcţiona Postul de Poliţie al comunei O.

Prin Dispoziţia nr.109/08.08.2006 s-a dispus restituirea în imobilului solicitat de Ş M,

imobil situat în com. O, jud. Argeş, compus din teren în suprafaţă de 700 mp şi construcţii în

suprafaţă de 109,58 mp (fila 19).

Din procesul-verbal nr.2268/11.08.2006 (fila 20) reiese că la data de 11.08.2006 s-a

procedat la predarea imobilului solicitat către Ş T.

Prin sentinţa penală nr.1252/24.06.2008 pronunţată de Judecătoria Piteşti în dosarul

nr.7414/280/2007 (filele 38-48) definitivă prin decizia nr.225/30.10. 2008 pronunţată de

Tribunalul Argeş şi prin decizia nr.130/R/19.02.2009 pronunţată de Curtea de Apel Piteşti (fila

21-37) s-a dispus restabilirea situaţiei anterioare şi s-a desfiinţat Dispoziţia nr.109/08.08.2006

emisă de Primarul Comunei O, jud. Argeş şi procesul-verbal de predare-primire nr.2268/

11.08.2006 încheiat de Primăria comunei O, jud. Argeş, având ca obiect soluţionarea notificării

nr.11569/07.08.2001 în baza Legii nr.10/2001, respectiv predarea-primirea imobilului obiect al

notificării.

Instanţa reţine că se solicită constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-

cumpărare în baza principiului resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis, principiu care priveşte

efectele nulităţii actelor juridice faţă de terţi.

Este semnificativ de reţinut că de la acest principiu care nu se bucură de o consacrare

legală într-un text de principiu sau cu caracter general, există excepţii, respectiv cazuri în care deşi

se anulează actul principal, actul subsecvent este menţinut, însă această situaţie nu este incidentă

în speţa de faţă, întrucât din înscrisurile depuse la dosar rezultă că subdobânditorul nu a fost de

bună credinţă, cu atât mai mult cu cât prin sentinţa penală sus menţionată s-a reţinut că dispoziţia

de restituire nr.109/2006 a fost emisă cu încălcarea dispoziţiilor legale referitoare la competenţa

de soluţionare a notificării.

Având în vedere considerentele expuse cât şi disp. art.948 Cod civ. şi 968 Cod civ.,

instanţa va admite acţiunea şi va constata nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare

autentificat sub nr.2436/23.10.2006 la B.N.P. G G.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepţia lipsei de interes.

Admite acţiunea formulată de reclamantul M A SI I, cu sediul în Bucureşti, Piaţa

Revoluţiei, nr.1A, sector 1, împotriva  pârâţilor Ş M. T, domiciliat în comuna C, sat G, judeţul

Argeş  şi C M, domiciliat  în comuna O, sat O, judeţul Argeş şi S R prin M F P, cu sediul în

Bucureşti, str. Apolodor, nr, sector 5.

Constată nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub

nr.2436/23.10.2006 la B.N.P. G G.

Cu drept de  recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Decembrie 2010.

Preşedinte,

F M

Grefier,

SB

6 ex./red. F.M./tehn. F.M/29 Decembrie 2010