Recurs. Anulare înştiinţare de respingere a cererii de plată a subvenţiilor emisă de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură

Decizie 746 din 15.04.2016


Recurs. Anulare înştiinţare de respingere a cererii de plată a subvenţiilor emisă de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură

- art. 11 pct. 2 lit. c) şi d) din Ordinul M.A.D.R. nr. 573/2014

- art. 1 din Ordinul M.A.D.R. nr. 573/2014

Curtea a reţinut că prin „Cererea unică de plată pentru sectorul Zootehnic – anul 2014” înregistrată sub nr. SM xxxxxx/18.06.2014, reclamanta intimată a solicitat sprijin în conformitate cu prevederile Ordinului M.A.D.R. nr. 573/2014 pentru un număr de 53 capete bovine. Această cerere a fost semnată de solicitant şi supusă controlului vizual al funcţionarului A.P.I.A., după care a fost introdusă în aplicaţia electronică naţională care i-a generat automat număr. Ulterior, în urma verificărilor încrucişate între datele introduse în cerere, datele din documentele generale şi specifice anexate şi cele din Registrul naţional al exploataţiilor şi Sistemul de administrare a cotelor de lapte, s-a constatat că există neconcordanţe între codul de exploataţie pentru care s-a depus cererea de plată (XX XXXXXXXXXX) şi codul de exploataţie din Registrul naţional al exploataţiilor (XX XXXXXXXXXX), ceea ce însemna că animalele nu figurau pe exploataţia pentru care s-a solicitat sprijin.

Prin urmare, cererea de respingere a fost generată de sistem ca efect al acestei stări de fapt, împrejurare în raport cu care nu poate fi primită susţinerea că ar fi fost vorba de o eroare materială, determinată de indicarea eronată a altui cod, aşa cum s-a afirmat.

De altfel, după cum rezultă din cererea formulată pe cale administrativă la data de 29 octombrie 2014 (fila 5 dosar tribunal) intimata reclamantă confirmă că a depus înscrisuri aferente altei exploataţii şi a solicitat a se lua act de depunerea unor noi înscrisuri referitoare la codul de exploataţie XXXXXXXXXXXX. Faţă de această solicitare, recurenta pârâtă prin adresa de răspuns nr. xx xxx din data de 26 noiembrie 2014 a reiterat faptul că cerinţa impusă de art. 11 pct. 2 lit. d) din Ordinul M.A.D.R. nr. 573/2014 nu a fost respectată la data prelucrării cererii, astfel că nu se mai puteau depune documente generate ulterior depunerii cererii unice de plată.

Nu poate fi reţinută ca întemeiată nici afirmaţia potrivit căreia prin actul atacat nu s-ar fi indicat în mod clar care este neconformitatea atâta timp cât s-a comunicat că aceasta rezultă din nerespectarea dispoziţiei art. 11 pct.2. lit.d) din Ordinul M.A.D.R. nr. 573/2014, respectiv din faptul că s-a depus copia registrului exploataţiei pentru o altă formă de organizare şi anume pe persoană fizică, în loc de PFA, iar reclamanta s-a prevalat ulterior de noi înscrisuri referitoare la acest aspect, neputând deci afirma cu temei că nu a înţeles ce i se impută.

Curtea a reţinut că, potrivit art. 1 din Ordinul nr. 573/2014 ,,beneficiarii ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic - sunt producătorii agricoli definiţi la art. 9 alin. (3") din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 - persoane fizice sau juridice, care deţin, cresc şi exploatează animale de producţie din speciile bovine şi ovine / caprine, identificate şi înregistrate în sistemul naţional".

Potrivit art. 11 lit. d) din ordinul amintit, solicitantul este obligat să anexeze la data depunerii cererii, pe lângă o serie de alte documente relevante, o copie de pe prima şi ultima pagină ale registrului individual al exploataţiei completat în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1.760/2000 în cazul exploataţiilor de bovine, obligaţie căreia reclamanta nu s-a conformat.

Drept urmare, contrar celor invocate de intimata reclamantă şi reţinute de instanţa de fond, autoritatea pârâtă a constatat că aceasta nu s-a conformat exigenţelor legale anterior evocate şi, identificând neconformitatea, a dispus, în mod legitim, respingerea cererii de acordare a primei, neputând fi primită deci, sub aspectul cercetat, distincţia făcută de instanţa de fond între înregistrarea animalelor în evidenţe şi existenţa lor efectivă în exploataţie.

Curtea mai a reţinut şi că forma art. 11 alin. 2 lit. c) din Ordinul nr. 573/2014, ce a făcut obiectul analizei pe larg în faţa instanţei de fond, a fost introdusă abia prin Ordinul nr. 1825 din 24 noiembrie 2014, deci printr-o normă ulterioară depunerii cererii analizate în speţă şi emiterii Înştiinţării nr. xx/30.09.2014 a cărei anulare se solicită. Întrucât legea civilă nu retroactivează, analiza legalităţii actului administrativ nu poate fi făcută decât prin prisma normelor în vigoare la data emiterii sale, cu respectarea principiului tempus regit actum. Cu alte cuvinte, întrucât norma legală respectivă nu exista la data depunerii cererii şi emiterii înştiinţării, nu este incidentă speţei.

Decizia nr. 746 din 15.04.2016 a Curţii de Apel Oradea - Secţia a II - a civilă, de contencios administrativ şi fiscal

Dosar nr. 432/83/CA/2015

Prin Sentinţa nr. 678/CA din 28.09.2015 Tribunalul S. M. a admis acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamanta R. I. PFA în contradictoriu cu pârâta Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură - Centrul Judeţean S. M. şi, în consecinţă, a anulat Înştiinţarea de respingere nr. xx/30.09.2014 emisă de pârâtă, a obligat pârâta la plata către reclamantă a subvenţiilor solicitate prin cererea nr. SM xxxxxx/18.06.2014, cu dobânzile legale potrivit cuantumului subvenţiilor, calculată potrivit art. 3 alin. 2 din OG nr. 13/2011, modificată şi completată şi să plătească reclamantei suma de 750 lei cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut că, prin „Cererea unică de plată pentru sectorul Zootehnic – anul 2014” înregistrată la pârâtă sub nr. SM xxxxxx/18.06.2014, reclamanta a solicitat, pentru un număr de 53 capete bovine, sprijin în conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 573/2014.

Art. 1 Anexa 1 din Ordinului MADR nr. 573 din 17 aprilie 2014 pentru aprobarea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate, a termenilor de referinţă şi a modelului de cerere pentru acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine şi ovine/caprine şi a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, în anul 2014, prevede că: „În anul 2014, în cadrul ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, denumite în continuare ANT, se acordă prime producătorilor agricoli definiţi la art. 9 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare, crescători de animale, din speciile bovine şi ovine/caprine, înscrişi în evidenţa Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu cod unic de identificare, o singură dată pe an, în funcţie de criteriile de eligibilitate, pentru următoarele scheme:

 a) schemă decuplată de producţie în sectorul lapte;

 b) schemă decuplată de producţie în sectorul carne;

 c) schemă cuplată de producţie în sectorul ovine/caprine.”

Reclamanta a solicitat sprijin financiar pentru schema prevăzută la lit. b), aşa cum e trecută în cererea de plată (fila 46 pct. 48 I.2.)

Prin Înştiinţarea nr. xx/30.09.2014 (fila 3, 41), pârâta îi aduce la cunoştinţă reclamantei că în urma verificării cererii au fost constatate neconformităţi, indicându-se Codul de neconformitate NF12 şi NF 13. Ca urmare a neconformităţilor constatate, cererea reclamantei este inadmisibilă la plată în anul 2014 pentru schema de plată/categoria de animale/exploataţia la care s-au constatat neconformităţi.

Pentru Codul de neconformitate NF 12 se menţionează că „Cererea nu este însoţită de toate documentele generale în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1), respectiv adeverinţa emisă prin proceduri SNIIA de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit (art. 11 alin. 2 lit. c) / copie de pe prima şi ultima pagină ale registrului individual al exploataţiei (art. 11 alin. 2 lit. d) / adeverinţă prin care se recunoaşte statutul de crescător de bovine (art. 12 lit. c pentru schema decuplată de producţie specia bovine) / adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic (art. 12 lit. d – pentru schema decuplată de producţie specia bovine) / adeverinţa prin care se recunoaşte statutul crescătorilor de ovine/caprine (art. 13 lit. c – pentru schema cuplată de producţie în sectorul ovine/caprine).”

Pentru Codul de neconformitate NF 13 se menţionează că „Registrul exploataţiei este pe CNP xxxxxxxxxxxxx iar Codul exploataţiei este XXXXXXXXXXXX”.

Reclamanta se adresează pârâtei cu două solicitări de revenire din partea acesteia asupra soluţiei date cererii nr. SMxxxxxx/18.06.2014, înregistrate sub nr. xxxxx/07.10.2014, respectiv nr. xxxxx/29.10.2014. Aceste două solicitări reprezintă contestări ale reclamantei faţă de modul de soluţionare a cererii de ajutor financiar.

Solicitările reclamantei au fost soluţionate prin adresele nr. xxxxx/13.10.2014 (fila 4) şi nr. xxxxx/26.11.2014 (fila 13), prin care i se comunică faptul că, contestaţia nu poate fi „aprobată favorabil”, precum şi motivul concret pentru care a fost respinsă cererea SMxxxxxx.

Astfel, din răspunsul comunicat de pârâtă reclamantei prin adresa nr. xxxxx/13.10.2014 rezultă că motivul pentru care a fost respinsă cererea de plată este neîndeplinire condiţiei prevăzute de art. 11, pct. (2), litera d) din Ordinul nr. 573/2014 deoarece copia registrului exploataţiei depusă de reclamantă este pentru o altă exploataţie şi o altă formă de organizare, respectiv persoană fizică şi nu Persoană Fizică Autorizată cum este depusă în cerere.

În acelaşi fel se răspunde reclamantei şi prin adresa nr. xxxxx/26.11.2014.

Concluzia pârâtei, exprimată în cele două adrese mai sus menţionate este că documentul reprezentând copia registrului exploataţiei este un document general obligatoriu, cererea nr. SM xxxxxx fiind respinsă.

Nemulţumită fiind de modul de soluţionare a contestaţiei/contestaţiilor, reclamanta sesizează instanţa de contencios administrativ cu prezenta acţiune.

Mai întâi, tribunalul a constatat că neconformitatea pentru care reclamantei i s-a respins cererea de plată nr. SM xxxxxx/18.06.2014 prin Înştiinţarea nr. xx/30.09.2014, nu este suficient circumstanţiată astfel încât să asigure claritate şi transparenţă actului administrativ, chiar dacă acest act este generat de un sistem informatic aşa cum susţine pârâta.

Aşa cum s-a arătat, în Înştiinţarea nr. xx/30.09.2014 este indicat tipul de neconformitate regăsit în codul de neconformitate NF 13, alături de toate tipurile de neconformităţi care de regăsesc în codul de neconformitate NF 12, astfel cum sunt grupate, generate de sistemul informatic, rezultat la analizării documentelor generale care trebuie depuse potrivit dispoziţiilor art. 11 alin. 2 din Ordinul MADR nr. 573/2014, aspect menţionat chiar de către pârâtă prin întâmpinarea formulată. După cum chiar pârâta arată prin Întâmpinarea depusă, în soluţionarea cererilor, neconformitatea nu este exemplificată pentru fiecare cerere în parte, deoarece este generată de sistem, iar în cazul reclamantei, cererea acesteia nu a fost afectată de toate neconformităţile menţionate în Înştiinţarea nr. xx/30.09.2014.

În opinia tribunalului, o astfel de formă a actului administrativ individual, emis în soluţionarea unei cereri, este contrar trăsăturilor actului administrativ şi al tehnicilor de redactare. Actul administrativ reprezintă o manifestare de voinţă expresă, unilaterală şi supusă unui regim de putere publică care însă, nu exclude exercitarea de către instanţele judecătoreşti a unui control de legalitate. Totodată, prin actul administrativ se produc efecte juridice care constau în a da naştere, a modifica sau a stinge drepturi şi obligaţii. De aceea, actul administrativ trebuie redactat într-un limbaj concis, clar şi precis, care să excludă orice echivoc.

Or, în ceea ce priveşte Înştiinţarea nr. xx/30.09.2014, nu se poate susţine că ar fi clar şi neechivoc atât timp cât, tocmai pârâta recunoaşte prin Întâmpinare că nu toate neconformităţile la care face referire codul de neconformitate NF 12, menţionate în Înştiinţare, au stat la baza respingerii cererii. Mai mult, din răspunsurile pârâtei nr. xxxxx/13.10.2014 (fila 4) şi nr. xxxxx/26.11.2014 (fila 13), ce reprezintă soluţia dată la contestaţia reclamantei, reiese că doar neconformitatea prevăzută în codul de neconformitate NF 13 au dus la respingerea cererii de acordare a sprijinului solicitat, nu şi cele cuprinse în codul de neconformitate NF 12.

În al doilea rând, tribunalul a constatat inconsecvenţa pârâtei în ceea ce priveşte reţinerea de către aceasta a neconformităţii ce a dus la respingerea cererii.

Astfel, pârâta îi soluţionează reclamantei contestaţia prin răspunsurile nr. xxxxx/13.10.2014 şi nr. xxxxx/26.11.2014 şi reţine ca singur motiv de respingere a cererii faptul că nu a fost respectată dispoziţia art. 11 pct. 2 lit. d) din Ordinul MADR nr. 573/2014, respectiv că s-a depus copia registrului exploataţiei pentru o altă exploataţie şi o altă formă de organizare respectiv pentru persoană fizică şi nu pentru Persoană Fizică Autorizată.

Ulterior, după promovarea prezentului litigiu, în apărările formulate prin Întâmpinare, pârâta invocă faptul că au fost constatate neconcordanţe între codul de exploataţie XXXXXXXXXXXX pentru care s-a depus cererea şi codul de exploataţie XX XXXXXXXXXX din Registrul Naţional al Exploataţiilor, în sensul că în cerere animalele solicitate figurau pe o exploataţie iar în Registrul Naţional al Exploataţiilor animalele figurau pe o altă exploataţie. De asemenea, pârâta mai arată că s-a constatat faptul că potrivit adeverinţei nr. xx/17.06.2014 (document obligatoriu general prevăzut de art. 11 alin. 2), că în exploataţia cu codul XX XXXXXXXXXX pentru care s-a depus cererea, nu sunt înregistrate bovine având ca proprietar pe PFA R. I., drept pentru care sprijinul solicitat pentru animalele din cererea cu nr. SM xxxxxx/2014 nu putea fi acordat. Pârâta nu contestă că această adeverinţă nu este depusă la dosar, însă acest lucru nu este suficient în opinia sa atât timp cât, din conţinutul ei rezultă că animalele pentru care se solicită sprijin nu se află în exploataţia indicată în cerere.

Independent, însă, de aspectul antemenţionat, referitor la inconsecvenţa pârâtei la cele două momente, cel al soluţionării contestaţiei şi cel al formulării apărărilor prin Întâmpinare, tribunalul a găsit ca fondată acţiunea reclamantei.

Prin „Cererea unică de plată pentru sectorul Zootehnic – anul 2014” (filele 43-45) înregistrată la pârâtă sub nr. SM xxxxxx/18.06.2014, reclamanta solicită sprijin în conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 573/2014 pentru 53 capete bovine aflate în exploataţia XXXXXXXXXXXX Cod S. xxxxxx (fila 44).

Potrivit documentelor comunicate instanţei, în copie, de către pârâtă, depuse de reclamantă odată cu cererea de plată, reiese că într-adevăr, în aplicarea dispoziţiilor art. 11 lit. d) din Ordinului MADR nr. 573/2014, reclamanta a depus copie de pe prima şi ultima pagină ale registrului individual al exploataţiei, dar pentru o altă exploataţie, respectiv pentru exploataţia XX XXXXXXXXXX al cărei proprietar este R. I., nu R. I. PFA. Acest fapt material al depunerii copiilor de pe prima şi ultima pagină a unei alte exploataţii decât cea pentru care s-a solicitat sprijin prin cerere este însă o evidentă eroare materială atât timp cât, R. I. PFA este proprietarul exploataţiei XXXXXXXXXXXX. Or, în opinia instanţei, o eroare materială poate fi înlăturată, dacă nu la controlul vizual al cererii de plată şi al documentelor ataşate efectuat de către funcţionarul APIA care primeşte cererea, atunci în mod cert la data soluţionării contestaţiei în procedura plângerii prealabile când eroarea a fost sesizată de către reclamantă şi documentele conforme au fost depuse. În caz contrar, se ajunge în situaţia în care procedura plângerii prealabile să fie lipsită de conţinut.

În ceea ce priveşte neconformitatea rezultată din dispoziţiile art. 11 lit. c) din Ordinul MADR nr. 573/2014, invocată de pârâtă prin Întâmpinare, tribunalul a reţinut că ambele părţi sunt în consens referitor la faptul că reclamanta a depus adeverinţa odată cu cererea, respectiv Adeverinţa nr. xx/17.06.2014 (fila 58), punctele divergente ale părţilor fiind date de faptul că potrivit adeverinţei se atestă că în exploataţia cu codul XXXXXXXXXXXX, cu S. xxxxxx, la data de 17.06.2014 nu sunt înregistrate animale.

Tribunalul a reţinut că, potrivit art. 11 alin. 2 lit. c) din Ordinul 4 MADR nr. 573/2014 printre documentele generale obligatorii ce trebuie depuse pentru a beneficia de ajutoarele prevăzute la art. 1 şi 2, solicitanţii trebuie să depună „c) adeverinţă emisă, prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu competenţe în acest sens, care atestă că toate bovinele, ovinele şi caprinele din exploataţie sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi, cu excepţia cazurilor în care la data eliberării adeverinţei nu există bovine/ovine/caprine în exploataţie;”

Drept urmare, pot exista cazuri în care la data eliberării adeverinţei nu există animale în exploataţie şi, chiar şi în aceste cazuri, solicitanţii să beneficieze de sprijinul solicitat dacă îndeplinesc cerinţele prevăzute de norma legală.

Condiţiile de eligibilitate sunt reglementate în Capitolul II la Ordinului. În cazul prezentei speţe, condiţiile ce trebuie îndeplinite cumulativ sunt prevăzute de art. 4, potrivit căruia: „(1) Prima pentru schema prevăzută la art. 1 lit. b) se acordă producătorilor agricoli menţionaţi la art. 1 care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 a) deţin un efectiv minim de 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de referinţă de 31 ianuarie 2013 înregistrate în RNE;

 b) exploataţia de bovine este înregistrată în RNE la data de referinţă 31 ianuarie 2013 şi la data solicitării primei.

 (2) Prima pentru schema prevăzută la art. 1 lit. b) se acordă pentru minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni, precum şi pentru tineretul bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploataţie la data de referinţă.”

Textul precitat stabileşte două date la care trebuie raportate condiţiile, respectiv data de 31 ianuarie 2013 ca dată de referinţă, precum şi data solicitării primei.

În cazul reclamantei, condiţia prevăzută de art. 4 alin. 1 lit. a) este îndeplinită, în sensul la data de referinţă 31 ianuarie 2013 deţinea un minim de 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni înregistrate în RNE, conform copie registrului pentru exploataţie XX XXXXXXXXXX (filele 10-12, 86-87).

Este îndeplinită şi condiţia prevăzută de art. 4 alin. 1 lit. b) deoarece, atât la data de referinţă 31.01.2013, cât şi la data solicitării primei 18.06.2014, exploataţia XX XXXXXXXXXX era înregistrată în Registrul Naţional al Exploataţiilor.

Instanţa a constatat, din copiile exploataţiei, că la momentul solicitării primei -18.06.2014 - în exploataţie nu se mai găseau animale, însă a înlăturat opinia pârâtei în sensul că nemafiind animale în exploataţie reclamanta nu întruneşte condiţiile de eligibilitate deoarece, art. 4 alin. 1 lit. b) impune doar ca exploataţia să fie înregistrată în RNE la cele două momente, data de referinţă şi data solicitării primei, nu impune ca în ambele momente să şi existe animale în exploataţie.

Existenţa animalelor în exploataţie este impusă, ca termen limită, doar pentru data de referinţă 31 ianuarie 2013. Ieşirea din exploataţie a animalelor după această dată nu duce la neeligibilitate dacă celelalte condiţii sunt îndeplinite. Acest aspect reiese atât din dispoziţiile art. 4 alin. 1 lit. a), cât şi din dispoziţiile art. 4 alin. 2.

Pentru considerentele expuse, în baza art. 1, 8, 10, 18 din Legea nr. 554/2004 şi a textelor normative cuprinse în prezenta hotărâre, acţiunea reclamantei a fost admisă. În baza art. 453 alin. 1 Cod procedură civilă şi a principiului disponibilităţii părţii, pârâta a fost obligată la suportarea cheltuielilor de judecată constând în onorariu de avocat şi taxă judiciară de timbru, în cuantum total de 750 lei, ca şi parte care a pierdut procesul.

Împotriva acestei sentinţe, în termen şi scutit de plata taxei judiciare de timbru, a declarat recurs recurenta-pârâtă Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură – Centrul Judeţean S. M., solicitând admiterea recursului şi casarea în totalitate a sentinţei pronunţate de Tribunalul S. M. ca fiind nelegală.

În dezvoltarea motivelor de recurs, recurenta a arătat că, în conformitate cu prevederile Ordinul M.A.D.R. nr. 573/2014 pentru aprobarea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate, a termenilor de referinţă şi a modelului de cerere pentru acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine şi ovine/caprine şi a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, în anul 2014, recurenta-reclamantă R. I. PFA prin reprezentanta sa, depune în data de 18.06.2014 la APIA Centrul Judeţean S. M., Cererea unică de plată pentru sectorul zootehnic - anul 2014 " înregistrată cu nr. SM xxxxxx/1/.06.2014, pentru un număr de 53 capete bovine.

Potrivit art. 11 alin ( 1) din Ordinul MADR NR.573/2014 pentru a beneficia de sprijin solicitanţii trebuiau să depună odată cu cererea documentele generale şi documentele specifice.

Raportat la documentele generale, recurenta-reclamantă trebuia să depună potrivit art. 11 alin. (2) din Ordinul M.A.D.R. nr. 573/2014 pentru aprobarea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate, a termenilor de referinţă şi a modelului de cerere pentru acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine şi ovine/caprine şi a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de came de vită şi producătorii de lapte şi de came de ovine/caprine din zonele defavorizate, în anul 2014, următoarele documente:

a)copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaport/certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatului de înregistrare fiscală, după caz, precum şi copie de pe datele de identificare ale reprezentantului, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/paşaport;

b)copie de pe dovada de înregistrare a solicitantului în Registrul unic de identificare - RUI al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, numai pentru exploataţii noi;

c) adeverinţă emisă, prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu competenţe în acest sens, care atestă că toate bovinele, ovinele şi caprinele din exploataţie sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi;

d) copie de pe prima şi ultima pagină ale registrului individual al exploataţiei completat în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1.760/2000 în cazul exploataţiilor de bovine sau ale Regulamentului nr. 21/2004 în cazul exploataţiilor de ovine/caprine;

e) document coordonate bancare.

Odată cu depunerea cererii, recurenta - reclamanta depune şi documentele mai sus menţionate, semnează şi ştampilează cererea, dovadă a faptului că toate dalele declarate sunt reale corecte şi perfect valabile, acest lucru rezultând şi din declaraţia ,,Angajamente şi Declaraţii" pct. 2 alin 3 (depusă în probaţiune).

După semnarea şi ştampilarea cererii funcţionarul A.P.I.A. responsabil de preluarea dosarului a efectuat controlul vizual potrivit formularului „Controlul vizual al cererii de plată şi a documentelor ataşate" (depus în probaţiune) care constă în:dacă este respectată perioada de depunere a cererilor 18.04.2014 - 20.06.2014; dacă cererea este depusă la centrul A.P.I.A. din judeţul unde se află exploataţia cu cel mai mare număr de animale; dacă cererea este semnată de beneficiar şi ştampilată, după caz (inclusiv secţiunea 50, Angajamente şi declaraţii); dacă la dosarul cererii unice sunt ataşate documentele justificative (inclusiv adeverinţa emisă prin proceduri SNIIA de către medicul veterinar) pentru schemele de plată şi categoriile solicitate (cuprinse în subcapitolul II.1.6 din prezenta procedură); dacă este cazul, pentru codul de schemă TC.2, verificarea datei de ieşire din exploataţie să fie cuprinsă în perioada 16.07.2013 - 20.06.2014, conform documentelor ataşate; dacă la pct. 49 sunt completate datele privind suprafaţa deţinută şi numărul cererii SAPS.

Copiile documentelor ataşate la dosar vor purta sintagma "conform cu originalul", urmată de data verificării conformităţii şi de semnătura persoanei care a verificat conformitatea.

Urmare a acestei verificări, numărul dosarului cererii a fost atribuit automat de aplicaţia electronică în mod cronologic în ordinea depunerii cererilor fiind unic la nivel de ţară, înmânându-se reclamantei "bonul de depunere al cererii unice de plată”.

După perioada de depunere a cererilor a avut loc în sistem controlul administrativ care s-a realizat pentru toate cererile de solicitare a ajutoarelor cu scopul verificării condiţiilor de eligibilitate în vederea acordării primei.

Această verificare include controale încrucişate între datele din cerere, datele din documentele generale şi specifice şi cele din Registrul Naţional al Exploataţiilor şi din Sistemul de Administrare a Cotelor de Lapte.

Ca urmare a corelării datelor din cerere, a datelor din documentele generale şi specifice cu datele stocate în baza de date din Registrul Naţional al Exploataţiilor pus la dispoziţie de către AMSV, s-a constatat că există neconcordanţe între codul de exploataţie XX XXXXXXXXXX pentru care s-a depus cerere şi codul de exploataţie XX XXXXXXXXXX din Registrul Naţional al Exploataţiilor, în sensul că în cerere animalele solicitate figurau pe o exploataţie, iar în Registrul Naţional al Exploataţiilor animatele figurau pe o altă exploataţie.

Această neconcordanţă este consecinţa depunerii la dosarul cererii şi a înregistrării în sistem a unei document neconform (copie de pe prima şi ultima pagină după altă exploataţie decât cea pentru care s-a depus cererea), ea neputând fi reţinută separat ca o neconformitate atâta timp cât derivă din aceasta, motiv pentru care consideră că afirmaţia făcută de prima instanţă cu privire la „ tribunalul constată inconsecvenţa paratei în ceea ce priveşte reţinerea de către aceasta a neconformităţii ce a dus la respingerea cererii la cele doua momente, cel a soluţionării contestaţiei şi cel al formulării apărărilor prin întâmpinare" nu se justifică.

Potrivit datelor declarate de recurenta-reclamantă în cererea de plată, animalele pentru care s-a solicitat sprijin trebuiau să figureze atât în copia depusă potrivit art. 11 lit. d) din Ordinul nr. 573/2014, cât şi în RNE pus la dispoziţie de către A.N.S.V. pentru confruntare, pe codul de exploataţie ROI385629002 (PFA R. I.) şi nu pe codul de exploataţie XX XXXXXXXXXX.

Depunerea copiei de pe prima şi ultima pagină al registrului individual al exploataţiei nu este prevăzută întâmplător la art. 11 lit. d) din Ordinul nr. 573/2014 ca document general obligatoriu ci tocmai pentru a dovedi, că animalele indicate în cerere se găsesc în exploataţia fermierului pentru care s-a depus cererea. Având în vedere acest aspect, consideră că în cauza dedusă judecăţi depunerea acestui document pe o altă exploataţie decât cea indicată în cerere nu poate fi calificată ca o eroare materiala care poate fi înlăturată aşa cum susţine prima instanţă, atâta timp cât acordarea sprijinului este condiţionat de acesta.

În situaţia dată, depunerea unei document pe o altă exploataţie decât ceea pentru care s-a depus cererea aşa cum corect a reţinut şi prima instanţă, coincide cu o altă persoană, fie ea fizică sau juridică.

Potrivit dispoziţiilor art. 11 alin. 2 lit. c) din Ordinul nr.573/2014 aplicabil la acea dată recurenta-reclamantă a depus adeverinţa nr. xx/17.06.2014 din care a rezultat că în exploataţia cu codul RO 365629002 pentru care s-a depus cererea, nu sunt înregistrate bovine având ca proprietar pe PFA R. I.

Aceasta atestă faptul că animalele solicitate în cerere nu sunt identificate şi înregistrate în sistemul naţional şi în consecinţă recurenta - reclamantă nu se încadrează în categoria beneficiarilor ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic prevăzuţi la art. 1 din Ordinul nr. 573/2014 ,,beneficiarii ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic - sunt producătorii agricoli definiţi la art. 9 alin. (3") din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 - persoane fizice sau juridice, care deţin, cresc şi exploatează animale de producţie din speciile bovine şi ovine / caprine, identificate şi înregistrate în sistemul naţional".

Interpretarea dată de instanţă cu privire la aplicarea art. 11 alin. 2 lit. c) din Ordinul nr. 573/2014 „cu excepţia cazurilor în care la data eliberării adeverinţei nu există animale în exploataţie şi chiar şi în aceste cazuri solicitanţii să beneficieze de sprijin solicitat dacă îndeplinesc cerinţele prevăzute în norma legală", nu se justifică deoarece această excepţie a fost introdusă ulterior depunerii cererii şi efectuării controlului administrativ în sistem prin Ordinul nr. 1825 din 24.11.2014 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul nr. 573/2014, nefiind incident speţei.

Referitor la îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, art. 4 din Ordinul nr. 573/2014 prevede că: ,,(1) Prima pentru schema prevăzută la art. 1 lit. b) se acordă producătorilor agricoli menţionaţi la art. 1 care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) deţin un efectiv minim de 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de referinţă de 31 ianuarie 2013 înregistrate în RNE;

b) exploataţia de bovine este înregistrată în RNE la data de referinţă 31 ianuarie 2013 şi la data solicitării primei.

(2) Prima pentru schema prevăzută la art. 1 lit. b) se acordă pentru minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni, precum şi pentru tineretul bovin mascul şi/sau femei cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploataţie la data de referinţă.

Prima solicitată se acordă potrivit art.4, alin 1, producătorilor agricoli care deţin, cresc şi exploatează animale de producţie, identificate şi înregistrate în sistemul naţional (art.9 din OUG 125/2006) dacă îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la lit. a şi b, drept pentru care considerăm că afirmaţia instanţei cu privire la faptul că „existenţa animalelor în exploataţie este impusă ca termen limită doar pentru data de referinţă 31 ianuarie 2013, ieşirea din exploataţie a animalelor după această dată nu duce la neeligibilitate dacă celelalte condiţii sunt îndeplinite" nu se justifică, deoarece la data solicitării sprijinului animalele trebuie să existe în exploataţia indicată în cerere, prima acordându-se numai pentru acele animale care îndeplinesc cumulativ condiţiile de la art. 4 alin.1 lit. a şi b.

În funcţie de îndeplinirea acestei condiţii se stabileşte în continuare prima pentru tineretul mascul şi sau femei cu vârsta de minimum 7 luni existent în exploataţie la data de referinţa prevăzută la art.4, alin 2.

Instanţa în mod corect a constatat din copiile exploataţiei că la momentul solicitării primei respectiv 18.06.2014 nu se mai găseau animale în exploataţie, însă acest aspect nu poate fi înlăturat întrucât alin.1 lit.g), din anexa la cerere „Angajamente şi declaraţii" prevede „orice animal solicitat în cerere care nu a fost găsit în RNE la data de referinţă nu este eligibil la plată". Având în vedere acest aspect, a arătat că, la data efectuării controlului administrativ în sistem, s-a constatat că în registrul animalelor din exploataţia YYYXXXXXXXXX indicat în cerere şi pus la dispoziţie de A.N.S.V. pentru cofinanţare, nu a fost găsit nici un animal (O), drept pentru care o verificare a animalelor solicitate după data de referinţă nu se mai impunea.

Întrucât recurenta-reclamantă a depus la dosarul cererii un document neconform (copie de pe prima şi ultima pagină după altă exploataţie decât ceea pentru care s-a depus cererea) având ca rezultat constatarea neconcordanţei între codul de exploataţie pentru care s-a depus cerere şi codul de exploataţie din Registrul Naţional al Exploataţii şi deoarece animalele solicitate în cerere nu au fost înregistrate în exploataţia cu codul XX XXXXXXXXXX potrivit adeverinţei SNIA, s-a emis „înştiinţarea de respingere nr. xx din 30.09.2014".

Tipul de neconformitate constatat - cererea nu este însoţită de toate documentele generale, a fost generat de sistem ca urmare a faptului ca o parte din datele înregistrate din documentele generale nu au putut fi identificate de sistem, acestea nerecunoscându-le.

Codul de neconformitate NF 12 precizat în „înştiinţarea de respingere" face referire la toate tipurile de neconformităţi care fac obiectul respingerii cererilor, neconformitatea nefiind exemplificată pentru fiecare cerere în parte.

Rubrica - Alte tipuri de neconformităţii constatate - cod N13, este singura rubrica ce îi permite să facă alte menţiuni cu privire la neconformitate, acesta fiind şi motivul pentru care am considerat că este necesar a se face înţeles faptul, că neconformitatea rezultă din nerespectarea dispoziţiei art. 11 pct. 2 lit. d) din Ordinul MADR nr. 573/2014, respectiv s-a depus copia registrului exploataţiei pentru o altă formă de organizare şi anume pe persoană fizică, şi nu pentru Persoană fizică autorizată.

Este vorba despre aceeaşi neconformitate care derivă dintr-un document general obligatoriu şi care la codul NF 12 este tratată la modul general.

Înştiinţările sunt emise din sistem pentru fiecare solicitant în parte, şi nu pot să reflecte decât realitatea datelor procesate din cerere, din documentele generale şi specifice, din Registrul Naţional al Exploataţiilor pus la dispoziţie de către A.N.S.V., precum şi a angajamentelor la care s-a obligat solicitantul. Motivarea în detaliu a fiecăreia este imposibilă atâta timp cât acestea sunt emise de sistem, important este faptul că ele reflectă realitatea datelor procesate (plăţi, reduceri, respingeri, sancţiuni) pe baza formulelor de calcul din aplicaţie.

Totodată, a solicitat instanţei să facă aplicarea dispoziţiilor art. 451 alin. (2) din Noul Cod de procedură civilă.

În drept a invocat prevederile art. art.488 Cod de Procedură Civilă.

Prin întâmpinare, intimata a solicitat respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea sentinţei atacate ca temeinică şi legală, cu obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată.

În apărare, în ce priveşte susţinerile din cererea de recurs, conform cărora odată cu depunerea cererii de prime se întocmeşte o declaraţie sub denumirea de "Angajamente şi declaraţii" (înscris ataşat la dosarul primei instanţe), se arată că întocmirea acestei declaraţii un exclude posibilitatea de erori materiale scuzabile în documentele anexate, cu atât mai mult cu cât textul acestei declaraţii se referă la conţinutul cererii de subvenţionare. Or, toate datele din această cerere de solicitare a subvenţiei (primei) au fost complet şi corect completate, eroarea strecurându-se într-una dintre documentele anexate.

Eroarea materială este scuzabilă deoarece, din conţinutul înscrisului denumit "Controlul vizual al cererii de plată şi documentelor ataşate" în fila următoare după documentul întitulat "Angajamente şi declaraţii" reiese că personalul A.P.I.A. a bifat căsuţa care indica faptul că prima şi ultima pagină a registrului exploataţiei sunt depuse împreună cu cererea.

Recurenta indică lacunar prin cererea de recurs (p. 3 recurs) controlul vizual ca fiind o procedură pur formală. Or, Manualul de Procedură A.P.I.A. pentru administrarea cererilor unice de plată, care prevede paşii controlului vizual al dosarelor care se depun (filele relevante se află depuse la dosarul primei instanţe) indică pe pagina 41 că în cadrul acestui control vizual preliminar, înainte de preluarea dosarului spre procesare, personalul A.P.I.A. trebuie să verifice şi conformitatea cererii cu documentele ataşate. Personalul A.P.I.A. a atestat că această verificare s-a efectuat înainte de preluarea dosarului în vederea prelucrării, fără ca acest lucru să fi avut loc.

Astfel, prin emiterea actului administrativ de respingere a cererii şi ulterior respingerea recursului graţios prin care, de îndată de la aflarea erorii, s-a încercat remedierea acesteia, recurenta a cauzat prejudicii care s-au putut înlătura exclusiv prin admiterea cererii de chemare în judecată.

În ceea ce priveşte problematica "existenţei sau inexistentei" bovinelor în

exploataţie la data soluţionării cererii de subvenţionare, a arătat că aspectele constatate de prima instanţă şi textele de lege citate în considerentele sentinţei, sub acest aspect, rămân relevante. Recurenta invocă texte de lege în aşa fel încât să faciliteze o stare de confuzie. Prima instanţă a constatat în mod corect că un astfel de comportament prin care sunt inventate motive noi de respingere a cererii pentru prime care nu au fost avute în vedere la respingerea iniţială a cererii, şi apoi la soluţionarea recursurilor graţioase, cauzează inconsecvenţa susţinerilor părţii adverse şi se situează la limita relei credinţe procesuale.

Apreciază că referirea la prevederile art. 11 alin. (2) lit. c) din O.M.A.D.R. nr. 573/2014 este în mod vădit irelevantă deoarece şi fără ultima teză a acestui text, care intrat în vigoare 26.11.2014, art. 4 din O.M.A.D.R. 573/2014, care nu a fost modificat prevedea deja astfel:

(1) prima pentru schema prevăzută la art. 1 lit. b) se acordă producătorilor agricoli menţionaţi la art. 1 care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) deţin un efectiv de minim 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de referinţă de 31 ianuarie 2013 înregistrate în RNE;

b) exploataţia de bovine este înregistrată în RNE la data de referinţă 31 ianuarie 2013 şi la data solicitării primei.

(2) Prima pentru schema prevăzută la art. 1 lit. b) se acordă pentru minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni, precum şi pentru tineretul bovin mascul şi/sau femelă cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploataţie la data de referinţă."

Astfel, este irelevant dacă textul art. 11 alin. (2) lit. c) din O.M.A.D.R. nr. 573/2014 a fost sau nu modificat, deoarece primele se datorează pentru capetele de vită existente în exploataţie la data de referinţă (31 ianuarie 2013). Modificarea art. 11 alin. (2) lit. c) din O.M.A.D.R. nr. 573/2014 a fost necesară pentru a clarifica acest aspect.

Faţă de cele anterior expuse, a solicitat respingerea recursului.

Analizând recursul declarat prin prisma motivelor invocate, Curtea a reţinut că este fondat şi l-a admis pentru următoarele considerente:

Deşi recurenta nu a indicat în mod explicit un motiv de casare, instanţa constată că susţinerile, ce vizează încălcarea sau aplicarea greşită a legii, se circumscriu motivului de casare prevăzut de art. 488 pct. 8 Cod procedură civilă.

Curtea a reţinut că prin „Cererea unică de plată pentru sectorul Zootehnic – anul 2014” înregistrată sub nr. SM xxxxxx/18.06.2014, reclamanta intimată a solicitat sprijin în conformitate cu prevederile Ordinului M.A.D.R. nr. 573/2014 pentru un număr de 53 capete bovine. Această cerere a fost semnată de solicitant şi supusă controlului vizual al funcţionarului A.P.I.A., după care a fost introdusă în aplicaţia electronică naţională care i-a generat automat număr. Ulterior, în urma verificărilor încrucişate între datele introduse în cerere, datele din documentele generale şi specifice anexate şi cele din Registrul naţional al exploataţiilor şi Sistemul de administrare a cotelor de lapte, s-a constatat că există neconcordanţe între codul de exploataţie pentru care s-a depus cererea de plată (XX XXXXXXXXXX) şi codul de exploataţie din Registrul naţional al exploataţiilor (XX XXXXXXXXXX), ceea ce însemna că animalele nu figurau pe exploataţia pentru care s-a solicitat sprijin.

Prin urmare, cererea de respingere a fost generată de sistem ca efect al acestei stări de fapt, împrejurare în raport cu care nu poate fi primită susţinerea că ar fi fost vorba de o eroare materială, determinată de indicarea eronată a altui cod, aşa cum s-a afirmat.

De altfel, după cum rezultă din cererea formulată pe cale administrativă la data de 29 octombrie 2014 (fila 5 dosar tribunal) intimata reclamantă confirmă că a depus înscrisuri aferente altei exploataţii şi a solicitat a se lua act de depunerea unor noi înscrisuri referitoare la codul de exploataţie XXXXXXXXXXXX. Faţă de această solicitare, recurenta pârâtă prin adresa de răspuns nr. xx xxx din data de 26 noiembrie 2014 a reiterat faptul că cerinţa impusă de art. 11 pct. 2 lit. d) din Ordinul M.A.D.R. nr. 573/2014 nu a fost respectată la data prelucrării cererii, astfel că nu se mai puteau depune documente generate ulterior depunerii cererii unice de plată.

Nu poate fi reţinută ca întemeiată nici afirmaţia potrivit căreia prin actul atacat nu s-ar fi indicat în mod clar care este neconformitatea atâta timp cât s-a comunicat că aceasta rezultă din nerespectarea dispoziţiei art. 11 pct.2. lit.d) din Ordinul M.A.D.R. nr. 573/2014, respectiv din faptul că s-a depus copia registrului exploataţiei pentru o altă formă de organizare şi anume pe persoană fizică, în loc de PFA, iar reclamanta s-a prevalat ulterior de noi înscrisuri referitoare la acest aspect, neputând deci afirma cu temei că nu a înţeles ce i se impută.

Curtea a reţinut că, potrivit art. 1 din Ordinul nr. 573/2014 ,,beneficiarii ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic - sunt producătorii agricoli definiţi la art. 9 alin. (3") din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 - persoane fizice sau juridice, care deţin, cresc şi exploatează animale de producţie din speciile bovine şi ovine / caprine, identificate şi înregistrate în sistemul naţional".

Potrivit art. 11 lit. d) din ordinul amintit, solicitantul este obligat să anexeze la data depunerii cererii, pe lângă o serie de alte documente relevante, o copie de pe prima şi ultima pagină ale registrului individual al exploataţiei completat în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1.760/2000 în cazul exploataţiilor de bovine, obligaţie căreia reclamanta nu s-a conformat.

Drept urmare, contrar celor invocate de intimata reclamantă şi reţinute de instanţa de fond, autoritatea pârâtă a constatat că aceasta nu s-a conformat exigenţelor legale anterior evocate şi, identificând neconformitatea, a dispus, în mod legitim, respingerea cererii de acordare a primei, neputând fi primită deci, sub aspectul cercetat, distincţia făcută de instanţa de fond între înregistrarea animalelor în evidenţe şi existenţa lor efectivă în exploataţie.

Curtea mai a reţinut şi că forma art. 11 alin. 2 lit. c) din Ordinul nr. 573/2014, ce a făcut obiectul analizei pe larg în faţa instanţei de fond, a fost introdusă abia prin Ordinul nr. 1825 din 24 noiembrie 2014, deci printr-o normă ulterioară depunerii cererii analizate în speţă şi emiterii Înştiinţării nr. xx/30.09.2014 a cărei anulare se solicită. Întrucât legea civilă nu retroactivează, analiza legalităţii actului administrativ nu poate fi făcută decât prin prisma normelor în vigoare la data emiterii sale, cu respectarea principiului tempus regit actum. Cu alte cuvinte, întrucât norma legală respectivă nu exista la data depunerii cererii şi emiterii înştiinţării, nu este incidentă speţei.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 488 pct. 8 Cod procedură civilă a admis recursul, a casat în întregime hotărârea şi a respins ca neîntemeiată acţiunea, fără cheltuieli de judecată.