Plângere contravenţională - Prescripţia dreptului de a executa sancţiunea

Sentinţă civilă 6145 din 18.02.2014


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată introdusă pe rolul Judecătoriei Piatra Neamţ, la data de 30.07.2013 sub numărul de înregistrare 6145/279/2013, petentul C.G, a solicitat anularea procesului verbal de contravenţie, întocmit în data de 20.05.2008, de către Poliţia Comunitară a Oraşului Roznov, prin care i-a fost aplicată o amendă contravenţională, în cuantum de 500 de lei, pentru executarea căreia s-a dispus înfiinţarea popririi asupra veniturilor din pensie ale acestuia.

Prin serviciul registratură, la data de 21.10.2013, intimata a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii contravenţionale formulate de către petent. În motivare, intimata a arătat că prin procesul verbal cu seria PRIM42 nr.3626/20.05.2008 emis de către Poliţia Comunitară a Oraşului Roznov, petentul C.G. a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 500 lei, pentru săvârşirea faptei de a adresa injurii şi cuvinte jignitoare unui funcţionar din cadrul Primăriei, fapte prevăzute de Legea nr.61/1991 republicată,  privind sancţionarea faptelor de  încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.

A mai arătat intimata că, întrucât petentul nu a achitat amenda contravenţională, Poliţia Comunitară a Oraşului Roznov a înaintat către Primăria Comunei Săvineşti, procesul verbal prin care contravenientul a fost sancţionat, în vederea luării în debit. Ulterior, Compartimentul Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei Comunei Săvineşti, a emis la data de 22.09.2010 atât Somaţia cu nr.6106/22.09.2010 cât şi Titlul executoriu prin care contravenientul este somat să achite contravaloarea amenzii în termen de 15 zile de la comunicare.

Pe cale de consecinţă, intimata consideră că, de la data de 09.07.2008 când Poliţia Comunitară Roznov a transmis către Primăria comunei Săvineşti procesul verbal de contravenţie şi petentul a fost luat în debit, se prezumă că petentul a luat la cunoştinţă de procesul verbal de contravenţie.

În concluzie, intimata a solicitat respingerea acţiunii petentului, pe fondul tardivităţii acţiunii.

La termenul de judecată din data de  25.11.2013, instanţa a invocat din oficiu excepţia prescripţiei dreptului de a executa sancţiunea contravenţională.

 Potrivit art.248 din Codul de procedură civilă, instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond, care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei.

Asupra excepţiei, instanţa arată următoarele:

Potrivit art.14 alin.(1) şi (2) din O.G. nr.2/2001 ,,(1) Executarea sancţiunilor contravenţionale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de o lună de la data aplicării sancţiunii. (2) Prescripţia executării sancţiunilor contravenţionale poate fi constatată chiar şi de instanţa învestită cu soluţionarea plângerii contravenţionale.”

 Termenul de o lună prevăzut de art.14 alin.1 din O.G. nr.2/2001 este un termen a cărui depăşire este de natură să atragă caducitatea procesului verbal de contravenţie, astfel încât procesul verbal nu va fi anulat întrucât cauza imposibilităţii punerii în executare a sancţiunii contravenţionale este ulterioară momentului încheierii actului de sancţionare şi nu concomitentă, cum sunt cauzele de nulitate. Prin urmare, chiar dacă a fost întocmit în mod legal şi temeinic, procesul verbal de contravenţie nu-şi va mai putea produce efectele, neputându-se proceda la punerea în executare a sancţiunii contravenţionale.

Din cuprinsul procesului verbal de contravenţie seria PRIM.42 nr.3626 coroborat cu susţinerile intimatei, instanţa constată că actul de sancţionare a fost întocmit la data de 20.05.2008 şi nu a fost comunicat petentului până în prezent.

Potrivit apărării formulate de către intimată, faptul comunicării de către Compartimentul Impozite şi Taxe locale din cadrul Primăriei a înştiinţării privind luarea petentului în debit ar fi de natură să ducă la naşterea unei prezumţiei potrivit căreia petentul a luat cunoştinţă de încheierea procesului verbal de contravenţie.

Apărarea intimatei este însă, neîntemeiată. În conformitate cu art.25 din O.G. nr.2/2001 ,,Procesul verbal se va înmâna sau, după caz, se va comunica, în copie contravenientului. Comunicarea se face de către organul care a aplicat sancţiunea, în termen de cel mult o lună de la data aplicării acestuia.’’

Din interpretarea textului legal instanţa reţine că, în cazul în care petentul nu a fost prezent la încheierea procesului verbal de contravenţie şi nu a semnat sau, deşi prezent, a refuzat să semneze, actul de sancţionare va fi comunicat acestuia, în termen de cel mult o lună de la întocmire, pentru acordarea posibilităţii petentului de a lua la cunoştinţă de conţinutul procesului verbal şi a de a formula plângere, în cazul în care consideră că este necesar.

Or, în cazul în care petentului îi este comunicată doar înştiinţarea emisă de către Compartimentul Impozite şi Taxe locale privind luarea în debit în baza procesului verbal de contravenţie, acesta nu are posibilitatea de a lua efectiv cunoştinţă de conţinutul procesului verbal de contravenţie şi de a-şi formula apărări pe calea unei acţiuni în justiţie.

De altfel, dispoziţia legală a art.25 din O.G. nr.2/2001 este formulată în mod imperativ, prin indicarea în mod limitativ a modalităţilor de aducere la cunoştinţă a procesului verbal de contravenţie petentului, astfel încât nu sunt admise alte derogări sau prezumţii simple pe baza cărora să se considere că petentul ar fi luat la cunoştinţă de conţinutul actului de sancţionare în alt mod prevăzut de lege.

Totodată, intimata a solicitat  respingerea plângerii contravenţionale ca tardivă întrucât aceasta a fost introdusă cu nerespectarea termenului prevăzut de lege. Cu privire la acest aspect, instanţa arată că este, de asemenea, neîntemeiat. Aşa cum s-a reţinut mai sus, procesul verbal de contravenţie nu a fost comunicat petentului până în prezent, astfel încât termenul de introducere a plângerii contravenţionale nu a început să curgă, căci potrivit art. 31 din O.G. nr.2/2001 momentul de la care începe să curgă termenul de formulare al plângerii contravenţionale este data înmânării sau comunicării actului de sancţionare.

Faţă de aceste considerente, instanţa constată că excepţia prescripţiei dreptului de a executa sancţiunea amenzii contravenţionale este întemeiată şi, în consecinţă, urmează să o admită şi să constate ca fiind prescris dreptul de a executa sancţiunea amenzii contravenţionale, în cuantum de 500 lei, aplicată de către intimata Oraş Roznov, prin primar, prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria PRIM.42 nr.3626/20.05.2008, petentului CG.