Acţiune pauliană

Sentinţă civilă 13821/2013 din 10.12.2013


Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe reclamant SC .. SRL  şi pe pârât ……., pârât ……….. având ca obiect acţiune pauliană.

La apelul nominal făcut in şedinţă publică nu se prezintă părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită prin necitarea părţilor.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc in şedinţa publica de la 03.12.2013, fiind consemnate in încheierea de şedinţa de la acea data, parte integranta din prezenta hotărâre când, instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 10.12.2013, când, in aceeaşi compunere, a hotărât următoarele:

INSTANŢA

În baza actelor de la dosar, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Oradea la data de 07.01.2013, sub număr de dosar 1…../271/2013, reclamanta SC ….. SRL a chemat în judecată pârâtii ………., solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună revocarea contractului de donatie autentificat sub nr …/25.10.2012 la BNP …, încheiat între pârâtii …..., avand ca si obiect imobilul identificat prin CF reprezentand in natura apartamentul nr 13 situat in com …………., ………

În motivarea în fapt, reclamanta arată că între societatea comerciala reclamanta si societatea comerciala la care parata de randul unu avea calitatea de administrator au existat relatii de natura comerciala care a constat in vanzarea/furnizarea de combustibil.

Avand in vedere faptul ca la un moment dat debitul societatii comerciale debitoare SC …. SRL a ajuns la un nivel destul de ridicat a fost avalizat de catre parata de randul unu biletul la ordin cu seria ……. emis la data de 27.07.2011, in calitatea de persoana fizica pentru suma de 120.000 lei.

Avand in vedere faptul ca debitoarea principala nu a inteles sa isi execute obligatiile contractuale, societatea reclamanta a procedat la executarea silita a titlului executoriu detinut in acest sens a fost deschis dosarul executional cu nr. 72 din 2012 la BEJ …………...

În cadrul acestui dosar executional s-a incercat notarea in cartea funciara a unor somatii, insa pana la momentul la care societatea comerciala reclamanta a demarat procedurile de notare a somatiilor parata de randul unu a reusit sa instraineze fie cu titlu gratuit fie in mod fictiv cu titlu oneros tot ceea c e a avut ca si activ patrimonial doar cu scopul de a prejudicia societatea reclamanta creditoare.

În drept, cererea este întemeiată pe dispoziţiile art. 1562, 1563, 1564, 1565 Cod civil, art. 274 Cod proc. civ., art. 35, 52, 94, 106 Lege 34/1958, art. 201 Lege 71/2011.

În dovedirea cererii a propus proba cu înscrisuri .

Acţiunea a fost legal timbrată cu taxa judiciară de timbru în valoare de 4211 lei şi timbru judiciare în valoare de 5 lei.

Pârâtii au formulat întâmpinare, depusă prin registratura instanţei în 9.04.2013 (f.28), prin care a solicitat respingerea acţiunii ca netemeinică şi nelegală.

În motivarea în fapt, arată că reclamanta trebuia în primul rand să se constituie în masa credală a societării cu care a avut relatii contractuale, in speta cu SC H….. SRL. Avalizarea biletului la ordin reprezintă o creanţă subsecventă şi accesorie la creanta societătii. Or pana la acest moment nu s-a facut dovada ca realizarea creantei reclamantei nu este posibilă prin repartizarea sumelor rezultate din lichidarea activelor societatii.

Paratii arata  ca dreptul la actiune este prescris raportat la prev art 2520 pct 4 din c civ.

Pe de alta parte nu s-a facut dovada intentiei delictuale de a frauda interesele creditorului prin tranzactiile efectuate arata paratii.

Prin notele de şedinţă depuse în şedinţa de judecată din 21.05.2013 ( f 41 si urm ), reclamanta solicitat respingerea exceptiei prescriptiei.

Reclamanta a formulat si concluzii scrise reiterand in esenta cele aratate prin actiune.

La termenul din data de 21.05.2013 paratii arata ca prematuritatea actiunii este o aparare de fond si nu exceptie, iar instanta a unit cu fondul exceptia prescriptiei dreptului material la actiune.

In probatiune a fost administrata proba cu inscrisuri, si interogatoriul paratei.

Cu privire la exceptia prescriptiei privind dreptul material la actiune instanta retine ca aceasta este neintemeiata pentru urmatoarele motive:

Art. 201 din Lege 71 din 2011 prevede faptul ca „prescripţiile începute şi neîmplinite la data intrării în vigoare a Codului civil sunt şi rămân supuse dispoziţiilor legale care le-au instituit”, ori avalul a fost dat la data de 27.07.2011, data la care Codul civil actual nu era in vigoare deci nu se pot aplica retroactiv unele dispozitii legale.

Potrivit art. 94 alin. 1 Lege 58/1934  „orice acţiuni rezultând din cambii împotriva acceptantului se prescriu prin trei ani, socotiţi de la data scadenţei”.

Avand in vedere faptul ca societatea reclamanta a declansat o procedura de executare silita pentru recuperarea creantei – termenul de prescriptie extinctiva nu numai ca nu s-a implinit ci nici macar nu mai curge.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, între societatea comerciala reclamanta si SC H………….. SRL la care parata de randul unu … avea calitatea de administrator au existat relatii de natura comerciala care a constat in vanzarea/furnizarea de combustibil.

Avand in vedere faptul ca la un moment dat debitul societatii comerciale debitoare SC H…. SRL a ajuns la un nivel destul de ridicat a fost avalizat de catre parata de randul unu biletul la ordin cu seria …..7576 emis la data de 27.07.2011, in calitatea de persoana fizica pentru suma de 120.000 lei.

Avand in vedere faptul ca debitoarea principala nu a inteles sa isi execute obligatiile contractuale, societatea reclamanta a procedat la executarea silita a titlului executoriu detinut in acest sens a fost deschis dosarul executional cu nr. 72 din 2012 la BEJ ……..

Reclamanta a chemat în judecată cei doi pârâti pentru revocarea contractului de donatie autentificat sub nr ……25.10.2012 la BNP ……., încheiat între pârâtii ….., avand ca si obiect imobilul identificat prin CF … top …… reprezentand in natura apartamentul nr  situat in com ….. În drept, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art.1562-1565 C.civ.

Scopul acestei acţiuni este de a face posibil creditorului, în cazul în care din cauza conivenţei frauduloase a debitorului său, cu terţe persoane, debitorul a devenit insolvabil, să-şi încaseze creanţa din bunurile debitorului său, bunuri care drept consecinţă a conivenţei frauduloase respective au fost transmise unei terţe persoane.

În acest scop, art.1562 C.civ. autorizează creditorii ca, în numele lor personal, să atace actele viclene, făcute de debitor în prejudiciul drepturilor lor.

Pentru a se putea intenta acţiunea revocatorie, este necesar să fie îndeplinite mai multe condiţii: creditorul să aibă o creanţă certă, lichidă, exigibilă şi anterioară actului de înstrăinare pe care îl atacă; actul atacat să fi creat creditorului un prejudiciu, constând în faptul că, prin actul atacat, debitorul şi-a cauzat sau şi-a mărit o stare de insolvabilitate; frauda debitorului, constând în aceea că a avut cunoştinţă de rezultatul păgubitor al actului faţă de creditor; complicitatea la fraudă a terţului cu care debitorul a încheiat actul atacat.

Atunci cand respectivul act este cu titlu gratuit, pentru admisibilitatea actiunii pauliene, complicitatea tertului la frauda debitorului nu este necesara si, deci, nu trebuie dovedita de creditor; buna sau reaua-credinta a tertului contractant nu prezinta nici o importantă.

În speţă, este dovedită creanţa certă, lichidă şi exigibilă în cuantum de 120.000 lei, prin existenţa titlului executoriu reprezentat de biletul la ordin cu seria …… emis la data de 27.07.2011, care a fost refuzat la plată şi a cărei punere în executare s-a solicitat la data de 30.03.2012, prin cererea de executare silită înregistrată la executorul judecătoresc.

De asemenea, este dovedit că existenţa acestei creanţe şi punerea ei în executare a fost anterioară încheierii contractului de donaţie, a cărui anulare se solicită.

Împrejurarea că actul a cărui revocare se solicită a determinat starea de insolvabilitate a pârâtei-debitoare ……., este dovedită prin actele din dosarul executional nr ……..2012 al BEJ ……., a raspunsului la adresele instantelor de la Primaria ……. ( f 114) prin care se arată că parata …… nu figureaza in evidentele sale cu bunuri mobile sau imobile, prin adresa Directiei Economice Oradea ( f 85) din care rezultă că în patrimoniul pârâtei-debitoare nu au fost identificate bunuri impozabile, dar si din raspunsul la interogatoriul administrat ( f 81 si urm).

Au fost depuse doua copii de carte funciara in probatiune de către parati pentru a dovedi ca parata de rand unu detine bunuri  , insa aceste copii sunt din 06.12.2012, iar adresa Primariei C…….. este recenta, iar aceasta din urma atesta inexistenta unui bun imobil sau mobil in patrimoniul paratei de randul unu.

Mai mult chiar daca ar fi sa avem in vedere ca acele bunuri exista ele nu sunt suficiente pentru a acoperi debitul de 120.000 de lei intrucat parata de rand unu detinea in proprietate la data de 06.12.2012 doar cote din anumite proprietati mai precis 8/16 si respectiv 2/16, care nu ar putea satisface valoarea creantei detinute de reclamantă.

De asemenea, debitorul principal , care este si emitentul biletului la ordin, SC He……SRL a intrat in procedura de insolventa ( f 94-96).

Nu în ultimul rând parata a recunoscut la interogatoriu faptul ca si-a instrainat bunurile.

Sarcina probei pentru dovedirea inexistenţei unei stări de insolvabilitate incumbă pârâtei-debitoare. Aceasta avea obligaţia de a face dovada faptului pozitiv, acela că are ale bunuri în proprietate a căror valoare poate acoperi cuantumul creanţei reclamantei-creditoare.

În lipsa acestei dovezi, reţinând că prin contractul de donaţie a fost înstrăinat un bun de o valoare apreciabilă fiind vorba de un imobil, se apreciază ca fiind dovedit faptul că, în urma transmiterii bunurilor în favoarea pârâtului  ………., pârâta-debitoare …….. a devenit insolvabilă.

Este neîndoios că acest contract de donaţie a creat reclamantei-creditoare un prejudiciu, constând în imposibilitatea acesteia de a-şi încasa creanţa fără aducerea bunului respectiv în patrimoniul pârâtei-debitoare.

În ceea ce priveşte posibilitatea reclamantei de a recupera prejudiciul in cadrul procedurii insolventei acest lucru este incert, raportat la valoarea masei pasive a debitoarei principale din procedura insolventei.

Art. 52 alin. 1 Lege 58/1934 vine si stabileste faptul ca „trăgătorul, acceptantul, girantul şi avalistul cambiei sunt ţinuţi solidar faţă de posesor” coroborat cu prevederile aliniatul 2 al aceluiasi articol „posesorul are dreptul de urmărire împotriva tuturor acestor persoane, individual sau colectiv, fără a fi ţinut să observe ordinea în care s-au obligat”, astfel incat posesorul cambiei poate urmari pe oricare dintre dintre ei, fara a observa ordinea in care s-au obligat si deci posibilitatea legala a reclamantei de a decide continuare a executării silite a paratei ……… in dosarul executional fără a mai astepta finalizarea unei proceduri greoaie si incerte din cadrul procedurii colective a insolventei.

Pârâta-debitoare ….. a avut cunoştinţă de rezultatul păgubitor al actului faţă de reclamanta-creditoare, adică şi-a dat seama că prin încheierea acestui act şi-a creat sau şi-a mărit o stare de insolvabilitate, fiind dovedită prin împrejurarea că a încheiat contractul de donatie la cateva luni de la data demararii procedurii de executare silita, si la un intreval si mai scurt de la data intrarii societatii ………SRL in procedura insolventei.

Dată fiind conduita pârâtei-debitoare, rezultă fără dubiu că aceasta a acţionat în mod fraudulos, fiind conştientă că prin actul atacat îşi crează sau măreşte o stare de insolvabilitate.

Pentru aceste motive, acţiunea va fi admisă ca întemeiată, astfel va dispune revocarea contractul de  donatie autentificat sub nr ..012 la BNP …….., încheiat între pârâtii ……. avand ca si obiect imobilul identificat prin CF .. Sanmartin top…. reprezentand in natura apartamentul nr 13 situat in com …….

Cu privire la cheltuielile de judecată, reţinând culpa procesuală exclusivă a pârâtilor în declanşarea procesului, în conformitate cu art.274 C.proc.civ., îi va obliga să achite reclamantei cheltuieli de judecată în valoare de 4216  lei, reprezentând valoarea taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar, conform documentelor justificative depuse la dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge exceptia prescriptei dreptului material invocata de parata.

Admite ca fondată acţiunea pauliană (revocatorie) -formulată de reclamanta SC ……. SRL cu sediul în …..judeţul Bihor, în contradictoriu cu pârâtii ….A dom in …… dom in ……….. A4, ap. 13., judeţul Bihor.

Dispune revocarea contractului de donatie autentificat sub nr …….25.10.2012 la BNP …….., încheiat între pârâtii ……, avand ca si obiect imobilul identificat prin CF ………. Sanmartin top …. reprezentand in natura apartamentul nr 13 situat in com ……… loc …….

Obligă pârâtii să achite reclamantei cheltuieli de judecată în sumă de 4216  lei, reprezentând valoarea taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 10.12.2013.

 Preşedinte,  Grefier,

  ……………….