Grăniţuire

Hotărâre 8283 din 16.12.2009


Dosar nr. 10620/302/2008

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI

SECŢIA A II-A CIVILĂ

Sentinţă civilă nr. 8283

Şedinţa publică de la data de 16 Decembrie 2009

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: MIHNEA TĂNASE

GREFIER: RAMONA LAVINIA ANGHEL

Pe rol soluţionarea cererii de chemare în judecată formulată de reclamanta SC P 2001 SRL, în contradictoriu cu pârâtii SC D SRL şi SR prin MF P, având ca obiect grănituire.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns reclamanta, reprezentată de avocat, cu împuternicire avocaţială la dosar, lipsind pârâţii.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Apărătorul reclamantei învederează că nu are obiecţiuni de formulat la raportul de expertiză.

Instanţa pune în discuţie excepţia lipsei dovezii calităţii M F P de reprezentant a SR şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului S R prin M P, invocate în cuprinsul notelor scrise formulate de pârâtul S R prin M F P.

Apărătorul reclamantei, având cuvântul, lasă la latitudinea instanţei excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant, iar în ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, învederează că la dosar există suficiente dovezi din care rezultă că pârâta SC D SRL este coindivizar cu Statul, astfel încât solicită respingerea acestei excepţii.

Instanţa respinge excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant, ca neîntemeiată, în raport de prevederile art. 25 alin. 1 din Decretul nr. 31/1954, conform cărora Statul participă în raporturile juridice prin M F P, dacă legea nu prevede altfel.

De asemenea, instanţa respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului S R prin M FP, apreciind că din extrasul de carte funciară (f.68) rezultă că Statul deţine dreptul de proprietate asupra cotei de 13/20 din imobil, fiind astfel prezumat proprietar al acesteia, conform art. 33 alin. 1 din Legea 7/1996.

Nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe dezbateri asupra fondului.

Apărătorul reclamantei, având cuvântul, solicită admiterea acţiunii, să se dispună grăniţuirea conform raportului de expertiză, prima variantă, literele A-B, apreciind că titlul de proprietate trebuie să prevaleze fişelor cadastrale.

Apărătorul reclamantei nu solicită cheltuieli de judecată, acestea urmând a fi solicitate pe cale separată.

Instanţa reţine cauza în pronunţare în vederea soluţionării.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei sectorului 5 Bucureşti la data de 27.10.2008, sub nr. 10620/302/2008, reclamanta SC P 2001 SRL i-a chemat în judecată pe pârâţii SC D SRL şi SR prin MFP, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună stabilirea liniei de hotar care desparte imobilul, teren şi construcţie, proprietatea reclamantei, situat în Bucureşti, CR, sector 5, înscris în CF nr. 7722, cu număr cadastral 3518, de imobilul învecinat, proprietatea pârâtei SC D SRL, situat în Bucureşti, CR, sector 5, conform limitelor arătate în documentele cadastrale întocmite în anul 2002 de ing. V V verificate şi recepţionate conform încheierii nr. 7507/11.06.2003, în temeiul art. 584 C.civ.; cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că a dobândit, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2527/08.08.2001 de BNP „CF” de la vânzătoarea SC T 2000 SRL, dreptul de proprietate asupra terenului situat în Bucureşti, CR, sector 5, în suprafaţă de 676 mp., nr. cadastral provizoriu 3518, intabulat în Cartea funciară nr. 7722, conform încheierii nr. 6225/16.08.2001, având ca vecinătăţi; la N pe o latură de 22,04 ml – CR , la E pe o latură de 30,16 ml str. IN, la S pe o latură de 22,40 ml GE şi G şi la V pe o latură de 30,41 ml teren viran.

În baza autorizaţiei de construire nr. 22R/14.09.2001 eliberată de P M B, a procesului-verbal de recepţie nr. 01/13.08.2002 şi a anexei nr. 2 la procesul-verbal, a învederat reclamanta, a fost intabulat, conform încheierii nr. 7507/11.06.2003, dreptul de proprietate asupra construcţiei edificată pe acest teren.

Ulterior, a mai precizat reclamanta, conform autorizaţiei de construire nr. 546R/11.09.2006, a efectua lucrări de supraetajare a imobilului situat în CR  nr. 259, sector 5 şi, întrucât lucrările de supraetajare au fost finalizate, a solicitat intabularea dreptului de proprietate asupra construcţiei extinse conform autorizaţiei de construire susmenţionate, solicitare ce a fost respinsă pe motiv că există suprapunere cu imobilul din CR, sector 5.

Reclamanta a mai precizat că SC D SRL este proprietara cotei indivize de teren de 7/20 din suprafaţa de 480,80 mp situat în CR  nr. 261, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 410/11.03.2004 de Bl N „S” înscris în cartea funciară nr. 20510 Bucureşti, sector 5, având nr. cadastral 8402, conform încheierii nr. 3179/18.03.2004.

De asemenea, a mai învederat reclamanta că în anul 2002, cu ocazia intabulării proprietăţii asupra clădirii, au fost efectuate măsurători cadastrale, s-au întocmit documentele cadastrale, schiţele şi planurile de amplasament şi delimitare a terenului, care au fost verificate şi recepţionate, fără a fi sesizate suprapuneri ale suprafeţei reclamantei cu cele învecinate.

În acest context, având în vedere încheierea nr. 254472 prin care s-a respins cererea reclamantei din 13.05.2008 pe motiv că există suprapunere cu proprietatea de la nr. 261, reclamanta a solicitat instanţei, ca în urma administrării probatoriului, să procedeze la stabilirea liniei de hotar.

În drept, cererea a fost întemeiată pe disp. art. 584 C.civ., art. 112 C.pr.civ.

În susţinerea cererii, au fost depuse la dosar, în copie, următoarele: certificat de înregistrare SC P 2001 SRL, încheiere de intabulare carte funciară nr. 6225/13.08.2001, încheiere intabulare carte funciară nr. 7507/11.06.2003, contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2527/08.08.2001 şi încheiere de rectificare nr. 8734/06.12.2000, contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3949/16.11.2000, încheiere de intabulare carte funciară nr. 5196/13.07.2000, titlu de proprietate nr. 6664/5 din 17.03.2000, documentaţie cadastrală, extras informare ONRC privind pe SC D SRL, contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 410/11.03.2004.

Cererea a fost legal timbrată.

La data de 21.01.2009, a fost depusă la dosarul cauzei, prin serviciul registratură al instanţei, întâmpinarea formulată de pârâta SC D SRL, prin care s-a solicitat respingerea acţiunii formulate de reclamantă şi obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată.

Pârâta a învederat că este proprietara coindivizară a terenului în suprafaţă de 480 mp situat în B, CR  nr. 261, respectiv doar pe cota de 7/20, pentru partea rămasă de 13/20 existând mai multe notificări formulate în baza legii 10/2001 de diverşi moştenitori ai titularilor dreptului de proprietate. Acesta este şi motivul pentru care SC DSRL nu a avut posibilitate din punct de vedere juridic de a demara acţiune în revendicarea unei suprafeţe de teren pe care reclamanta a ocupat-o în mod abuziv prin intrarea cu construcţia edificată după cumpărarea terenului pe terenul din CR 261, respectiv o suprafaţă de peste 100 m.p., acest fapt rezultând şi din analiza celor două documentaţii cadastrale şi de raportul de expertiză extrajudiciară întocmit de expert N A.

În susţinerea întâmpinării au fost depuse la dosar, în copie, adresa nr. 519907/3945/10.04.2006 emisă de P M B contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 410/11.03.2004, planuri topo, raport de expertiză extrajudiciară întocmit de expert NA.

Sub aspectul probatoriului, instanţa a încuviinţat pentru reclamantă probele cu înscrisuri şi expertiza imobiliară topografică.

În cadrul probei cu înscrisuri au mai fost depuse la dosar, în copie, extrasele cărţilor funciare nr. 7722 şi nr. 20510 şi actele care au stat la baza intabulării, autorizaţia de construire nr. 546-R din 11.09.2006 emisă de Primăria sectorului 5, certificat de urbanism nr. 758-R din 01.06.2006, proces-verbal de recepţie, încheierea de respingere nr. 254472/22.09.2008 a OCPI – B de C şi P I S 5, adresa nr. 822254/5628/23.04.2009 emisă de P MB – DEIC.

La data de 29.05.2009, a fost depus la dosarul cauzei, prin serviciul registratură al instanţei, raportul de expertiză imobiliară întocmit de expertul G G.

La termenul de judecată de la 17.06.2009, instanţa a admis obiecţiunile formulate de reclamantă la raportul de expertiză întocmit de expertul G G, nefiind ataşate dovezile de convocare a părţilor la expertiză, a anulat raportul de expertiză efectuat şi a dispus efectuarea unei noi expertize de către experta S C.

La data de 07.10.2009, au fost depuse la dosarul cauzei, prin serviciul registratură, note scrise formulate de pârâtul S R prin M F P, prin intermediul cărora acesta a invocat excepţiile lipsei calităţii M FPe de reprezentant al S R şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, apreciind că S R este reprezentat de MF Pe, potrivit art. 12 alin. 5 din Legea nr. 213/1998, în acea categorie de litigii care privesc bunurile aflate în domeniul public. Or, imobilul situat în CR  nr. 261 nu se regăseşte în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin HG nr. 1705/2006. Prin urmare, întrucât imobilul în discuţie nu este evidenţiat în domeniul public al statului, pe cale de consecinţă nici calitatea procesuală pasivă a M F P nu poate fi atribuită, în considerarea calităţii sale de reprezentant al S R.

Pe fondul cauzei, pârâtul a solicitat respingerea acţiunii reclamantei ca inadmisibilită.

La data de 03.11.2009, a fost depus la dosar raportul de expertiză imobiliară întocmit de experta S C.

La ultimul termen de judecată, instanţa a respins excepţiile lipsei calităţii M F P de reprezentant al S R şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, ca neîntemeiate, pentru considerentele expuse în practicaua prezentei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub numărul 2527/08 august 2001 reclamanta a cumpărat terenul în suprafaţă de 676 mp situat în Bi, CR  nr.259, sector 5 , intabulat în CF nr.7722, cu număr cadastral 3518.

Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub numărul 410 la data de 11 martie 2004 de BNP S, pârâta SC D SRL a cumpărat cota indiviză de 7/20 din dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţa de 480,8 mp situat în Bucureşti, CR  nr.261 sector 5, număr cadastral 8402, diferenţa de 13/20 aparţinând pârâtului S R, astfel cum rezultă din extrasul cărţii funciare nr. 20510.

Potrivit raportului de expertiză efectuat în cauză de către expertul tehnic S C, la acest moment, reclamanta stăpâneşte o suprafaţă de 688,5 mp (cu 12,5 mp mai mult decât în titlul de proprietate, inclusiv cu privire la limitele construcţiei extinse). În ceea ce-i priveşte pe pârâţi, expertul a reţinut că aceştia stăpânesc o suprafaţă de 455,84 mp, între cele două imobile existând astfel o suprapunere de 25 mp.

Acţiunea în grăniţuire este o acţiune imobiliară la limita dintre acţiunile posesorii şi cele petitorii. Astfel, exclusiv pe calea acţiunii în grăniţuire nu se poate pune în discuţie existenţa dreptului de proprietate sau apărarea posesiei (ca simplă stare de fapt). Aşadar, stabilirea unui alt hotar decât cel trasat de către reclamantă (atâta vreme cât hotarul în discuţie are corespondenţă în titlul de proprietate exhibat de aceasta), înspre interiorul imobilului stăpânit în prezent de către pârâţi sau din contră, nu poate fi decât o consecinţă a admiterii unei acţiuni în revendicare, formulate după caz de către unda dintre părţi.

În atare condiţii, instanţa consideră că în contextul actual al situaţiei de fapt calificată juridic de către reclamantă , hotarul urmează a fi trasat potrivit împrejmuirii existente în fapt (potrivit liniei A-B din cuprinsul anexei 1 ), caz în care, reclamanta va stăpâni suprafaţa de teren dobândită potrivit titlului de proprietate, anume 676 mp. În ceea ce priveşte construcţia edificată de aceasta , potrivit raportului de expertiză, raportat la hotarul anterior amintit, aceasta îl depăşeşte cu 12,3 mp, urmând ca părţile să tranşeze pe amiabil sau litigios (potrivit regulilor accesiunii imobiliare) această problemă.

Evident, pentru a se rezolva problema suprapunerii de teren (întrucât raportat la acest hotar, pârâţii stăpânesc în fapt o suprafaţă inferioară celei dobândite, cu aproximativ 25 mp), în măsura în care vor considera că reclamanta stăpâneşte această porţiune sau parte din aceasta fără drept, pârâţii vor avea posibilitatea introducerii unei acţiuni în revendicare, prezenta hotărâre judecătorească nebucurându-se de autoritate de lucru judecat pe tărâm petitoriu.

Faţă de cele reţinute mai sus, pentru a consfinţi juridic hotarul existent între cele două imobile va admite cererea de chemare în judecată,  urmând a stabili graniţa dintre proprietăţile reclamantei şi cea a pârâţilor potrivit limitelor A-B din raportul de expertiză judiciară întocmit de către experta S C, anexa 1.

Va lua act că reclamanta nu a solicitat obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată. De asemenea, în temeiul art.274 Cod de procedură civilă, faţă de lipsa temeiului de fapt al culpei procesuale a reclamantei, instanţa va respinge cererea pârâtei SC D SRL privind obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta SC P 2001 SRL, în contradictoriu cu pârâtii SC D SRL, şi S R PRIN MF P, astfel cum a fost precizată.

Stabileşte hotarul ce desparte imobilele situate în B,  CR nr.259 , s 5, respectiv în B, CR  nr.261, s 5, potrivit limitelor A-B din raportul de expertiză judiciară întocmit de către experta S C, anexa 1.

Ia act că reclamanta nu a solicitat obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată.

Respinge cererea pârâtei SC D SRL privind obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată.

Cu apel în 15 zile de la comunicare

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 16.12.2009.

PREŞEDINTE,  GREFIER,