Hotărâre care să ţină loc de act autentic

Hotărâre 3508 din 11.05.2010


Dosar nr. 393/302/2008

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI – SECŢIA A II –A CIVILĂ

Sentinţa civilă nr. 3508

Şedinţa publică de la 11 mai 2010

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE – CL

GREFIER – CU

Pe rol soluţionarea cauzei civile privind pe reclamanta pârâtă IAO şi pe pârâţii reclamanţi E S şi DL, având ca obiect acţiune în constatare, hotarare care tine loc de act autentic.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns părţile, prin avocaţi cu împuterniciri aflate la dosarul cauzei.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a expus referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Apărătorul reclamantei pârâte depune la dosarul cauzei înscrisuri în dovedirea consemnării diferenţei de preţ pe numele pârâţilor şi dovada achitării taxei de timbru aferentă soluţionării cererii reconvenţionale formulată în cererea conexă.

Apărătorul pârâţilor reclamanţi învederează instanţei că D L se află la tratament în Italia, urmând a veni în ţară după data de 15.06.2010. Depune înscrisuri în dovedirea imposibilităţii de prezentare a pârâtului reclamant şi solicită acordarea unui nou termen de judecată faţă de imposibilitatea acestuia de prezentare. Menţionează că, pârâtul reclamant insistă să fie prezent la dezbaterile pe fond.

Apărătorul reclamantei pârâte arată că, în raport de data înregistrării prezentului dosar pe rolul instanţei, se opune amânării cauzei.

Instanţa, analizând cererea de amânare formulată de apărătorul pârâţilor reclamanţi, o respinge ca neîntemeiată.

Nemaifiind cereri de formulat, probe de administrat sau excepţii de invocat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Apărătorul reclamantei pârâte, având cuvântul, solicită admiterea cererii principale şi pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act de vânzare cumpărare, arătând că reclamanta pârâtă a achitat preţul şi a notificat pârâţii reclamanţi în vederea perfectării actlui translativ de proprietate. Solicită totodată anularea cererii reconvenţionale prin care se doreşte constatarea nulităţii absolute a antecontractului de vânzare cumpărare.

Apărătorul pârâţilor reclamanţi, având cuvântul, solicită respingerea cererii principale, arătând că la momentul formulării prezentei acţiuni reclamanta pârâtă nu achitase în integralitate preţul aferent vânzării. Solicită totodată admiterea cererii conexe şi constatarea nulităţii absolute a antecontractului de vânzare cumpărare întrucât pârâţii reclamanţi nu şi-au dat consimţământul în formă valabilă la data încheierii acestui act. Menţionează că, în raport de actele medicale de la dosar, pârâta reclamantă era lipsită de discernământ la data încheierii antecontractului, iar pârâtul reclamant era în imposibilitate de a cunoaşte conţinutul actului întrucât acesta nu cunoştea limba română, respectivul act fiindu-i tradus de soţia sa, pârâta reclamantă. Solicită obligarea reclamantei pârâte la plata cheltuielilor de judecată.

Apărătorul reclamantei pârâte, având cuvântul în replică, solicită respingerea cererii conexe, arătând că din probatoriul administrat rezultă că pârâta reclamantă a avut discernământ la data semnării antecontractului de vânzare cumpărare, iar pârâtul reclamant cunoştea conţinutul actului pe care l-a semnat. Solicită instanţei să aibă în vedere în acest sens conţinutul raportului de expertiză medico legală. Arată că, în cazul în care se va admite cererea conexă, solicită restituirea prestaţiilor efectuate în baza unui act anulat. Solicită obligarea pârâţilor reclamanţi la plata cheltuielilor de judecată şi depune concluzii scrise.

INSTANŢA

Prin cererea formulata si inregistrata pe rolul acestei instante la data de 17.01.2008 sub nr. 393/302/2008 reclamanta I A O a chemat în judecată pe pârâţii E S şi D L, solicitând instanţei să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de contract de vânzare – cumpărare, având ca obiect transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului situat în Bucureşti, sector 5, Str. PC nr..., identificat cu număr cadastral 8236, compus din teren în suprafaţă de 350,00 mp şi construcţie edificată pe acesta.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că, la data de 17.05.2007 a încheiat, în calitate de promitent – cumpărător, cu pârâţii E S (fostă D S) şi D L, în calitate de promitenţi – vânzători, antecontractul de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 695/17.05.2007 de BNP S M, privind imobilul situat în Bucureşti, sector 5, Str. P C nr. .., identificat cu număr cadastral 8236, compus din teren în suprafaţă de 350,00 mp şi construcţie edificată pe acesta. Reclamanta a mai menţionat că preţul vânzării stabilit de părţi este de 100.000 Euro, preţ din care a achitat un avans de 90.000 Euro.

A mai arătat reclamanta că termenul stabilit de părţi pentru perfectarea contractului de vânzare – cumpărare în formă autentică privind imobilul menţionat, a fost până la data de 17.10.2007, termen care, prin actul adiţional nr. 5 autentificat sub nr. 2524/15.10.2007 de BNPA C E, C N Dşi S M Ş, a fost prelungit cu încă 30 de zile.

Reclamanta a precizat că la termenul convenit pentru încheierea în formă autentică a contractului de vânzare – cumpărare, niciunul dintre promitenţii vânzători şi nici mandatarul acestora nu s-a prezentat la notariatul la care a fost încheiat ultimul act adiţional la antecontractul de vânzare – cumpărare şi nici nu au făcut demersurile necesare în vederea încheierii în formă autentică a contractului (respectiv depunerea cererii de eliberare a extrasului de carte funciară necesar în vederea perfectării vânzării).

Reclamanta a mai precizat că, ca urmare a acestei situaţii, deoarece este în măsură să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin antecontractul de vânzare – cumpărare menţionat, a notificat atât pe cei doi pârâţi E S (fostă D S) şi D L, cât şi pe mandatarul acestora B E C, în scopul încheierii în formă autentică a contractului de vânzare – cumpărare având ca obiect imobilul descris mai sus, notificare emisă de BEJ S S sub nr. 1498 din data de 26.11.2007.

A precizat reclamanta că, cei doi pârâţi şi mandatarul acestora B E C nu s-au prezentat la data stabilită la sediu BNPA C E, CND şi S M  Ş, ora 16.00, pentru a primi diferenţa de preţ în sumă de 10.000 euro în vederea achitării integrale a imobilului, conform încheierii de certificare autentificată sub nr. 16805 din data de 05.12.2007 de BNPA C E, C N D şi S M Ş.

În drept reclamanta invocă disp. art. 969 alin. 1, art. 1073, art. 1077, art. 1169 Cod Civil, art. 5 alin. 2 din Titlul X al Legii nr. 247/2005.

În susţinerea cererii, reclamanta a depus la dosarul cauzei fotocopii de pe următoarele înscrisuri: antecontractul de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 695/17.05.2007 de BNP S M însoţit de actele adiţionale, încheierea nr.992916/17.09.2007, pronunţată de OCPI Sector 5, procura autentificată sub nr.2325/2007 autentificată sub nr.2325/2007, încheierile de certificare nr.16805/2007 şi nr.15993/2007.

Reclamanta a depus la dosarul cauzei cerere precizatoare, referitoare la valoarea imobilului.

Reclamanta a ataşat cererii precizatoare extras de carte funciară privind imobilul situat în Bucureşti, sector 5, Str. PC nr. 11.

Prin intermediul Serviciului registratură reclamanta a depus la dosar cerere de conexare la prezenta cauză a dosarului nr.9180/302/2008, aflat pe rolul Judecătoriei Sector 5.

În drept, reclamanta a invocat disp art.164 alin.1 C.Pr.Civ.

Reclamanta a ataşat cererii de conexare copia cererii de chemare în judecată ce face obiectul dosarului nr.9180/302/2008.

La termenul din 11.11.2008 instanţa a admis excepţia de conexitate şi a dispus conexarea dosarului nr.9180/302/2008 la prezentul dosar.

Prin cererea conexă, formulată şi înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 18.09.2008, sub nr.9180/302/2008, reclamanţii E S şi D L  au solicitat instanţei în contradictoriu cu pârâta I A O, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună anularea antecontractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.695/2007, pentru lipsa consimţământului reclamantului D L, respectiv pentru vicii de consimţământ pentru reclamanta ES.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că în urmă cu aproximativ 2 ani a cunoscut un cetăţean italian, R, care i-a câştigat încetul cu încetul încrederea , astfel încât i s-a confesat acestuia, împărtăşindu-i problemele ei de sănătate psihică, ulterior acesta devenind din ce în ce mai indiscret, întrebând-o de bunurile sale, despre starea ei materială, despre afacerile pe care le face în Italia sau în România. A mai arătat reclamanta că, fiind sigură în România, fără rude şi fără prieteni, considerându-l un adevărat prieten, a început să aibă din ce în ce mai multă încredere în el.

A precizat reclamanta că, la un moment dat numitul renato i-a propus să intre cu el într-o afacere extrem de profitabilă, în gest de prietenie ea urmând a-i vinde un imobil la un preţ mult mai mic decât preţul pieţii. A  menţionat reclamanta că, fiind foarte bolnavă, lipsită de discernământ, fără să se consulte cu nimeni asupra a ceea ce vrea să facă, a acceptat imediat, nespunându-i soţului său, D L, ce act semnează, nici notăriţa, care l-a văzut că este cetăţean străin, nepunându-i acestuia la dispoziţie un traducător pentru ca acesta să semneze în cunoştinţă de cauză, fiind astfel în eroare cu privire la natura actului pe care l-a semnat.

A menţionat reclamanta că, în momentul în care au ajuns la notariat, în loc să semneze actul chiar numitul R, acesta a adus-o pe pârâtă pe care le-a prezentat-o ca fiind soţia sa şi a îndemnat-o să semneze, profitând evident de faptul că ea se tulbură foarte uşor şi în astfel de situaţii nu mai raţionează, precum şi de faptul că soţul său, cu care nu mai era în relaţii apropiate, este cetăţean străin şi nu cunoaşte limba română, astfel încât habar nu avea ce semnează.

A arătat reclamanta că, după un timp, în momentele sale de luciditate, a realizat oarecum că ceva nu este în regulă şi a încercat să aibă o discuţie cu numitul R şi să-i spună că a pacălit-o, că imobilul său valorează mult mai mult şi că ori respectă înţelegerea iniţială, aceea de a o lua asociată în firma cu care o amăgise, ori reziliază contractul. A mai arătat reclamanta că, o perioadă de timp numitul renato a amăgit-o ca nu se poate deocamdată deoarece mai trebuie puse la punct nişte detalii, dar de fiecare dată o asigura că înţelegerea lor rămâne valabilă, până când într-o zi i-a spus că n-a avut niciodată de gând să-şi ia o nebună asociată întrucât el a vrut doar să pună mâna pe casă. A menţionat reclamanta că abia atunci a înţeles că a fost păcălită şi a refuzat să mai primească restul de bani şi să încheie contractul de vânzare cumpărare la un preţ derizoriu.

În drept, reclamanţii au invocat disp art.953, 954, 960, 961 C.Civ.

În susţinerea cererii reclamanţii au depus la dosar fotocopii de pe următoarele înscrisuri: antecontractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.695/2007, acte medicale.

În şedinţa publică din data de 28.10.2010 pârâta a depus la dosarul cauzei întâmpinare şi cerere reconvenţională, în cuprinsul căreia a solicitat în esenţă respingerea acţiunii ca neîntemeiată, în subsidiar solicitând, în cazul în care acţiunea va fi admisă, obligarea reclamanţilor la restituirea sumei de 90.000 euro, reprezentând avansul plătit de ea către pârâţi, la restituirea sumei de 26.099,75 lei, reprezentând dobânda legală corespunzătoare, socotită până la data formulării prezentei cereri, precum şi obligarea pârâţilor la plata dobânzii legale până la restituirea integrală a avansului.

În şedinţa publică din data de 09.12.2008 pârâţii reclamanţi au depus la dosarul cauzei cerere precizatoare la cererea reconvenţională, în cuprinsul căreia au solicitat constatarea nulităţii antecontractului de vânzare cumpărare. Pârâta E S a arătat că a fost în eroare cu privire la natura actului pe care l-a încheiat, în sensul că acest act ar fi trebuit să cuprindă şi o convenţie prin care urma să fie cooptată în calitate deasociat la o firmă, prezentându-i-se nişte avantaje foarte mari şi, datorită bolii decare suferă a fost uşor de indus şi de menţinut în eroare pe toată durata executării antecontractului. Totodată, pârâta a arătat că a fost în eroare şi cu privire la persoana cu care a încheiat actul, întrucât toate discuţiile preliminare încheierii acestuia le-a avut cu numitul R, care a fost prezent şi la notariat, iar ea nu a văzut cine a semnat la cumpărător şi nici nu i-a fost citatit actul, motive pentru  care apreciază că a fost înşelată la încheierea acestuia şi apoi menţinută în eroare. A mai precizat pârâta că în tot acest timp a fost convinsă că este cumpărător numitul R şi nu reclamanta. Pârâta a  menţionat că preţul din antecontracteste absolut neserios, ea neavând capacitatea de a aprecia corect preţul, pe de o parte datorită bolii psihice de care suferă şi pe de altă parte datorită faptului că ea locuieşte de 20 de ani în Italia.

A precizat pârâta că, deşi în mod generic eroarea nu produce nulitate atunci când cade asupra persoanei cu care s-a contractat, în acest caz consideraţia persoanei este cauza principală pentru care s-a făcut convenţia, întrucât cu acesta urma ea să facă afaceri, caz în care îi vindea imobilul la acest preţ derizoriu. A mai arătat pârâta că nu-şi aminteşte să o fi văzut vreodată pe reclamantă.

Pârâtul D L a arătat că este cetăţean străin, nu cunoaşte limba română şi a mers la notariat împreună cu soţia sa pentru a semna un act cu privire la o asociere a acesteia la o firmă şi nicidecum la vreo vânzare de casă. A mai arătat pârâtul că la notariat nici soţia sa nu a citit actul şi acestact nici nu le-a fost citit de altcineva, astfel încât a fost foarte uşoir de indus în eroare cu privire la naturaactului pe care l-a semnat.

Pârâţii au ataşat cererii precizatoare declaraţii şi acte medicale privind incapacitatea de muncă a pârâtei.

Instanţa a încuviinţat pentru reclamantă şi pentru pârâţi probele cu înscrisuri şi cu interogatoriul, iar pentru pârâţi a încuviinţat proba cu expertiza medico – legală (raportul deexpertiză întocmit de INML M M fiind ataşat la filele 301 – 314 din dosar – vol.1)

La dosarul cauzei au mai fost depuse: adresa nr.8329/2008, emisă de BCF Sector 5, adresa nr.R/61454/1815/2010, emisă de P S 5 – D I şi TL, dovezi privind consemnarea diferenţei de preţ, precum şi fotocopii de pe următoarele înscrisuri: notificări adresate pârâţilor, acte medicale

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea principală, privind pe reclamanta pârâtă I A O, şi pe pârâţii reclamanţi E S şi D L .

Constată intervenită vânzarea cumpărarea imobilului situat în Bucureşti, str. P C nr..., sector 5, compus din teren şi construcţie, identificat cu nr cadastral 8236, între reclamantă, în calitate de cumpărător şi pârâţi, în calitate de vânzători, potrivit antecontractului de vânzare cumpărare autentificat cu nr.695/17.05.2007 de BNP S M.

Prezenta hotărâre ţine loc deact autentic de  vânzare cumpărare.

Respinge cererea conexă şi cerereareconvenţională aferentă acesteia, ca neîntemeiate.

Obligă pârâţii la plata către reclamantă a sumei de 27.401,33 lei, cheltuieli de judecată.

Cu recurs. 

Pronunţată în şedinţa publică azi, 11 mai 2010.

Preşedinte,Grefier,