Contestatie la executare. Lipsa dovezii plăţii onorariului avocaţial inclus în cheltuielile de executare.

Sentinţă civilă 18507 din 20.12.2011


SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 18507/20.12.2011

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti la data de 05.08.2011, contestatoarea B.R.D.  în contradictoriu cu intimaţii SC M&M SRL şi Biroul Executorilor Judecătoreşti Asociaţi S.C.A. şi S.C.G.S. şi terţul poprit  Banca Naţionala a României, a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa să dispună suspendarea executării silite declanşate împotriva sa în cadrul dosarului de executare nr.420/2011; anularea actului de executare, ’’adresa de înfiinţare a popririi emisa in 27.07.2011; anularea procesului-verbal din 27.07.2001; anularea tuturor actelor subsecvente; întoarcerea executării prin restabilirea situaţiei anterioare executării silite.

Prin cererea modificatoare (fila 81) depusă la termenul din data de 04.10.2011, contestatoarea a arătat că renunţă la criticile de nelegalitate aduse executării silite iniţiate, cu privire la modalitatea de calcul şi cuantumul sumelor datorate cu titlu de chirie, TVA, cheltuieli de executare şi cheltuieli de judecată stabilite prin sentinţă, astfel cum erau indicate în cuprinsul adresei de înfiinţare a popririi.

Contestatoarea a învederat faptul că urmare a unui punctaj comun asupra sumelor datorate şi a plăţii sumelor de 581.346, 29 lei cu titlu de chirie, 7188,80 lei cu titlu de cheltuieli de judecată şi 13.402,15 lei reprezentând onorariu executor judecătoresc, creditoarea a solicitat executorului judecătoresc încetarea executării silite asupra debitului principal, asupra cheltuielilor de judecată, precum şi a cheltuielilor reprezentând onorariu executor judecătoresc.

Totodată, contestatoarea a arătat că insistă în soluţionarea cererii de anulare a procesului-verbal din data de 27.07.2010 întocmit de BEJA S.C.A. şi S.C.G.S. în ceea ce priveşte suma de 12969,57 Euro reprezentând onorariu avocat, motivat de faptul că nu a fost prezentat niciun contract de asistenţă juridică încheiat cu creditoarea, nici chitanţa privind avansarea sumei de către clientul reprezentat de avocat, cât şi de activitatea efectiv prestată de avocat în procedura execuţională.

Prin nota de şedinţă depusă de contestatoare (fila 101), contestatoarea a precizat că nu mai insistă nici în soluţionarea capătului de cerere privind întoarcerea executării silite.

Intimata, deşi legal citată, nu a formulat întâmpinare.

În dovedirea cererii, a fost administrată proba cu înscrisuri, fiind ataşat dosarul de executare nr. 420/2011 al BEJA S.C.A. şi S.C.G.S..

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin Sentinţa civilă nr. 2145/COM/2011 pronunţată de Tribunalul Constanţa – Secţia comercială, contestatoarea SC B.R.D. SA a fost obligată la plata către intimata SC M&M SRL a sumei de 72195,71 Euro + TVA reprezentând diferenţă chirie, precum  şi la plata sumei de 7188,80 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

La data de 06.07.2011, creditoarea SC M&M SRL a solicitat BEJ …. punerea în executare a Sentinţei civile nr. 2145/COM/2011 pronunţată de Tribunalul Constanţa.

Prin încheierea nr. 1738/13.07.2011, Judecătoria Constanţa a încuviinţat executarea silită a Sentinţei civile nr. 2145/COM/2011 pronunţată de Tribunalul Constanţa.

Prin procesul-verbal din 27.07.2011 privitor la cheltuieli de executare, s-au stabilit cheltuieli de executare în sumă de 13 402,15 lei +12969,57 Euro, din care suma de 12969,57 Euro reprezentând onorariu avocat.

Instanţa reţine că obiect al prezentei contestaţii la executare îl face doar procesul-verbal din 27.07.2011 în ceea ce priveşte suma de 12969,57 Euro reprezentând onorariu avocat.

Prin contractul de asistenţă juridică nr. 0065014/01.07.2011, intimata SC M&M SRL s-a obligat să plătească avocatului său onorariu în valoare de 12.969,57 Euro pentru redactarea cererii de executare silită, asistenţă şi reprezentare la BEJ pentru toate actele de executare.

Prin actul adiţional la contractul de asistenţă juridică (fila 54), părţile au stabilit ca suma de 100 de Euro să fie plătită la data încheierii actului adiţional – 01.07.2011, restul de 12869, 57 Euro urmând a fi plătit la momentul îndeplinirii efective de către debitoare a obligaţiei stabilite în titlul executoriu, onorariul în valoare de 12.969,57 Euro reprezentând 10% din suma pusă în executare prin Sentinţa civilă nr. 2145/COM/2011 pronunţată de Tribunalul Constanţa.

În acelaşi act adiţional la contractul de asistenţă juridică încheiat între Cabinetul de Avocat XY şi creditoarea SC M&M SRL, părţile au convenit ca, în măsura încasării onorariului de executare de 12.969,57 Euro, părţile să renunţe la încasarea onorariului de succes stabilit în dosarul în care s-a pronunţat titlul executoriu - Sentinţa civilă nr. 2145/COM/2011 pronunţată de Tribunalul Constanţa.

Prin urmare, părţile au prevăzut ca onorariu pentru faza executării silite a titlului executoriu (reprezentat de Sentinţa civilă nr. 2145/COM/2011 pronunţată de Tribunalul Constanţa) exact suma stabilită ca onorariu de succes în dosarul în care s-a pronunţat titlul executoriu, renunţând la încasarea onorariului de succes în cazul obţinerii onorariului avocaţial în faza executării silite.

În ceea ce priveşte procesul-verbal din 27.07.2011 instanţa constată că s-au stabilit cheltuieli de executare în sumă de 13 402,15 lei +12969,57 Euro, din care suma de 12969,57 Euro reprezentând onorariu avocat, aspect criticat de contestatoare şi pentru lipsa dovezii plăţii efective a acestei sume de către creditoarea-intimată.

Având în vedere că singurul document depus în dovedirea onorariului de avocat datorat pentru faza executării silite este contractul de asistenţă juridică nr. 0065014/01.07.2011, astfel cum a fost precizat prin actul adiţional ulterior, cu privire la care nu s-a făcut dovada achitării efective, instanţa constată că pentru acest onorariu nu este întrunită cerinţa realităţii, nereprezentând o sumă plătită efectiv de către intimată pentru activitatea avocatului din faza executării silite. În consecinţă, instanţa va anula în parte procesul-verbal de cheltuieli de executare încheiat la data de 27.07.2011 de BEJA S.C.A. şi S.C.G.S. în privinţa sumei de 12969,57 Euro reprezentând onorariu de avocat.

Nefiind dovedit caracterul realităţii sumei reprezentând onorariul avocaţial în valoare de 12.969,57 Euro, instanţa nu va mai analiza cuantumului acestui onorariu cuprins în procesul-verbal de cheltuieli de executare sub aspectul caracterului său rezonabil în raport de susţinerile intimatei referitoare la faptul că acest onorariu este determinat şi de contravaloarea asistenţei juridice prestate pentru creditoare în litigiul pe fond în care s-a pronunţat titlul executoriu.

În ceea ce priveşte cererea de suspendare a executării silite, având în vedere dispoziţiile art. 403 alin. 1 Cod procedură civilă, conform cu care aceasta se poate dispune până la soluţionarea contestaţiei la executare, precum şi faptul că, prin prezenta sentinţă, contestaţia a fost soluţionată pe fond, instanţa va constata că a rămas fără obiect.