Cameră preliminară. Plângere penală. Clasarea cauzei fată de executorul judecătoresc pentru nerespectarea atributiunilor de serviciu în cadrul procedurii de executare silită.

Decizie 84/P/CP din 16.12.2015


Petentul a reconturat în mod evident nemulţumirile sale la adresa soluţiei de clasare adoptată de procuror prin ordonanţa de clasare cu nr. 398/P/2014, iar din concluziile scrise depuse de petent nu se desprind acele elemente care să convingă Curtea că faptele reclamate ar exista, reiterându-se vechile nemulţumiri ale petentului legate de modalitatea efectuării executării silite de către executorul judecătoresc.

Ca urmare, susţinerile petentului prezentate Curţii de Apel Constanţa nu pot fi interpretate în favoarea admiterii plângerii acestuia, neaducând vreun argument nou în favoarea modificării soluţiei adoptate de procurorul de caz şi menţinută de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.

Art. 315  alin. 1 lit. b din CPP

în referire la art.16 alin.1 lit. a din CPP

Art. 287 din Codul penal

Art. 297 alin.1 din Codul penal cu aplic. art. 5 din CP

Art. 228 din Codul Penal cu aplic. art. 5 din CP

Prin ordonanţa nr. 432/P/2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa din 13 iulie 2015, s-au dispus următoarele:

În temeiul art. 315  alin. 1 lit. b din Codul de  procedură penală în referire la art.16 alin.1 lit. a din Codul de procedură penală s-a dispus clasarea cauzei privind săvârşirea infracţiunilor de nerespectarea hotărârilor judecătoreşti, prev. de art. 287 din Codul penal, furt, prev. de art. 228 din Codul Penal, cu aplic. art. 5 din Codul penal şi abuz în serviciu, prev. de art. 297 alin.1 din Codul penal cu aplic. art. 5 din Codul penal, de către executorul judecătoresc [...], apreciindu-se că faptele nu există.

În motivarea soluţiei s-a arătat că “prin sentinţa civilă nr. 21346/22.12.2009 instanţa de judecată a atribuit două loturi rudelor persoanei vătămate, [...] şi [...], iar petentei s-a decis să i se acorde o sultă în valoare de 234.413 lei de către cele două rude.

Sentinţa pronunţată de Judecătoria Constanţa a rămas definitivă prin respingerea recursului, respectiv în urma pronunţării deciziei nr. 232/C/14.03.2015 de către Curtea de Apel Constanţa.

Ca urmare a hotărârii judecătoreşti pronunţate de către instanţa de fond, [...] şi [...] au solicitat instanţei executarea silită, adică evacuarea din imobil a persoanei vătămate.

[...] a pretins că a aflat despre executarea silită ca urmare a comunicării transmise de către executorul judecătoresc [...] la data de 13.08.2012, primită de către persoana vătămată la data de 16.08.2012, prin care era somată să se prezinte la imobilul situat în mun. Constanţa, [...], jud. Constanţa în vederea predării acestuia către creditorii [...] şi [...].

Persoana vătămată a considerat că ar fi fost lipsă de procedură, deoarece citaţia emisă nu a respectat rigorile impuse de Codul de procedură penală. Cu toate acestea, persoana vătămată însăşi recunoaşte că la data de 17.08.2012 l-a notificat pe executorul judecătoresc [...], în sensul că i-a comunicat acestuia, prin fax, că se află în calea de atac a revizuirii şi a solicitat amânarea executării silite.

[...] a susţinut că procesul verbal întocmit cu ocazia realizării executării silite din data de 20.08.2012 era incomplet, în sensul că nu conţinea inventarul tuturor bunurilor care se aflau în imobil. Acesta a fost motivul pentru care susnumita a solicitat instanţei anularea procesului verbal, însă Judecătoria Constanţa a respins acţiunea.

In opinia persoanei vătămate executorul judecătoresc [...] nu putea să realizeze executarea silită, în sensul că nu putea să o evacueze fără plata sultei către ea.

Cu toate acestea, persoana vătămată [...] a primit comunicarea de la executorul judecătoresc [...], prin care i s-a adus la cunoştinţă că sulta a fost consemnată pe recipisă la dispoziţia executorului judecătoresc [...] încă din data de 01.08.2012.

[...] a declarat că nu s-a deplasat la sediul Biroul Executorului Judecătoresc [...] să ridice sulta, deoarece se afla în proces de revizuire a sentinţei civile.

Susnumita a mai declarat că, în cursul anului 2013 ar fi aflat, prin intermediul unei cunoştinţe, că din sulta consemnată la CEC s-au retras mai multe sume de bani.

În final, [...] a arătat că la data de 30.07.2013 a primit sulta în valoare de 227.573 lei şi nu valoarea de 234.413 lei.

In acest context, persoana vătămată consideră că cheltuielile de executare au fost mai mici decât această diferenţă de bani.

In legătură cu inadvertenţele arătate de către persoana vătămată cu privire la modul de comunicare a unor înscrisuri de către executorul judecătoresc [...], acesta a declarat că la data de 27.07.2012 a emis somaţii către persoana vătămată la trei adrese, indicate de creditori, la una dintre acestea, respectiv mun. Bucureşti, [...] comunicarea s-a întors cu menţiunea că fiul persoanei vătămate [...] a luat la cunoştinţă personal, iar la adresa din [...] comunicarea s-a întors, cu precizarea că citarea s-a îndeplinit prin afişare.

Toate cele trei comunicări s-au întors cu menţiunea că procedura s-a îndeplinit la data de 01.08.2012. Raportat la această dată, persoana vătămată avea termen de evacuare, de bună voie, 5 zile, aşa cum prevăd disp. art. 387 şi respectiv 578 din Codul de procedură civilă, aflat în vigoare la acea dată.

La data de 04.08.2012 [...] 1-a notificat pe executorul judecătoresc [...], arătând că a promovat calea de atac a revizuirii.

In condiţiile în care aceasta nu constituia un impediment in continuarea executării silite, la data de 13.08.2012, executorul judecătoresc [...] s-a deplasat la sediul imobilului supus evacuării, constatând că nu s-a realizat executarea de bună voie.

Pe cale de consecinţă, executorul judecătoresc [...] a emis citaţie către persoana vătămată [...], prin care a somat-o să se prezinte la data de 20.08.2012. În acelaşi timp, executorul judecătoresc a solicitat la CEC să distribuie suma de 234.413 lei pe care o depuseseră de bună voie creditorii [...] şi [...].

Aşa cum a arătat şi persoana vătămată [...], la data de 20.08.2012 s-a întocmit procesul verbal de executare silită, semnat de cei doi creditori şi un lucrător de poliţie.

Relativ la consideraţiile relevate de către persoana vătămată, cu privire la existenţa obligaţiei de a bloca executarea silită în lipsa predării sultei, executorul judecătoresc [...] a precizat că nu exista această obligaţie, în condiţiile în care prin titlul executoriu nu se stabilise un drept de retenţie în favoarea debitoarei [...] de a BLOCA executarea silită în lipsa predării sultei.

Pe de altă parte, observăm că această sultă, pusă la dispoziţie de către creditori, nu a fost ridicată de către persoana vătămată pe fondul existenţei unor litigii nefinalizate cu numiţii [...] şi [...].

Relativ la cele ce preced, constatăm că nu se pot identifica indicii care să conducă la concluzia că infracţiunile pentru care persoana vătămată [...] a solicitat cercetarea penală a executorului judecătoresc [...] ar exista.”

Soluţia dispusă prin ordonanţa de clasare cu nr.398/P/2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa a fost menţinută prin ordonanţa nr. 200/II/2/2015 din data de 17 august 2015 a procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, urmare a respingerii, în baza art. 339 din Codul de procedură penală, ca nefondată a plângerii formulate de petentul [...].

În termen legal, împotriva ordonanţei de clasare cu nr. 432/P/2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa  a formulat  plângere petentul [...], criticând-o în scris, în esenţă, pentru aceleaşi motive, arătate cu ocazia formulării plângerii formulate către Procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa

La Curtea de Apel Constanţa cauza a fost înregistrată sub nr. 682/36/2015.

Examinând legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în cauza cu nr.432/P/2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, judecătorul de Cameră Preliminară din cadrul Curţii de Apel Constanţa  arată că criticile aduse de petent soluţiei atacate nu sunt întemeiate.

În mod temeinic şi legal s-a dispus clasarea cauzei faţă de executorul judecătoresc [...], sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de nerespectarea hotărârilor judecătoreşti, prev. de art. 287 din Codul penal, furt, prev. de art. 228 din Codul Penal, cu aplic. art. 5 din Codul penal şi abuz în serviciu, prev. de art. 297 alin.1 din Codul penal cu aplic. art. 5 din Codul penal, apreciindu-se pertinent că acesta şi-a respectat atribuţiunile de serviciu, în cadrul procedurii de executare silită, urmare a pronunţării deciziei nr. 232/C/14.03.2015 a Curţii de Apel Constanţa, prin care a rămas definitivă, prin respingerea recursurilor formulate de petent, dar şi de [...] şi [...], sentinţa civilă nr. 21346/22.12.2009.

Judecătorul de Cameră Preliminară din cadrul Curţii de Apel Constanţa constată că petentul a reconturat în mod evident nemulţumirile sale la adresa soluţiei de clasare adoptată de procuror prin ordonanţa de clasare cu nr. 398/P/2014, iar din concluziile scrise depuse de petent nu se desprind acele elemente care să convingă Curtea că faptele reclamate ar exista, reiterându-se vechile nemulţumiri ale petentului legate de modalitatea efectuării executării silite de către executorul judecătoresc.

Astfel, trebuie observat că somaţiile emise către petentul [...] de către executorul judecătoresc au fost direcţionate către adresele indicate de creditori, dar şi la o adresă, indicată de petent în cadrul procesului civil, că nu există dovada încunoştiinţării executorului judecătoresc că petentul [...] ar fi solicitat suspendarea executării, că nu există obligaţia executorului judecătoresc de a bloca executarea silită în lipsa predării sultei, iar cenzura sumelor datorate cu titlu de cheltuieli de executare se face de instanţa de executare, potrivit dispoziţiilor art. 669 din Codul de procedură civilă.

Având în vedere considerentele de mai sus, se poate observa cu uşurinţă că susţinerile petentului prezentate Curţii de Apel Constanţa nu pot fi interpretate în favoarea admiterii plângerii acestuia, neaducând vreun argument nou în favoarea modificării soluţiei adoptate de procurorul de caz şi menţinută de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.

Drept urmare, Judecătorul de Cameră Preliminară din cadrul Curţii de Apel Constanţa, în baza art. 341 alin. 6 lit. a din Codul  de procedură  penală va  respinge ca nefondată plângerea formulată de petentul [...], împotriva ordonanţei cu nr.432/P/2014 din data de 13 iulie 2015 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, menţinută prin ordonanţa cu nr. 200/II/2/2015 din data de 17 august 2015 a procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.

În baza art. 275 alin. 2 din  Codul de procedură penală raportat la art.275 alin. 5 din Codul de procedură penală cheltuielile judiciare în sumă de 150 de lei vor fi suportate de petentul [...].